2 Timothy 4

Ge Komo Anutro Mandeni Ngu Wesiyoya E

Krayis Yisasdo oni simoo bare keta oorootenggoku, ko kuri kumooyingomu nguya wirikoyerowa. Nguro no Anut doongeyimo ko Krayis Yisas ngu doongeyimo nguya, no mande yanggango geno ngandiro eteno. Krayis Yisasdo, oni simoo bare bidodo doongeyemo, tunoo ko ombuwakuno, ene noorengo oo bidodo sobosobo koreteyingo sugi sugi oruwa. Ngundiro nguro, no geno mande yanggango ero eriringgerootoowe, ge komo nga mandero ingondudu teya, mande nga wesiyoya e! Oni simoo bare mande ingowero tetoyi, ngundi, ene nguro ma ingootoyi ngu, ge komo suwooyi sano ko yanggango teya, Krayisro mande, wesiyoya e! Ge komo nowoondoye sanggawewero, mande yanggango wesiyoya e! Ngundo nowoondoye yokutuwootoni, nowoondoye yowoorengowanggo. Ge komo Anut keyoweroyi mande, muri wesiyoya e! Ngundo mete nowoondoye yanggango teyunowa! Ge suwooyi sano ko ememonggo, eneno teya, mande gome etuyero. Ndadiro nguro, kootuyisina ngu, oni mande gome nenengo ngu ingoro yowero yokowanggo. Ene ngundiro tero, enengo ingondudu sodeye, ngu nangge, keyoro, ene etuyeroyingo oni gidarega nguya yoyowanggo. Yoyootoyi, ngundo mande gidarega kingo etoyi, ngu oni nguro gome ingowanggo. Ene mande hamoo ngu kootu inoro, ene kingo mande mande gura gura ingowero sodeyewanggo. Ene gengombo suwooyi sano tunoo ingondudu tewaku ngu, ge komo kowuri koorowoowaku, ngu ge komo mande metemi ngu koyi teya, mandega nga wesiyoya e! Gengo kongga ngu Anutro Mande Keta Mesarango wesiyoro eweroyi. Nga kongga, no ge gunowonoku nga ngu, komo bidodo te!

Ataga, Noro Ko Ngu Kinitewero Tete

Anutno wooro yeweroyi oni nguno Anutno Wayin sono wendootenggoku, ngundiro nangge, noro gowene nguya Anutno inootoowe, wooro yeweroyimboro. Yo, noro narune, ngano ngu kinitetoni, no toongewero namoko teteno. No ebe pawapawamungga, nguno koretero dagayerowono. Ataga, no rogogakuno tunootewono. No kuri, Krayisno nowoondonemo hamoo ngu gome dowoowono. Ngu pawamungga, nguno koretero dagayeroro, nguro no oo yoweroyiga ngu sobowooteno. Ngu ooga ngu ngandiro. Oo Bidodo Simburi Simbunani, noorendo wirikoyeroyingo oni nenengo gome, ngundo noya ewaku, ge oni nenengo ewaku, nguro ene no ko gumi nunowa. Yo, naru wenga nguno, ene ngu ooga ngu no nunoro, ko, oni bidodo ene tunootetoni, hahangero kenowero, ingondudu tero oorootenggoku, ngu nguya yunowa.

Ge komo sodedomangge nono ombu! 10 Dimas, ene mera ngaro oo nguro gome ingooteku, nguro ene kuri no noyokowoku, Tesalonayika endemo oorowuwo. Keresenis ngu, ene Galesiya merako oorowutoni, Tayitasdo Dalumesiya merasina toongewo. 11 Luk enesu nangge, noya oorootero. Nguro ngu, ge komo Mak yoya, geya omburi. Ene no hoorooweneroro, ko teweroyi oni gome.

Mande Sosowo Gidarega

12 No Tikikas sureyootoowe, Epesas endemo kuri oorowuwo.

13 Ge ombuwero ngu, ge komo noro nengguro pirungga, Trowas endemo, Kapasdo yano yokootoowe, oorooteku, ngu yoya, buk nguya yoya ombu. Buk gidarega nusako goweyibo teyingo, ngu nguya komo yoya ombu.

14 Alekisanda, oo Ayen wadorimu teweroyi oni, ngundo ene biyomi urungga tenunowo. Kootuyisina noorengo Simbunani, ngundo enengo ko murini, nguro gumi teyinowa. 15 Ge nguya ngu oningga, nguro ingonda te! Ene noorengo ko mande nga yomburibariyoote.

16 Noro wirikoyingo naru koretero nguno, noso nangge mande wirikoyingo onino mandeni ewono. Ngu naruno, oni gurado no hoorooweneroro dikaro, mande ma eyingo. Kini, oni bidodo no noyokoyingo. No Anutno yemboongero ngandiro ewono. O Anut, gedo enengo biyomi nono tewonggoku, nguro ma ingowero, ero yemboongewono. 17 Ene noorengo Simbunani, ngundo no soboneroro yanggango nunowo. Ngundiro nguro, no mande keta mesarango, wesiyoro eweroyi, ngu gome etoowe, oni sowe gidarega, ngu mande ngu gome ingowonggo. Nguro Anutdo yoyokootoni, ngundo no nureyi, ma kumooyingo. 18 Mande muri biyomi no tenunootoyi, Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngunonggo, andangeneroro, noyoro, oorero, enengo sambo endega enengo oni simoo bare soboyerooteku, nguno noyewa. Ngundiro nguro, nondo Oo Bidodo Simburi Simbunani enengo oowooyi suwooyi sano sugi sugi bingaminidodo okoororuwano. Ngu hamoo.

19 Ge komo noya Prisila, Akuwila, erambarisa, Onesiporas ko enengo simoonggoro ngu bidodo kambayero. 20 Erasitas ngu Korind ende nguno oodoni, Taropimas ngu sayidodomu yokootoowe, Mayilitas endemo, nguno ooroote. 21 Ge komo nono sodedo ombu! Ndadiro nguro, ge bodaga oruwaku ngu, asa, doogo naru biyomi tunootewa. Yubuyulas, Payudenis, Layinas, Koloodiya, ngu Kristen dobookurinani, ngu bidodo, ge kambagerootenggo.

22 Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo geya oruwa. Enengo sumangeni ngu, ye kewooroyemo nguno mete orini. Ngu hamoo.

Copyright information for `RWORAWA