Ephesians 5

Noore Komo Soru Himimo Endeyowato

Anutdo ngu ye, enengo simoongo, nguro gome oorengo ingoote. Nguro ye Anut kirarongo oriyi. Yo, ye komo enengo mandeni murini ngu keyoya, ngu nangge teyi. Krayisdo noorengo nowoondoyi tero, enengo ketangga, ngu yokoro, ngundo noore hoorooweyeroro, Anutno wooro kundingiyi ndindingo gome oorengo, ngu yeyingo. Ngundiro nguro, ye nguya yengo ketangga ngundo oni songo hoorooweyerowero ko teyi.

Sebobarese ko muri biyomi, oo kenomayingoro doongeye uruteweroyi muri biyomi ngu, ye kewooroyemo nguno bodaga ma tunootewero. Noore Anutro oni simoo bare, ngundo muri biyomi, nguro mande ma ero ingoweroyi. Ye mande biyomi sugabododo, ko kingo mande godange, kingo koondoonge mande godange ngu biyomi, ngundiro mande, ngu metemi kini. Kini, ye Anutno esoso mande ngu nangge tewanggo. Yengombo ngu ingootenggo. Sebobarese tetenggoku muri, ko, muri biyomi sugabododo, oo kenomayingoweroyi muri ngu, oni ngundiro muri tetenggoku, ngu ene godange anutga ngu keyootenggo. Ngundiro oni ngu, ene Krayis Anut eragaro, endega, enengo oni simoo bare soboyerooteku, nguno ma uwanggo.

Ye muri biyomi nguro komo ingonda teyi! Kinitetoni ngu, godange onindo, ye yowoosooro, oororo, mande muri biyomi nguno utoyi, ye ngu keyowanggo. Hamoo oorengo, ngundiro mande muri nguro murini Anutdo sanggiri urungga tero, oni ngundiro tetenggoku, ngu ogingo yunowa. Nguro ngu, ye eneya gobooro ma endeyoro oruwero. Kurimi ngu ye ooreriko oodoyi, ene ataga ngu, Oo Bidodo Simburi, ngundo ye yoyoro, soru himimo yoyetoni oorootenggo. Ye komo ngu soru himimo oni ngundiro endeyoya oriyi. Soru himi, ngundo ngu mande, muri gome metemi ngu bidodo, muri gome nenengomu, ko hamoo mande muri ngu yeni tunootete. 10 Ye ngu komo ndadiro mande muringga, Oo Bidodo Simburi, ngundo nguro ingooteku, ngu yoweroyi, nguro ko yanggango teyi. 11 Ye ngu, oni ooreri, nguro mande muri biyomi tetenggoku, nguya ma siyero gobooro oruwero. Ngundiro mande muri, ngundo engge gomemu ma yeni tunootete. Kini, ye komo onindo, muri biyomi tetenggoku, ngu muri biyomi eya, oni bidodo etuyeroyi. 12 Nondo mande muriye kombitero tetenggoku, nguro muri ma yootunoro ewano. Kini, nondo nguro mandeni ero ngu, asa, no oyimonerowa. 13 Ene soru himi yetoni ngu, asa, oo bidodo himimo tunootete. 14 Oo bidodo ngu tunoo oorooteku, ngu soru himi oo ngundiro. Nguro ngu, nga mandega nga ooroote.

Ge oni ataga ge werooteku, sodedomangge ge ootooge! Ge merenonggo ootoogetoyi, Krayisdo ngu soru himi yeni, geno ombuwa, ero eyingo. (Ayisaya 26:19; 60:1)
15 Ye komo yengo endeyoyingo, nguro ingonda teya, ye endeyoyi. Ye oni ingonduduye kini onindo endeyootenggoku, ngundiro ma endeyowero. Kini, ye ngu oni ingonduduyedodobo endeyootenggoku, ngundiya endeyoyi. 16 Ene ataga nga ngu, naru biyomi oorooteku nga. Ngundiro nguro, ye Kristen oni simoo bare, nga narungga ngano ngu, ye ko oo gomengga, oni songomo tewero teya ngu, asa, ye komo ngu sodedo teyi! 17 Arisa, ye wenonoyingo muri ngu, ma tewero. Kini, ye ngu komo Anutdo oo nguro ingooteku, ngu gome oorengo ingoya teyi!

18 Ye sono kowoo gome gome ma nero kakabetero oruwero. Kini, ngu muringga, ngundo ye yomburiyerooteku ngu. Ye komo Anutro Yuka Kundingiyi ngu yokootoyiga, ngundo yengo nowoondoyemo uya soboyeroni. 19 Ye komo dobookuriyeboya mande eya ngu, Iserel oniro yambo, ko yambo gidaregano, Anut bingami ero okooweroyi ngu utoya, nguno yengo nowoondoyemo ngu yanggango teyinoyi. Suwooyi sano ye komo Urungga Oo Bidodo Simburi, nguro yamboni ngu manggoye nowoondoye ngu nguya, utoya oriyi. 20 Naru bidodomo, ye komo Anut Awanani ngu, ko noorengo, Oo Bidodo Simburi Simbunani, Yisas Krayis, ngu oowooyimo oo bidodoboro esosooteya, bingami okooyi.

Oni Kamebare Teyingo Muringga, Nguro Mandeye

21 Ye komo Krayis newendemo uro ootooro, ngunonggo dobookuriye nowoondoyemo nguya uya oriyi.

22 Ye bare garo, Oo Bidodo Simburi, nguro mandeni keyootenggoku, ngundiro nangge, ye komo kamesumooyemboro mandeye, ngu gome keyoyi. 23 Ndadiro nguro, simoo ngu bareyiboro sobosobo tabangoni ngu, Krayisdo, Kristen oniro tabango oorooteku, ngundiro. Kristen oni, ngu Krayisro goweyi. Kuri, Krayisdo ene uriyeroro ko yoyoyingo. 24 Kristen oni ngu Krayisro manggowo keyootenggo. Ngundiro nangge, ye bare nguya, suwooyi sano ye komo yengo kamesumooye, nguro manggoye keyoya, ngu nowoondoyemo oriyi.

25 Ye simoo garo, Krayisdo Kristen oniro nowoondoyi tero enengo ketangga ngu yokootoni, ngundo oni hoorooweyeroyingo. Ngundiro nangge, ye komo baresumooyemboro nowoondoyi teyunoyi. 26 Yo, Krayisdo, Kristen oni nowoondoye sonowooro yowoorengootoni, nguno ene oni gome metemi tunooteyingo. Ngu sono gimuyingongga ngu, enengo mande keta mesarango. Ngu muringgano nguno ngu, enengo oni ngu, Krayisdo enengo sorengoro, sunggi yeyingo. 27 Ene enengo simoo bare ngu gome nenengo oorengo tunootetoyi, ngu enengo oo sumangeyi, ero ingoote. Yo, enengo simoo bare ngu biyomi gura, ko sooro oo biyomi gura, eneno ma tunootewero, ero ingoote. Kini, ene kundingiyi oodoyi, nguno goweyemo oo biyomi gura, ma orini, ero ingoote. 28 Ngundiro nangge, ye simoo garo, yengo baresumooyemboro nowoondoyi teyunoyi. Yendo yengo goweyeboro nowoondoyi tero, ingootenggoku, ye ngundiya baresumooyemboro nowoondoyi teyunoyi. Yo, oni ene bareyiboro gome ingooteku ngu, enengo goweyiboro ingooteku ngundiro. 29 Noore ingooteto. Oni gurado enengo goweyiboro mundiyi ma tete. Kini, ene oowari gomemu inoro, ngu gome sobowoote. Krayisdo enengo oni simoo bare soboyerooteku ngundiro. 30 Ndadiro nguro, noore ngu Krayisro kekandeyi, doongeyi, goweyimo oorooteku nga. 31 Anutro mandeno ete.

Nguro ngu, simoo ngu eweyi nemi yoyokoro, ene bareyiboya ebe dowoodowoo gobooro oorooteri. Ene ngu goweyari eraya kini. Kini, ene goweyari guranangge tunootete. Ero eyingo. (Yenesis /Stat 2:24)
32 Ngu mandega, nguro murini ngu songo gura. Ene nondo ngu ngandiro eteno. Ngu Krayisdo, enengo simoo bareya gobooro oorootenggoku, nguro ete. 33 Ene ye songo songomo nguya, ye komo yengo baresumooyemboro nowoondoyi teyi. Yengo goweyeboro ingootenggoku, ngundiro enengo nguya nowoondoyi teyunoyi. Bare, ye komo yengo kameyemboro oowooye bingami eya okooyi! 5,

Copyright information for `RWORAWA