1 Thessalonians 3

Polndo Timooti Soweyootoni, Tesalonayikano Oorowuyingo

Asa, ye Kristen dobookurine, noore yengo nowoondoye hamoo teyingo, nguro enggeni naru pirungga ma ingoro, nguro noore mandeni ingowero hahangewooto. Ngundiro nguro, noore Atens endemo ootooro, ngunonggo noore Timooti sureyootooye yeno oorowuwo. Timooti ngu Anutro ko oni, noorengo Kristen doboonani, ene nooreya Krayisro Mande Keta Mesarango, oni simoo bareno wesiyoro eweroyi oni nooreya ko teteto. Ene yeno oororo, ye hoorooweyerootoni, nowoondoyemo hamoo teyingo ngu yanggangododo tero, nguno yengo nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu ma yokowanggo. Ndadiro nguro, ye kuri ingowonggo. Noorendo yeno ewootoku ngu, noore Yisasro nowoondonanimo hamoo tetooye, nguro mundi onindo, noore kowuri yunootoyi, koorowooro oruwato, ero etooye, ingoyingo. Yo, hamoo, ye kuri ingoyingo. Kuri, noore ye kewooroyemo ootooro, nguno noore Yisasro Mande Keta Mesarango, wesiyoro etooye, nguro mbumbuwadodo onindo kootunanisina mande ero, kowuri gura gura yunootoyi, noore yeno mande ngundiro ewootoku, ataga oo ngundiro tunootete. Ngundiro nguro, no Timooti soweyootoowe, oorowuwoku ngu, nguro damoni ngandiro. No yengo nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu ingoweroyimboro. No nowoondone kowuri ingowonoku ngu, Setando, ye towooyeroro, ganayeroro yowoosooro, enengo oore biyomingga, nguno yoyewakuro, nguro kowuri ingowono. Ene ngundiro tetoni ngu, asa, noore yeno ko yanggango tewootoku, ngu kingo kinitewa.

Timootindo Mande Gome Yoro, Polno Ko Ombuyingo, Nguro Mande

Gome oorengo! Ataga Timooti ko omburo, yengo nowoondoyemo hamoo teyingo, nguro mande gome etoni, ingooteto. Yengo nowoondoye hamoo teyingo, ngu yanggango yero, Kristen dobookuriye bidodo nowoondoye yunootenggoku, nguro etoni ingooteto. Ene ngandiro ero, ye noore ingondudu yeroro, nowoondoye noorengo gome tero, ye noore yeyowero, hahangetenggo. Noore nguya, ye yeyowero, hahangeteto. Ngundiro nguro, ye Kristen dobookurine, noore yengo mande gome ingootooye, ngundo yengo nowoondoye hamoo teyingo, ngu yanggango oodoni, nguro ngu, ngundo noore nowoondonanimo hamoo teyingo, yanggango teyunoote. Ngu mandega, ngundo ngu, noorendo kowuri koorowootetoku, nguno gome hoorooweyeroote. Ataga noore ingooteto. Yendo Oo Bidodo Simburi, nguro nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu yanggango oodoyi, ngunonggo noorengo nowoondonani hamoo teyingongga ngu nguya yanggango teyunoote. Nguro ngu, Anutro doongeyimo, noore yengo oni oni terorooteto. Ngundiro tero, noore suwooyi sano, yengo Anutno esosootero yemboongerorooteto. 10 Yo, naru bidodomo yemboongetetokuno, noore nowoondonani bidodomo, ye yeyoweroyimboro yemboongero oorooteto. Noore ye kewooroyemo ko ootooro ngu, asa, noore mete yengo nowoondoye hamoo teyingo, ngu yanggango teyunowato.

11 O Awa Anut, ko, noorengo Oo Bidodo Simburi Simbunani, Yisas, nondo enengo ngandiro yemboongeteno. Gedo noorengo oore, eneno oorowuweroyi ngu yeyunootoyi, noore mete eneno oorowuwato. 12 Oo Bidodo Simburi Simbunani, gedo ene nowoondoye yeyi, Kristen simoo bare, ngu enengo kewooroyemo, ko, oni gidarega bidodo nguya, nowoondoye ebe ino ino tewanggo. Gengombo ngu muringga, ngu tetooga, ngundo yeningga, eneno nguya urungga oorengo tunooteya orini. Gedo ene hoorooweyerootooga, enendo Kristen dobooyi, ko, simoo bare gidarega nguya, newende inoni, noorendo nowoondonani ene yunootetoku, ngundiya teyi. 13 O Awa Anut, ge enengo nowoondoye yega, yanggango yetoningga, ngunonggo ene mete, ge doongenggemo, kundingiyi oorengo tero, nguno biyomi gura, eneno ma oruwa. Ngundiro hoorooweyerootoyi oodoyi, nguno gengo Nangongge Oo Bidodo Simburi, Yisas, ngundo enengo keyimo, oni ngudodo ombuyingo naruyemo nguno, yanggango dikawanggo. Nguro no geno yemboongeteno.

Copyright information for `RWORAWA