Galatians 2

Polndo Aposel Oni Gidaregaya, Nowoondoye Gobooro Yeyingo

No dagoma kande eraya kegidemboro namoraya yokoro ngu, ngu naruno nguno, noore Banabasya Yerusalemno ko oorero, nguno oni gura oowooyi Tayitas nguya yoro, nooreya oorewooto. Nguro ngu, Anut enengombo ngu ingonduduga ngu nunoro, gedo komo Kristen oni tabango Yerusalemno oorootenggoku, nguno oorowu, ero etunerootoni, nguro no oorewono. Ngu naruno, ene Kristen tabango oni nangge enengo yano nguno yowuruwooro ootooro, Anutro Mande Keta Mesarangongga, ngu oni sowe gidaregano ero etuyerowonoku, ngu eneno ero etuyerowono. Ndadiro nguro, nondo Kristen oni tabango Yerusalemno oorootenggoku, nondo kongga nga ataga tetenoku nga, ko kuri tewonoku nguya, ngu enendo ingoro, enengo nowoondoyemonggo nondo ko tetenoku, nguro noya nowoondonani gobooro yowuruwooweroyimboro ingooteno. Nondo Krayisro koni tetenoku nga, nguro damoni kini, ngundiro ma tewano. Yo, oni tabango Yerusalemno oorootenggoku, ngundo noro mandene gome ingowonggo. Ngundiro nguro, ene Tayitas, Girik oningga nooreya oorootetoku, ngu enengo moondeyi yomosiyoni, ero ma eriringootenggo. Ene oni gidarega Yisasro nowoondoyemo hamoo ma teyingo, goweyi sanganimonggo, ngundo Kristen kewooroyemo torige oororo, ngu Girik oningga ngu moondeyi yomosiyoweroyi muringga, ngu newendemo uni, ero etenggo. Ndadiro nguro, ene ngandiro ingootenggo. Kristen oni, ngundo Krayis Yisasro mandeni, ko, Mosesro mamana mande bidodo nguya keyootenggo, ngundi kini bine, ero nguro ingowero. Yo, ngundiro godange oni, ngundo Kristen oni simoo bare yoyeni, Mosesro mamana mande newendemo uro, ngu bidodo nguya keyowanggo, ero ingootenggo. Ene noorendo enengo mandeye ngu ma keyoyingo. Nguro ngu, noore Tayitas moondeyi ma yomosiyoyingo. Ndadiro nguro, nga hamoo mande keta gomengga nga, yeno nenengo oorengo sugi sugi orini, ero, ene nguro ngundiro teteto.

Oni gidarega tabango oni ururu oowooyedodo, ene ndadiro oowooyengga, ngu nono ngu kingo oo ngundiro tewa. Anut doongeyimo, oni oowooyedodo ko oowooyedodo kinimu nguya, ene ereremo oorengo. Kristen tabango onindo, no Mande Keta Mesarango oni sowe gidaregano wesiyoro etuyerootenoku, nguno mande gura soweyoro ma eyingo. Ene ingootenggo. Anutdo Pita rogo tero soweyootoni, Yuda onino mande keta gome nga, wesiyoro ewero soweyoyingo. Ngundiro nangge, Anutdo Pol nguya rogowooyingo, ngu enengo Mande Keta Gome nga ngu, oni sowe gidaregano wesiyoro eweroyi, nguro soweyoyingo, ero ingoyingo. Yo, Anutdo Pita yanggango inoro, ene Yuda oni kewooroyemo enengo Mande Keta Mesarango nga wesiyoro eweroyimboro rogo teyingo. Ngundiro nangge, Anut enengombo no yanggango nunowoku, ngu oni sowe gidarega kewooroyemo, Yisasro Aposel ko ngu teni, ero no rogonerowo. Kristen tabango oni, Yemus, Pita, Yon, Kristen simoo barero nowoondoyemo hamoo teyingo yanggango teyunoweroyi oniku, ngundo kuri noro ingootenggo. Anutdo noro sumange tenunoro, nga kongga nga no nunowo, ero ingootenggo. Ngundiro nguro, ene noore Banabasya kandenari dowooro eyingo. Yari noorengo dobookurinani gobooro. Noore mande nguro nowoondonani guranangge yero, ko tewato. Yari mete oni sowe gidarega kewooroyemo ko tetori, ko, noorendo ngu Yuda oni kewooroyemo ko tewato, ero ewonggo. 10 Ene mande gura nguya soweyoro, nooreno ewonggo. Yari komo noorengo angoyi onindo ooro wenonootenggoku, ngu hoorooweyeweroyi, nguro ye ma kabetewero, ero ewonggo. No angoyi oni hoorooweyeroweroyi kongga nguya, yanggango tewero hahangeteno.

Polndo Pita Mamanangoyingo

11 Pita, oowooyi gura Sipas, ngundo Andiyok merako ombutoni, nondo Pita enengombo muri eraya tewoku, nguro enengo doongeyimo, ko Kristen kewooroyemo nguya, nenengo yootunoro, mamanangoro ewono. 12 Ngu ngandiro. Kuri, Yemusro oni gidarega ma ombuyingomo, ngu naruno nguno, Pita ene Kristen oni sowe gidaregaya bibitero, oowari neyingo. Ngundiro tetoni, ene ngu naruno, Yudaro Kristen oniku moondeye yomosiyoweroyi muringga, nguro gome ingootenggoku, nguno ombutoyi ngu, ene nguro sosoreyingo. Ngundiro nguro, ene Kristen oni sowe gidaregaya bibitero, oo neyingo ngu yokoro, eneya ko ma bibiteyingo.
(Yo, Yisasro murinimo ngu Kristen dobookuriye songomboya siyero oo gobooro mete neweroyi. Ene Pitando ngundiro muri gome ngu damoni yero, tero, ko yokoro Yuda oni enengo muriye nguno ko oorowuyingo).
13 Yudano Kristen oni gidarega nguya, Pitando muri biyomingga tewoku, ene nguya teyingo. Ngu muringga, ngundo Banabas nguya woosootoni, ngu keyoro teyingo.

14 Ngundiro nguro, no ene yeyootoowe, Anutro hamoo mande keta gome, ngu gome nenengo ma keyootoyi, nguro nondo Pita simoo bare kewooroyemo kenoro ngu, no ngandiro mamanangoro ewono. Ge Yuda oningga, ene gedo ngu, oni sowe gidarega nguro muriye ngu keyooteku, Yuda oniro muriye ngundiro kini. Ge ndadiro nguro, ge komo oni sowe gidaregado Yuda oniro muriye ngu keyoyi, ero, yanggango yero eririyeroote? Ero eyingo.

Oni Yisasno Nowoondoyemo Hamoo Tewaku ngu, Anutdo Oni Gome Nenengo, Ero Ewa

15 Hamoo, Pita, ge nooreya ngu Yuda oni nenengo. Noore oni sowe gidaregaya, weti mbumbuwadodo oni ngundiro kini. 16 Ene noore ingooteto. Anutdo oni Mosesro mamana mande keyootenggoku nguya, oni nenengo, ero ma ewa, ero ingowato. Kini, oni Krayis Yisasro nowoondoyemo hamoo tetenggoku, nguro Anutdo oni gome nenengo, ero ete. Noore kuri, Krayis Yisasro nowoondonanimo hamoo tewootoku, Anutdo ngu nowoondonanimo hamoo teyingongga, ngu kenoro, nguro ene oni gome nenengo, ero ete. Ndadiro nguro, oni gurado Mosesro mamana mande gome oorengo keyoro, ko tetoni, Anutdo nguro oni gome nenengo, ero ma ewa.

17 Noore Krayisya gobooro siyero ootooro, nguno Anut doongeyimo, oni gome nenengo tunootewero ingooteto. Ene Yuda onindo noorendo Mosesro mamana mandeni ngu ma keyootooye, ngu kenoro, ene weti mbumbuwadodo oni, ero ingootenggo. Ngu Yuda oni ngundo ngandiro ingootenggo. Krayisdo ene yoyeni, Moses mamana mande yokoro, weti mbumbuwa tetenggo, ero ingootenggo. Ngu hamoo ngundiro, bine? Hamoo oorengo, ngundiro nguya kini. 18 Ene nondo ko oororo, Mosesro mamana mande kuri yokowonoku, ngu keyoro ngu, asa, no weti mbumbuwa tewano. 19 Nondo Mosesro mamana mandeni ngu yokootoowe, ngundo ma sobonerowa. Mosesro mamana mandeni, ngundo no noyeni, Anut doongeyimo, oni nenengo tunooteweroyi, nguya ereremo kini. Ngundiro nguro, noro weti mbumbuwane ngu Krayisdo yoro, de omukondino sanggawero yokoyingo. Nguro ngu, no ataga Anut doongeyimo, oni nenengo, ero ingoro, neyootoni oorooteno. 20 No Anutro Nangoni nguro nowoondonemo hamoo teyingo, ngunonggo noro yanggangone ingondudune ngu bidodomo, ngu nenengombo sobowooro, ma endeyooteno. Kini, Krayisdo no nowoondonemo ootooro, ngunonggo noro ootootoone nguya sobowootoni, ngunonggo no enengo yanggangonimo, nguno endeyooteno. Nguro no merako ngano keta oorootenoku, nguno no mete Anutdo muri nenengo nondo teni ero ingooteku, ngundiro tewano. Ndadiro nguro, enengo Nangoni, ngundo no hoorooweneroote. Yo, hamoo, Yisas noro gome ingoro, nguro enengombo de omukondino no hoorooweneroweroyimboro kumooyingo. 21 Nondo Anutro sumangeni ngu yewe, kingo oo ngundiro ma tewa. Ene Mosesro mamana mande, ngundo mete muri nenengo yeni, tunootetoni ngu, arisa, Krayisdo de omukondino noorengo mbumbuwaro kumooyingongga, ngu kingo ngundiro tewo, ero eyingo.

Copyright information for `RWORAWA