Galatians 1

No Polndo, Yisas Krayisro soweyeroyingo Aposel oni gura. Oni gurado no ma negoneroro, kono ngano noyeyingo. Ngundiro nangge, oni gidaregado mande ero, yanggango nga ma nunootoyi, nguno Aposel ko nga teteno. Kini, Yisas Krayis, ko, Anut Awanani nguya sowenerowori. Anutdo Yisas merenonggo kuri yokutuwootoni, ootoogeyingo, ngundo nga konggano ngano no rogoneroro noyewo. Nguro nondo nga so uyingga nga, ngu ye Kristen oni Galesiya ende bidodoboro nakangoyunooteno. Noro Kristen dobookurine noya oorootetoku ngaya, nga so uyingga nga, ye Galesiyano Kristen oni simoo bare oorootenggoku, noorendo bidodo yengo soweyoyunooteto.

Nondo noorengo Awanani Anut, ko, Oo Bidodo Simburi Simbunani Yisas Krayisno, ngandiro yemboongeteno. Anut, gedo mete gengo Galesiya Kristen simoo bare oorootenggoku, ngu sumangengge ene yunoro, nguno nowoondoye yoyeni, imakero oruwanggo, ero yemboongeteno. Krayisdo ngu, ene noorengo Awanane Anut, nguro ingonduduni ngu keyoro, enengombo noorengo weti mbumbuwanani andangeyunoro kumooyingo. Ene ngundiro tero, merako ngano muri biyomi oorooteku, ngunonggo ene noore uriyeroro, andangeyeroro, ko yoyoyingo. Ngundiro nguro, noore mete suwooyi sano, Anut oowooyi bingami ero, okooro oruwato. Ngu hamoo oorengo.

Anutro Mande Keta Ngu Guranangge Ooroote

Yendo ngu muringga tetenggoku, nguro no soriyokooteno. Anutdo, Krayisro sumangenimo, ye negoyerowoku, ene yendo sodedomangge ene yokoro, ye mande muri keta guraro ingoro, ye ngu keyootenggo. Hamoo oorengo, mande keta gome gura nguya kini. Ene godange eweroyi oni gidaregado, yengo ingonduduye yomburiyoro, Krayisro mande keta gome nguya yowooraringowero tetenggo. Ene noorendo bine, ngundi, sambono Engel onindo yeno mande gura etuyerowatoku ngu, kuri noorendo Anutro Mande Keta Mesarango yeno wesiyoro ewootoku, ngundiro kinitetoni ngu, arisa, oni ngundiro muri tetenggoku ngu, Anutdo soweyerootoni, Setanro ende biyomi de nombo ma kumooweroyi, nguno oorongooyerootoni uwanggo. Kuri noorendo ewootoku, ko, no ataga nguya eteno. Oni gurado mande gura yeno wesiyoro etuyerowaku, ngu nondo kuri Anutro mande ero etuyerootoowe ingowonggoku, ngundiro kinitetoni ngu, asa, ngu oningga ngu Anutdo soweyootoni, Setanro ende biyomi de nombo ma kumooweroyingga, nguno oorongootoni uwa.

10 Nga mandega etenoku nga, yendo ingoya, nguro oni no oowoone bingami okooyi, ero eteno, bine? Hamoo oorengo kini. Nondo nga kongga tetenoku nga ngu, Anutdo noro oni oni teni, ero ngu nangge teteno. Ene nondo kongga nga, onindo oni oni teyi, ero tero ngu, asa, no Krayisro ko oni oorengo tero, ma oruwano.

Polndo, Yisasro Aposel Oni Kirarongo Tunooteyingo, Nguro Mandeni

11 Ye Kristen dobookurine, no yeno nenengo oorengo etenoku nga, kuri Anutro Mande Keta Mesarango yeno wesiyoro etoowe, ingowonggoku, ngu oni gurado yeni, ma tunooteyingo. 12 Kini, nondo oni gura kandeyimonggo, nga mande keta gomengga nga, ngu ma yoyingo. Ngundiro nangge, oni gurado nguya nga mandega nga, no ma etuneroyingo. Hamoo oorengo kini, Yisas Krayis enengombo nangge, nga mandega nga etunerowo.

13 No kuri Yuda oniro muri keyoro, nguno muri biyomi tewonoku, ngu ye kuri ingoyingo. Nondo Yisasro nowoondoyemo hamoo teyingo oni ngu yoyoro, yutoro, yomburiyeroro, yurewe kumooweroyimboro yanggango yeyingo. 14 Nondo Mosesro mamana mande nguno ngu, nenengo dobookurine gidarega noya uru teyingo, ngu dagayeroro, nondo Yuda oniro muriye, ngu urungga oorengo yoyingo. Nondo osi sambanemboro muriye nguya, ngu bidodo gome keyoyingo.

15 Ene kuri namondo no ma bisineroyingomo, nguno Anut enengombo ene kuri no rogoneroyingo. Kootuyisina, Anut enengo sumangenonggo enengo narungga yewokuno, ene no negoneroyingo. 16 Ngu naruno, Anut enengombo enengo Nangoni yootunoro, no etunerowoku, nguro ngu, nondo oni sowe gidarega Yuda oni kini, ngu kewooroyemo nguno, Mande Keta Mesarango ngu, ero etuyeroyingo. Yo, ngu naruno, no oni gura tanggeyimo oororo, nguro ingonduduni nguro ma sumoo ero ingoyingo. 17 Kini, Yisas enengombo no etunerootoni, nguro ngu naruno, oni gidarega ene koretero Aposel tunooteyingo ngu, Yerusalemno oriyingoku, no nguno oororo, enengo ingonduduye ngu ingoro, ma yoyingo. Kini, no ootoogero, Arebiya merako oororo oode, kootuyisina, no Damaskas endemo ko ombuyingo.

18 Kootuyisina, dagoma kabusa yokoro ngu, no Yerusalem oorero, Sipas (Pita) oningga nguya mande ero ingoro, nguno sa naru kande eraya kegidemboro namoraya (14) eneya oruworo. 19 Ngundiro tero, ene no Aposel gidarega ngu, ene ma yeyoyingo. Yemus, noorengo Oo Bidodo Simburi Simbunani nguro koneyo, enesu nangge kenowono. 20 Nga mandega yengo nakangootenoku nga ngu, Anutdo neyoro ingootoni, ngunonggo eteno, no ye ma ganayerooteno.

21 Ngu naruno nguno, no Pitando Yemus yokoro, kootuyisina, no Siriya ko Silisiya merako nguno oororo, Anutro mandeni oni simoo bare yunoyingo. 22 Ene ngu naruno, oni simoo bare Krayisno nowoondoyemo hamoo tero, Yudiya merako oorootenggoku, ngundo no omukumundoone ma kenoyingo. 23 Ene noya mande ngandiro ingoro oruwonggo. Kuri ngu oningga, ngundo noore yureni kumoowero tero oruwoku ngu, ene ataga, Anutro Mande Keta Mesarango Yisasro ngu oni simoo bareno wesiyoro, ero etuyeroote. Kuri, ene Kristen oni simoo bare nga nowoondoyemo hamoo teyingongga nga yomburiyerowoku, ene ataga, Anutro koni tete, ero eyingo. 24 Ene Anutdo nono oo tewoku, nguro mandeni bidodo ingoro ngu, asa, ene Anutro oowooyi bingami, ero okoowonggo.

Copyright information for `RWORAWA