2 Corinthians 9

Oo Kingo Duwoo Anutro Kristen Oni Simoo Bare Hoorooweyeroweroyi

Ye kuri ingootenggo. Ngu oo kingo duwoo Anutro oni simoo bare hoorooweyeroweroyi ngu, nguro ngu, nondo nguro mandeni pirungga ma nakangowano. No kuri ingooteno. Yengo nowoondoye ngu nga kongga nga tewero ingowonggo. Ero ingootoowe, nguro ngu, nondo suwooyi sano, yengo bingamiye oowooye, Masedoniya Kristen simoo bare doongeyemo, ero okooteno. Nondo ngandiro yeno ewono. Ameroko dagomangga yokowootoku, nguno ngu, Giris merako, Kristen simoo bare, ene kuri digi beye yowuruwooweroyi kongga, nga tero, damoni yero tewonggo. Eyingo. Ene yengo mandega nga ingootoyi, ye ko nga tewero yanggango yetoyi, nguro Masedoniya, Kristen oni oowooyingga oorengo nguya ootoogero, ko nga tetenggo. Ene nondo ngu, noorendo ye oowooye bingamiye, ero okootetoku, mandega ngu kingo ma yokowero, ero ingooteno. Kini, ye ngu komo yoonenengoya oriyi, nondo kuri yengo ewonoku ngundiro. Nguro ngu, nondo ngandiro ingoro, nguro dobookurine sureyerootoowe, yeno oorowutenggoku ngu. No ngu yengo muriye, nguro hamoo ingooteno. Nguro ngu, nondo ngandiro ingooteno. Masedoniya oni noya, yeno oorowutooye, ye oo ma yomosiyoro oodoyi, nguno yeyootoyi ngu, noorendo yengomboya oyimoyerowa, ero ingooteno. Ngundiro nguro, nondo ingoro nguro, no komo dobookurine eririyerootoowe, ene sodedo ye tanggeyemo ko oorowuwanggo. Enendo oo yendo kingo duwoo yunowero ero, mande gosiyoro ewonggoku, ngu yomosiyomukowanggo. Ngu oo kingo duwooga ngu, ene komo hamoo oo kingo duwoo oorengo. Oo ngu, noorendo ye kandeyemonggo kingo sobiyoro yoweroyi nguya kini.

Ye mande adingayi ngaro gome ingondudu teyi. Oni gura, ene oo yuwooyi bodaga nangge miwoku ngu, ene engge nguya ngundiro bodaga nangge yowa. Ene oni gura oo yuwooyi urungga miwoku ngu, ene engge nguya, ngundiro urungga yowa. Ye bidodo songo songo, nguro komo ingonduduyemo, ko nowoondoyemo nguno nguro gome ingoya ngu, ngu nangge keyoya, ye digi beye yunoyi. Ene kini tetoyi, oni gura newende kowuri ingoro, ngunonggo oo ngu yewa; ngundi onindo mande yanggango, eneno ero eriri tetoyi, nguro nangge bine yewa. Ngundiro muri ngu biyomi. Ndadiro nguro, Anutro ingondudu ngu, oni ene oni oni sanganimonggo oo eneno inoni, ero ingoote. Anutdo ene mete kingo oo duwoo ngu bidodomo enengo sumangeno, ye yunootoni, yeno nguno ngu angero oorero oruwa. Ngundiro tero, naru bidodomo, yeno ngu oo bidodo gome oorengo tunootetoni, ye ngunonggo ko bidodo mete temukowanggo. Ngu Anutro mandeno ngandiro ero nakangoyingo.

Anutdo ngu oo urungga angoyi oni, bayetero yunororoote. Enengo murini gome metemingga, ngu sugi sugi ooroote. Eyingo. (Dutoronomi /Lo 25:4)
10 Anutdo oo yuwooyi miweroyi oni inootoni, ngundo ngu oo ngu oorero enggetoni, ngu onindo yoro, neweroyi tunootete. Ngundiro nangge, Anutdo oo yuwooyi miweroyi, ngu nangge, ye yunoro, ene tetoni ngu oowaringga, ngu yeni urungga oorengo tunootewa. Enendo yengo muriye gome ngu yomosiyootoni, nguro engge urungga tunootewa. 11 Anutdo ye oo urungga ye yunooteku, nguro ngu, ye mete oni dobookuriye, hoorooweyeroro, kingo oo duwoo nguya, urungga yunowanggo. Noorendo yengo digi beye, Kristen dobookurinani, hoorooweyerowero ewonggoku, ngu yoro oororo yunootooye, nguro ene Anutno esosootewanggo. 12 Yo, yendo ko ngundiro tero, ngunonggo, Anutro oni simoo bare hoorooweyerowanggo. Ngu muringgano, nguno yendo oni ooro wenonootenggoku ngu, ene yoro, ene nguya, rogoyimo tero, nguro ngu, ene Anutno esoso urungga tetenggo. 13 Nga kongga Kristen dobookurinani hoorooweyerowero tetenggoku ngu, yeno tunoo endesina tunootewa. Nguno ngu, Kristen dobookuriye bidodo ngu kenoro ingowanggo. Yendo ngu Anutro mande gome keyoro, ngunonggo Krayisro mande keta gome ngu wesiyoro, ero ingootenggo. Ene ye yeyootoyi ngu, ene yendo oni ooro wenonootenggoku, ko oni gidarega nguya, kingo oo duwoo urungga yunootenggo. Yo, ye ngundiro tetoyi, nguro ene Anutro oowooyi bingami, ero okootenggo. 14 Ngundiro tero, ene ingootenggo. Anutro sumangeni, ngu yeno urungga oorengo ooroote, ero ingootenggo. Nguro, ene komo ye yeyowero gome ingoro, ene Anutno yemboongero oorootenggo. Nguno ngu, Anutdo, ye kumana urungga yunowa. 15 Anutdo kingo oo duwoo urungga oorengo noore yunowoku, ngu enengo Nangoni guranangge, ngundo noore ko yoyoweroyimboro yunoyingo. Nguro noore Anutno esoso urungga oorengo teweroyi!

Copyright information for `RWORAWA