Ephesians 4

Noore Kristen Oni Noore Ngu Krayisro Goweyi

No ngu, Oo Bidodo Simburiga, nguro koni ngu tetoowe, nguro no ya biyomimo uro ootooro, ngunonggo nondo ye eririyerootenoku ngu ngandiro. Yengo muriye ngu gome nenengo, Anutdo yeno sunggi enengomu yero ingooteku, ngundiya tunooteni, ero ingooteno. Ye komo oni bidodo, nowoondoyemo ayibiyidodo oriyi. Ye komo oni songo soboyeroro sodedo ma sanggiri tewero. Ye komo dobookuriyeboro nowoondoyi teya, kowuriye ngu ye yunootenggoku, ngu koorowooya hoorooweyeroyi. Yuka Kundingiyi, ngundo nowoondoye yeni nowoondoyemo siyero, gobooro oorootenggo. Ngu muringga ngu, uto ngundiro gosiyerootoni, ye Krayisro oni wata guranangge tunootero oorootenggo. Nguro ngu, ye komo ngu muringga, ngu gome yanggango dowooya oriyi. Goweyi ngu guranangge; ko, Yuka Kundingiyi ngu guranangge, nguro ngu, Anutdo ye negoyeroyingo ngu, yengo ingonduduno ene gome dowooro, ngunonggo ye oo guranangge sobowooro oruwanggo. Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngu guranangge; nowoondoyemo hamoo teyingo guranangge, sono kundingiyi gimuyingo guranangge; Anut guranangge nguya, ngu noorengo bidodoboro Awanani. Enendo nangge oni bidodo dagayeroro, awuno oorengo ooroote. Enendo nangge oni bidodo kewooroyemo koye tero ooroote. Enendo nangge oni bidodo nowoondoye newendemo uro, nguno ooroote.

Nguro ngu, Krayisdo kingo oo duwoo noore songo songo yunooteku, ngundo noore enengo koni, enengo simoo bareno ko teteto. Yo, Krayisdo ngu oo kingo duwoo yunooteku, ngu noorengo yunowero rogo yewoku, nguno yunoote. Nondo oo etenoku, ngundiro nangge, Anutro mande nakayano oorooteku ngu ngandiro.

Ene ya biyomimonggo oni simoo bare urungga oorengo yoyoro, awuno ooreyingo. Ene kingo oo duwoo ngu simoo bare yunoote. Ero eyingo. (Sam 68:18)
(Nga mandega nga ngu, awano oorewoku, nguro muri ngu ndadiro? Ene awuno ooreweroyi kini. Kini, koretero ene mera newendemo amuno mera oorooteku, nguno ene uyingo. Ngu oningga, ngundo nangge, ene koretero mera newendemo ameno uro, ko awuno nguya ooreyingo. Ene nguno ngu, oo bidodomo, ene nangge ndindi teyingo.) 11 Yo, Anut enengo simoo bare oo kingo duwoo, enengo ko teweroyimboro yunooteku, ngu ngandiro: Oni gidarega ngu Aposel, ko ngu yunoro; oni gidarega ngu Anutro ingondudu eweroyi ko yunoro; oni gidarega, ngu mande gome ngu ero etuyeroweroyi ko yunoro; oni gidarega ngu Kristen oni soboyeroweroyi ko yunoro; oni gidarega ngu oo nakangoro etuyeroweroyi, ko ngu yunoyingo. Ko ngundiro songo songo yunootoni, tero oorootenggo. 12 Yo, Anutdo kingo oo duwoo ko teweroyimboro ngundiro, enengo simoo bare, noore hoorooweyeroro yunooteku, nguno ngu, dobookurinani bidodo Krayisro nowoondoyemo hamoo teyingongga nguya, ebe hooroowe hooroowe tetooye, muri gome tunootewa. 13 Yo, noore komo suwooyi sano Anutdo oo kingo duwoo yunowoku, nguro koni teweroyimboro hahangero koyi tewato. Nguno ngu, noore gobooro ootooro, nowoondonani hamoo oorengo tero, ngunonggo Anutro Nangoni, nguro yanggangoni, ngu noore nowoondonanimo hamoo ingowato. Ngundiro tewatoku ngu, noore Krayisro murini ngundiro tunootewato. 14 Ngundiro tero ngu, asa, noore simooye bobodi ngundiro ko ma oruwato. Godange oni biyomi, ngundo mete buniyo bobodi mande gura gurano etuyeroro ganayerootoyi, nguro ene nowoondoye buribari ingootenggo. Ngungga ngu, wendeyi dookero, ngundo wanggo yoro yowooraringooteku ngundiro. 15 Kini, noore komo nowoondonani hamoomonggo, oni songomboro nowoondoyi tewato. Noore hamoo mande, ngu nangge ewato. Ngundiro tero ngu, noore komo Kristen simoo bare yanggango tunootero, Krayisya gobooro oruwato. Krayis ngu noorengo tabango oorengo. 16 Ngu Krayis noorengo tabangongga, ngundo ngu, noore yoyeni, noore bidodo, kandenani, kenani, doongenani, oo gowenani ngu, mete ko rogono rogono yero songo songo ko tetenggo. Nguro ngu, noore goweyi, nguro gumi ngu, noore mete ebe hooroowe hooroowe tero, bidodo eneya, gowenani guranangge yowuruwoowato. Ngu muringgano nguno, goweyi urungga tero, yanggangododo tero, nowoondoyi teweroyi muri ngu tetenggo.

Kristen Oni Ngu Ene Komo Oore Ketamo Endeyoyi

17 Nguro, nondo, Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngu oowooyimo, yeno mande yanggango ngandiro ewero. Ye oni biyomi endeyootenggoku sowengga, nguro muriyemo ko ma endeyowero. Ene kingo oo nguno ingonduduye buribari yero, nguno nangge oorootenggo. 18 Enengo ingoyingoye ngu ooreridodo ooroote. Ene ingoyingoye gome nenengo kini, enengo nowoondoye ngu ukingoyingo. Ngundiro nguro, ene ingoyingo ketangga oni, Anutro nowoondoyemo hamoo tetoyi yunootekungga, ngu eneno kini. 19 Ene muri biyomi teweroyi nguro oyimo ma yowanggo. Kini, ene oororo, sebobarese muri biyomi teweroyi, ko muri biyomi gura gura tewero, ingondudu urungga oorengo tero, hahangero oorootenggo.

20 Ene ye ngu kuri Krayisro murinimo nguno, ngundiro mande muringga ngu ma yoyingo. 21 Kini, nondo ngu ngandiro ingooteno. Ye ngu kuri, Krayisro mandeni ingoyingo. Ye ngu Yisasro hamoo mandega ngu kuri yowonggo. 22 Ngu mande hamoongga etuyeroyingo, ngu ngandiro. Kurimi ngu, ye nowoondoye kurimingga nguro mande murinimo endeyoro oruwonggo. Ngu nowoondoye kurimi murini ngu godange, ko oo kenomayingoweroyi, ngundo nowoondoye yomburiyoote. Ngundiro nguro, yengo nowoondoye kurimingga, nguro murini ngu komo oweya yokoyi! 23 Yengo ingonduduyeboro muringga ngu, ko, nowoondoye nguya yowoorengoya, ye komo keta tunooteyi! 24 Ye komo oni keta tunooteya oriyi! Yo, hamoo, ngu oni ketangga ngundo ngu, ene komo Anutro murini nangge keyoyi! Anutro murini ngu nenengo kundingiyi oorengo, nguro oni ketangga, nguro murini nguya gome nenengo kundingiyi oorengo oruwa.

25 Arisa, ye komo godange mande ngu yokoyi! Ye bidodo komo hamoo mande ngu nangge, oni songomo eyi! Ndadiro nguro, noorengo bidodo songo songo ngu, Krayisro oni nguro gumi. 26 Ene yengo nowoondoye sanggiri teweroyi, nguro ingonda teyi! Kinitetoni ngu, ye sanggiri tetenggoku nowoondoyega ngu, ngundiro oodoyi oororo, sa nemimo uro suwootetoni, ye weti mbumbuwa tewanggo. Nguro ye komo ingonda teyi! 27 Kinitetoni ngu, Setando omburo, nowoondoyemo uro towooyerowa. 28 Yakaka oni ngu, ene yakaka ko ma tewero. Ataga ngu, ene komo kandeyibo ko gome ngu tetoyi, engge tunootetoni, ngunonggo ene oo yoro, oni wenonootenggoku, ngu bayetero, yunoro hoorooweyeroyi. 29 Ye mande biyomi gura manggoyemonggo ma tunootewero. Kini, mande gome metemi ngu nangge etoyiga tunooteni. Ngundo ngu, oni kiyayi ngu yanggango yunowanggo. Ngunonggo ngu, oni yengo mande gome ingootenggoku ngu, Anutro sumangeni nguno oni yengo mande ngu ingoro, yanggango yewanggo. 30 Ye Anutro Yuka Kundingiyi nguro newende kowuri ma inowero. Ndadiro nguro, Anutdo yengo nowoondoyemo Yuka Kundingiyi yeyingo, ngu enengo rogo tero, sunggi yewoku ngu, naru wengamo enengombo ko yoyowa. 31 Ye ngu komo nowoondoye biyomi yeweroyi muri biyomingga, ngu andangeya yokoyi. Sanggiri, nowoondoye kowoo yeweroyi, nowoondoye kookingo yeweroyi, ronggesambi teweroyi, oni kootuyesina mande ero yomooyunoweroyi mande biyomi muri, ngu bidodomo, ye komo andangeya yokoyi. 32 Yo, hamoo, muri ngundiro ngu yokoya, ye komo mande muri ngu ayibinonggo dobookuriyeboro nowoondoyi teyi. Anutdo Krayis oowooyimo, yengo weti mbumbuwaye andangeyunowoku, ngundiro nangge, yendo nguya komo dobookuriyeboro weti mbumbuwaye ngu andangeyunoyi.

Copyright information for `RWORAWA