1 Thessalonians 2

Polndo Tesalonayika Onino Ko Teyingo, Nguro Eyingo

Arisa, ye Kristen dobookurine, ye yengombo kuri ingowonggoku, noorengo ko ye kewooroyemo ko tewootoku, ngu kingo ma teyingo. Kini, ye nga kowuringga, nga nguya, ingootenggo. Kuri noore ye Tesalonayika onino ma ombuyingo naruno, noore Anutro Mande Keta Mesarango Pilipayi endemo oni ngu yunoyingo. Ene noorendo ngundiro tetooye ngu, Pilipayi merako oni, ngundo kowuri gura gura, noore yunoro, kootunanisina mande biyomi gura gura nooreya eyingo. Yo, ene ngundiro tetoyi, ene Anutdo yanggango noore yunootoni, nguro noore mete yeno omburo, Anutro Mande Keta Mesarango ngu wesiyoro yeno ewooto. Ngu naruno nguno, noore ye kewooroyemo omburo, nga mandega, nga wesiyoro ewootoku ngu, noore godange mande ma ero, ngundi, mande muri biyomi gura tero, nguno ye ma ganayeroyingo. Kini, Anut enengombo noore rogoyerootoni, omburo, yeno, enengo Mande Keta Mesarango ngu wesiyoro yunooteto. Ye kewooroyemo omburo, mande keta gome wesiyoro, etetoku kongga nga, yendo kenoya, oni oni teyi, ero kini. Kini, noore Anutdo yeyoya, oni oni teni, ero, nguro ko teteto. Ndadiro nguro, Anutdo noorengo ingondudunani, nowoondonani nguya wirikoro, kenoro ingoote. Noorendo, mete enengo koni nga teweroyi, Anutdo nguro ingoote. Hamoo oorengo, Anut watayi tero, ko, ye nguya, kuri ingootenggo. Nga mandega yeno wesiyoro etuyerootetoku nga ngu, ye ganayeroro, yengo oo kenoro nguro ingoro, yoweroyimboro mande gome nga, ma eteto. Kini, noore ye kewooroyemo mande wesiyoro etetoku nga ngu, yendo simoo bare gidarega nguya, mande nga ingoya, nguro ye noore bingaminani okooyi, ero kini. Hamoo oorengo kini! Hamoo, noore ye kewooroyemo, Krayisro Aposel oni, oorooteto. Ngundiro nguro, noore mete yeno etooye, yendo ngu komo noore hoorooweyerowanggo. Ene noorendo yeno ngundiro ma eyingo. Kini, noore Anutro mande hamoo, ngu yeno ememonggo wesiyoro ewootoku, ngu baredo, enengo simoongo gome soboyerooteku muringga, ngundiro noorendo yeno tewooto. Noore yengo gome oorengo ingooteto. Ngundiro nguro, noore Anutro Mande Keta Mesarango, ngu wesiyoro yunoro, noorengo ketangga nga yokoro, ngundo ye hoorooweyerowero meyeteto. Ndadiro nguro, ye kuri noorengo dobookurinani oorengo tunootewonggo.

Dobookurinani, ye kuri ingootenggo. Noore ye kewooroyemo Anutro Mande Keta Mesarango wesiyoro, etooye ngu, yendo noore soboyeroyi, ero, kowuri ye ma yunowooto. Kini, noore Mande Keta Mesarango, nga yeno wesiyoro ero, ko, suwooyi sano nguya, no kandenembo ko yanggango tero, noorengo oowari yoweroyimboro tewono. Ndadiro nguro, noore kowuri ye yunoweroyi nguya kini.

10 Ye kuri ingootenggoku, ngu Anut nguya ngandiro ingoote. Noore ye Krayisro nowoondoyemo hamoo teyingo, simoo bare kewooroyemo oruwootoku, nguno noore muri kundingiyi, nenengo nangge tero, oo biyomi gura yeno ma teyingo. 11 Ye ingootenggo. Merako ngano, awaye gurado enengo simoongo gome soboyerooteku, ngundiro nangge, noorendo yeno nguya, ngundiro teyingo. Ngu ngandiro. Noorendo yengo ingonduduye yokutuwooro, nowoondoye yanggango yunoro, eririyerootetoku ngu, Anutdo muringga, ingooteku ngundiya teyi, ero, nguro yeno yootunoro eteto. Ndadiro nguro, yengo nowoondoyemo hamoo teyingongga, Anutro ingootenggoku, ngu yanggango oorengo teya oriyi. Ye ngundiro oodoyi, asa, Anutro endeningga, enengo simoo bare soboyerooteku, nguro duridarinidodoga, nguno uwero negoyerowoku, nguno uwanggo.

Kristen Oni Ene Komo Yanggango Dikaya, Kowuri Koorowooyi

13 Ye Anutro Mande Keta Mesarango ngu noorendo etooye, ye ngu ingoro, nowoondoyemo hamoo tewonggoku, ngu ye kuri ingootenggo. Ngu mandega ingowonggoku ngu, ye oniro mande, ero ma ingoyingo. Kini, yendo ngu Anutro mande hamoo oorengo, ngu ero ingoyingo. Ngundiro nguro, hamoo mande, ngu Yuka Kundingiyimbo nowoondoyemo ko tetoni, ngunonggo engge gome oorengo tunooteyingo. No ngu kenoro, nguro suwooyi sano Anutro esosootero, yemboongerorooteno. 14 Ye Kristen dobookurine, Kristen oni simoo bare Yisas Krayisro nowoondoyemo hamoo teyingo, Yudiya merako oorootenggoku, nguno kowuri tunooteyingo, ngundiro yeno nguya, tunootete. Ene Yisasro nowoondoyemo hamoo tetoyi, nguro Yuda merako oni gidaregado, kowuri gura gura ene yunootoyi, koorowooyingo. Ngundiro nangge, ataga, yengo nowoondoyemo hamoo teyingo, nguro Tesalonayika endemo oni, ngundo kowuri urungga ye nguya, yunootoyi, koorowootenggo. 15 Yo, kurimi, Yudiya merako, Yuda onindo, noorengo Oo Bidodo Simburi Simbunani Yisas, ko, Anutro ingondudu eyingo oni oowooyingga nguya, yureyi kumooyingo. Ene ngundiro muri biyomi ngu tero, ngunonggo noore nguya, oweyerootoyi sayingo. Enendo oni bidodoboya, mundi mundi tero oodoyi, Anutdo enengo muriyengga nguro ma ingooteku ngu! 16 Ene oni sowe gidarega Anutro Mande Keta Mesarango, nga ma ingowero, ero ingootenggo. Ngundiro nguro, noorendo saro, Yisasro Mande Keta Mesarango, nga wesiyoro eweroyi oorenani goodootenggo. Ndadiro nguro, enendo ngu ngandiro ingootenggo. Oni sowe gidarega, ngundo Yisasro nowoondoyemo hamoo ma tewero, ero ingootenggo. Ene ngu muri biyomingga, ngu tero oodoyi, nguro enengo weti mbumbuwaye urungga oorengo ooretoni, nguro Anutro sanggirini urungga oorengo, kuri eneno tunooteyingo.

Polndo Ngu Tesalonayika Oni Ngu Yeyoweroyimboro Hahangeyingo

17 Ye Kristen dobookurine, Yuda onindo ye kewooroyemo, ngunonggo noore oweyerootoyi sawooto. Ene noorendo, ye ngu ma kabeyerooteto. Kini, suwooyi sano noorengo ingondudunanimo, ngu sodedo yeno ko omburo, yeyowero hahangero oorooteto. Ene Setando, noorengo oorenani goodooyunoote. 18 Yo, hamoo, naru urungga nguno, noore yeno ko ombuwero ingooteto. No Pol, nondo nguya, yeno omburo yeyoweroyimboro ingooteno. Ene Setando noorengo oore suwooyi sano ukingoro ooroote. 19 Kootuyisina, Oo Bidodo Simburi Simbunani, Yisas Krayis, ko omburo noore yoyoweroyi, naruno nguno, noore ndawu ooga ngu sobowooro, oni oni tewato? Ndawu ooga ngu noorendo kongga tewootoku nguro uriyi? Ye Yisasro nowoondoyemo hamoo teyingo oni Tesalonayikano oorootenggoku ngu, ye ngu noorengo uriyi! Yo, hamoo, ye nooreya Yisasno dikawatoku nguno ngu, yendo ngu noorengo duridarinani, ko, yendo ngu noorengo oni oni teyingo urungga!

Copyright information for `RWORAWA