Acts 12

Herodndo Yemus Ureni Kumootoni, Pita Yoro, Ya Biyomimo Yeyingo

Ngu naruno, Iserel mera sobosobo koreteyingo oni oowooyi Herod, ngundo Anutro Yisas keyimo oni simoo bare gidarega yutoro, yomburibariyeroro, ya biyomimo yoyeyingo. Ene Yemus, Yon koneyo, ureni kumooyingo. Ene dugebo doongooni kumooyingo. Ene ngundiro tetoni, Yuda oni yeyoro, nguro gome ingootoyi, nguro Herod ene Pita nguya yoro, ya biyomimo yeyingo. Ene ngu muringga ngu Yuda oni Oo Manongoyingo Yis Kini Kingo Kayingo Kundingiyi Naruno (Enengo Pasowa Naruwo) nguno teyingo. Ngu naruno, ene Pita dowooro, ya biyomimo yero, me oni wata namoraya kandeyemo yeyingo. Ngu me oni watangga guranangge nanggega, nguno me oni namorayayi ko tero oruwonggo. Ngundo ngu Pita sobowooyi ero nguno yeyingo. Herodndo ngandiro ingondudu teyingo. Pasowa naruwo kinitetoningga ngu, Pitaro mandeni Yuda oni simoo bare doongeyemo wirikoro, Pita ureyi kumoowa, ero ingoyingo. Ngundiro nguro, Pita ya biyomimo oodoni, me onindo nguno sobowooyingo. Ene Yisasro keyimo oni simoo baredo ngu yowuruwooro, Pitaro Anutno yanggango oorengo yemboongeyingo. Anutdo Pita gome sobowooni, ero nguro yemboongeyingo.

Anutro Sambono Oni Engel, Ngundo Pita Ya Biyomimonggo Andangeyingo

Herod ene Pita yoro, tabango onino Koot mandeno yewero ingoyingo. Ngu suwoono, Pita ene me oni eraya kewooroyarimo wereyingo. Ene ngu uto yanggango oowooyi sen, ngundo kekandeyi eraya eraya gosiyoyingo. Ene toongeweroyi kini, nguro me oni ngu yamukono sobowooro oriyingo. Ngu naruno nangge, Anut Oo Simburi nguro sambono oni, Engel, ngu tunooteyingo. Ngu oningga ngu tunootetoni, soru himi ya newendemo himi yeyingo. Engeldo Pita tanggeyisina dowooro, yokutuwooro eyingo. Sodedo ootooge! Ero etoni, Pita ootoogetoni, kekandeyimo utoku besero, nggorongero, merako sorero toongeyingo. Ngundiro tetoni, Engeldo eyingo. Pita gengo towi nengguro yoya, yemuya, wanggagemo uto ngu yoya, gosiyoya, gengo kengge goweyi (Su) ngu yoya, kenggemo ye! Ngundiro etoni, Pita ootoogero, Engeldo oo ewoku, ngundiro temukowooro. Ngundiro tetoni ngu, Engeldo mande gura eyingo. Gengo dogigiro nengguro yoya, teya, no keneroya, ombuga, ero etoni, ngundiro teyingo. Pita ngu ya gumingga ngu yokoro, ene Engel keyoro, oorero, ene ngu ingoyingo. Ngu ooga Engeldo etoni, hamoo ma teyingo. Ene ngu gabono nangge kenooteno, ero ingoyingo. 10 Asa, Pita Engel eragaya oorowuyingo. Oororo, me oni watangga koreteroga ko wata kootungga nguya dagayeroyingo ngu, ene watayi kini. Eragado ya biyomi yokoro, yade yade oororo, Yerusalem oonggoo pawa nguro yamuko yanggango biyomi teyingonggakuno oorowuyingo. Ngu yamukongga ngu kuri enengombo goosooro, kurundodo oruwo. Nguro Pita eraga nguwoore ende oorero, oore gura keyoro, saro oorowuyingo. Oororo, Engelnggaku sodedomangge Pita yokoro toongeyingo.

11 Ngundiro tetoni ngu, ngu naruno, Pitaro ingonduduni himi yetoni, ene ingoyingo. Yo, no ataga ingootenoku, Anut Oo Bidodo Simburi Simbune, ngundo enengo Engel soweyootoni, omburo, ngundo Herod kandeyimonggo no noyoote. Ene oo bidodo Yuda oni simoo baredo biyomi nono tewero ingondudu tewonggoku nguya, ngunonggo noyoote, ero ingoyingo. 12 Pita ngundiro ero ingoro, Yon nemi Mariyando yano oorowuyingo. Yon ngu oowooyi gura Mak. Ngu yanggano nguno, oni simoo bare oowooyingga yowuruwooro, Anutno yemboongero, oruwonggoku Pita nguno oorowuyingo. 13 Oororo, Pitando yamuko endesinanggo ureyingo. Ngundiro yamuko utoni, ya nguno ko teteku bare gurado ingoyingo. Ngu barega ngu oowooyi Roda, ngundo yamuko goosoowero, yamukono oorowuyingo. 14 Oororo, ngu barega, ngundo Pita manggowo ingoro, oni oni urungga tero, nguro ngu, ene yamuko ma goosooro, sodedomangge yowoorengoro, kendutero, ya newendemo uro, meno manggaru tero eyingo. Ehe! Pita endesina dikateku awe! Meno manggaru tero, ero eyingo. 15 Ngundiro etoni ngu, yano onikundo ngu barega nguya eyingo. Ge mboorombo goyoote! Ngundiro etoyi, ngu barega ngundo yanggango oorengo meno eyingo. No hamoo oorengo eteno! Pita endesina awe! Ero ko eyingo. Etoni, yano onikundo gumi eyingo. Ngu enengo Engelkundo ngu bine? Ero eyingo.

16 Ene Pitando yamuko senggedodo utoro oriyingo. Ngundiro tero oodoni, arisa, ene yamuko goosooro, Pita kenoro, soriyokoyingo. 17 Pitando kandeyi okooro eyingo. Ye ari ma tewero, ero eyingo. Arisa, Pitando ndaditero mayeteku, nguro muri wesiyoro eweroyimboro teyingo. Oo Bidodo Simburi, ngundo ya biyomimonggo noyoro, endesina yewoku, nguro mande wesiyoro eyingo. Ye komo, nga mande muringga ngaro, Yemusno ko dobookurine gidaregano nguya etoyiga ingoyi. Ngundiro ero, Pita endesina ko oorero, ene ende yokoro, yade ende gurano toongeyingo.

18 Kootuyisina, sengero ogisa ooretoni ngu, me oni Pita ereweyingo. Erewero sumoo eyingo. Pita ndano? Ero erewero ma kenoyingo. 19 Herodndo ngu ingoro, nguro ene oni sureyerootoni, ngundo Pita ko erewero ma kenoyingo. Nguro ngu, Pita erewero yokoro, nguro yamukono me oni watangga Pita sobowoowonggoku ngu, wirikoyeroro, ngu onikuya sanggiri urungga tero, ngu yoyoro, yureni kumoowero mande gosiyoro eyingo. Ngundiro ero, Herod ene Yudiya ende yokoro, ene Sisariya endemo uro, nguno oruwo.

Herod Kumooyingo

20 Herod ene Tayiya, Sayidon ende erayaga nguro oni simoo bare rongge sambi tero, nguya sanggiri urungga teyunoyingo. Ngundiro tero yokootoyi, ngu ende erayaga ngu yowuruwooro, Herodno mande yomosiyoweroyimboro mande soweyoro ombuyingo. Herodro ya musiyomo nguro sobosobo oni oruwo. Ngu oowooyi Balastas. Ngu Tayiya Sayidon ende erayaga nguro oni, ngundo Balastas sumoo inoro, sureyootoyi, ngundo Herodno oororo mande yoonenengowa, ero eyingo. Nguno etoyi, ngundo nguro sanggirini yeni imakeni, ero nguro sumoo eyingo. Ngu oni ngu, ene Herod nguro merakononggo oowari uriyootenggoku, nguro ene siyeweroyimboro eyingo.

21 Arisa, naru gura Herodndo yeyingo, ngu naruno nguno, Herod ene mera oo bidodo sobosobo koreteyingo nguro nengguro gome gomemu tero, omburo, oo bidodo sobosobo oniro yabano bibitero, ngunonggo mande mande urungga piru oorengo simoo bareno eyingo. 22 Mande emukootoni ngu, mandeni gome ingoro, nguro oni simoo baredo meno manggaru tero, ero eyingo. Ngu manggowooga ngu anut gura manggowo! Ngu oni manggowo ngundiro kini! Ero eyingo. 23 Ngundiro etoyi, Herod ene Anut oowooyi bingamini ma eyingo. Kini, ngu enengo newendemo gosiyoro, ene yowoorengoro, Anut bingami ma eyingo. Ngundiro tetoni, nguro sodedomangge Anutro Engel onindo omburo, Herod utoyi, goweyimo buni tunootero, ngundo songgiwi kiro sobiyootoyi, Herod kumooyingo.

24 Ene Oo Bidodo Simburi nguro mandeni yanggangododo tero, ngundo oni simoo bare nowoondoyemo utoni, ene gome keyoyingo. Ngu mandeningga ngu urungga tunootero, ngundo endeni endeni bidodomo oorowuyingo.

25 Banabas, Sol eragado, enengo kongga ngu temukoro ngu, asa, ene Yon nguya yoro, Yerusalemno ko oorowuyingo. Ngu Yonngga ngu oowooyi gura Mak.

Copyright information for `RWORAWA