2 Timothy 2

Ge, Krayis Yisasro Me Oni Gome Oruwa

Arisa, nenengo nangone, suwooyi sano noore ge nguya, Krayis Yisasya gobooro oodooye, nguno ge komo enengo sumangenimonggo yanggango dika! No mande bidodo oni simoo bare urungga doongeyemo wesiyoro etoowe, ge ingowoku ngu. Ngu mandega ngu nangge, ge komo oni kuri yomosiyerowoku, ngundiro oni, ngu mandeningga, ngu kandeyemo yetoni, ngundo mete oni gidaregano, mande ngu gome, wesiyoro ero etuyerowanggo.

Ge komo Krayis Yisasro me oni oorengo gome ootooya, ngunonggo noore me oni gidaregaya, nga ko ngaro kowuri koorowoowato. Oni, ene me oni koyi tero ngu, ene ko gura gura, ma dowooro tewa. Kini, ene me oni koyi gome tewa. Ngundiro tetoni, enengo me oniro tabango, ngundo enengo koni, ngu kenomayingoni ero, ko tete. Ngundiro nangge, oni ene ebe pawapawamuno, kendutewero ngu, ene komo ebe pawapawamu ngundiro ma tero ngu, ene nguno oowooyidodo ma tewa. Oni ko yanggango tero, oo kono miro sobowooteku ngu, enengombo ngu kongga, nguro engge koreteyingo, ngu koretero yowa. Ge komo nondo mandega etenoku, ngaro ingondudu te! Noorengo Simbunani, ngundo ingonduduye yeni, himi yewa. Ge ngunonggo, nga mandega, ngaro muri bidodo tunoo ingowa.

Suwooyi sano ge komo Yisas Krayisro ingondudu te! Ene ngu Dewitro soweni, Anutdo ene merenonggo yokutuwootoni, ko keta ootoogeyingo, nondo mande etenoku ngundiro. Nondo nga mande metemingga nga wesiyoro eteno. Nguro oni ngando noya oni biyomi ero ingoro, kowuri gura gura nunootenggo. Yo, nguro nodowooro ya biyomimo nguya noyetenggo. Ene Anutro mande, ngu ya biyomimo ma oruwa. 10 Ngundiro nguro, no nenengombo nowoondone yanggango inoro, kowuri bidodo koorowooteno. No oni simoo bare bidodo hoorooweyerootenoku, ngu Anutdo enengo sorengoro sunggi yewokuro, no ngandiro ingooteno. No ngundiro tetoowe ngu, asa, ene nguya, Krayis Yisasno keta oruweroyi, ko duridaridodo suwooyi sano sugi sugi oruweroyiga, ngu yowanggo.

Noore komo nga mandega ngaro nowoondonanimo hamoo teni.

q
11 Hamoo, noore eneya kumooro ngu, noore eneya keta oodooye. 12 Ene noore yanggango tero, kowuri bidodo koorowooro ngu, arisa, noore eneya oo bidodo sobosobo oruwato. Ene, noore ene kootu inootooye ngu, asa, ene nguya, noore kootuyunowa. 13 Ene noore ene keyowero ero yokoro, ko noore mandega ngu ma keyoro ngu, arisa, noore yokootooye ngu, ene enengombo enengo mandeni, ngu komo keyowa. Ndadiro nguro, ene mandeni ngu ma yowoorengowa. Hamoo oorengo kini, ero eyingo.

Ko Oni Oorengo Ngu Anut Doongeyimo Ngu Nenengo

14 Suwooyi sano, ge nga mandega, ngano oni simoo bare ingonduduye yokutuyeroya, Anut doongeyimo ge mande yanggango e! Ngu ngandiro. Ene komo mande gura guraro ma ebe urewa. Ngu muringga, ngundo oni gura nguya, ma hooroowewa. Kini, ene oni ngundiro mande, ngu ingootenggoku, ngundo yomburiyoote.

15 Ge komo ko yanggango teyadega, ge ko oni oorengo tunootete. Nguno ngu, Anutdo gengo kongge, nguro ingowa. Ngundiro tero, ge mande nenengo yoonenengoro wesiyoro ero, ge Anut doongeyimo nguya, oyimo ma tewa. 16 Ge komo kingo mande gura gura engge kini, nguro ge sosoreya gome meye. Ngundiro mande, ngundo oni oowooyingga oorengo, yowoosootoni, Anut kootu inoyingo ooreyimo oorowuwanggo. 17 Enengo mandeye ngu yomburiyoyingo. Mande ngundiro, ngundo ngu, urungga oorengo tunootero, rooku mambu ngundiro yewa. Hayimeniyas Payilitas eraga nguya, ene ronggesambi mande teweroyi oni. 18 Ngundiro oni ngu, ene hamoo mande, ngu yomburiyoyingo oni. Ene ngandiro etenggo. Noore kuri ko ootoogeyingo, ko ma ootoogewato, eyingo. Ngu mandega, ngundo oni gidaregaro nowoondoyemo hamoo ngu yomburiyootenggo.

19 Ene Anutdo ya nonggini yanggango oorengongga kuri miwo. Ngungga ngu, dikaro ooroote. Ngu nongginingga, nguno nakaya ngandiro oorete. Oo Simburi Simbunani, enengo oni simoo bare ngu gome yeyoro ingoote, eyingo. Nakayano, ngandiro nguya ooroote. Oni simoo bare bidodo, Oo Simburi Simbunani, oowooyi yootunoro etenggoku, ngu ene komo muri biyomi ngu kootu inoya yokoyi, ero eyingo.

20 Ya urunggano koondo oo ngu oo wadoribo (Gol Siluwa), ngundo tero yeyingo, koondo gidarega, ngu debo koondo teyingo, ko gidarega ngu merambo koondo teyingo. Gidarega ngu kundingiyi ko metemimboro, gidarega ngu ko gura guraromu. 21 Nguro oni gura, ngundiro muri biyomi ngu andangero yokoro ngu, ene gome metemi nenengo oruwaku ngu, asa, ene ngu ko metemimboro koondo ngundiro kundingiyi oruwa. Ene mete enengo sobosobo ngu hooroowewaku ngu, ko bidodo metemi ngu tewero yoonenengowa.

22 Suwooyi sano ge komo simoo oorero ingondudu biyomingga, nguro ge songo toongeya ootoo. Ge ingondudu metemi, ngu yoweroyimboro koyi yanggango te! Yo, hamoo, ge komo ngu yoweroyimboro ko yanggango teya, nguro ge nowoondogemo hamoo teya, doboogeboro nowoondoyi teya, muri ko imakeyingomo oruweroyi, ngu bidodo te! Yo, hamoo, oni ene newende gomemonggo, Oo Simburi Simbunanino, meno etenggoku, ngundiro ngu, ge nguya te! 23 Ge mande mande gidarega mboorombo yoyoyingombo ingoyingo kini onindo etenggoku, ngu kootu ino. Ge ingoote. Ngundiro mande, ngundo ngu, ebe yeni tunootete. 24 Oo Simburi Simbunaniro ko oni ngu, ene komo ebe ma urewa. Kini, ene komo oni bidodoboya ngu, ene imakeyingomonggo mande ero tewa. Ene ngu etuyeroyingo oni metemi gome tero, sanggirini imaketoni, onindo biyomi gura eneno teyinootoyi ngu, ene nguro mete ngu kowuringga, ngu koorowoowa. 25 Ene ko imakeyingomonggo tero, ngunonggo oni mande utoro oorongootenggoku, nguro ingonduduye yomosiyerowa. Ene ngundiro tetoni ngu, asa, Anutdo bine hoorooweyerootoni, oni nowoondoye ingonduduye hamoo ngu ingowanggo. 26 Kurimi Setando ene yoyoro, enengo manggowo keyoweroyimboro gosiyeroyingo. Ene hamoo mande ngu ingoro ngu, asa, ene ingonduduye ko himi yetoni, nguno ngu, ene Setanro utongga, ngu omboongero ombuwa.

Copyright information for `RWORAWA