2 Corinthians 11

Polndo Godange Etenggoku Oni, Nguro Muriye Yootunoro Eyingo

Nondo kingo wenonoyingo mande gura etoowe, yendo nguro ingondudu urungga ma ingowero. Ye kingo no sodeyonunootoyiga, nga mandega nga ewe. Ndadiro nguro, yengo nowoondoye, ngu bidodo Anut inoyi ero, nowoondone bidodo yengo ngundiro ingooteno. Yo, yengo ootootooye muriye ngu gome nenengo ngundiro oode ngu, asa, kootuyisina, ngu muriye gomengga, ngu kingo duwoo inowanggo. Yo, ngu muri ngu ngandiro: bare oore gura newende gome oorengo ootooro, ene simoo guraya ma endeyoro oode, asa, ene nenengo kame teteku ngundiro. Kuri, damonimo sirendo godange eweroyimboro, ingondudu tero, ene Ewa ganangoyingo. Ngundiro nangge, nondo ngu muringga, ngu yeno tunooteweroyi, nguro no sosoreteno. Yo, ye ngu muringga, ngu tero ngu, ye muri nenengo gome metemi Krayisro, ngu yokowanggo, ero nguro no sosoreteno. Ndadiro nguro, oni gidarega yeno mayero, Yisas guraro mandeni, wesiyoro yeno ero ngu, ngu mandeye etenggoku ngu, noorendo Yisasga, nguro mandeni etetoku, nguro mandeni ngundiro kini. Ngundiro muringga nguno, ye kuri Yuka Kundingiyingga, Anutnonggo ombutoni, yoyingongga, ngundiro kini, ye yuka gura yootenggo. Ye mande keta gome gura ngu, noore manggonanimonggo, ye kuri ma ingoro yowonggoku, ngu yootenggo. Ene oni gura ye kewooroyemo, ngunonggo, ngu muringga, ngu tetoni ngu, yendo enengo murini biyomi, nguno ma uwero.

Ye Korind oni ingoyi! Ngu Aposel oni yendo oowooye, ero okootenggoku, ngundo no ma daganerootenggo. Ngu hamoo, no mande wesiyoro eweroyi rogono kini, ene Anutdo enengo mande keta mesarango, nguro ingoyingo urungga nunowoku, nguro no wenonoweroyi kini. Nguro ngu, noorendo mande ketangga nguro murini gome oorengo wesiyoro, tunoo oorengo ye etuyerowootoku ngu!

Ye ingootenggo. Nondo kuri Anutro mande gome ketangga, ngu yeno wesiyoro ewonoku, nguro nondo urini ma yoyingo, ero ingoyingo. Ngu muringgano, nguno no nenengombo ayibiyi imakeyingomo ootooro, no yengo bingamiye nangge, ero okoowono. Ndadiro nguro, nondo ngu muringga tewonoku, ngu weti mbumbuwa, bine? Kini, ngu nenengo kini. Nondo ngu ende gidaregaro, Kristen oni, nguro digi beye oo ngu yoro, ngunonggo, yeno ko tero, ye hoorooweyerowono. Ngundiro muringga nguno, nondo enenonggo digi beye oo ngu kingo duwoo yowono. No kuri yeya ootooro ngu, no ooro wenonowonoku, ngu naruno, no oni gurano ooro ma sumoo inoyingo. Kini, noro dobookurine Masedoniya mera yokoro, Korindno mayetoyi, nguno ngu, no ooro wenonowonoku ngu bidodo nunomukowonggo. Nondo oo bidodo gome sobowooro, ngunonggo, ye kowuri bodaga ma yunoyingo. Ngundiro nangge, nondo suwooyi sano oo sobowoororuwano. 10 Krayisro mande hamoo oorengo, ngu nono ooroote. Nguro ngu, hamoo oorengo, Giris mera gumi bidodomo, oni gurado, nondo Krayisro koni tewero oni oni tetenoku, murinengga ngaro, ooreni doongooweroyi nguya kini. 11 Nondo ndawugaro nguro, ngandiro eteno? Nondo bine yengo ma nowoondoyi teyunooteno? Kini, Anutdo ngu, ene kuri ingooteku ngu, nondo yengo gome gome nowoondoyi teyunooteno.

12 Ene oni gidaregado enengo oowooye bingamiye ero okooweroyimboro, oore erewetenggo. Ene noorendo ko tetetoku, ngandiro oni simoo bare doongeyemo, ene nguya ngundiro tunoo ko teweroyimboro ingootenggo. Ene hamoo ma ko tetenggo. Yo, nondo ngu enengo godange muriyengga, nguro ooreye doongooyunororuwano. 13 Ngu ngandiro: ngu Aposel godange oningga ngu, ene godange mande nguro ko oni teyingo. Yo, enengo muriye godange ngu simoo bare doongeyemo yowoorengootoyi, onindo kenoro ingootenggo. Ene, Krayisro Aposel oni hamoo, ero ingootenggo. 14 Ene ye nguro ma soriyokowero. Ndadiro nguro, noore ingooteto. Setan enengombo enengo murini godangengga ngu oongooro, ene, Anutro sambono Engel oni duridarinidodo ngundiro goweyi yoro, simoo bare ganayerowero tunootete. 15 Nguro ngu, Setanro ko oni nguya enengo muriye godangengga ngu yowoorengootoyi, oni simoo bare doongeyemo ngu mande muri gome nenengo, nguro ko oni ngundiro tunootetenggo. Asa, noore nguro ma soriyokowato. Ndadiro nguro, kootuyisina, ene nguro urini gumi ngu, enengo koye tewonggoku ngundiro yowanggo.

Polndo Aposel Kongga, Nguro Kowuri Urungga Koorowooro Ko Teyingo

16 Nondo ko eteno. Oni gura noya wenonoyingo oni ingoyingoni kini, ero ma ewero. Ene noya wenonoyingo oni, eya ingoya ngu, asa, ye komo noyokootoyiga, no nguya, no nenengo oowoone, mete naru bodaga, ero okoowano. 17 Nondo mandega etenoku nga, ngu Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo nono etoni ma eteno. Kini, nondo ngu wenonoyingo onindo kakabetero mande etenggoku, ngundiro ero, no nenengo bingamine, ero okooweroyi, nguro mande yanggango eteno. 18 Oni oowooyingga oorengo ngu, ene mera ngaro muri ngu keyoro, enengo oowooye bingamiye, ero okootenggo. Ngundiro nguro, no nguya ngu muringga, ngu keyoro, no nenengo oowoone bingamine, ero okooteno. 19 Ye ingoyi! Ye ngu ingonduduye gome oorengododo, ngundiro nguro, ye komo oni wenonoyingo, nguro mandeye ingowero gome ingoro, ye yoyokootoyi, yengo kewooroyemo omburo, wenonoyingo mande etenggo. 20 Yo, oni gurado, ye yoyoro enengo koni biyominggano nguno yoyetoni; ngundi enendo yengo oo yeni kinitetoni; ngundi enendo mandeni godangengga, nguno ye yoyootoni; ngundi yeno muri biyomi tetoni; ngundi ene oowooyidodo tunootero, ye yowoongooni utoni; ngundi yengo gagiyemo oorongooya yudoningga ngu; asa, ye nguro mande gura ma ewero. Nguno yokootoyiga, ene komo yeno ngundiya teni. 21 Ngu hamoo, noorendo ngu muringga, ngu teweroyi yanggangonani nguya kini! Ngundiro nguro, no oyimonerootoni, nguro no nga mandega, nga eteno! Ene oni gurado enengo murini, nguro mande yanggango yootunoro ewero, ewaku ngu, arisa, no nguya nenengomu, ngu ewero yanggango yero ewano. Ataga ngu, no oni wenonoyingo nguro mande ngundiro eteno. 22 Ene Hiburu mande ete, bine? No nguya Hiburu mande eteno. Ene ngu Iserel oni, bine? No nguya Iserel oni. Ene Ebarahamro sowe, bine? Ngu no nguya Ebarahamro soweni. 23 Ataga ngu, nondo oni wenonoyingomboro mandeye ngundiro oorengo eteno. Ene Krayisro ko oni, bine? Nondo Krayisro konimo ngano ngu, ene dagayerooteno. Nondo Krayis oowooyimboro, ko yanggango oorengo tero, nguno noyoro ya biyomimo noyetoyi, nguno naru oowooyingga oruwono. Naru oowooyingga mundi onindo gome gome nurewonggo. Ngu oo nguno, nondo ene bidodo dagayerowono. Naru bidodomo, no kumooweroyi oorengo teroruwono. 24 Yuda onindo tambu kandegura, uto gisaruyibo nutoroodoyi, oororo tambu onibiga kandegura gidemboro namoraya. (39), ngu teyingo. 25 Tambu kabusagomo, turimbo nureyingo; tambu guranangge, digibo nureyingo; tambu kabusa, wanggo biyomi yetoni, no wendeyino oonootewero tero, nguno no suwoo gura, ko sa gura nguya, no wendeyi sanganimo awoonerorootoni oruwono. 26 Naru urungga oorengo, no Krayisro mande keta, ngu wesiyoro ero etuyerowero, oore orirokoyi toongewonoku, nguno no sono tuwino oonootewero tero; yakaka onindo oo sobibiyoro yootenggoku, ngu kandeyemo nono biyomi tero; Yuda oni dobookurine, ko oni sowe gidaregado nguya, yomburinerowero tewonggo. Ende ururumo nguya, ko oni kini kingo merako nguya, wendeyino nguya, no kowuri urungga yowono. Godange oni dobookurine kandeyemo nguya no kowuri koorowoowono. 27 Nondo kuri ko biyomi guradiro guradiro oorengo tewono. Naru urungga no suwoo ko tero, no ma wereyingo. No oriroko ootooro, nguno sonoro oowariro nguya biyomi tewono. Naru urungga, no oowari yokoro, doogo dogigino sosorero biyomi tero, moondene doobengoweroyi oo ngu ereweyingo.

28 Ngu nangge kini. Kini, naru bidodomo, kowuri urungga oorengo omburo, ngundo no wirineroote. Ngu ngandiro: nondo Kristen oni simoo bare ende bidodomo, nguro ingondudu urungga ingootoowe, ngundo kowuri nurewo. 29 Oni gura yanggangoni kini bine, asa, no nguya yanggangone kini. Oni gura weti mbumbuwano, sorero utoni ngu, no nguro nowoondone kowuri yete. 30 Oore kini ngu, no komo nenengo oowoone bingamine nangge okoowano. Nguno ngu, no mete ngandiro ewano. No yanggangone kini ero, ngunonggo, no nenengo oowoone bingamine, ero okoowano. 31 Anut ngu, Yisas Krayis, Oo Bidodo Simburi Simbunani Urungga, nguro eweyi. Ene suwooyi sano, ene sugi sugi keta oorooteku, ngu nangge oowooyi bingamidodo oorooteku, ngundo ingootoni eteno. No godange ma eteno, ero ingoote. 32 Damaskas ende, nguro oo sobosobo koreteyingo oni, oowooyi Aretas, nguro Kiyap, ngundo me oni yoyoro yoyetoni, endega nguro sisipawayi ngu yamukoni sobowooyingo. Ndadiro nguro, ene no noyoro ya biyomimo noyewero ngundiro teyingo. 33 Ene Kristen konebane gidaregado, no noyoro siko sirineroro, noyoro doogoro wituwoore noyeyi, ende nguro sisipawa damonimo, noyokootoyi uro, nguro no ende yokoro toongeyingo.

Copyright information for `RWORAWA