2 Corinthians 3

Sunggi Mande Keta Ero Gosiyoyingo Nguro Ko Oni

Ye ndadiro ingootenggo? No bingamine ngandiro okooro, ko eteno, no Anutdo rogoneroro oni nenengo, yeno sowenerootoni ombuwono, ngundi, nondo nangge Anutro mande hamoo, ngu oni simoo bareno, wesiyoro eteno, bine? Nga ngu noro ingondudune kini. Kini, oni gidaregado, ye nenengo endeyootenggoku, nguno kenoro ingootenggo. Nondo Anutro mandeni, yeno wesiyoro etenoku, ngu ingoro keyootenggo. Nguro ngu, noorendo yengo gome ingooteto. Yo, nondo Krayisro mandeni wesiyoro, etoowe ingowonggoku, nguno ye oni simoo bare, etuyerootenggoku ngu, ye oni nenengo. Nguro ngu, noorendo yengo nakaya gura ma nakangoro soweyowato. Ndadiro nguro, Anutro Yuka Kundingiyi, ye nowoondoyemo oorooteku, ngu oni simoo bare bidodo ene tunoo oorengo kenowanggo.

Nga mandega ngaro muri ngu ngandiro; Krayisdo ngu noore nowoondonanimo hamoo teyingongga, ngu yeni tunooteyingo. Nguro ngu, noore Anutro hamoo ingoro, nguro noore mande, nga eteto. Ngu hamoo, noorengombo ko mande nga, ero ma teteto. Nguro ngu, noorendo ngandiro ma ewato. Noorengombo oo ngu kuri teyingo, ero ma ewato. Kini, Anutdo nangge noore yanggango yunootoni, noore enengo koni mete teteto. Enengombo, noore yoyeni, noore kuri sunggi mande keta, ero gosiyoyingo. Nguro oni wesiyoro, ko teteto. Ngu sunggi mande keta ero gosiyoyingongga, ngu mamana mandeno ero nakangoyingomo, ngundiro kini. Ngu Anutro Yukaromu oo nangge. Yo, Anutdo kuri mamana mande inowoku, ene oni enengombo keyoweroyi, ngu ereremo kini, nguro ene oonootewanggo. Ene sunggi mande keta gosiyoyingongga, nguno Yuka Kundingiyi, ngundo oni nowoondoye yanggango yunootoni, nguro ngu, oni ene mete Anutro mande, ngu keyoro, ngunonggo ngu suwooyi sano keta oruweroyiga, ngu yowanggo.

Anutdo kuri nga mandega ngaro mamana mandeni ngu, digi bungomo nakangoyingo. Ngu mamana mandega, Mosesndo oni yunooteku, ngundo kumoo yeni tunootete. Ndadiro nguro, oni simoo bare bidodo, mamana mande yunowoku, ngu keyoweroyi, ene ereremo kini. Ene nga kongga, nga Anutro soru himi duridarinidodo, ngundo Mosesro omukumundoongo, ngu soru himidodo tunooteyingo. Iserel oni simoo bare Moses omukumundoongomo doongeteweroyi nguya, ereremo kini. Ene kootuyisina, ngu soru oo ngu kiniteyingo. Ene sunggi mande keta Yuka Kundingiyi yunoweroyi, ero gosiyoyingo, nguro duridarini ngundo ngu, mamana mande kurimingga, nguro duridarini ngu dagate. Yo, ngu mamana mandega, Anutdo kuri oni yunowoku, ngu gome. Ene sunggi mande keta, ero gosiyoyingongga, ngundo mande kurimingga ngu hamoo oorengo dagate. Ndadiro nguro, Anutdo Yukani oni simoo bare yunooteku, ngundo oni hoorooweyerootoni, ene mete nenengo oruwanggo. 10 Hamoo, ngu mamana mandega ngu, ngu ene kuri duridarinidodo. Ene ataga, Yuka Kundingiyi duridarinidodo yunowokungga, ngando kurimingga, ngu dagaro, ene urungga oorengo. 11 Yo, hamoo ngu mamana mande kurimingga, nguro duridarini ngu, suwooyi sano ma oruwa. Ene kinitewa. Ene ngu sunggi mande keta ero, Yuka Kundingiyi, ngundo gosiyooteku duridari gomengga nga ngu, awuno oorengo sugi sugi oruwa.

12 Arisa, noore ngu nowoondonanimo hamoo oorengo tetoni, nga Yuka Kundingiyi, ngaro duridarini ngu sugi sugi oruwa. Nguro ngu, noore Krayisro mandeni, yootunoro ewero, ma sosoreteto. Kini, noore Yuka Kundingiyimboro yanggangonimo, ko yanggango teteto. 13 Noore, Mosesndo oo tewoku ngundiro ma teteto. Anutro duridarini ngu Moses omukumundoongomo, soru himidodo oruwoku ngu, ene towimbo omukumundoongo doobengoro oruwo. Ndadiro nguro, Iserel oni simoo baredo, ene omukumundoongomo soru himi ngu kenoweroyi sosoreyingo. Mosesndo ngundiro muringga teyingo ngu, Anutdo duridarini soru himingga towi newendemo nguno kinitetoni ngu, asa, Iserel oni ngu, ene mete Moses omukumundoongo ko kenowanggo. 14 Yo, Iserel oni, enengo ingonduduye ngu gome ukingoyingo. Nguro ngu, naru bidodomo kurimi mande, ero gosiyoyingo ngu kandangero, ene nguro muri nenengo ngu ma ingoyingo. Ngu ngandiro, towi sosowoongga omukumundoongomo ngu oodoni, nguro ene doongetero ma kenoro ingowa. Ngu ooga ngu, ngundiro oodoni omburo, ataga, nga nguya ooroote. Ene Krayisdo nangge, ngu towi sosowoongga ngu andangero yokoro, hoorooweyerowa. 15 Yo, naru bidodomo Mosesro mandeni kandangetenggoku ngu, towi sosowoombo ingonduduye nowoondoye nguya, doobengoyingo. Ngundiro tero oode oode omburo, ataga nga. 16 Ene oni ene newende yowoorengootoni, Oo Bidodo Simburi nguno oorowuteku ngu, arisa, Oo Bidodo Simburi, ngundo towi sosowoongga ngu mete andangeyinootoni, ene nguno ingonduduye himi yetoni ingowanggo. 17 Oo Bidodo Simburi, ngu ene Yuka. Ene Oo Bidodo Simburi, nguro Yukani, ngu oni gura newendemo oruwaku ngu, asa, mamana mande koyi teweroyi, weti mbumbuwa nguro murini, kumooweroyi muringga, ngundo oningga, ngu ko ma gosiyowa. 18 Noore Kristen bidodo ngu, oo gurado omukumundoonani, wiriyoweroyi nguya kini. Ngundiro nguro, Oo Bidodo Simburi, nguro soru himini duridarini yanggangonidodo, nooreno ombute. Anutdo noore ngu soru himingga, ngu yeni tunootetoni, oni songomo oorowuwa. Suwooyi sano, noore ngu duridariningga, nguno oode oororo, nooreno urungga oorengo tunootewa. Ngundo noore yowoorengoyerootoni, noore Oo Bidodo Simburi Urungga, ngu kirarongo tewato. Oo Bidodo Simburi Simbunani ngu, ene Yuka, nguro oo ngundiro tete.

Copyright information for `RWORAWA