Galatians 4

Anutro Simoongo Nguro Mande

Noro mandene ngu ngandiro. Simooyengga eweyimboro oo sitowi bidodo yoweroyingga, ngu ene owita simooye bodagano ngu, ene kirikiri oni ngundiro oode, oororo, simoo urungga tero ngu, asa, ene eweyimbo oo sitowi ngu bidodo yowa. Yo, ene simooye bodagano ngu, ene komo enengo sobosobo eweyingga, ngundi, enengo sobosobo oni nguro mandeni, ngu gome keyoro oodoni, oororo, ngu ene eweyimbo narungga rogo tewoku, nguno tunootewa. Noore nguya ngundiro. Noore simooye ngundiro ootooro, ngu naruno, noore mera ngaro yuka biyomi oo ngundo pawayerootoni, noore ngu newendemo uro, ko biyomi tero oruwooto. Ene Anut enengombo kurimi naru rogo teyingoku, oororo kinitetoni ngu, asa, Anut enengo Nangoni soweyootoni ombuyingo. Bare gurado Yisas bisiyootoni, ene mamana mande ngu newendemo uro oruwo. Ene ngundiro tero, ngunonggo noore simoo bare mamana mande newendemo oodooye, enendo ko uriyeroro, yoyootoni ngu, noore Anutro simoongo tunooteyingo. Ataga ngu, ye Anut enengo simoongo tetoyi, nguro Anutdo enengo Nangonimboro Yukani nooreno soweyootoni, kuri uro oodoni, ngunonggo noore oni oni tero, meno eteto, Awa, Awanani! Ero eyingo. Nguro ngu, Anutdo ye rogoyerootoni, enengo simoongo tunootero, nguno ye kingo kirikiri oni kini. Kini, ataga, ye enengo simoongo oorengo ootooro, nguro ye Anutro kandeyimo, ye oo bidodo ero gosiyoyingo, ngu yowanggo.

Polndo Galesiya Oni Simoo Barero Nowoondoyi Teyingo

Kuri ye Yisasro ma ingowonggoku naruno nguno, ye oni sowe gidarega merambooro godange anut, nguro mamana mandeni, ngu keyoyingo. Ngundiro nangge, ye Yuda onindo ngu Mosesro mamana mande ngu keyoyingo. Ngundiro tetoyi, ngu oo ngundo yengo nowoondoye ingonduduye nguya sobowootoni, nguno oruwonggo. Ene ataga ye Yisasro ingootenggo. Ngundi no ngandiro ewano? Yisasdo yengo nguya ingoote. Ndadiro nguro, ye Mosesro mamana mandeni ngu yanggangoni kini nguno ko oororo, nguro kirikiri teyinowero ingootenggo? Yengo ingoyingoyengga ngu, metemi kini. 10 Yo, ye Mosesro mamana mande ko keyoro, nguro naru urungga nguno, ye Anutno yambo mande tetenggo. Ye ngundiro tero, kombo naru, dagoma naru ketamo nguya, ye yambo mande tetenggo. Ndadiro nguro, yendo ngundiya tetooyega, Anutdo yeyoya, gome metemi, eya ingoni, ero tetenggo. 11 No yengo muriye ngu ingoro, nowoondone kowuri yetoni sosoreteno. No naru oowooyingga ye kewooroyemo nguno ko teroruwonoku, ngu kingo kinitewa, bine? Ero nguro ingooteno.

12 Ye Kristen dobookurine, no yeno ngguyinggayi tero, sumoo yunooteno. No kuri Mosesro mamana mande ngu keyoro oode, ko, ataga no Krayisro murini ngu nangge keyoro, nguno no mamana mande ngu yokoyingo. Ye nguya komo ngundiya teyi! No yeno tunootewonoku naruno nguno, ye no gome soboneroro, nguno ye biyomi gura ma tenunoyingo. 13 Ye ingootenggo. No koretero no yeno tunootero, nguno Anutro mande keta gome ngu wesiyoro ewonoku naruno ngu, no yanggangone kini, ero ingoyingo. 14 Hamoo, no sayidodo tero oruwonoku naruno nguno, ye noro ma sureye kiniyetoni, noya kootunesina mande ma eyingo. Kini, ye no sobonerowonggoku, ngu Anutro sambono Engel oni, ngundi, Krayis Yisas sobowooweroyi, ngundiro tewonggo. 15 Arisa, kuri yendo noro oni oni tewonggoku, ngu ataga ndano? No hamoo oorengo, yengo muri gomengga nguro eteno. Ene ngu narungga nguno, ye mete tetoningga ngu, arisa, yengo doongeye ngu andangero, no nunoweroyi. 16 No hamoo mande ngu yeno etenoku ngu, ndadiro nguro, ye noya mundi tetenggo, bine?

17 Hamoo, oni gidaregado ye ganayeroro, yowoosooro, muri biyomi teyi, ero ko yanggango tero yowoosootenggo. Ene ye hoorooweyeroweroyi nguya kini. Kini, yendo ene oowooye bingamiye nangge okooweroyimboro, nguro tetenggo. 18 Oni songombo yeno ingoyingo metemi gura tewero etoyi, ye nguro mandeni ingootoyi ngu, ngu mete. Ene oni nguro newende ngu hamoomonggo, ye hoorooweyeroweroyimboro tetoni ngu, asa, ngu mete. No yeya oorootetoku naruno, ko, yeya ma oorootetoku naruno nguya, ye muri ngundiro nangge tetenggo. 19 Ye Kristen simoone oorengo, no ko ogingo koorowootenoku nga ngu, baredo simoo bisiyowero ogingo ingootenggoku ngundiro. Ogingo ngundiro koorowoorootoowe, Krayisro murini ye nowoondoyemo nguno uro, angero oodoni, ngunonggo ye Anutro simoongo oorengo tunootetoyi, asa, ogingo ngu kinitewa. 20 No nenengo kowuri so uyino nakangowero ma ingooteno. No yengo muriye nguro kowuri ingoro ngu, no yeno omburo, hoorooweyeroweroyimboro hahangero oorooteno.

Hega, Sera Eraga, Nguro Mande Adingayi

21 Ye simoo bare ngu Mosesro mamana mande keyoro, ngu newendemo oorootenggoku, ene ye nguro muri oorengongga, ngu ye gome ma ingootenggo. 22 Anutro mande nakayano, ene ngandiro ooroote. Ebaraham ene nangosumoongo eraya oruwori. Gura ngu kirikiri barega ngu nangoni, oowooyi Ismayel, ko, nangoni gura, ngu enengo bareyi oorengongga nguro nangoni, oowooyi Ayisak, ero eyingo. 23 Kingo kirikiri bareyiga, ngu oowooyi Hega. Hegado nangoni ngu mera ngaro murimo bisiyoyingo. Ene Anutdo Ebarahamya mande, ero gosiyoyingo, nguro ngu, enengo bareyi nenengo oorengo, oowooyi Sera, ngundo nangoni bisiyootoni tunooteyingo.

24 Nga hamoo mande oorengongga nga ngu, mande adingayi ngundiro etuyeroote. Ngu bare erayaga, Sera ko Hega, ngundo oo gabogaboyi ngundiro etuyerooteku, ngu Anutro sunggi mande ero gosiyoyingo erayaga, ngu Anutdo oni simoo bare yunoyingo. Ngu sunggi mande koreteroga, Anutdo Sayinayi purimo, Arebiya merakono, enengo mamana mande ngu Moses ko Iserel oni simoo bare yunoyingo. Iserel oni simoo bare Mosesro mamana mande keyootenggoku, ngundo ngu mamana mande nguro kingo kirikiri bare, Hega ngundiro tunootetenggo. Yo, Hega ngu kingo kirikiri bare oodoni, Iserel oni simoo bare Yerusalem endemo oorootenggoku, ngundo Mosesro mamana mande, nguro kingo kirikiri oni ngundiro tero oorootenggo. 26 Yerusalem ende ketangga sambo endemo oorooteku, ngundo oni simoo bare Krayisro nowoondoyemo hamoo teyingo, ngundo Sera, Ebaraham bareyi nenengo, ngu simoongo ngundiro. 27 Anutro mandeno, Seraya ngandiro eyingo.

Ge bare ninggootero ootooro, simoo ma bisiyooteku ngu, ge meno yanggango eya, oni oni te. Ngundiro nguro, no simoongge oowooyingga oorengo gunowano. Gengo simoongge, ngundo kingo kirikiri barega kamenggebo oweyingongga, nguro simoongo dagayerowa, ero eyingo. (Ayisaya 54:1)
28 Ebaraham nangoni koreteyingo, oowooyi Ismayel, ngu oniro murimo tunooteyingo. Ene nangoni kootungga, Anutdo mande ero gosiyoyingongga, ngu Yuka Kundingiyimbo yeni tunooteyingo. Ye Kristen dobookurine, ye ngu Anutro mande ero gosiyoyingo, nguro simoongo, Ayisak, ngundiro tunootetenggo. Kuri, Ayisakro naruno, kingo kirikiri barega ngu nangonimbo Ayisak yomooyinoro mande biyomi, ero inoyingo. Ngu muringga ngu, ataga nguya, oni nowoondoyemo hamoo kini, ngundo Kristen oniya muri biyomi ngundiro tetenggo. 30 Anutro mandeno, ndadiro eyingo? Ngu ngandiro.

Kingo kirikiri barega ngu nangonimboya oweyerootooga sari! Ndadiro nguro, Ebaraham enengo bareyi nenengo nguro nangonimbo, ko kingo kirikiri barega nguro nangoni nguya, awayarimboro oo sitowiga ngu gobooro ma yowari, ero eyingo. (Yenisis/ Stat 21:10)
31 Nguro ye Kristen dobookurine, noore ngandiro ingowato. Noore kingo kirikiri barega nguro simoongo kini. Kini, noore enengo bareyi nenengongga, nguro simoongo, ero ingoyingo.

Copyright information for `RWORAWA