1 Timothy 6

Ko Oniro Mande

Kingo ko oni bidodo, ene Kristen tetoni ngu, ene komo ngandiya ingondudu yoyi. Noorengo sobosobo tabango oni ngu metemi, nguro noore enengo oowooyi bingamini okoowato. Ngundiro tetoyi ngu, sobosobo tabango onindo Anut oowooyimboro mande biyomi ero, ko Kristen murimboro nguya, mande biyomi eweroyi kini.

Kingo ko oniro sobosobo oni ngu, ene Kristen oodoni ngu, asa, ko onindo ngandiro ma ingowero. Ene nenengo doboone, nguro no mete enengo manggowo unggarangoowano, ero ma ingoyingo. Kini, ene komo ngandiro ingowa. Ene Kristen oni, nguro no koni gome tewano, ero ingoyingo. Ndadiro nguro, ene noro Kristen doboone, nguro no koni gome tewano. Eyingo.

Etuyeroyingo Oniro Mandeye Nenengo Kini

Suwooyi sano, ge simoo bare muri ngandiro teweroyi, nguro gome etuyero, ge komo, eya, yokutuyerootooga teyi. Ngu ngandiro.
Noorengo Oo Bidodo Simburi Simbunani, Yisas Krayis, ngundo ngu, Anutro murini ngu gome etuyerowo. Ene oni gurado, ngu Yisasro hamoo mandega ngu yokoro, mande gurano etuyerowaku ngu, asa, noore ngu mete ingowato. Ngu oningga ngu, kingo windawinda tero, ene oo bodaga ma ingoote. Ene ingonduduni ngu muri biyomi teweroyi, nguro hahangero ooroote. Ene mande gumi gumi eweroyi muri, nguro mande ebe uto uto tete. Ngundiro mande, ngundo muri ngandiro yeni tunootete. Oni gidaregaya, nowoondoye biyomi yero, ko ebe utoro, kootuyisina yomooyinoro mande biyomi ero, ko, dobooyiboya ingondudu biyomi ingoweroyi, nguro tunootetenggo. Ngundiro tero, suwooyi sano sanggiri tetenggo. Ngundiro oni, ngundo ingonduduye ngandiro sasa ingootenggo. Ene hamoo mande ngu, gome ma ingoro, dowootenggo. Kini, ene ngandiro ingootenggo, Anutro mande murini, ngu oo sitowi yoweroyi oore, ero ingootenggo.

Ene oni, ene Anutro mande murini ngu keyootoyi, Anutdo nowoondoye yanggango teyunoro, kumana urungga yunoote. Ngu muringga, ngunonggo Kristen oni, ene oo bidodomo Anutdo rogoyimo yunootoni, nguro ene oni oni tetenggo. Noore ingooteto. Namonanimbo bisiyerootoyi, noore merako tunootewootoku, ngu naruno, noore oo gura ma yoro ombuyingo. Kootuyisina nguya, noore mera nga yokowatoku, ngu naruno, noore oo gura ma yoro oorowuwato. Noore oowari towikumba rogoyimo tetoni, nguno ngu, asa, noore mete ngandiro ewato. Nga oo nga, noore mete, ewato. Eyingo. Ene oni digi beye oo sitowi urungga yowero hahangeteku, ngu muringga ngundo oningga yeni, muri biyomi gurano gurano sorero oonootewa. Yo, hamoo, ene oonooteweroyi, ngu nusako mereno sorero kumootenggoku ngundiro. Yo, ngu muringga, ngundo nowoondoye sanggawetoni, nguro ene biyomi oorengo tetenggo. 10 Beyero gome ingoweroyi muri ngu, muri biyomi bidodoboro damoni. Oni gidarega ngu ene beyero gome ingootenggoku muringga, ngundo ene yowoosootoni, enengo nowoondoyemo hamoo teyingongga, ngu kuri yokoro, kowuri urungga koorowootenggo.

Noore Suwooyi Sano Keta Oruweroyiga Ngu Gome Dowoowato

11 Ene ge Anutro oni, ge ngu oo ngu kootu inoya, ge songo toonge. Ge komo muri nenengo ngu yoweroyimboro koyi te; Anutro muri nenengo ngu keyoya; nowoondoyemo hamoo teyingo muringga ngu teya; dobooyiboro nowoondoyi teweroyi muringga ngu teya; yanggango dikaro kowuri ogingo bidodo koorowooweroyi muringga teya; ngunonggo simoo bareno imakeyingomo mande muri, ngu teyi. 12 Oni ene Krayis newendemo hamoo teyingo ngu, enengo koni ngu, oni ene ebe pawapawamu tero, kendu tetenggoku ngundiro. Yo, oni ene ko yanggango tero, ebe pawapawamuno uro, uriyi yootenggoku ngu, ge nguya ngu kongga ngu teroode, oororo, wengamo yokowa. Ge ngundiro tero ngu, asa, Anutdo suwooyi sano keta eneya oruweroyi, ngu ko uriyi gunowa. Yo, ge nowoondogemo hamoo tero, ngunonggo ge simoo bare gidaregano wesiyoro eteku, ngu naruno nguno, Anutdo keta sugi sugi oruweroyi mande, ero gosiyoyingongga, ngu gunowa.

13 Anutdo ene oo bidodo keta oruweroyi, ngu yunoote. Krayis Yisas ngundo ngu, Pondiyas Payilat doongeyimo murini, enengombo, nenengo murini yootunoro, eyingo. Ngu Anutga ngu doongeyimo, ko, Krayis Yisasno nguya, no geno mande yanggango gunooteno. 14 Ge komo Anutro mande ngu bidodo gome keyo. Ge ngundiro tetoyi ngu, asa, sugabo nguno ma oodoni, ko, onindo nguya nguro mandeni biyomi eweroyi kini. Ge komo ngundiro sobowooro oodoyi, oororo, noorengo Oo Bidodo Simburi Simbunani, Yisas Krayis, tunooteyingo naruno, nguno wenga kinitewa. 15 Yo, hamoo, Anutdo Krayis ko ombuweroyi naruningga rogo teyingo, ngu yeni tunootewa. Anut guranangge, nguro noore komo enengo oowooyi bingamini ero okoororuwato. Ene guranangge yanggangonidodo oorengo. Ene guranangge mera ngaro oo sobosobo oni ururu nguro Urungga. Oni ururu nguro soboyeroyingo oni urungga oorengo. 16 Ene guranangge, ene ma kumoote. Ene soru himi urunggano oorooteku, nguro noore ene tanggeyimo oorowuweroyi nguya kini. Kuri oni gurado nguya ene ma kenoyingo, ko, ataga nguya, oni gurado kenoweroyi nguya, ereremo kini. Enengo oowooyi urungga ko yanggangoni, ngu suwooyi sano ngundiro oruwa. Ngu hamoo.

Oni Oo Oowooyinggadodo Nguro Mande

17 Oni mera nga oo sitowi oowooyinggadodo nguno eyi. Ene enengo digi beye oo urungga nguro ma oni oni tero, ene yeni mande unggarangooro windawinda tewero. Ndadiro nguro, oo ngu bidodo sodedo biyomi yeweroyi, nguro nowoondoyemo hamoo ma tewero. Kini, ene komo Anutro nowoondoyemo hamoo teyi. Enengombo nowoondonani gome oni oni teweroyi, oo gome ngu urungga oorengo, noore yunoote. 18 Oni oo sitowi urunggadodo nguno eyi. Ene komo mete ko gome metemi ngu bidodo teyi. Ene komo oni oni sanganimonggo oni gidarega ooro wenonootenggoku, ngu hoorooweyeroyi. 19 Ene ngundiro tero ngu, arisa, ene oo gome gome oowooyingga teyingo, ngundo kootuyisina, enengo hoorooweyeroweroyimboro yowuruwoowanggo. Ngundiro tero ngu, ene mete keta oruweroyi keta hamoo oorengongga ngu yowanggo.

Ge Komo Gengo Kongge Ngu Gome Sobowo

20 O Timooti, ge komo ko Anutdo kuri gunowoku, ngu gome sobowo! Kingo mande Anutro muri ma keyooteku, ko, oni enengo ingoyingoyemonggo mande etenggoku, ngu nguya ge kootu ino. Ndadiro nguro, Anutdo kingo mande mande oniro ingoyingoyemonggo etenggoku, nguro sanggiri tete. 21 Oni gidaregado etenggo. Noore ingondudu oni, noore oo bidodo rogoyimo ero etenggo. Ene ngundiro etoyi ngu, asa, ngu naruno, ene damoni yero, Anutro nowoondoyemo hamoo teyingo ngu yomburiyootenggo.

Anutro sumangeni ngu mete yeya orini. Ngu hamoo. 11

Copyright information for `RWORAWA