1 Timothy 4

Godange Oniro Mande

Yuka Kundingiyi, ngundo mande yootunoro ngandiro ete. Kootuyisina, oni gidarega nowoondoyemo hamoo teyingo ngu yokowanggo. Yo, ene Setanro keyimo oni ngundo ganaganayeroro, noore Anutro ingondudu eyingo oni, ero etoyi, ene nguro mandeye ingoro, keyowanggo. Ene oombooro biyomi, nguro muri biyomi ngu etuyerootoyi, nguya keyowanggo. Ngu naruno, godange oni, ngundo godange muri songo ngu etuyerowanggo. Ndadiro nguro, nowoondoyemo hamoo teyingongga ngu yokoro, nguno enengo ingonduduye nenengo gura ingoweroyi nguya kini. Ngundiro nguro, enengo weti mbumbuwaye ngu ene ma ingootenggo. Ngundiro oni, ngundo ene simoo bare ngandiro etuyerootenggo. Ene komo erambarisa teweroyi muri ngu yokoya, oowari gura gura nguya yokoya, roogo teyi, ero etuyeroyingo. Ene Anutdo ngu oo ngu ye yunoyingo. Yo, noorendo enengo hamoo mandeni ngu ingootenggoku, ene mete oowari yoro, Anutno esosootero newato. Noore ingowato. Anutdo oo bidodo yemukoyingo ngu oo gome oorengo. Ngu noore oorongooye uweroyi kini. Kini, ngu noore yoro, ngunonggo Anut bingami okooro esosooteweroyi. Ndadiro nguro, Anutro mandeni, ko, Anutno yemboongengga ngudodo yowuruwootoni, oo ngu yeni, kundingiyi tunootete.

Timooti Ngu Komo Krayisro Ko Oni Gome Orini

Ge nga mandega nga dobookurigemo ero etuyeroro ngu, arisa, ge Krayis Yisasro ko oni gome oruwa. Yo, hamoo, ge bodaga oruwoku oororo, ataga nguya, ene ge mande gome etunggerooteku, nguno ge yanggango urungga yoro, nowoondogemo hamoo teyingo, mande gomengga ngu keyoro ooroote. Ene bare dogodogonimbo ngu, ene kingo mata mande ngu etenggo, ko, kingo mande, Anutro mande ma keyooteku, ngu bidodo kootu ino! Ge komo Anutro mande murini, nguno gengo yanggango yoweroyi nguro ko yanggango te. Ge ingooteku ngu, noore gowenani yanggango yeweroyi ngu, asa, towoongoro, ko yanggango ko tetooye, ngundo noore hoorooweyerowa. Ene Anutro mande muriningga, ngu keyoweroyi, nguro towoongoro keyowatoku, ngundo ataga ngano hoorooweyerootoni oode, kootuyisina nguya, gome oorengo hoorooweyerowa. Nga mandega nga ngu, hamoo oorengo. Nga mandega nga ngu, oni simoo bare bidodo gome ingoro, keyoro, nowoondoyemo hamoo teweroyi, ngu gome oorengo. 10 Anutdo oni simoo bare bidodo yoyowero koyi teteku ngu, noore enengo oni nowoondonanimo hamoo teyingo ngu, ene hamoo yoyowo. Noore Anut suwooyi sano keta oruweroyiga, nguro nowoondonanimo hamoo tero, noore enendo yoyoweroyiga, ngu sobowoowato. Yo, hamoo, ngu muringga nguro nangge, noore suwooyi sano towoongoro, ko yanggango oorengo tero, enengo murini keyowato.

11 Ge komo nga mamana mande, nga oni simoo bareno, eya, gome etuyerootooga, ene komo ngu keyoyi. 12 Ene ge geyoro, simoo oore, ngundo kingo oningga, ero ma ingowero. Kini, ge komo oni etuyeroyingo oni kirarongo, tunootero oodoyi, nguno ngu, Kristen oni simoo bare, ge geyoro kenggerowanggo. Ngu ngandiro. Gengo mande eyingomo, gengo endeyootekuno, ko, gengo nowoondoge dobookurigeboro ingootekuno, nowoondogemo hamoo teyingo nguno, ko, Anut doongeyimo ootootoongge, muringge gome nenengo, ngu bidodo kenoro, ene ge kenggerowanggo. 13 Nga narungga ngano, ge no soboneroya ootooya, nguno ngu, ge komo suwooyi sano Anutro mande, ngu oni simoo bareno kandangeya, mande nguro murini gome wesiyoya, eya, etuyeroya ootoo. 14 Kuri Kristen oniro tabango, onindo kandeye ge tabagemo yeyingo naruno, nguno ene ge Anutro ko oni goyeyingo. Yo, enendo ge rogogerootoyi, nguno Yuka Kundingiyimbo Anutro ko teweroyimboro kingo oo duwoo gura ge gunoyingo. Ngu naruno nguno, oni gurado, gedo kootu ko teweroyi, nguro ingondudu tero eyingo. Nguro ngu, ge ngu oo kingo duwooga, nguro koni tewero wembuge ma kiyayi yewero. 15 Naru bidodomo, ge komo ngu kongga ngu sobowooya teya, nguno nangge ootoo. Ge ngundiro tetoyi ngu, asa, oni bidodo, gengo kongge, ngu tunoo oorengo kenootoyi, urungga oorengo tunootewa. 16 Gengo muringgega teteku ngu, komo gome sobowooya, simoo bareno oo etuyerooteku nguya gome sobowo. Oni etuyeroyingo koyi ngu, ge suwooyi sano ngu kongga nguro koyi yanggango te. Ge ngundiro tewaku ngu, asa, ge goyoro, ngunonggo oni simoo bare gengo mandege ingoro, nowoondoyemo hamoo tetenggoku, nguya Anutdo yoyowa.

Copyright information for `RWORAWA