Ephesians 2

Anut Doongeyimo, Weti Mbumbuwa Tero Ngu Noore Oonootewato

Kurimi ngu, ye weti mbumbuwaro biyomi nguro murini gurano gurano oruwonggo. Weti mbumbuwa tetenggoku, ngundo Anut doongeyimo, ye oonootewero yoonenengoro oorootenggo. Ngu naruno ngu, ye kuri mera ngaro muri biyomimo nguno endeyoro oruwonggo. Yo, ye ngu oombooro biyomi, sambono oorooteku, nguro tabango oningga ngu keyoro oruwonggo. Ataga, nga naruno ngano ngu, yuka biyomingga nguro tabangongga ngu, oni Anutro mande owero yokootenggoku, ngu nowoondoyemo nguno ko tero ooroote. Kurimi ngu, noore bidodo ngu, oni Anutro ma ingootenggoku, ngundiro oruwooto. Yo, noore nenengo ingondudu biyomi ngu keyoro, nowoondonani kurimingga, nguno oruwooto. Kuri, noorengo gowenanimbo oni oni teweroyi ngu nangge keyoyingo. Nguro ngu, noore oni gidaregado, Anutro Mandeni ma keyoyingo ngu, noorendo oore nguno yade oororo, Setanro ende biyomimo Anutdo nguro gumi ogingo yunoweroyi, nguno oorowuyingo.

Hamoo, noorengo biyominani ngundo kuri yureni kumooyingo. Noore komo oni kumooyingo, ngundiro oorengo tero oruwooto. Ene Anutro sumangeni, ngu nooreno urungga angero ooroote. Anutdo ngu noorengo nowoondoyi oorengo teyunoro, newende noore yunoyingo. Nguro ngu, enendo noore yoyeni, Krayisya gobooro keta oorooteto. Yo, Anutro sumangeni ngundo nangge, ene noore ko yoyoyingo. Enendo ngu, noore Krayis Yisasya gobooro ko yokutuyerootoni, ootoogero, noore sambo endemo oororo, Krayisya gobooro oo bidodo sobowoowato. Ene ngundiro teyingongga, nguno ngu, enengo sumangeni urungga oorengo oni bidodo doongeyemo, narudodomo, ko kootuyisina nguya, enendo ngu sumangengga, ngu noorengo etuyeroyingo. Yo, Krayis Yisasro koni nooreno tewoku, nguno Anutdo enengo nowoondoyini, ngu noore etuyeroweroyimboro tete. Ngu ngandiro. Ye Krayisro nowoondoyemo hamoo tetoningga ngu, Anutro sumangeningga, ngunonggo ye ko yoyoyingo. Ngungga ngu, yengo ko tewonggoku ngu kini. Hamoo oorengo kini. Anutdo kingo duwoo oorengo ye yunoyingo. Ngungga ngu, yengombo ko tetoyi, nguro urini kini, nguro ngu, oni gurado, enengo oowooyi bingami ero okooweroyi, nguya kini. Hamoo oorengo kini. 10 Anut, enengombo noore yoyeyingo. Krayis Yisasdo noore yomosiyeroro yoyeni, oni keta tunooteyingo. Nguno ngu, noore muri gome nenengo tewato. Kurimi, Anutdo ngu mande muri gomengga ngu noorengo yoonenengoyingo, noore mete nguno endeyoro oruwato.

Krayisdo Oni Wata Erayagaku Yoyeni, Wata Guranangge Teyingo

11 Nguro ye simoo bare sowe gidarega, ye ingondudu teyi. Yuda onindo yeya etenggo. Oni goweyi ma yomosiyoyingo, etenggoku, ko, Yuda onindo enengomboya ngandiro etenggo. Noore moondenani yomosiyoyingo, ero etenggo. (Nguro damoni ngandiro. Ene moondeye yomosiyoyingo ngu Anutro simoo bare ero etuyeroote.) Ye Kristen oni sowe gidarega, ye nguro ma wenonoro kabetewero. Kuri, ye nguya Anutro nowoondoyemo hamoo ma teyingo. 12 Ngu naruno nguno, ye Krayisromu kini. Ye Anutdo enengo simoo bare rogoyerowoku, ngundiro nguya kini. Ye eneno songo oriroko oruwonggo. Anutdo eneno sunggi mande Yuda onino ero gosiyoyingongga, ye nguno gobooro eneya ma oruwonggo. Nguno ye oo gome gura kootu tunooteweroyi, nguro ma doongetero sobowooyingo. Ye Anutro nguya ma ingoyingo. 13 Yo, hamoo, kurimi ngu ye oriroko oorengo oruwonggo. Ene ataga, ngano ngu, Krayisro sidu darowo ngundo ye yomosiyeroro, yoyoro ombutoni, nguro ye Anutya gobooro oorootenggo. 14 Krayisdo, ngu nowoondoye imakeyingomo oruweroyi muringga, nguro simburi. Kurimi, Yuda oni sowengga ngundo oni sowe gidaregaya ngu, mundi tero oruwonggo. Ngu sanggiri mundiyiga, ngundo ngu, oonggoo sisipawa ngundiro kewooroyemo teyingo. Ene, Krayis ngu oonggoo sisipawa ngu toongootoni, ye oni sowe erayaga, ngu yoyoro yowuruyerootoni, oni wata guranangge tunooteyingo. 15 Nguro ngu, ene de omukondino kumooro, ngunonggo mamana mande ngu bidodo andangero yokoyingo. Ene ngundiro teyingongga nguno ngu, noore oore muri keta etuyeroyingo. Ngunonggo wata erayaga, ngu yowuruyerootoni, oni keta amana wata guranangge tunootewo. Yo, ngu muringgano nguno, ene noore yoyeni, nowoondonani guranangge gobooro tunootero oorooteto. 16 Yisas, de omukondino kumooyingo ngu, oni wata erayaga ngu, nguro Anutno kawarara tero, yoyootoni, wata guranangge tero, Anut tanggeyimo yoyeyingo. Yo, Yisas kumooyingongga ngundo ngu, Yuda oni, ko oni sowe gidaregaya, mundiyi teyingo muringga, ngu kuri andangeyingo. 17 Enendo omburo tunootero, mande keta gome ngu yootunoro, ngandiro eyingo. Ataga ngu, ye nowoondoye guranangge oriyi. Ero eyingo. Enendo ngu mande keta gomengga ngu, ye oni sowe gidarega oriroko songo oruwonggoku, ko Yuda oni tanggeyimo oruwonggoku nguya, yowuruyeroro, mande ngu imakeyingo muringga ngu wesiyoro etuyeroyingo. 18 Mande Keta Gomengga ngu ngandiro. Krayisno ngu, noore oni wata erayaga ngu, noore Yuka Kundingiyi guranangge ngundo noorengo oore goosooyunootoni, nguno ngu, noore mete Awa tanggeyimo, tunootewato.

19 Arisa, ye yuto oni ngundiro ma ootooro, ye meraye nguya kini oorootenggo. Kini, ye ngu Anutro oni simoo bareya gobooro ootooro, enengo simoongo oorengo, tunootetenggo. 20 Ye ngu, ya ngundiro Anutdo yoyeyingo. Aposel oniya, Anut, enengo ingondudu eyingo oniya, ngu yangga nguro nonggini; Krayis Yisasdo ngu yangga nguro ungoomboro nonggini kewooroko urungga; ko noore nguya, enengo ya nguro gumi. 21 Krayis, noorengo Simbunani, ngundo ngu yangga nguro wimbuyi ngu bidodo dowootoni, nguro oo bidodo ngu gome yanggango ndindi tero, enengo Tembel ya kundingiyi tunootete. 22 Ye nguya Krayisno woorogongoyingo. Yo, Anutdo ye nguya yoyoro, Kristen onidodo soweyootoni, ye nguya Anutro ya oorengo tunootewanggo. Yo, hamoo, Anutdo ngu yangga yewoku, nguno Yuka Kundingiyi, ngundo yeya gobooro oruwanggo. 2,

Copyright information for `RWORAWA