Galatians 3

Mosesro Mamana Mande, Ko Nowoondoye Hamoo Teyingo, Nguro Muri

Ye Galesiya oni wenonoyingo! Onendo yengo ingonduduye yeni wenonootenggo? Yengo ingonduduye ngu nenengo kini! Ye ngu kuri Yisas Krayis de omukondino kumoowoku, ngu noorendo ye etuyerootooye, yengo doongeyembo goweyi kenootoyi kumooyingo, ngundiro ingowonggo. No ye sumoo yunootoowega ngu, ye nono nenengo etoyi ingowano. Ye Anutro Yuka Kundingiyi yowonggoku ngu, ye bine, mamana mande keyoro, ngunonggo yowonggo, bine; ngundi, ye bine, Anutro Mande Keta Gome ngu ingoro, nowoondoyemo hamoo tetoni, ngunonggo Yuka Kundingiyi yowonggo? Yo, hamoo, koretero ye Yisasno nowoondoyemo hamoo teyingo, ngundiro nguro, Anutdo enengo Yuka Kundingiyi yengo hoorooweyeroweroyimboro soweyoyingo. Ye ndadiro wenonootenggo? Ye Yisasno nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu damoni yero, Yuka Kundingiyimboro yanggangonimo nangge, nguno endeyoyingo. Ene ye Yuka Kundingiyimboro yanggangoni, ngundo ye hoorooweyeroweroyimboro oore gome, ngu yokoro, nguro ngu, ye ataga yengo yanggangoyemo nangge oorootenggo, bine? Ye Yisas oowooyimboro kowuri kuri ye yunootoyi, ngu kingo koorowoowonggo, bine? Hamoo oorengo, nondo ingootenoku ngu, ye kingo ma koorowooyingo. Ye Mosesro mamana mande keyootoyi, nguno Anutdo ye yeyoro, nguro ye Yuka Kundingiyi yunoro, muri songo oorengo gura onindo ma teweroyi ngu, ye kewooroyemo nguno ma tete. Hamoo oorengo, ngundiro nguya kini! Ye Anutro mande keta gome ngu ingoro, nguro ye nowoondoyemo hamoo tetoni, nguro nangge, Anutdo enengo Yuka Kundingiyi suwooyi sano ye yunoro, ko, muri songo oorengo gura onindo ma teweroyi, ngu ye kewooroyemo, nguno tete.

Anutro mande nakayano, ene ngandiro ete. Ebaraham ngu Anutro newendemo hamoo teyingo, nguro Anutdo Ebaraham enengo newendemo hamoo teyingongga, ngu kenoro, nguro ene oni gome nenengo, ero eyingo. Ngundiro nguro, ye komo ngandiya ingoyi! Simoo bare, ngundo Anutro mande keta gome ngu ingoro, nguro ene nowoondoyemo hamoo tetenggoku ngu, Anut doongeyimo, ngundiro simoo bare, ngundo Ebarahamro osisembeni oorengo tunootewanggo. Yo, kurimi Anutro mandeno, Anutdo eyingo. Nondo oni sowe gidarega yoyewe, noro mande keta gome ingoro, nono nowoondoyemo hamoo tewanggo. Nguro noro doongenemo, ngundiro oni ngu gome nenengo tunootewanggo, ero eyingo. Yo, Anutdo Yisas ma soweyoyingomo, ngu naruno, Anutdo Ebarahamno ngandiro eyingo.

Ebaraham, genonggo oni simoo bare mera bidodomo, ngu kumana yowanggo, ero eyingo. (Yenisis/ Stat 12:3)
Ngundiro nguro, oni nowoondoyemo hamoo teyingo ngu, ene Ebarahamro newendemo hamoo teyingongga nguya, gobooro kumana yororuwanggo.

10 Ene oni gidaregado ngundiro ingootenggo. Noore Mosesro mamana mande keyootetoku, nguro Anutdo oni gome nenengo, etoni, tunootero oruwato, ero ingoyingo. Ene enengo ingonduduye, ngu nenengo kini. Anutro mande nakayano, Mosesro mamana mandero bukno, ene ngandiro ete.

Oni gura mamana mande nakangoyingo, ngu bidodo ma keyoro tewaku ngu, asa, Anutdo ngundiro oni, ngu kumana biyomi inowa, ero eyingo. (Dutoronomi/ Lo 27:26)
11 Ataga ngu oni mamana mande keyootoyi, Anutdo nguro oni gome nenengo eweroyi, oore gura nguya kini. Anutro mande nakayano, ene ngandiro ete.

Oni ene nowoondoyemo hamoo tewanggoku, nguro Anutdo eneya oni gome nenengo oorengo etoni, tunootewanggo. Yo, hamoo, ngu oni, ngundo Anutya siyero, gobooro keta oruwanggo, ero eyingo. (Habakuk 2:4)
12 Nguro ngu, oni simoo bare gome ingowanggo. Oni mamana mande keyootoni, nguno ngu, Anutdo ngu oningga, ngu gome nenengo, ma ewa, ero ingowanggo. Kini, Anutro mande nakayano, ene ngandiro ete.

Oni ene mamana mande bidodo keyootenggoku ngu, ene mamana mande nguno nangge keta oruweroyi, ngu yowanggo, ero eyingo. (Lewitikus/ Wok Pris 18:5)
13 Ene noore mamana mande bidodo keyoweroyi, ngu ereremo kini. Ngundiro nguro, Krayisdo noore ko uriyerowoku ngu, Anutdo kumana biyomi noore yunowero tetoni, Krayis enengombo noorengo kumana biyomi, ngu bidodo yowo. Yo, Anutro mande nakayano, ene ngandiro ete.

Oni gura ene deno boorowoowanggoku ngu, Anutdo ngu oningga nguya, kumana biyomi inowa, ero eyingo. (Dutoronomi/ Lo 21:23)
14 Yo, Ebaraham newendemo hamoo tetoni, nguro Anutdo ene kumana inoyingo. Ngu kumana ngundiro Anutdo noore bidodo Krayisno oorootetoku, Yuda oni, ko, oni sowe gidarega nguya yunoyingo. Arisa, ataga noore ingooteto. Noore Krayis Yisasno nowoondonanimo hamoo tewatoku, nguro ngu, Anut enengo Yuka Kundingiyi kuri yunowero ero, mande gosiyoyingo ngu, noore yunowa, ero ingoyingo.

Mosesro Mamana Mande, Ngundo Anutro Mande Ebarahamno Ero Gosiyoyingo, Ngu Ma Andangewa

15 Ye dobookurine, no ataga oni noorengo mande murinanimo sanggawero eteno. Ngu ngandiro. Oni gurado kumoowero ingoro, enengo oo sitowi ngu simoongo bayetero, yunowero ingoro ngu, arisa, ene mande ngandiro ero gosiyoro nakangoyingo. Mande ngu gosiyowoku, oni gurado enengo mande ma toongooro, mande gura nguya soweyoro, ero ma gosiyowa. 16 Ngu sunggi mande ero gosiyoyingongga, ngu Anutdo Ebaraham ko enengo sembeni guranangge, nguro eyingo. Anutro mande nakaya, ngundo enengo osisembeni bidodoboro ma eyingo. Kini, enengo sembeni guranangge nguro eyingo. Ngu sembeni gurananggega ngu Krayis. 17 Noro mandene nguro damoni ngandiro. Koretero, Anutdo sunggi mandega Ebarahamya ero gosiyoyingo ngu, ko kootu dagoma oowooyingga (430) yokoro oode ngu, arisa, Mosesro mamana mande ngu tunooteyingo. Ngundo Anutdo Ebarahamya sunggi mande ero, ngu tunoo etuyeroyingo. Mamana mande ngu yade yade oororo ngu, Ebaraham sembeni oorengo, Yisas Krayis, Anutdo mande gosiyoyingo, ngundiro tunooteyingo. Ngu Anutdo enengo mamana mandega, ngu Engel oni yunoyingo. Ngundiro yunootoni, Engel ngu manggoyemonggo, kawarara teyingo oni, Moses, enengo kandeyimo yetoni, ngundo mamana mande ngu oni simoo bare yunoyingo. 18 Ene noore mamana mande keyoro ngu, arisa, noore Anutro oo sitowi goweyiboro, ko gaboyiboromu nguya noorengoro ero eworomu, ngu noore mete yowato. Ene ngu oo ngu yowatoku, ngu mamana mande keyoro kini. Kini, Anutndo enengo sumangenino, ngu oo ngu, Ebarahamno sunggi mandeno yeworo. 19 Ngu ndatero nguro, mamana mande ooroote? Arisa, ngu ngandiro: Anutro ingondudu ngu mbumbuwaro muri ngu yeni tunooteweroyimboro, nguro mamana mande soweyootoni ombuworo. Yo, Anutro mamana mande oodoni, kootuyisina, Ebaraham osiyi gura (Yisas), Anutndo kuri mande gosiyingomu, ngu tunootetoni ngu, arisa, mamana mande kurimi, ngu kini tewo. Anutndo mamana mande ngu Engel onino yunootoni, Moses inowonggori. Inootoyi, Moses, ngu kewooroko oningga, ngundo oni simoo bareno ero yunoworo. 20 Ene ngu naruno, Anutdo Ebarahamya mande ero gosiyoro inowero ngu, ene kawarara teyingo oni, Moses, sambono Engel onindo manggoyemo, ero ma yunoyingo. Kini, Anut enengombo nangge, mande ero gosiyoro yunoyingo.

Anutro Mamana Mande, Nguro Koni

21 Mamana mande, ngundo Anutro mande kuri ero gosiyoyingo nguya usowootoni, eraya tewa, bine? Hamoo oorengo, ngundiro nguya kini. Anutdo mamana mande gura yunoro, nguno Anutdo nooreya oni gome nenengo etoni, tunootetooye ngu, nguno ngu, mamana mande keyoweroyi muri, ngundo noore yoyeni, oni nenengo oorengo tunooteweroyi tewato. 22 Ene Anutro mande nakayano, ngundo ete.

Weti mbumbuwa, ngundo simoo bare oni bidodo pawayerootoni, ngu newendemo oorootenggo, ero eyingo.
Ene oni Yisas Krayisro nowoondoyemo hamoo tetoyi, nguno ngu, Anutdo oni nenengo ero, ngunonggo ooga yunowero, ero mande gosiyowoku, ngu yunowa.

23 Kuri Yisas Krayis ngu ma tunooteyingo naruno, nguno noore mamana mande ngundo ya biyomimo oni soboyerooteku, ngundiro soboyeroyingo. Yo, mamana mande noore ngundiro soboyerootoni, oodooye, omburo, Yisas tunooteyingo naruno nguno, noore eneno nowoondonanimo hamoo teweroyi muringga, ngu tunoo oorengo teyingo. 24 Yo, Mosesro mamana mande ngu noorengo soboyeroyingo awanani ngundiro. Ene ngundo yoyoro, Krayisno ombutoni, noore mete Anutro mande keta gome ngu ingoro, nowoondonani hamoo tetoni, nguro Anutdo nooreya, oni nenengo eyunowa. 25 Ataga, Yisasro nowoondonanimo hamoo teyingo ngu tunootetoni, nguro noore (mamana mande) soboyeroyingo awanani gura, newendemo ko ma oruwato.

Nowoondonani Hamoo Teyingo, Ngundo Yoyeni, Anutro Simoongo Tunooteteto

26 Ye bidodo Krayis Yisasno nowoondoyemo hamoo tetoyi, ngu nowoondoye hamoo teyingongga, nguno ngu, ye Anutro simoongo tero oorootenggo. Ngundiro nangge, ye Krayisya sono kundingiyi gimuyingo. Nguro ngu, ye Krayisya nowoondoye gobooro yero, ngunonggo ye enengo murini ngu keyoro, eneya gobooro oruwanggo. 28 Ngundiro nangge, ngu Yuda oni kini, oni sowe gidarega kini, kingo kirikiri oni kini, oni enengombo enengo sobowooweroyi kini, simoo ko bare kini, ene ataga ngu, ye bidodo Krayis Yisasya guranangge oorengo yowuruwooro oorootenggo. 29 Ye Krayisro oni ootooro ngu, arisa, ye Ebarahamro osisembeni tero oorootenggo. Ngundiro nguro, ye Anutdo oo kuri Ebaraham inowero, ero gosiyoyingongga ngu yowanggo.

Copyright information for `RWORAWA