Ephesians 6

Simooyemboro Mande Ko Awanamoyemboro Nguya Mandeye

Ye simooye garo, ye Urungga Oo Bidodo Simburiga, nguro nowoondoyemo hamoo tetoningga, ngunonggo ye komo Awanamoyemboro manggoye ngu keyoyi. Ngu muringga ngu nenengo. Anutro mandeno ete.

Ge komo gengo awanangge manggoye keyo, eyingo. (Kisim Bek /(Eksodas) 20:12)
Ngu mamana mandega ngu, ene koreteyingo, ngu ene sunggi mandenidodo.

Sunggi mandeni ngu ngandiro.

Ye Awanamoyemboro manggoye keyootoyi ngu, asa, ye gome ootooro, ye merako ngano naru pirungga sugi oruwanggo. Ero eyingo. (Dutoronomi /Lo 5:16)
Ye simooyemboro awa awaye, yengo simooyemboro nowoondoye yeyi ma biyomi yero sanggiri tewero. Kini, yendo ngu komo gome soboyeroya, Oo Bidodo Simburi nguro mandeni ngu eya etuyeroyi.

Kingo Ko Oniro Mandeye, Ko Sobosobo Oniro Mandeye Nguya

Ye kingo ko oni garo, ye ngu komo yengo sobosobo oniro manggoye ngu keyoya, ngu nowoondoyemo oriyi. Yengo sobosobo nguro sosoreyi. Kinitetoni ngu, ye nowoondoye eraya eraya ko tewanggo. Ye ngu komo yengo sobosobo oni nguro manggoye ngu keyoya, Krayisro mandeni keyootenggoku ngundiro. Kinitetoni ngu, asa, ye kingo ene doongeyemo ko tetoyi, enendo kenootoyiga, gome teni ero, kingo ko tewanggo. Ngundiro muringga ngu, nenengo kini. Kini, ye ngu Krayisro ko oni teya ootooya, ngunonggo Anutdo ingooteku, ngundiya ko teyi. Ndadiro nguro, yengo nowoondoye, ngu kuri Anut inoyingo. Ye ngu komo yengo koye nguro oni oni teya, nowoondoye gomemonggo ko teyi. Ye oniro ko ma tetenggo. Kini, ye ngu Urungga Oo Bidodo Simburiga, nguro ko tetenggo. Ye ingoyi. Anut doongeyimo, kingo ko oni, ko, oni enengombo enengo soboyerooteku nguya, Anutdo oni ngu bidodo ko gome tewonggoku, nguro uriyi gome nenengo yunowa.

Ye ko oniro sobosobo oni garo, yendo nguya komo kingo ko oniya, muri gome nenengo, ngu nangge eneno teyi. Yendo ngu yengo ko oni sosoreyingo ma teyunowero. Ndadiro nguro, Oo Bidodo Simburi, sambo endemo oorootekungga, ngu yengo Urungga, ko, kingo ko oniro Urungga nguya, ooroote. Hamoo oorengo, kingo oni, ko, oni enengombo, enengo soboyerootenggoku nguya, Anutdo oni wata erayaga ngu muri gurananggemo soboyeroote.

Kristen Oni Ngu Me Oni Ngundiro

10 Arisa, nondo mande nga wenga yokowero mande ngandiro eteno. Ye ngu komo Oo Bidodo Simburi, nguro wimbuyi yanggangonimo nguno yanggango oorengo oriyi. 11 Ye ngu komo Anutro me ebe ureweroyi, me idi sanggaro nengguro oo ngu yoro tero, ngunonggo ngu, ye yanggango yoro, Setanro me ebeni oo biyomi godangeni, ngu utoro andangewanggo. 12 Ye ingoyi! Noore oniya ebe ma urooteto. Kini, noore ngu yuka biyomi awuno oorootenggoku, nguro tabango onidodo, ko, enengo koreteyingo oni ururu nguya ebe urooteto. Ngundo, ooreri narungga nga sobowootoyi, nguno oorooteto. 13 Nguro ngu, ye komo Anutdo me ebe ureweroyi oo yunowoku, me idi sangga, ngu bidodo yoya dowooya oriyi. Ngundiro tero ngu, naru biyomimo ye mete yanggango dikaro, ebe urewanggo. Me ebe ngu kinitetoni, nguno nguya, ye yanggango dikaro oruwanggo.

14 Yo, ye ngu komo ngundiya dikayi. Yendo ngu hamoo mande ngu yoya, ngu wanggayemo nguno utoo kimbona ngundiro gosiyoyi. Mande muri gome ngu yoya, Ayen nengguroyi ngundiya, nomoye doobengoyi. 15 Ye ngu komo Anutro Mande Keta Gome ngu onino ero etuyeroro, nguno nowoondoye gobooro guranangge, oni simoo bare nguno yero oruwanggo. Ye ngu komo ngu muringga, yowanggoku ngu, keyemboro keye goweyi (Su) ngundiro yoro gosiyowanggo. 16 Ye komo ngu muringga ngu bidodo yomukoro, ngunonggo ngu nowoondoyemo hamoo tetenggoku ngu, yengo kondimu ngundiro. Ngu kondimungga ngundo ngu, oni biyomi, Setanro nasa, dedodo bisingootoni, ombuteku, ngu bidodo utoro, andangero wemoowanggo. 17 Anutdo ngu, ye kuri yoyoyingo ngu. Ngu ingonduduga ngu yengo Ayen tomoku, ngundiro tabayemo yeya oriyi. Anutro mandeni, ngu duge ngundiro. Yuka Kundingiyimbo mandega yunooteku, ngu nangge gome dowooya, ko teyi! 18 Yuka Kundingiyi nguro yanggangoni, nguno ngu, ye komo Anutno yemboongeya oriyi. Oo bidodo teweroyi ngu, ye Anutno yemboongeyago oo ngu teyi. Suwooyi sano, ye doongedoongoodoongooteya, sobowooya oriyi. Ye kengero kingo ma oruwero. Kini, suwooyi sano, ye komo Anutro oni simoo bare ngu hoorooweyeroro, Anutno yemboongeya oriyi. 19 Yendo ngu komo no hoorooweneroya, Anutno yemboongeyi. Nondo ngu, yendo ngandiya yemboongeyi, ero ingooteno. Anutdo enengo mandeni ngu no manggonemo yetoningga, noro sosoreyingongga ngu yokoya, no enengo mande keta gome mesarango, kuri kombiteyingongga ngu yootunoro, ero etuyerowano. 20 No ngu Anutro mande keta gome ngu ero etuyeroweroyi oni. Ngundiro nguro, no ya biyomimo oorooteno. No ngu Anutro mande keta gome nga eweroyi, nguro ko oni. Nguro ngu, ye Anutno no hoorooweneroya, ye komo yemboongeyi. Nguno ngu, nenengo sosoreyingonengga ngu kinitetoni, no Anutro mande ketangga nguro yanggango yero, mande ngu simoo bareno ero yootunoro, etuyerowano.

Mande Gumi Gidarega Ngu Mande Wenga

21 Tikikasdo ngu nondo ko oo tetenoku, nguro mandeni bidodo yeno emukowa. Tikikas ngu noorengo Kristen doboonani oorengo. Ene ngu Oo Bidodo Simburi Simbunani, nguro ko oni oorengo. 22 Nondo ene sureyootoowe, ene yeno oorowuteku, nguro damoni ngu ngandiro. Noore ndadiro oorootetoku, nguro mande ngu gome nenengo oorengo, mandeni murinani, ngu ingowanggo. Nguno ngu, yengo nowoondoye yanggango teyinowanggo.

23 Anut Awanani nguya, Oo Bidodo Simburi Simbunani, Krayis Yisas nguya, ngundo ene mete Kristen dobookurinani nowoondoye yoyeni, imakero oruwanggo. Enendo ngu oni songomboro nowoondoyi teweroyi muringga, ngu yunoro, ko, yengo nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu yanggango teyunowa. 24 Oni bidodo, ngu noorengo Simbunani Oo Bidodo Simburi, Yisas Krayisro nowoondoyi urungga teyingo muringga, ngu suwooyi sano teroodoyi ngu, asa, Anutdo ene bidodo sumange teyunootoni, eneno sugi sugi oruwanggo. Ngu hamoo.

Copyright information for `RWORAWA