2 Corinthians 12

Gabono Anutdo Ko Mande Oo Urungga, Pol Etungootoni, Kenoyingo

Oore gura nguya kini, no ngu komo nenengo oowoone bingamine, ero okoowero. Hamoo, ngu muringga ngundo noore ma hoorooweyerowa. Ngundiro ngu yokoya, nondo gabono oo mande gidarega Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo kombiteyingo ngu yootunoro etunerowoku, nguro ewano. Kuri dagoma kande eraya kegidemboro namoraya (14) yokoro, Anutdo noyoro sambo ende awu sanganimo nguno ooreyingo. No bine gowene nga bidodo, ngundi gowene yokoro gabonembo nangge oorewono, ngu no watayi kini. Anutdo nangge ene ingoote. Yo, no ko eteno. No bine gowene nga bidodo, ngundi gowene yokoro gabonembo nangge oorewono, ngu no watayi kini. Anutdo nangge ene ingoote. Sambono, Paradayis endemo nguno, no mande kundingiyi oorengo ingowonoku ngu, ene guradiro oorengo, onindo mande ngu yootunoro eweroyi nguya kini. Nondo mande ngu yootunoro onino eweroyi, ngu roogo oorengo tenunowonggo. No ooga nguro yootunoro ewanoku, ngu ene no nenengo oowoone bingamine, ngu ma ero okoowano. Nondo ngu ngandiro mete ewano. No yanggangone kini, ngundiro nangge eroruwano.

Hamoo, nondo nenengo oowoone bingamine ero okoowanoku ngu, no oni wenonoyingo, ngundiro ma tewano. Kini, no ngu hamoo oorengo eteno. Ene nondo nenengo oowoone bingamine, ma ero okooteno. Kini, oni gurado, noro ingootoni, oni gome oorengo ero ingoweroyi, ngu no yokooteno. Nondo ngu, yendo noro murine tetenoku ngu kenoya, ko nondo mande ero yunootenoku, ngu ingoya, ngunonggo, ye noro murine ngu gome oorengo ingowanggo.

Disi Oo Ngundiromundo, Pol Goweyi Sanggaweyingo

Anutdo oo etunerootoni kenowonoku, ngu songo guradiro ene komo urungga oorengo. Nguro nondo nenengo oowoone okooweroyi, tetenoku ngu, Anutdo nguro ma ingoote. Ngundiro nguro, ene gowenemo sayi ogingo nonunowoku ngu, disibo gowene sanggaweteku ngundiro. Ngungga ngu, Setanro ko oni, ngundo yomburinerootenggoku ngundiro. Ngundo ngu, nodowooro nowoosootoni, nguro no nenengo gowene okooweroyi nguya ereremo kini. No tambu kabusa, Oo Bidodo Simburi Simbunani, nguno nono ooga nga andangeni ero, nguro ngguyinggayi tero, yemboongewono. Ngguyinggayi tero, yemboongetoowe, Anutdo nono gumi ngandiro eyingo. Kini, nondo gengo sayinggega, ngu ma andangero yokowano. Ndadiro nguro, noro sumangene ngu geno mete oruwa. Yo, noro yanggangone, ngu oni yanggangoye kini, nguno ko gome metemi tunootewa, eyingo. Urungga Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo ngundiro ewo. Ngundiro nguro, no nowoondone yanggangoni kini ero, ko ma kowuri ingowano. Kini, no ko ngaro oni oni urungga oorengo tero, ko teteno. Ndadiro nguro, Krayisro yanggangoni noya ooroote. 10 Ngundiro nguro, Krayisro konimo ngano ngu, no yanggangone kini. Onindo yomburinerootenggokuno, kowuri gura gurado noyootekuno, onindo nutoro yomburinerootenggoku, nguno ngu, no nowoondone gome metemi ayibidodo tunootete. Yo, no yanggangone kiniteteku naruno, nguno nguya, Krayisdo enengo yanggangoni ngu nunootoni, nguno no yanggango oorooteno.

Polndo Korind Oni, Nguro Nowoondoyemo Hamoo Teyingo, Ngu Yanggango Teyunoyingo

11 Nondo nga mandega, etenoku nga, ngu wenonoyingo mandega eteno. Ene yendo no yokutunerootoyi, nguro nondo ngundiro eteno. Yendo ngu noro murine, gome ngu yootunoro eweroyi mete ero, ene ye ngundiro ma teyingo. Hamoo, no ngu kingo oni ngundiro, ene yengo, Aposel oni godange ururu, ngundo no ma daganerootenggo, eyingo. 12 Nondo ngu, Anutro koni, ngaro nowoondone bidodo, ngu tewero hahangero, nguro no ye hoorooweyeroro, ko biyomi urungga tewono. Anutdo yanggango nunoro, hooroowenerootoni, nguro no yeno Aposel oniro, sunggi gura gura oowooyingga, ngu muri songo gura gura, onindo ma teweroyi, ko ngu ye kewooroyemo nguya tewono. Nguno ngu, Anutro koni, nguro yanggangoni ngu tero etuyerootoowe, oni ngu kenoro, ene ingootenggo. Yo, hamoo, Pol ngu Anutro Aposel oni oorengo, ero ingootenggo. 13 Yo, nondo Krayisro mande murini yeno tewonoku, ngundiro Kristen oni songomo nguya, ngundiro nangge etuyerowono. Ene oo gura ye kewooroyemo nguno ma tero etuyerowonoku, ngundiro Kristen oni songomo nguya, tero etuyeroyingo. Yendo no oowari oo nunoweroyi muringga ngu, no ye ma etuyeroyingo. Ngu hamoo, nondo muri biyomi tewonoku, nguro ye ma ingondudu tewero, kabeteya, yokoyi! 14 Arisa, ataga ngu, no yeno tambu kabusayiga ngu oorowuwero, tetenoku ngu, nondo nguno yengo oo gura ma yowano. Ene ye ingoyi! Yengo nowoondoye ngu nangge nonunootoyi, no yeya ko gobooro teweroyi, nguro nangge ingooteno. Ye ingootenggo. Buniyo ngu, ene awa namoye, ma soboyerootenggo. Kini, awa namoyembo nangge, enengo simoo namboye soboyerootenggo, ero ingoyingo. 15 Nguro no nenengombo, ngu gowene, ingondudune, yanggangone, oo bidodo ye hoorooweyerowero, gome ingooteno. Nondo yengo nowoondoyi urungga oorengo, teteno. Ndadiro nguro, yendo nguya noro nowoondoye, ngundiro ma tenunowanggo? Nondo nga mandega etenoku nga ngu, ye nowoondoye yokutuwoowero eteno.

16 Ene oni gidaregado, nono ngandiro ero etenggo. Hamoo, ene noorengo oo gura tunoo ma yootoni, ene ngu ganayeroweroyi oni. Enengo godange muringga, ngundo ene noore ganayeroro yoyoyingo, ero etenggo, eyingo. Ene ngu mandega, etenggoku ngu, ngu hamoo ma etenggo, eyingo. 17 Arisa, nondo kuri oni gidarega, sureyerootoowe ngu, yeno nguno oororo, ye ganayeroro, kandeyemonggo, yengo oo gura yowo, bine? 18 Nondo Tayitas, yewe ootoogetoni, eriringootoowe, ene ootoogero, yeno oorowuyingo ngu. No doboone gura nguya, sureyootoowe, eneya oorowuwori. Tayitasdo bine ganayeroro, yengo ooga sobiyoro yoyingo? Noorendo ingondudu guranangge, siyero bine, ma endeyooteto? Noorendo oore gurananggemo bine, endeyooteto? Ngu yengombo wirikoya ingoyi.

19 Nondo ngu, ye bidodo nga mandega nga kandangeya ingoyi, ero ingooteno. Noorendo mandenani, nga ye doongeyemo yomosiyoweroyi, nguro mandega nga nakangooteto. Ene ngundiro nguya kini. Kini, noore ngu Krayisro oni oorooteto. Noorendo nga mandega, etetoku nga, ngu Anut doongeyimo, eteto. Noro Kristen dobookurine, noorendo nga mandega, etetoku nga, ngu yengo nowoondoyemo hamoo teyingongga ngu, yanggango teyunowero eteto. 20 Nondo nowoondonemo kowuri bodaga ingoro, ngunonggo ngandiro eteno. Kinitetoni ngu, no yeno nguno oororo tunootero, no ye yeyootoowe ngu, ye mande muri songo guradiro tero oodoyi yeyowero, ma ingooteno. Ko yendo nguya, no neyootoyi, nga mande murine tetenoku, ngandiro nenengo neyoweroyi, ngundiro ma neyowanggo. Nguro ngu, no yeno omburo ngu, yengo muri biyomi, ngundiro ngu kenowero yokooteno. Ngu ngandiro: Ngu rongge sambi mande teweroyi; dobookuriyeboya boguwooro mande eweroyi; nowoondoye biyomi yeweroyi; sanggiri teweroyi; nowoondoye siyero oruweroyi, muri ngu toongooweroyi; kootuyisina mande eweroyi; oniro mande konokonoyi tero, yomooyunoweroyi; windawinda teweroyi; muri gome metemi, ngu yomburibariyoyingo; ngu oo ngu bidodo kenowero ma ingooteno. 21 Ene yendo muriye biyomi tewonggoku, sebobarese teweroyi muri, ko nowoondoye uruteweroyi muringga, kuri yendo terorootenggoku, ngu ma yokowanggoku ngu, asa, no ye kewooroyemo ombutenoku, naruno, ngu noorengo Anutga ngundo no nowoondone yeni kowuri yetoni, sendowero tewano.

Copyright information for `RWORAWA