1 Timothy 2

Yemboongeweroyi Nguro Muri

Arisa, koretero nga kongga nga no ye eririyerootoowega, ngu nangge teyi. Ngu ngandiro. Ye Anutno kira eya yemboongetoyiga, enendo oni simoo bare bidodo, oni ururu, oo sobosobo oni nguya, Gabuman oni nguya hoorooweyerowa. Ye komo Anutno ngu oni nguro esosooteyi. Ye Anutno ngundiro kira tetoyi ngu, asa, noore bidodo nowoondonani imakeyingomo ootooro, ngunonggo Anutro mandeni, ko, muri metemi gome nenengo, ngu nangge keyowato. Kira ngundiro teweroyi ngu, Anut doongeyimo gome metemi. Yo, noore ko yoyoyingo Anutga ngundo, nguro gome ingoote. Yo, Anutdo oni simoo bare bidodo yoyoweroyimboro ingoote. Ngundiro nguro, Anutdo oni simoo bare yoyeni, mande hamoo ngu muri gome nenengo oorengo ingowanggo. Noore ingooteto. Anut guranangge ooroote. Anut, ko oni simoo bare nguya, kewooroyemo kawarara teyingo, oni guranangge ooroote. Ngu oningga ngu Krayis Yisasga, ngundo nangge. Enengo goweyi, ngundo oni simoo bare bidodo uriyeroyingo. Nga kongga ngaro naruni tunootetoni, oni Yisas Krayis enengombo enengo ketangga ngu oni simoo bare bidodo uriyeroweroyimboro yero, ngundo ko uriyeroyingo. Ngu muringga nguno, Yisasdo Anutro ingondudu yeni, tunooteyingo. Ngu ngandiro. Anutdo oni simoo bare bidodo yoyowero. Nguro ngu, Anutdo noyoro, Aposel kono ngano noyewo. Noro kone ngu, enengo mandeni ngu wesiyoro eweroyi. No hamoo oorengo ero, godange mande ma eteno. No ngu oni sowe gidaregaro etuyeroyingo noyewoku, nguno ene nguya, nga hamoo mandega ngaro nowoondoyemo hamoo tewanggo.

Nondo ngu ngandiro ingooteno. Ende bidodomo, oni simoo bare ngu, ene komo Anutno kandeye okooya, enengo oowooyi bingamini eya yemboongeyi, ero ingooteno. Ene ngundiya teya ngu, ene nowoondoye kookingo yetoni, sanggiri teweroyi muri ngu yokoya, ene kundingiyi ootooya, ngunonggo ene Anutno yemboongeya oriyi, ero ingooteno.

Baredoro Mande

Nondo ngu ngandiro ingooteno, bare garo ngu ene komo towikumba goweyeboro rogono teyi. Goweyimo ma woorogongoro ndinditewero. Towikumba metemi rogono ngu nangge teyi. Bare garo, nguno goweye nakangoro, nguno uye, moondeye, ma nakangowero. Beye goyayimu nangge penggoro, towikumba gome gomemu ngu urini urungga, ngu ma yoro, goweye nakangowero. 10 Kini, bare garo ngu, ene Anutro nambosumoongo ootooya, ene ngunonggo Anutro kongga tetenggoku, ngundo nangge enengo irosara oorengo. 11 Bare ngu, ene komo neneteya, torige bibiteya, ngunonggo mande ingoya, ene newende gome imakeyingomo ootooya, manggo korokoro teyi. 12 No bare gura yokootoowe, ngundo oni etuyeroyingo ma oruwa. No, baredo simooro tabango ma oruwa. Bare garo ngu, ene komo manggoye gosiyoya, ene komo mande ngu nangge ingoyi. 13 Ngu ngandiro. Anutdo ngu ene Adam koretero yero, kootuyisina, Ewa barega ngu yeyingo. 14 Adam enengombo mande godange nguro newendemo hamoo ma teyingo. Kini, barega ngundo godange mande nguro newendemo hamoo tetoni, weti mbumbuwa teyingo. 15 Bare ene Krayisno nowoondoyemo hamoo tero, ngunonggo nowoondoyi teweroyi muringga, nguno ootooro, ngunonggo ene towikumba gome, goweyiboro rogono tero, ootooro, ngunonggo Anut doongeyimo muri gome nenengo tero oode ngu, asa, Anutdo sunggi mande ngandiro ero, gosiyoyingo. Bare simoo bisiyoweroyi naruno ngu, Anutdo ene gome hooroowetoni, yanggango yoro, ene simoo mete bisiyowa.

Copyright information for `RWORAWA