1 Timothy 5

Timootindo Oni Simoo Bare Yeyoro, Enengo Soweni Nenengo, Ero Ingowa

Ge oni dogodogoni nguya ma boguwooro yeyoro ewero. Kini, ge komo mande ememonggo eya, gengo awangge yomosiyooteku, ngundiya ene yomosiyero. Ge gengo konedobooge yomosiyerooteku, ngundiro nangge, simoo oore gidarega nguya, ngundiya yomosiyero. Gengo nangge yomosiyooteku, ngundiro ge komo bare dogodogoni, ngu gome yomosiyero. Ge bare oore gidarega komo gome yomosiyero, gengo kuwoongge yomosiyooteku ngundiro. Yo, hamoo, Anut doongeyimo muri gome nenengo, nguno gengo kuwoongge yomosiyooteku, ngundiya ene yomosiyero.

Bare Wabu Nguro Mande

Bare wabu gura kameyi kumootoni, enesu nangge oodoningga ngu, arisa, ge ngu barega ngu gome sobowooya yomosiyo. Ene bare ngundiro ngu ene simoongododo, ngundi osi osiyidodo bine, arisa, ene ngandiro gome ingowanggo. Anut doongeyimo, enengo ko koretero ngu enengo awanamoye osi osiye nguya soboyerowanggo. Ndadiro nguro, enendo kuri ene soboyeroro ko tewonggoku, nguro gumi ngundiro tewanggo. Yo, Anutdo ngundiro muringga nguro gome ingoote.

Ene bare wabu gura enesu nangge oodega ngu, arisa, ngu barega ngu ngandiya teni. Ene Anutro newendemo hamoo tetoningga ngu, suwooyi sano narudodomo, ene komo Anutdo hoorooweneroni, eya yemboongeya orini. Ene bare wabu gura, enesu nangge tero, ene ingonduduni buribari ingoro, goweyiboro murimo oorooteku ngu, asa, Anut doongeyimo, ene kuri kumooyingo ngundiro ooroote. Ge komo bare wabu, ko, enengo simoongo nguya, mamanayerootooga, ene nga mandega nga keyoya, muri nenengomo oodoyi ngu, asa, oni songombo ene goweyi sanggawero mande gura, eweroyi kini. Oni enengo dobookuriye gome ma soboyeroro, oni enengo sidu soweni oorengo, ko, bare wabu eneno oorootenggoku, ngu gome ma soboyerowaku ngu, asa, ngu oningga ngu, ene newendemo hamoo teyingo ngu, ene kuri yokowoku ngu, nguro ene oni biyomi oorengo. Oni Anutro ma ingootenggoku, ngundo muri biyomi ngundiro ngu ma tetenggo.

Bare wabu oowooye oorooteku, so uyigano, nguno ge ngundiro bare, ngu oowooye nguno nakango. Bare ene dagoma onibi kabusa (60) yokoyingo ngu, ene simoo gurananggeboro bareyi. Ngundiro bare ngu, ene ko gura gura teweroyi, oowooyi gome metemi. Ene kuri, enengo simoongo gome soboyerowo. Ene ende songo oni mayetoyi, oo karo yunoro yomosiyerowo. Ene ko gura gura Kristen oni simoo bareno teweroyi, nguro meyero oorootenggo. Ene oni kowuri yoro oodoyi, ngu hoorooweyeroro, ko metemi gura gura teyingo. Bare ngundiro muri teyingo ngu nangge oowooye nakango.

11 Ene ge bare wabu oore oorootenggoku, ngu oowooye ma nakangowero. Ndadiro nguro, enengo goweyiboro ingonduduga, ngundo soboyerootoni, ene ko kame tewero ingowanggo. Yo, enengo goweyega, ngundo ingonduduye sobowootoni, ngundo Krayisro ingoro koni teweroyi, ngu dagate. Nguro ngu, ene kuri, Krayisro koni tewero mande, ero gosiyoyingo ngu yokootenggo. Ngundiro nguro, ene Anut doongeyimo, weti mbumbuwa tetenggo. 13 Ene muri gura nguya, ngandiro tetenggo. Ene sureye kiniyetoni, ene ya bidodomo oororo, ene oni songomboro mande yakakayi yoro, koorowooro, oororo omburo tetenggo. Ene mande biyomi gura gura noore ma teweroyi, ngu ero endeyootenggo. 14 Ngundiro nguro, nondo ngandiro ingooteno. Wabu bare oore oorootenggoku, ngu ene ko kametero, ene simoo bisiyoro, enengo ya gome sobowoowanggo. Ene ngundiro tetoyi ngu, arisa, oni Anutro nowoondoyemo hamoo kini, ngundo mande biyomi gura, noore gowenani sanggawero ma ewanggo. 15 Ye kuri ingootenggo. Bare wabu gidarega, ene oore metemi ngu kuri yokoro, ene Setanro murini ngu keyootenggo. 16 Ene Kristen bare gurado enengo soweni nguno wabu bare gidarega oodoyiga ngu, asa, ene komo gome soboyeroyi. Ngundiro tetoni, nguno ngu, endemo Kristen simoo baredo wabu bare soboyeroweroyi, ngu kowuri kini. Ene wabu enesu guranangge nangge, hoorooweweroyi gura kini, ngu Kristen simoo bare watangga, ngundo hoorooweyeroro soboyerowanggo.

Tabango Oniro Mande

17 Kristen tabango oni ko gome oorengo tetoyingga ngu, ye yowuru simoo bare ye bingamiye okooya, oowooye metemi eya, nguro uriyi digi beye yunowanggo. Ndadiro nguro, ene ko yanggango tero, Anutro mandeni ngu simoo bareno ero gome wesiyoro etuyerootenggo. 18 Noore ingowato. Anutro mande ngundo ngandiro ete.

Ge Bulmakawu manggowo ma doobengootoyi, Wit Rayis oo ngu wongoowero, ero eyingo. (Dutoronomi 25:4)
Anutro mandeno nguya ngandiro ete.

Ko oni ngu ene mete koro uri yowanggo. Ero eyingo. (Luk 10:7)
19 Oni gurado, ngu tabango oningga ngu biyomi tewa, etoni ngu, arisa, ge ngu mandega ngu ma ingowero. Ene oni eraya, ngundi oni kabusa bine, ngu mandega ngu etoyiga ngu, asa, ge mete nguro mandeye ngu ingo. 20 Ene Kristen tabango oni gura, weti mbumbuwa tetoningga ngu, arisa, ge mete Kristen oni doongeyemo mandeni, ngu tunoo yomosiyoyi. Ngundiro tetoyi ngu, tabango oni gidarega ngu kenoro sosorewanggo.

21 Anut doongeyimo, Krayis Yisasno, ko, Anutro oni Engel oni doongeyemo nguya, no nenengo geno eteno. Ge komo mande bidodo gunowonoku, ngu bidodo keyo! Ge mande gura muri ma kenoro ingoro ngu, arisa, ge nguro nowoondogemonggo sodedo ngandiro ma ewero. Kini, noro mandene bidodo keyo. Ge komo oni bidodomo mande muri guranangge te. Ge gisigosononggo dobookurigemo mande ero, oni gidaregano ma yoyokowero. 22 Ge sodedomangge eririnonggo, oni gura sobosobo teweroyi nguro kandege tabangomo ma yewero. Ge oni gidegado weti mbumbuwa tetenggoku, ngu ge nguya, yowuruwooro ma tewero. Kini, gengombo ngu Anut doongeyimo nenengo oorengo ootoo.

23 Ge komo kingo sono nangge ma newero. Ge mete Wayin bodaga nangge sonono wendoya, ngudodo nowoondoge hoorooweweroyimboro ne. Ngundo ngu, sayingga suwooyi sano geno tunooteteku, ngu andangetoni kinitewa.

24 Oni gidaregaro weti mbumbuwa ngu tunoo ooroote. Ngundiro nguro, mandeni wirikoweroyi ngu kowuri kini. Ene oni gidaregaro weti mbumbuwa ngu kombiteyingomo ooroote. Kootuyisina, tunootetoni wirikowanggo. 25 Ngundiro nangge, muri gome gidarega ngu tunoo oodoni, ko muri gome gidarega, ngu kombiteyingomo ooroote. Ene kootuyisina muri gome ngu bidodo tunoo oorengo tunootewa.

Copyright information for `RWORAWA