1 Thessalonians 4

Anut Doongeyimo Nenengo Endeyoweroyi, Nguro Mande

Ye Kristen dobookurine, nga so uyingga ngaro mande wenga ngandiro. Anutdo muri gome yendo teyi, ero ingooteku, ngu nondo etuyerowonoku, ngu ataga ye keyootenggo. Ngu gome oorengo. Ene noorengo Oo Bidodo Simburi Simbunani, Yisas oowooyimo, no yengo ngguyinggayi tero, nguro sumoo mamanayerootetoku, ye komo kootuyisina nguya, naru bidodomo, ngundiya nangge keyoya tetoyiga, ngu ooroya yeningga, urungga tunooteya oriyi.

Ye kuri ingootenggo. Noorendo mande etuyeroro yunowootoku ngu, Oo Bidodo Simburi Simbunani, Yisas, nguro yanggangonimo, oowooyimo nguya yunowooto.

Anutro ingondudunimo ngu, ye komo ngandiro muri ngu teyi, ero ingoote. Ye bidodo komo muri kundingiyi oorengo, ngu nangge keyoyi. Ye bidodo sebobarese buribari teweroyi muri biyomingga, ngu ma keyowero. Ye bidodo komo ingonduduye, nowoondoye, gome sobowooya, ngunonggo baresumooyemboya muri gome, Anutdo nguro ingooteku, ngu teya, kundingiyi oriyi. Ye simoo, oniro bare gura ma kenomayingowero. Ngundiro nangge, ye bare nguya, simoo gura ma kenomayingowero, Anut watayi kini, onindo tetenggoku, ngundiro ma tewero. Ye komo dobookuriye ganayeroro, nguro oo gura ma yomburiyowero. Ye ngundiro tewanggoku ngu, asa, Oo Bidodo Simburiga, ngundo kowuri urungga oorengo, ye gumi yunowa. Nguro noorendo yeno mandega kuri eyingongga, nguro ingonda teyi! Ndadiro nguro, Anutdo noore sebobarese muri biyomi ngu keyoyi, ero ma negoyeroyingo. Kini, Anutdo nooreya muri nenengo kundingiyi oorengo, ngu keyoyi, ero negoyeroyingo. Ngundiro nguro, oni ene nga mandega, nga etuyerowonoku, ngu kootu inoro yokowaku ngu, asa, ene oniro mande ngu ma kootu inowa. Kini, ene Anutro mande kootu inowa. Yo, hamoo, Anut enengo Yuka Kundingiyi, oniro ingonduduyemo yero inoyingo, ngu ene kootu inoote.

Noore Komo Muri Nenengo Nguno Ko Tewato

Yo, Anut enengombo oni nowoondoye yunoweroyi muringga, ngu kuri etuyerowo. Ngundiro nguro, no nguro mande gura ma nakangowano. 10 Hamoo oorengo, ye Masedoniya merako oni Kristen simoo bare bidodo ngu nowoondoye yunootenggo. Nguro ngu, no ye nowoondoye ko yokutuwootoowega, ye komo ngu muringga, tetoyiga urungga yeni, ero nguro eririyerooteno. 11 Ye komo yengo koye, nguno nowoondoye yeya, nguno imakeyingo muringga nguno yengo ko ngu teya oriyi. Ye komo yengo kandeyebo ko ngu tewanggoku, ngundo yengo hoorooweyerowa. No mande ngundiro ero, ye etuyerowono. 12 Ye ngundiro tewanggoku ngu, asa, ye oo guraro ma wenonowanggo. Ngundiro tetoyi ngu, asa, oni Anutro mande ma keyootenggoku, ngundo yengo muri gomengga, ngu kenoro, nowoondoyemonggo, yengo bingamiye okoowanggo.

Kristen Oni Simoo Bare Kumooro Ko Ootoogeweroyi, Nguro Mande

13 Ye Kristen dobookurine, no yendo gome ingoyi, ero ingootenoku ngu, ndawu ooga Kristen oni kumooyingomo, nguno tunootewa. Ye nguro nowoondoyemo buribari ingowero ngu, oni Anutro nowoondoyemo hamoo kini, ngundo kowuri ingootenggoku, ngundiro ma tewero, ero ingooteno. 14 Noore ngu, Yisas merenonggo ko yokutuwootoni, keta ootoogeyingo, nguro nowoondonani hamoo teni. Ngundiro nguro, noore ingooteto. Yisasro yanggangonimo, Anutdo Kristen oni kuri kumooyingo, ngu yokutuyerootoni, ootoogero, Yisasdodo ko ombuwanggo.

15 Anutro mandeni ngu, noorengo Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo ngandiro ero etuyeroyingo. Kootuyisina, Yisas ko ombuteku narunimo, noore Kristen keta oorootetoku, ngundo Kristen oni kuri kumooyingo, ngu koreteyunoro ma oorowuwato. Kini, Yisasro nowoondoyemo hamoo teyingo oni kuri kumooyingo, ngundo koretero, Yisasno oorowutoyi, asa, noore nowoondonani hamoo teyingo, simoo bare keta oorootetoku, ngu nguya kootu ene keyeroro oororo, eneya yowuruwoowato. 16 Yo, hamoo oorengo, Anutro sambono Engel oni koreteyingongga, Anutdo ene mande inootoni, ngunonggo ene meno yanggango ero, Anutro unggu uwoowa. Ene ngguyi urungga utoni ngu, asa, ngu naruno, Oo Bidodo Simburi Simbunani, enengombo sambo ende yokoro, ko ombuwa. Ngu naruno, Krayisro oni kuri kumooyingo, ngundo koretero ko ootoogewanggo. 17 Ngundiro ootoogetoyi ngu, asa, noore Kristen oni keta oorootetoku, ngu naruno nguno, Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo noore ko Kristen simoo bare kuri kumooyingo nguya, yoyootoni, eneya sambono goboore musiyomo yowuruwoowato. Ngundiro yowuruwooro, noorengo Oo Bidodo Simburi Simbunani nguya, sugi sugi oruwato. 18 Arisa, nga mandega ngando, ye komo Kristen dobookuriye nowoondoye yanggango yunootoyi, nguno ene ngundiro kowuri, nguro ingonduduye urungga ma tewanggo.

Copyright information for `RWORAWA