2 Peter 2

Godange Eyingo Oni, Nguro Muriye Biyomi

Ene kurimi, Iserel oni kewooroyemo ingondudu eyingo oni godange, nguya tunooteyingo. Ngundiro nangge, ataga, nguya yeno oo etuyeroyingo oni godange, ngundo mande godange, ero oruwanggo. Ene torige kombitero, ngunonggo, ene mande godange guradiro guradiro oni yomburiyerowero ewanggo. Oo Bidodo Simburi, Yisas Krayis, oniro weti mbumbuwaro kumooro, ngunonggo, ene ko uriyeroro yoyoyingo, ene nguro kootu inowanggo. Ene ngundiro tetoyi ngu, Anutdo sodedo oorengo oo gumi biyomi yunootoni, oonootewanggo. Ngundiro nguro, oni urungga oorengo, ngu enengo etuyeroyingo oni godange, nguro muriye biyomi oorengo, ngu kenoro keyowanggo. Ene ngundiro tetoyi, nguro ngu, oni oowooyingga, oo biyomi ngu kenoro, ingonduduyemo ngu wirikoro, nguro ene Krayisro mande muri hamoo gomengga, nguro mande biyomi ewanggo. Ngu oni ngu, ene oo kenomayingoweroyi oni oorengo. Ngundiro nguro, ene mande godange urungga ero, ngunonggo, oniro digi beye urungga woosooro yowanggo. Kurimi oorengo, Anutdo omburo, oniro mande, muri nguro wirikoyerowero eyingo, nguro ngu, oni godange ngu, ene komo oonootewanggo. Yo, noore kuri ingootooye, Anutdo oni godange ero, oo biyomi teyingomu ngu wirikoyeroro, gumi biyomi yunowa, ero ingoyingo. Ndawugaro nguro, ene kuri, oo ngandiro teyingo: Kurimi, Anutro sambono Engel oni gidarega nguya, weti mbumbuwa teyingo, nguro Anutdo ene mere urungga biyomi nguno ya biyomimo yoyetoni, oorootenggo. Ngu merengga ngu ooreri biyomi oorengo. Ataga, ene ya biyomimo oorootenggokuno, ngu wirikoyeroyingo narungga, ngu sobowoororootenggo. Oni simoo bare kurimi nguya, ene kuri, Anut kootu inoro, ene muri biyomi ma yokoyingo. Kini, ene muri biyomi, ngundiro tetoyi, Anutdo sono tuwi urungga tetoni, nguno oonooteyingo. Ene, Nowando ngu, Anutro mandeni murini gome nenengo, ngu oni simoo bareno wesiyoro eyingo. Ngundiro nguro, Anutdo Nowa sobowooro, ngunonggo Nowa ko simoo bare kandegura gidemboro eraya, ngundo nangge, ene gome oruwonggo. Anutdo Sodomu Gomora endemo oni nguya, muriye biyomi oorengo teyingo, nguro ngu, ene wirikoyerootoni, oni simoo bare bidodo yomburiyerowo. Ende ururu eraya, ngu Anutdo debo yokayingo. Ngu ende erayaga ngu kingo nomboyi biruwo nangge teyingo. Nguro enengo weti mbumbuwayari, nguro gumi biyomi kowuri yunootoni, ene biyomi tero oonooteyingo. Ngundiro nguro, kootu onindo, Anut kootu inoro ngu, ene komo kurimi onindo biyomi tero, nguro ogingo gumi yoyingo. Nguro ingondudu teyi! Ngungga ngu, Anut yokoro kootu inoro, nguro kowuri gumi komo kootuyisina yoweroyi nguro gabogaboyi. Ene Anutdo ngu oni nenengo, Lot oningga, ngu yootoni, ene ma biyomi yero oonooteyingo. Lotdo oni, nguro sebo barese muriye biyomi, nguro newende kowuri ingoyingo. Yo, ngu oningga ngu, ene oni gome nenengo, ene oni biyomi ngu kewooroyemo oruwo. Lotdo suwooyi sano oniro muriye biyomi ngu kenoro, ko naru bidodomo ngu, ene mandeye biyomi, ngu ingoro, nguno ngu, ene newende ogingoyingo. Nguno oo bidodo, noore oo eraya ingooteto. Oni Anut keyootenggoku, nguro towootowoo eneno tunooteteku ngu, Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo ene ngu towootowoo ngu mete andangewa. Noorendo gura nguya ingootetoku, Oo Bidodo Simburi, ngundo ngu oni biyomi, nguro muriye biyomi ngu, ene kuri kenoro ingoyingo. Nguro ngu, ene wendangero, gumi biyomi wirikoyeroyingo narunggano nguno, wenga yunoweroyi ngu sobowoowa. 10 Oni gidarega ngu, ene kowuri urungga oorengo yowanggo. Ngu oni ngu, ene oo kenomayingoro nowoondoye uruteteku, muri biyomi sugabododo oorengo ngu keyoro, sebo barese tero, ene ingootoyi, Oo Bidodo Simburi, nguro manggowo ngu kingo oo ngundiro tete. Ene windawinda tero, enengo ingondudu nangge keyootenggo. Ene Anutro sambono Engel oni, nguro ma sosorero, eneya kootuyisina ero yomooyunootenggo. 11 Anutro sambo endemo, Engel oni yanggangoye, ngundo etuyeroyingo oni godange biyomi, ngu hamoo oorengo dagayerootenggo. Yo, hamoo, Sambo endemo Engel oni ngu, ene yanggangoye urungga oorengo, ene Oo Bidodo Simburi doongeyimo, nguro eneno yosanggaweroyi mande ma ewanggo. 12 Ngu etuyeroyingo oniro mande godange, ngu nusako koki, nguro ingonduduye kini ngundiro. Ene oo ngu ma ingootenggoku, nguro koyi tero, mandeni biyomi etenggo. Ngundiro nguro, Anutdo, oni ngu yutomukowa. Nusako koki ngundiro, ene nga merako tunootetoyi, onindo yodowooro yutomukootenggoku ngundiro. 13 Ene muri biyomi guradiro guradiro tetenggoku, ngundiro nguro, Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo enengo muriye biyomi ngu wendangero, ogingo gumi yunowa. Sa naruno, ene sebobarese muri biyomi tero, yeya oo netenggoku, naruno ngu, ene sono kowoo oowooyingga oorengo nero, oowari oo oowooyingga netoyi, nguro, ye oyimo yoyingo. Ngu godange oni, ngundo ngundiro muri tewero, ngu oni oni tetenggo. 14 Enengo doongeye, ngu suwooyi sano barese teweroyi, nguro endeyoweroyi, nguro doongetetenggo. Enengo doongeye ngu, ene muri biyomi weti mbumbuwa, ngu ma yokootenggo. Hamoo oorengo kini. Ene suwooyi sano oni nowoondoye yanggango kini ngu ganaganayeroro ngu yowoosootoyi, nguro ene nguya muri biyomi nguno weti mbumbuwa tetenggo. Enengo nowoondoye ngu, ene kuri oni oo kenomayingoweroyi murimo nguno kumooyingo. Ngundiro nguro, Anutdo ngundiro oni ngu, hamoo oorengo, ngu ogingo urungga gumi yunowa. 15 Ngu oni ngu, ene Anutro oore nenengo ngu, kuri yokoyingo. Ngundiro nguro, ene oororo kakabetero oorootenggo. Enengo muri biyomi ngu, Belam, Biyo nangoni ngundiro. Ene muri biyomi tero, nguro uriyoweroyimboro teyingo. 16 Ngundiro nguro, Anutdo Belam mamanangoro teyingo. Belamro Hos gura oowooyi Donggi, Anutdo yeni, mande ero Belam mamanangoyingo. Yo, ngu Donggiga, ngundo oni manggowo ngundiro, ngu oningga ngu mamanangoro, nguro muri biyomi, ngu gosiyoyingo. 17 Ngu godange oni ngundo, ene oni simoo bareno eyingo. Noorendo ye hoorooweyeroro etuyerootooye, ye Anutro mande muri nenengo, ngu gome ingoro keyowanggo. Ene ngundiro ero, ene oo ewonggoku, ngu ma teyingo. Ngu oni ngu, ene sono mere kuri dikooro, kingo mereyi nangge ngundiro. Ene ngu goboore doogo urunggado uwootoni, toongero, sono kini teteku ngundiro. Anutdo ene ende gura yomosiyoyingo, ngu suwoo ooreri biyomi oorengo, nguno ngu, ngundiro oni, ngu uro, Anut yokoro, oriroko, oruwanggo. 18 Ngu oni ngu, ene kingo meno manggaru tero, hamoo mande nenengo kini ngu ero endeyoro, ko sebobarese teweroyi muri biyomi, nguro oni songo ganaganayerootoyi, ene nguya muri biyomi ngu tetenggo. Nguno ngu, nowoondoye sanggawetoni, ootoogero, doongeye uruteweroyi muri guradiro guradiro goweyeboromu, ngu tetenggo. Ngu muringga nguno, ene oni nowoondoyemo hamoo teyingo, oni keta ngu yowoosootoyi, ene ataga, ene oororo, ngu muri biyomingga ngu ko keyerootenggo. 19 Ngu godange oni, ngundo oni simoo bare mande godange, ero ewonggo. Yengo ingonduduye nangge keyoyi. Etoyi, ene oo muri biyomi merako ngano oorooteku, ngundo ngu, godange oni ngu soboyeroote. Ndawu muringgado ye soboyerootoni, ye ngu newendemo ootooro, ye nguro kingo kirikiri oni tero oorootenggo. 20 Kuri ene nowoondoye yowoorengoro, ene noorengo Oo Bidodo Simburi Simbunani, Yisas Krayis, noorengo yoyoweroyi oningga, nguno nowoondoye hamoo teyingo. Nguro ngu, ene merako ngano, ene muri biyomi kootu inoyingo. Ene ataga, Yisasro murini gome, ngu kootu inoro, ko muri biyomingga, ngu ko tetenggo. Koretero ngu, ene muri biyomi teyingo ngu woorogongoro, ene biyomi oruwonggo. Ene kootuyisina ko oororo, muri biyomi teyingo, ngu ko woorogongoro ngu, asa, ene biyomi oorengo oriyingo. 21 Ngu oni, ene Anutno newende hamoo ma tero ngu, ngu hamoo biyomi. Ene oni Anutno newende hamoo tero, ngunonggo, ene kootu inoro, ene weti mbumbuwa ko teteku ngu, asa, ngu hamoo biyomi oorengo. 22 Ngu muringga, ngu eneno tunooteyingo. Ngungga ngu, hamoo mande ngandiro: sebo mindero yokowaku ngu, ene ko oororo newa, eyingo. Mande gura nguya ngandiro ete. Bo ngu, ene kuri sono gimuro yokoro ngu, ene ko oororo, mera nogoru biyomi oorengo, ngu ko gimuro ooroote, ero eyingo. Ngu godange oni ngu, ene ngundiro. Ero eyingo.

Copyright information for `RWORAWA