2 Corinthians 2

No nenengo nowoondonemonggo ngandiro usowooro ingooteno. No yeno ogingo kowuridodo, nguro no ko ma oorowuwano. Kini, nondo ye nowoondoye ogingoweroyi kowuri, ngu ye yunootoowe ngu, onendo ngu ye nowoondoye yeni oni oni teweroyi, ngu yunowa? Ene nondo yengo nowoondoye yewe ogingododo kowuri yewoku ngu, ko oni gurado no nowoondone yeni, oni oni ma tewano. Ye ngu noro oni oni tenunoweroyi oni. Ngundiro nguro, no yeno oororo, nowoondone ogingo kowuridodo yoro oruwero ma ingooteno. Nguro ngu, no kuri so uyiga nakangowonoku ngu, nondo ye bidodoboro, ngu hamoo ingowono. Nondo oo guraro nowoondonemonggo oni oni tewanoku ngu, ye bidodo nguya, ngu ooga nguro oni oni teyi, ero ingooteno. Yo, no kuri yengo so uyi nakangowonoku, ngu naruno ngu, nowoondone kowuri urungga nunootoni, ogingo nguya ingoro, ngunonggo ko no sendoro biyomi oorengo teyingo. Ene nondo, nga so uyiga nga ngu, nowoondoye kowuri ingoro ero, ma nakangooteno. Kini, nondo nga so uyiga, nga yengo nakangootenoku, ngu muri ngandiro. Nondo yengo nowoondoyi urungga teyunoro, nguro nga so uyiga nga nakangoro yunooteno.

Oni Weti Mbumbuwa Tetoningga Ngu, Ngu Biyomi Tewoku Nguro Komo Andangeyunoya Kabeteyi

Oni ene ngu kowuri ogingongga, ngu yeyi tunooteteku ngu, no nangge ogingo ngu ma tero nunoote. Kini, ngu ogingongga, ngu yeno, oni gidarega nguya, ogingo ngundiro yunoote. No nguro mande yanggango ma ewano. No mande gumi bodaga nangge eteno. Eyingo. Ene oni muri biyomi tewoku ngu, nguro gumi ngu oni simoo bare urungga doongeyemo, gumi ngundiro mamana mande inootenggoku, ngu mete. Ngundiro nguro, ataga, ngu ye muri gura teyinoyi. Ye enengo weti mbumbuwa tewoku, nguro ma ingowero. Ye enengo newende yanggango teyinoya, newende yeyiga imakeni. Ngundiro ma tetoyi ngu, asa, kowuri urungga newendemo oodoni, ngundo ngu oningga, ngu yeni yomburiyowa. Nguro ngu, nondo yengo nowoondoye ngu yokutuwooro, ngandiro etuyerooteno. Ye komo ngu oningga, nguro nowoondoyi teyinoya, tanggeyimo ooroya, mande gome ngu eya ingoya, nguno ene ko yowanggo. Nguro, nondo nakaya kuri nakangoro, ye towooyerowono. Ye bine oo bidodomo no manggone keyoro tetenggo, ngundi kini, no ngu kenoro ingoweroyimboro. 10 Yendo oni guraro biyomini tewoku, ngu kabetero, nguro ko ma ingoro, nowoondoyi teyinowanggoku ngu, asa, no nguya Krayis doongeyimo, biyomini tewoku, ngu kabetero, nguro ko ma ingowano. Ene ngu noro ko kini, ngu yengo Kristen oni yengombo mete kowuri, ngu yomosiyowanggo. 11 Yo, noore komo kewooronanimo oo biyomi oorooteku, ngu sodedo yomosiyowato. Ngundiro ma tewatoku ngu, asa, Setando omburo, noore ganaganayeroro yomburiyerowa. Noore Setanro ingonduduni kuri ingootetoku ngu.

Krayisdo Enengo Ko Oni Ngu Yanggango Yunoote

12 Kuri no Trowas endemo mayero, nguno Krayisro mande keta mesarango, ngu ero etuyerowero ombutoowe ngu, Oo Bidodo Simburi Simbunani Urungga, ngundo oni nowoondoye kuri yomosiyootoni, mande gome ingowero sobowoowonggo. 13 Ene noro nowoondone, ngu ma imakeyingo. Ndadiro nguro, nenengo doboone Tayitas, nguno ma kenoro, nguro no Trowas oni kambayeroro, no Masedoniya merako oorowuyingo.

14 Ene, no ataga, Anutno esosooteteno. Ndadiro nguro, Krayisdo noore yanggango yunooteku, ngundo noore Setanro yanggangoni, ngu wongooye uyingo. Yo, noore Krayisya woorogongoro, nguro enengo yanggangoni, ngunonggo endeyooteto. Nguno ngu, mera bidodomo Anutdo noore soweyerootoni satetoku, nguno Oo Bidodo Simburi Simbunani, nguro mande keta mesarango, ngu wesiyoro eteto. Ngu mandega etetoku ngu, ndindingo gome ngundiro, mera bidodomo oororo rogowoote. 15 Yo, noore Krayisro ko oni ngu, Krayisdo yoyoro wooro ndindingo gome ngu, Anutno yete. Ngungga ngu, kuri wooro yeyingo onindo Anutno wooro ndindingo yeyingo ngundiro. Yo, ngu ndindingongga ngu enengo mande keta mesarango, ngu oni simoo bareno, wesiyoro eteto. Ene gidaregado gome ingoro keyootoyi, ko oni gidaregado, ngu yokootenggokuro, ene oonootewanggo. 16 Ene ngu oni gidarega ngu mande gome ingoroode, ene sureyo kiniteteku, ngu oonooteweroyi musiyomo uwero, tetenggo. Ene oni gidarega mande gome ingoro yoro dowootenggoku ngu, ene oni oni teweroyi sambo endega, nguno uwero tetenggo. Ene onendo, nga kongga nga mete tewa? 17 Oni gidarega Anutro mande nguno ene digi beye yoweroyi koyi tetenggoku, ene noore ngundiro ma teteto. Kini, noore nowoondonani gome nenengo, hamoomonggo, noore Anutro koni, nga yoro, koyi teteto. Noore nowoondonani guranangge, Krayisya gobooro yero, ngunonggo Anut doongeyimo noore mande ero yootunoro eteto.

Copyright information for `RWORAWA