1 Timothy 3

Kristen Simoo Barero Sobosobo Koreteyingo Nguro Mande

Nga mandega nga, ngu hamoo oorengo. Oni gura Anutro simoo bare bidodoboro soboyeroyingo tabango koreteyingo oruwero ingooteku ngu, asa, ene komo ko gome teweroyi, nguro gome ingoni. Arisa, sobosobo ngu gome nenengo oorengo oodoni, oni simoo baredo eneno biyomi gura ma kenowanggo. Ene komo bare guranangge nguro kameyi oorengo orini. Ene komo sono kowoo rogono nangge neya, enengo oo bidodo teteku ngu rogono nangge teni. Enengo ingonduduni, goweyi ngu bidodo gome sobowooya, imakeyingo muri ngu keyoya, muri gome nenengo ngu bidodo teni. Ene oni bidodo enengo yano ombutenggoku, ngu gome soboyeroni. Ene komo oni bidodoboro etuyeroyingo, oni gome ingondudu orini. Ene sono kowoo urungga nero wenonoro, oni songomboya sodedo sanggiri tero ebe ma urewero. Kini, ene oni songomo imakeyingo muri gome, ngu nangge teni. Ene digi beye oo nguro nangge hahangero, ingondudu urungga ma tewero. Ene enengo bareyi simoongo ngu gome soboyeroro, ngunonggo enengo simoongo nga yoyeni, enengo mandeni gome keyoro, torige bibitetenggo. (Oni enengo bareyi simoongo gome ma soboyeroro ngu, asa, ene Anutro oni simoo bare soboyeroweroyi nguya, ereremo kini.) Oni Kristen keta tewoku, ngundo sobosobo oni tero, ma oruwa. Ndadiro nguro, ene windawinda tewaku ngu, asa, Anutdo ngu oningga, ngu goweyi sanggawero mandeni wirikoweroyi ngu, Setan goweyi sanggawero mandeni wirikoyingo, ngundiro tewa. Endemo simoo bare kewooroyemo, nguno oni oowooyi gome nenengo, oni gome etenggo. Ene oowooyi gome metemi kini ngu, asa, ngu oningga ngundo oyimo yowaku, Setanro sooro sebano ngu sorewa.

Kristen Simoo Barero Tabango Oni Nguro Mande

Ngundiro nangge, simoo bare kewooroyemo, endemo Kristen tabango onidodo nguya, ene komo ingonduduye nenengo oorengo ingoya, ngunonggo enengo koye gome teyi. Ene manggoye tege eraya ma tewero. Ene sono kowoo nero ma wenonowero. Ene oni dobookuriyeboro digi beye kingo yowero ma ingowero. Endemo oni doongeyemo nguya, ene komo oni gome nenengo tunooteya orini. Ene komo ngandiro ingootenggo. Ene Anut doongeyimo mamana mande nowoondoyemo oorooteku, ngundo oo biyomi gura teyingo, ero ma ete. Nguro ene komo mande hamoo ngu nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu gome ingoya, gome dowooyi. 10 Koreteya ngu, enengo koye ngu towooyeroya yeyoyi. Ene koye gome metemi tetoyi, nguno oni gurado muri biyomi gura eneno ma kenowanggoku ngu, arisa, ene mete Kristen simoo bareno ko oni gome tero oruwanggo. 11 Ngundiro nangge, endemo simoo bare ngundo ko oni nguro bare sumooye nguya yeyootoyi, ene ingonduduye gome nenengo, ero etenggo. Ene kootuyisina, mande kono kono ngu ma ewero. Ene sono kowoo netenggoku, ko oo bidodo teteku nguya, ngu ene komo rogono nangge tero, suwooyi sano muri gome nenengo, ngu nangge teyi. 12 Yo, hamoo, Kristen simoo barero ko oni ngu, ene komo bare sumooye guranangge nangge oruwanggo. Ene komo enengo bareyi simoongo nguya, gome soboyerowanggo. 13 Oni ene Kristen simoo barero ko oni tero oruwero ngu, ene ko gome metemi tetoyi, enengo oowooye nguya gome metemi oorengo oruwanggo. Ngundiro tero ngu, ene mete Krayis Yisas nguro mandeni, ngu yanggango oorengo wesiyoro ewanggo.

Anutro Mande Nguro Muri

14 Hamoo, no geno sodedo oorengo oorowuwero ewonoku, ene ataga nga mandega nga nakangoro gunootenoku nga. 15 Nguro ngu, no sodedo geno nguno ma oorowutoowega ngu, asa, ge mete nga mandega nga kenoya ingo. Nguno ngu, Anutro simoo bare ngundo mande muri gome nenengo Anutdo nguro ingooteku, ngu tewanggo. Ndadiro nguro, ngu Anutro simoo bare ngu, ene ya nonggini yanggango dikaro, ngunonggo ya koorowooteku ngundiro. Yo, hamoo, ngu Kristen, ngundo Anutro hamoo mande ngu yoro, simoo bare gidaregano wesiyoya eyi. 16 Yo, Anutro mande murini ngu, ene urungga oorengo. Onindo nga mandega nga, yeni biyomi yeweroyi nguya kini. Ngu ngandiro:

Ene oni kirarongo oorengo tunooteyingo. Yuka Kundingiyimbo, enengo murini yeni tunooteyingo ngu, ene noorengo Simbunani oorengo ngu etuyeroyingo. Engel onindo ene kenoyingo. Enengo mandeni ngu oni sowe bidodomo oorowute. Mera ngano, oni simoo bare oowooyingga eneno nowoondoyemo hamoo teyingo. Ngundo ene sambo endemo oorero, ene ngu Anutya gobooro oorooteri.
Copyright information for `RWORAWA