2 Corinthians 1

Polndo Korind Kristen Nguro So Uyi Kootungga Nga Nakangoyingo

No Pol, Krayis Yisas nguro Aposel. Anut enengo ingondudunonggo no noyoro, enengo Aposel noyewo. Noorengo Kristen doboonani Timooti, ngundo hooroowenerootoni, nga mandega nga nondo yengo nakangooteno. Yo, nga ngu ye Anutro simoo bare Korind endemo, ko Giris merako, Kristen oni oorootenggoku, nguro nguya nakangooteno. Nondo Anut, ngu noorengo Awanani, ko Oo Bidodo Simburi Simbunani Urungga, Yisas Krayisno, yemboongeteno. Gedo gengo sumange ayibige ngu ene yunootooga, nguno nowoondoye imakeyingomo oriyi, ero nguro yemboongeteno.

Anutdo Pol Hoorooweyingo, Nguro Esosooteyingo

Noore Anutro oowooyi bingami, ero okoowato. Ene, ngu Anut, ene Oo Bidodo Simburi Simbunani, Yisas Krayis, nguro eweyi. Ene ngu nowoondoyi teweroyi ngu bidodoboro Simburi Urungga. Ene ngu oni simoo bare kowuridodo oorootenggoku, nguro nowoondoye bidodo yeni ayibidodo tetoni hoorooweyeroweroyi nguro Anut. Yo, kowuri ogingo bidodomo nooreno tunootetoni ngu, Anutdo noore nowoondonani yeni, imakero ooroote. Nguno ngu, noore nguya mete oni kowuri ogingo guradiro guradiro, eneno tunooteteku, ngu hoorooweyeroro nowoondoye yeye imakewa. Yo, Anutdo noore nowoondonani yeni imaketeku, nguro noorendo nguya, mete oni gura gura ngundiro hoorooweyerowato. Yo, ogingo ngundiro ngu, Krayisdo ngu kuri koorowooyingo, nguro Anutdo ene hooroowetoni, newende imakeyingo. Ngundiro nangge, ngu kowuringga, ngu nooreno nguya, urungga oorengo tunootetoni, nguro Krayisdo ngu noore nowoondonani yeni, gome imakeyingo oorengo tunootete. Noorendo yeno mande keta gome mesarango, ngu yeno wesiyoro ero, nguno ogingo kowuri gura gura koorowootooye, ene Anutdo nowoondonani yanggango teyunoro ngu, enengo ayibini sumangeni, ngundo yeni imakeyingo. Imaketoni, asa, ye ngu kenoro ingootenggo. Ngundiro muringga, ngundo nooreno tunooteteku ngu, ye etuyerooteku, ngundiro nangge, yendo kowuri ogingo yeno tunootetoni ngu, Anutdo ye nguya hoorooweyerowa. Yo, Anutdo ngu yengo kowuri koorowootenggoku, naruno nguno, ene hamoo oorengo hoorooweyerootoni, nowoondoye ngu yeni, imakeyingo yanggangoyidodo teyunowa. Noorendo, ye Krayisro konimo, ngu hamoo yanggango dikatenggoku, nguro noore nowoondonanimo hamoo yanggango ingooteto. Ye ngu noore gobooro dikaro, nguno ngu, noore hoorooweyeroro kowuri gobooro nooreya koorowooweroyi. Ngundiro nangge, ye nooreya sumange ayibi imakeyingongga, Anutnonggo ombuteku ngu, nooredodo gobooro yowato.

Yo, ye Kristen dobookurine, Esiya mera urungga, nguno kowuri nooreno tunootewoku ngu, ye nguya ingoyi, ero nguro eteto. Kowuri urungga oorengo nguno noore wiriyerowo. Ngundo ngu, noorengo yanggangonani, ngu bidodo, ngu hamoo oorengo dagawo. Ngundiro tero, noorendo ngu kumoowato, ero ingowooto. Yo, noorendo noorengo ingonduduno, ngu ngandiro ingowooto. Noore ngu wirikoyingo oni, ngundo ngu, kuri nooreya ewo. Ye komo hamoo kumoowanggoku ngu! Ero ingowono. Noore komo ngundiro ingowooto. Ngu noorendo, noorengo yanggangonani, ngundo ma yeni mete tewa. Ngundo noore etuyerooteku, ngu noore komo noorengo yanggangonanimo Anutro koni hamoo ma tewato. Kini, Anutdo enengo yanggangoni, ngundo Yisas Krayis merenonggo yokutuwooyingo yanggangongga, ngudodo noore komo koni tewato. 10 Ngu ooga, ngundo noore yureni kumoowero teyingo. Ene ngu oo biyomi oorengo, ene Anutdo kuri ene noore yoyoyingo. Kootuyisina nguya, ene noore ko yoyowa. Yo, noorendo, ngu noore nowoondonanimo hamoo tetetoku, ngu ene komo hamoo oorengo kowuri gura, noore wiriyerowero tetoni ngu, asa, ene noore ko yoyootoni gome oruwato. 11 Ye nguya komo noore Aposel oni hoorooweyeroya, Anutno yemboongeyi. Ngundiro tetoyi ngu, Anutdo oni simoo bare oowooyinggaro, yemboongeyingo ngu ingoro, ene noore hoorooweyerowa. Oni simoo bare urungga oorengo, ene nooreno ingoro, ene Anutno nguro esosootewanggo.

Polndo Korind Oni, Ngu Kuri Ma Ganangoyingo

12 Noorendo ngu ooga, nguro oni oni tero eteto. Noore nowoondonanimonggo ngu yootunoro etoni, ngu muri nenengo Anut doongeyimo, ko ye doongeyemo nguya, gome nenengo oorengo oruweroyi, nguro gome ingooteto. Nga muri gomengga nga, ngu Anutdo noore yunoyingo. Mera ngaro oni, nguro ingoyingoni ngundo, muringga ngu nooreno ma yeni tunooteyingo. Kini, Anutro sumangeni ngundo nangge, ene noore kuri hoorooweyerootoni, noore ngandiro endeyootetoku nga! 13 Nga mandega nga, ngu nondo yengo nakangootenoku, ngaro muri ngu ma kombiteyingo. Kini, yengombo kandangero nguro murini gome ingowanggo. Kuri ye noorengo murinani ko mandenani bidodo gome ma ingoyingo. Ene kootuyisina ngu, ye noorengo murinani bidodo ingomukowanggoku, nguro gome ingooteno. Ye ngundiro ingomukootoyi ngu, asa, Oo Bidodo Simburi Simbunani, Yisas, ko ombuyingo narunimo nguno, yendo noorengo oni oni tetoyi, ko noorendo nguya yengo oni oni tewato.

15 Nondo ngu, ye kuri ingonduduye gomengga nguro nowoondonemo hamoo tero, ngundiro nguro, kuri no yeno koretero oorowuwero ingoro ewono. No yeno Korindno, koretero oororo, ngunonggo ye yoyokoro ngu, no Masedoniyano oorowuwano. No Masedoniyanonggo ngu, no ko ye tanggeyemo ombuwano, ero ingowono. Nguno ngu, no tambu eraya, yeno oorowutoowe, ye nguro nowoondoye metemi ingoro, oni oni tewanggo. Asa, no ngundiro yeno ko omburo, nguno nondo oo gura guraro wenonootoowe, yendo mete hoorooweneroro, sowenerootoyi, Yudiya merako oorowuwano. 17 Ndadiro nguro? Nondo yeno ombuwero mandega, ewonoku ngu, no ingondudu buribari ingoro ma eyingo. No kingo nga mandega nga, ngu ma eteno. Kini, no nenengo ingoyingo koretero, ngu yokoro, no komo omburo, ye tambu eraya yeyoro, nguno nowoondoye yanggango teyunowero ingooteno. No mera ngaro, murini ngu ma keyoro, nguno eteno. Oni oo guraro ewero ngu, oni ngandiro etenggo. Yo, ero ko, oni gurano ngu kini, ero etenggo. Hamoo oorengo, no ngundiro muri, ngu no ma tewano. 18 Noore Anut doongeyimo, noorendo mande ye yunootetoku, ngu komo hamoo oorengo. Ngu godange ma eteto. 19 No, Sayilas ko Timooti, noorendo kuri ye kewooroyemo nguno mande nga ero etuyeroyingo. Nga ngu Anutro Nangoni, Krayis Yisas, nguro mandeni ngu ye ingootenggo. Yo, enengo mandeni eyingo, ngu hamoo oorengo nangge, godange mande kini. 20 Yo, Anutro sunggi mande ero gosiyoyingo, ngu oowooyingga oorengo tetoni, ene Krayisdo ngu bidodo keyoro temukowa, ngu ingooteto. Nguro ngu, noore Anut bingamini, ero okooro, noore nguno hamoo oorengo eteto. 21 Anut enengombo nangge noore, ye nguya yoyeni, Krayisya nowoondonani gobooro guranangge yeteto. Ngundo nangge, ene noore rogoyeroro yoyoro, enengo konimo, ngano nangge, yoyeyingo. Yo, enengombo, ngu nooreno enengo sunggi kundingiyi ngu yero yunoro, enengo Yuka Kundingiyi, ngu noore nowoondonanimo yero yunoyingo. Yuka ngu Anutro oo koreteyingo, ngu gumi kootu yunoweroyimu, ngu yunowoku, ngu noore ngandiro ingooteto. Hamoo oorengo, ene kumana bidodo kootu, noore yunowa, ero ingoyingo. 23 Ene nondo, Anut doongeyimo, no hamoo oorengo eteno. Nondo yeno sodedo ko ma ombuyingo nguro muri ngandiro. Nondo ye kowuri yunowero, yokootenoku ngu! 24 Noorendo yengo nowoondoyemo hamoo teyingongga, nguro tabango ma oorooteto. Kini, yengo nowoondoyemo hamoongga, ngu kuri yanggango dikaro oorooteku ngu. Nguro ngu, noorendo yeya, ko gobooro tero, nguno yengo oni oni teyingongga, nguno yengo nowoondoyemo hamoo, ngu yanggango teyunowa.

Copyright information for `RWORAWA