1 Thessalonians 5

Noore Komo Oo Bidodo Simburi Simbunani Ko Ombuweroyi, Nguro Sobowooro Oruwato

Ye Kristen dobookurine, no yengo so uyi nakangoro, Yisas ko ombuweroyi, nguro naru, kowooyingo naru nguro mandeni ma etoowe ingowanggo. Ndadiro nguro, ye kuri ingootenggo. Ye yakaka onindo suwoono torige mayeweroyi nguro naru ma ingootenggoku, ngundiro nangge, Oo Bidodo Simburi Simbunani, ko ombuweroyi naru nguya, ye ma ingootenggo. Ngu naruno, oni simoo bare ngandiro ero ingootenggo. Nga naru gome oorengo, noore gome bibitetetoku nga, ero, ingoro oorootenggo. Ngu narunggano nguno, sodedomangge kowuri urungga oorengo omburo yomburiyerowa. Yo, ngundiro kowuringga, ngu omburo, baredo simoo bisiyowero naruno, koretero ogingo kowuri sodedo ingootenggoku, ngundiro nangge, kowuri ogingongga sodedo ombuteku, ngu hamoo oorengo, dagaweroyi kini. Ye Kristen dobookurine, ye ngu oni Setanro ooreriko oorootenggoku, ngundiro ma oorootenggo. Nguro ngu, narungga ngu, yeno sodedo tunooteweroyi, ngu yakaka onindo yeno tunootetoyi, soriyokootenggoku, ngundiro ma tunootewa. Ye Yisasro nowoondoyemo hamoo teyingo oni, ye Yisasro murini keyootenggoku ngu, ye enengo soru himimo endeyoro, yengo ko gome ngu ogisano tetenggo. Ngundiro nguro, ye muri biyomi gura gura suwoono mera kombiteyingomo tetenggoku, ngu ma tewero. Nguro ngu, noore oni simoo bare nowoondoyemo hamoo ma tero, gaboye wetorootenggoku, ngundiro ma tewato. Kini, noore komo noorengo endeyoyingo gome sobowooro, Yisasdo ko omburo yoyoweroyi, nguro hahangero, yanggango doongedoongoodoongo tero, sobowooro oruwato. Noore kuri ingooteto. Oni nowoondoyemo hamoo ma tetenggoku ngu, enengo gaboye ngu oni suwoono werootenggoku, ngundiro wetorootenggo. Yo, ngu oni ngu, ene sono kowoo yanggango (Biya) netenggoku muringga, nguno ootooro, ko, muri biyomi gura gura oowooyingga nguya tero oorootenggo. Ene noore Yisasno nowoondonani hamoo teyingo oni ngu, noore Yisasro murinimo endeyootetoku ngu, noore ngu oni biyomi ngundiro kini. Kini, nowoondonani hamoo teyingo, ngundo hoorooweyerootoni, nguno noorengo endeyoyingo gome sobowooro, dobookurinani nowoondonani yunootooye, ngundo nowoondonani yanggango yunoyingo. Nguro ngu, Setando towooyerooteku naruno, noore kuri meyero oorootetokuro, nguro Setando noore ma yoyowa. Ngu ngandiro: noore koondimu yanggango urungga, ebe ureweroyimu moore. Noore Anut sobowootooye, omburo ko yoyoweroyi muringga, ngundo ingondudunani tomoku yanggangonggado tabanani doobengooteku, ngundiro doobengootoni, nguro noore ma yomburiyerowa. Yo, Anutdo nooreya, enengo sanggiriningga ngu yoyi, ero ma roogoyerowo. Kini, ene Yisas Krayis, noorengo Oo Bidodo Simburi Simbunani, noore nguro rogo tetoni, ngundo omburo, noore eneno nowoondonani hamoo teyingongga, ngu ko yoyowa. 10 Noore Yisasno nowoondonani hamoo teyingo oni, kuri kumooyingomu, ngundi, keta oorootetoku nga, Yisasdo hoorooweyerowero kumooyingo. Ngundiro nguro, noore eneya suwooyi sano keta oruwato. 11 Arisa, ye komo nga mande gomengga, nga dobookuriye bidodomo wesiyoya eya, enengo nowoondoye yanggango teyunoya, ko, nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu yanggango teyunoyi. Yendo ataga ingoro tetenggoku, ngundiya teya soweyoyi.

Ye Komo Anutdo Muri Gomemu Ingooteku, Ngu Keyoyi

12 Ye Kristen dobookurinani, noorendo yeno ngguyinggayi tero, sumoo sumoo eteto. Ye komo yengo Kristen tabango oni kewooroyemo, ko yanggango tero, hoorooweyeroro, yengo endeyoyingo ngu yooneneyerootenggoku, nguro ye enengo oowooye bingamiye okooro, enengo mandeye ngu keyoyi. Ndadiro nguro, noorengo Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo yengo Kristen tabango oni rogo teyunowo. 13 Yo, ene ye hoorooweyeroro, ko yanggango tetenggoku ngu, ye nguro komo nowoondoye yunoya, nguro oowooye bingami okooyi. Ye bidodo komo simoo bare kewooroyemo, nguno nowoondoye imakeyingo muringgano, nguno oriyi.

14 Ye Kristen dobookurinani, noore yeno mande yanggango eteto. Ye komo oni ko tewero surekinikini tetenggoku, nguro endeyoyingo, ngu yooneneyeroyi. Oni sosoretenggoku, ngu hoorooweyeroya, nowoondoye yanggango teyunoyi. Oni Yisasno nowoondoyemo hamoo teyingo ngu yanggango kini, ngu ye nowoondoye yanggango teyunoyi. Ye komo oni bidodomo, imakeyingo muri nangge eneno teyi.

15 Onindo muri biyomi yeno tetoyi ngu, yebana nguro biyomi, ngu gumi ma tewero. Kini, yendo muri gome, ngu nangge eneno teyi. Yo, naru bidodomo, ye komo Kristen dobookuriye, simoo bare songomo nguya, nowoondoye yunoya, muri nenengo ngu eneno ko yanggango teyi.

16 Ye komo suwooyi sano, oni oni teweroyi muri ngu teyi. Ye komo naru bidodomo, Anutno yemboongeyariyi. Ye komo oo biyomi, ko, gomemu yeno tunooteteku, ngu bidodoboro Anutno esosooteyariyi. Ye ngu Krayis Yisasro oni simoo bare, Anutdo ngundiro muri ngu teyi, ero ingoote.

19 Ye Yuka Kundingiyimboro koni, oni kewooroyemo oorooteku, ngu ma gosiyowero. 20 Onindo Anutro Mande Keta Mesarango yeno wesiyoro ero, ngundi, Anutdo oni nowoondoye sanggawero ingonduduyemo mande gidega nguya, yunootoni, ngu wesiyoro etoyi ngu, asa, ye Anutro mande ngu ma kootu inowero. 21 Ye komo mande oo bidodo yeno tunootetenggoku, ngu gome wirikoya, oo gome Anutnonggo ombuteku ngu, ngu nangge teya, oo biyomi muri gura gura ngu bidodo andangeya yokoyi.

23 Nguro ngu, nondo Anutno yengo ngandiro yemboongeteno. O Anut, gedo nowoondoge imakeweroyi, nguro simburi. Ngundiro nguro, gedo ene yoyega, ene kundingiyi oorengo tunootewanggo. O Anut, gedo enengo ingonduduye nowoondoye ngu bidodo gome soboyeroya, hoorooweyerootooga, enengo endeyoyingo muriye, ngu bidodo kundingiyi oriyi. Ene ngundiro tetoyi ngu, asa, gengo nangongge, Yisas Krayis, noorengo Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo ene ko yoyowero, ombutekuno ngu, asa, enengo endeyoyingomo, ge oo biyomi gura ene bungomo ma kenowa, ero yemboongeteno. 24 Yo, Anutdo ye enengo simoongo tunooteyi, ero negoyerowoku, nguro hamoo oorengo, yeno oo bidodo tewero, gosiyowoku, ngu hamoo teyunowa.

25 Ye Kristen dobookurinani, ye komo Anutno yemboongetoyi, ngundo noore mete hoorooweyeroro, yanggango yunowa.

26 Ye Kristen dobookuriye, yeyoya ngu, asa, ye eneya oni oni teya, kandeye dowooyi.

27 No Oo Bidodo Simburi Simbunani oowooyimonggo, no yeno mande yanggango eteno. Ye komo nga so uyingga nga, Kristen dobookuriye bidodomo kandangetoyiga, ingoyi.

28 No Anutno yengo yemboongeteno. O Anut, gedo yoyega, noorengo Oo Bidodo Simburi Simbunani, Yisas Krayisro sumangeni, ngundo eneya oruwa, ero yemboongeteno. Ngu hamoo.

Copyright information for `RWORAWA