2 Corinthians 7

Ye noro Kristen dobookurine oorengo, noore ngu sunggi mandega Anutdo ero gosiyoyingo, nguro noore komo mera ngaro muri biyomi, Anut doongeyimo ngu nenengo kini, ngu yokowato. Noore komo Anutro sosorero, nguro noorengo muri ingondudunani ngu, Anutdo ingoro eteku, ngu nangge keyooteto.

Korind Oni Anutro Nowoondoyemo Hamoo Tetoyi, Nguro Polndo Oni Oni Teyingo

Ye komo nowoondoyemo noorengo nowoondoyi teyunoyi. Ndadiro nguro, noorendo oni gura kuri ma yomburiyoro, biyomi teyinoyingo. Noorendo oni gura ganangoro, enengo oo sobiyoro ma yoyingo. Nondo ye yomburiyerowero mande nga ma eteno. Kini, nondo ngu kuri ngandiro ewono. Noorendo ngu yengo nowoondoyi teyunooteto. Noore kumoowatokuno, ngundi keta ootooro, nguno nguya, noore yengo nowoondoyi teyunowato. Nondo tunoo oorengo yeno eteno. Nondo yengo oni oni urungga oorengo teteno. Nooreno kowuri bidodo tunootetoni, ene nondo ngu yengo ingonduduyeroro oorooteno. Ngundo ngu, noro nowoondone yeni imakero oode, nguno oni oni urungga oorengo teteno.

Yo, kuri noore yade mayero Masedoniya merako tunooteyingo nguya, ngu mera gumisina, nguno noore gowenani ngu ma kengero imakeyingo. Kini, kowuri gura gura, nooreno tunooteyingo. Nguno ngu, noorengo ingondudunanimo ngu buribari tero, nowoondonanimbo ngu sosorewero ingoyingo. Ene oni kowuri yoro, nguro ogingo ingootoyi ngu, Anutdo ngu oni ngu nowoondoye imakeyingo yunoote. Yo, Anutdo, Tayitas sureyootoni, nooreno mayero, ngundo noore nowoondonani yeni imakewo. Yo, Tayitasdo nooreno mayero, noore nowoondonani yeni imakewo. Ngundiro nangge, yendo nguya Tayitas newende yeyi imaketoni, ngundo ngu, yoro mayero ngundo noore nowoondonani, Anutdo yeni nguya imakewo. Tayitasdo nooreno etoni ingowooto. Yendo noore komo yeyowero gome gome ingootenggo. Yengo nowoondoye nguya sendoro, ngunonggo, nooreya nowoondonani guranangge yero, oruwero gome ingootenggo, ero etoyi ingowono. Ngundiro nguro, no yengo oni oni urungga oorengo tewono.

No ingooteno. Noro so uyiga, ngundo yengo nowoondoye yeni biyomi yetoni, ngu ene nondo nguro ma kowuri ingowano. Yo hamoo, kuri, no nguro nowoondone kowuri yewo. Ene ataga, ngu kini. Ndadiro nguro, no ingooteno. Nga so uyiga ngando ngu, ye nowoondoye kowuri yunooteku ngu, ngungga ngu naru ootuwoo bodaga nangge. Ataga, ngu no oni oni tetenoku, ene nondo yengo nowoondoye kowuri ingootenggoku, nguro ma oni oni teteno. Kini, nondo ngu, yendo kowuri, nguno ye kuri nowoondoye yowoorengowonggoku, nguro no oni oni teteno. No ingooteno. Anut enengombo ngu nowoondoye kowuringga, ngu yeni yeno tunootewo. Ngundiro nguro, noorengo mandenani ngundo, ye ma yomburiyeroyingo. 10 Kini, nowoondoye kowuri, yero oyimo yoweroyi ngu, Anutdo yeni tunooteteku, ngundo oni nowoondoye yeni yowoorengoote. Ene ngu muringgano nguno, Anutdo noore ko yoyoote. Ngundiro nguro, noore nowoondonani ko yowoorengowero, ma kowuri tewato. Ene mera ngaro murimo nowoondoye kowuri yeweroyiga, ngundo ngu, ene oni yeni, Setanro endenimo oonootewa. 11 Yo, ye komo gome ingondudu teyi! Ngu nowoondoye kowuringga, Anutdo kuri ye yunoyingo, ngundo nangge, ene muri gome gomemu gura gura yeni, yeno tunootewoku, ngundo ye eririyeroote. Ye nguno ootoogero, yengo mandeye ngu yoonenengootoyi, metemi tete. Nguno ngu, Anutdo ye yokutuyerootoni, enengo sosorero, nguro yendo oni muri biyomi tewoku, ngu mamanayeroro etenggo. Yengo nowoondoye ngu, noore yeyowero hahangetenggo. Oningga, oo biyomi tewoku, ngu yomosiyowero, ko yanggango tetenggo. Ye ko bidodo tetenggoku ngu, nga mandega nga yomosiyowero, ko tetenggo. Yengo muriye ngu tunoo endesina oorengo, ngu ngandiro: ye biyomiye gura kini.

12 Ngu hamoo, nondo so uyi, yengo nakangoro yunowonoku, ene nondo oni biyomi tero weti mbumbuwa tewoku, nguro nangge, no ma nakangoro yunoyingo. Ko nondo oni songomboro nguya ma ingoyingo, nguro oni ngundo nangge, ene kuri biyomi eneno teyingo. Kini, yendo noorengo gome ingootenggoku nguro, nondo nga so uyiga, nga nakangooteno. Yo, Anutdo noro mandega nakangoro yunowonoku, nguno nowoondoye yokutuwootoni, ngunonggo yengo muriye, ngu tunoo endesina tunooteni. Yo, noro mandene keyowonggoku, nguno tunoo etuyeroote. Ye noro nowoondoyi tetenggo. 13 Yengo muriyengga, ngundo nowoondonani yeni, imakeyingo ootooro, nowoondonani oni oni tero oruwooto. Yo, noore ingoro, oni oni tetooye, yendo Tayitas gome kawararangootoyi, ene nguro newende gome yewo. 14 Kuri nondo yengo muriye gome nguro Tayitasno ero, oowooye bingami okoowono. Okooro, no nguro oyimo gura ma yowono. Yo, mande bidodomo, nondo yeno ewonoku, ngu hamoo oorengo. Nguro ngu, nondo yengo muri gome nguro Tayitasno ewonoku, ngu nguya hamoo oorengo. 15 Tayitas ngu, ene yeno nguno mayetoni ngu, ye nguro ingoro soriyokoro sosorero yoyingo, ene ye bidodo, Tayitasro manggowo gome ingoro, keyootenggo. Tayitasdo ngu kenoro ingoro, enengo newende, ngu yengo nowoondoyi oorengo tero, newende bidodo yengo ingondudu teyunowero, gome ingoote. 16 Ataga no nowoondonemo hamoo teyingongga, ngu yengo ingooteno. Yendo ngu mande muri gome nenengo ngu bidodo gome tetenggo, nguro no oni oni teteno.

Copyright information for `RWORAWA