2 Timothy 3

Naru Wengamo Muri Biyomi Gura Gura Tunootewa

Ge komo ngandiya ingo! Naru wengamo, ngu oo biyomi gura gura kowuri urungga oorengo tunootewa. Yo, naru wengamo ngu, onindo ngu ngandiro tewanggo. Ene enengomboro nangge ingoweroyi; beyedoro nangge ingoro; enengo bingamiye nangge okooro; oni enengombo oo gura gura tero, nguro oni oni tero; oniya kootuyisina mande, ero yomooyinoro; awanamoyemboro mande unggarangooro; ene Anutro, onino nguya, ma esosootero, ngunonggo ene muri gome nenengo, ko nowoondoyemo hamoo teyingo muringga nguya, yokoro oruwanggo. Enengo oni soweni nguya siyero ma oruwanggo. Ene oni songombo eneno muri biyomi tetenggoku, nguro sanggiri teweroyi muri ngu ma yokowanggoku; mande kootuyisina ero endeyowanggoku; goweyeboro ingondudu ngu ma sobowoowanggoku; oni yomburibariyerowanggoku; muri metemi gome nguya yokoro, kootu inowanggoku; ene dobookuriye yoyoro, oni sanggiri kandeyemo yewanggoku; ene sodedomangge enengo ingonduduye biyomi ngu keyowanggoku; oni enengo ingootoyi, ene oni ururu tewanggoku; ene goweye oni oni teyinoweroyi muri gura gura, nguro gome ingowanggo. Yo, hamoo, ene oo ngu tero, ene Anutro ma ingowanggo. Ene kingo goweyemonggo nangge Anutro ko tero, ene Anutro mande muri yanggangoni, ngu kootu inowanggo. Ge komo ngundiro oni ngu tanggeyemo ma bibitewero, ge songo ootoo.

Godange etuyeroyingo oni ngundiro tero, ene torige torige baredoro yano utenggoku, bare ingonduduye metemi kini, ngu mande gura gura ingonduduye ganayeroweroyimboro yowoosooyingo. Yo, baredo enengo ingonduduye, ngu weti mbumbuwa tewonggoku, nguro ene kowuri urungga ingoyingo. Enengo nowoondoye ngu oo gura guraro ingootoyi, ngundo yowoosooro, oororo omburo tete. Ngu bare ngu, ene suwooyi sano mande gura gura ingowero yootenggo. Ene hamoo mande ingoweroyimboro kini. Kurimi, Yanis, Yambiris eraga, ene Mosesya sanggiri teyingo, ngundiro nangge, nga oni nga nguya, hamoo mande ngaro sanggiri tetenggo. Enengo ingonduduye biyomi buribari yeyingo, ene nowoondoyemo hamoo kini. Kingo goweye nangge.
(Kurimi, Igip merakono, ngu tabango oni koreteyingo oowooyi Pero, ngu oruwo. Yanis, Yambiris eraga, ngundo Pero, enengo gosonggi oni. Anutro Mandeno enengo mandega ngu bukEksodas /Kisim Bek 7:22; 9:11 nguno oorooteku, ngu kandangeyi).
Naru ootuwoo nangge Yanis Yambiris eragaro, ene muriyari gura gura onindo ma teweroyi ngu teyingo. Ene oo urungga Mosesndo tewoku, eragado ngu teweroyi, ereremo kini. Ngu godange etuyeroyingo oni ngundiro. Oni enengo godange ngu kenoro ngu, ene gome watayi. Ngu oni ngu godange nangge, ero ingowanggo.

Ge Komo Anutro Mande Gome Ingoro Dowoowa

10 Ene, ge kuri noro mande wesiyoro etuyeroyingo, ngu ingowo. Nenengo ootootoone murine bidodo ingoote. Ge oo ngandiro ingooteku: no Anutro hamoo ingootenoku, ngu hamoo yanggango oorengo, ingooteku; suwooyi sano no nenengombo nowoondone yanggango teyinoro, no ngunonggo oniya sanggiri ma teyingo ingooteku; no oni nowoondoyi teyunoyingo ingooteku; no yanggango tero kowuri koorowooyingo ingooteku; oo biyomi bidodo onindo nono tetoyi, ge ngu kenoro ingowo. No ogingo bidodo, Andiyokno, Ayikoniyamno, Listarano nunootoyi koorowootoowe, ge no gowenemo, ngu bidodo kenowo. Ene Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo ngu kowuringgano, ngunonggo, no andangeneroro noyowo. 12 Yo, oni bidodo Krayis Yisasno nowoondoyemo hamoo teyingo eneya siyero oodoyi, Anutro mande murini tewero etoni keyootoyi, merako oni nguro bogu sanggiri tero, ogingo urungga teyunowanggo. 13 Yo, oni biyomi ko ingondudu godange oni, ngundo suwooyi sano oni simoo bare ganaganayerowanggo. Enengo muri, ngu biyomi oorengo tunootewa. Ene oni gidarega ganaganayerootoyi, ko, oni gidaregado ene nguya ganaganayerowanggo.

14 Ene ge kuri ingowo. Noore oni simoo bare ge nguya, nga mande keta mesarango, nga etuyerowooto. Ngundiro nguro, ge ngu, nga hamoo mandega nga, ge kuri yoro, nguro nowoondogemo hamoo tewoku, ngu gome dowoo. 15 Yo, hamoo, kuri ge bodaga oode, ngunonggo ge damoni yero Anutro Mandeno ingowo. Ngu so uyingga, ngundo mete ge ingondudu gomemu gunowa. Nguno ngu, ge Krayis Yisasro nowoondogemo hamoo tewaku, nguro Anutdo ge ko goyowa. 16 Anutdo enengo Buk nguno mande ngu bidodo yeni, oni Anutro ingonduduni ingoro, mandeni nakangootoyi, ngu tunooteyingo. Ngu mandega, ngundo ene mete noore muri nenengo noore etuyeroro; noorengo weti mbumbuwa tunoo etuyeroro; noorengo endeyoyingo ngu yooneneyerowa. Ngundiro nguro, Anutro Mande, ngundo noore, enengo ko oni yanggangododo yoyeni, noore ko gome metemi, ngu bidodo mete tewato.

Copyright information for `RWORAWA