2 Corinthians 8

Kristen Oniro Muri Ngu Dobookuriye Hoorooweyeroyi

Ye Kristen dobookurine, noorendo nga mandega nga yeno ewero. Anutro sumange, Masedoniya oni simoo bare yunowoku, nguro eteto. Ngu hamoo, kowuri urungga, eneno towooyerootoni, nguno ene oni oni tero, Anutro koni tewonggo. Ngu hamoo ene oo sitowiye oowooyingga kini, ene Anutdo nowoondoye yokutuyerootoni, ngunonggo ene digi beye urungga, nga Kristen kongga, nga hoorooweyeroweroyimboro yewonggo. Nondo kenoro ingoro, nguro no yootunoro tunoo eteno. Ene enengo ingonduduye ngu keyoro, ene ngu digi beye ngu yeyingo. Ene oo yeweroyi rogoga, ngu dagaro awuno oorengo yeyingo. Ene nooreno mande yanggango, ero etenggo. Noorendo nga kongga, ngaro mete ero etoyi ngu, ene Kristen dobookuriye gidarega nguya yowuruwooro, Anutro oni simoo bare Yudiyano ngu hoorooweyerowero, ko tewanggo, ero ingootenggo. Yo, ene ngundiro tero, ene nondo ingowonoku, ngundiro ma teyingo. Kini, ene rogo ngu dagaro urungga oorengo yewonggo. Ndadiro nguro, koretero ngu, enengo nowoondoye ngu Anutno yero, Anutro ingonduduni, ngu keyoro, ngunonggo, ene nowoondoye noore yunoyingo. Yunoro, ngunonggo ene ngundiro muringga, ngu tewonggo.

Nguro ngu, noorendo, Tayitas nguya, ene ye kewooroyemo, nguno nguya sumangero, ko ngu temukoni ero, nguro eriringooteto. Ndadiro nguro, Tayitasdo koretero yengo nowoondoye yokutuwootoni, Yudiyano simoo bare hoorooweyeroweroyi kongga, ngu damoni yero tewonggo. Nguro ngu, ene komo yeno ooroya ngu kongga, ngu temukoni. Oo bidodo yendo tetenggoku, ngu muri gome nenengo oorengo. Yengombo Anutro nowoondoyemo hamoongga tetenggoku, ngu yanggango nguro. Ye ngunonggo ngu, Anutro koni, ngu yanggango tetenggo. Ye ingoyingoye urungga oorengo. Ngundiro nguro, ye Anutro ko tewero ye oni oni tero, ootoogero ko tetenggo. Yendo nowoondoye urungga noore yunootenggo. Arisa, ngundiro nguro, ye komo sumangero kongga, ngaro yanggango teya, digi beye, ngundo oni oowariro wenonootenggoku, ngu hoorooweyeroyi.

Nondo yengo mamana mande, ngundiro ma teteno. Kini, nondo ngu oni gidarega, ene hamoo ootoogero, ene oni wenonootoyi hoorooweyerowero ko gome tetoyi, nguro eteno. Ngu muringgano nguno, nondo yengo nowoondoyiyega ngu towooyerowono. Nga ngu, ye ingoro, ye nguya oni gidaregado, nowoondoyi tetenggoku, ngundiro nowoondoyi tewanggo bine, ngundi kini? Ero ye towooyerowono. Yo, noorengo, Oo Bidodo Simburi, Yisas Krayis, ngundo enengo duridarini bingamini, oo ngu sambo endemo oorooteku, ngu yokoro, enengo nowoondoyiningga, ngunonggo, ene merako ngano omburo, ene angoyi oni tunooteyingo. Ene angoyi oni tunootero, ngunonggo, noore simoo bare, ko yoyowero ombuyingo. Ngundiro tero, ngunonggo, enengo Yukani yunootoni, noore Kristen oni simoo bare yanggangododo tero, nenengo oruwanggo. Ngunonggo, Kristen dobookurinani, hoorooweyerootooye, nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu yanggangododo tunootero, eneya keta oruweroyi sugi sugi, ngu yowanggo.

10 Ataga, nondo nenengo ingondudune, ngu ye etuyerooteno. Nondo digi beyebo yeweroyi kongga, ngaro ngandiro ingooteno. Dagoma gura ameno yokowootoku, nguno ye damoni, yero ko ngu tewonggo. Yendo ko, ngu kingo ma teyingo. Kini, ye ko ngu tewero, gome ingoro, nguro tewonggo. Nguro ngu, ataga ye ko ngu tewonggoku nguro komo temukoyi. Ene yendo hahangero sodedo ko ngu tewero tewonggoku, ngundiro nangge, ataga nguya ye ko ngu temukowero hahangeya, ko ngu yengo rogoyimo oorengo teya temukoyi. 12 Oni gura, ene koretero oo nowoondoyi tero, oni digi beye yunootoni ngu, asa, ene Anutdo ngu muringga, nguro gome ingowa. Ngu oningga, nguro rogoyimo oo digi yunoweroyi tero ngu, asa, Anutdo oo nguro gome ingoote. Anutdo ngu oni oo kini, nguno ma ingoro wirikoyeroote.

13 Nondo ngu, oni gidarega, imakeyingomo oodoyiga, ko yendo ngu ko biyomi oriyi, ero ma eteno. Kini, nondo ngu ye bidodo ereremo roogo gurananggemo oriyi, ero ingooteno. 14 Ataga, nga narunggano, ngano ngu yengo oo oowooyingga, ngundo oni songo oo nguro wenonootenggoku, ngu yunootoyi, ene ngu yoro metemi ingowanggo. Ngundiro nangge, kootuyisina, ye ooro wenonootoyi ngu, asa, oni songombo, ene ngu ooku yeno yeyi mayetoni, ye mete yowanggo. Ngu muringgano nguno ngu, ye mete ereremo rogono oruwanggo. 15 Ngu Anutro mande nakayano nguya ngandiro ete.

Oni ene oowari urungga yowoku ngu, ene gumi urungga ma yowa. Ngundiro nangge, oni ene oo bodaga nangge yowoku ngu, ene oowari ooro ma wenonowa. Ero eyingo. (Eksodas / Kisim Bek 16:18)

Tayitasdo, Anutro Ko Oni Gidaregaya, Korind Endemo Oorowuyingo

16 Nondo Anutno esosootetoowe, Anutdo, Tayitasro newende yokutuwootoni, ene oni oni sanganimonggo, noore ngandiro tero, ye hoorooweyerowero gome ingowoku ngu. 17 Yo, ene ngu noorengo mande ngu keyowo. Ene nguya nga kongga, ngaro gome ingoro, nguro enengo ingondudunonggo, ene yeno oorowuteku ngu. 18 Noorendo Kristen doboonani, gura nguya soweyootooye, eneya oorowuteri. Ende bidodomo Kristen simoo bare dobookurinani, ngundo oni Anutro mande keta gome, nga wesiyoro eweroyi, ko enengo murini, nguro gome ingootenggo. 19 Ngu nangge kini. Kini, ene Kristen endeni endeni, ngundo ene nooreya endeyoweroyi, ene rogo tero ewonggo. Ene ngu nooreya endeyoro, Anutro sumange mandega, ngaro koyi teweroyi. Noorendo nga kongga, tetetoku nga ngu, Oo Bidodo Simburi Simbunani, nguro oowooyi bingamimboro ko teteto. Ngundiro tero, oni etuyerootooye, ene nguno hamoo ingowanggo. Hamoo, Aposel ene nowoondoyemonggo oo duwoo yeweroyi kongga, nguro hahangetenggo, ero ingowanggo.

20 Noorendo nguro ma ingootooye ngu, oni gurado noorengo murinani, ngaro kingo oo duwoo urungga yetetoku, nguya mandeni biyomi, ero yomburiyowa. Ngundiro nguro, noorendo nga Kristen doboonaningga, nga sureyootooye, eneya oorowuteri. 21 Noorendo ngu muri hamoo gome nenengo tero, nguro ingondudu teteto. Oo Bidodo Simburi Simbunani, nguro doongeyimo nangge kini. Kini, oni simoo bare doongeyemo nguya, komo gome metemi tunootewa.

22 Noorendo ngu, noorengo Kristen doboonani gura sureyootooye, ene erayaga nguya oorowutenggo. Naru urungga, noore enengo ko oo teteku towoongootooye, ene ko nenengo yanggango tewo. Ataga, enengo newendemo hamoo teyingo, ngu yanggango, nguro yendo digi beye yoweroyi kongga, nga muri gome nenengo nguno tewanggo. Ngundiro nguro, ene ko nga yanggango oorengo tewero ingondudu tete. 23 Tayitasro ngu ye ngandiya ingoyi. Ene ngu noro doboone, noya ko gobooro tetero. Noorengo dobookurinani erayaga, nguro ye ngandiya ingoyi. Ene Kristen oni simoo barero ko oni. Ene Krayisro bingamini, yeri tunootewa. 24 Nguro ngu, ye komo nga oni, ngaro nowoondoyi teyunootoyi, nguno Kristen onindo soweyerowonggoku, nguno yengo muriye tunoo oorengo kenoro, gome ingowanggo. Noorendo yengo muriye nguro mande gome, eneno ewootoku, ngu hamoo nenengo, ero ingowanggo.

Copyright information for `RWORAWA