Galatians 5

Noore Mamana Mande Newendemo Ko Ma Oorooteto. Kini, Noore Krayisno Keta Oorooteto

Krayisdo Mosesro mamana mande temukowokuro, nguro noore ataga ngu mamana mande kurimingga, ngu newendemo ko ma oorooteto. Yo, ye komo yengo Yisasno nowoondoyemo hamoo teyingo, nguno yanggango dikayi. Ye oni gura yokootoyi, ngundo ye yoyeni, ngu mamana mande kurimingga, ngu newendemo ma uwero.

No Polndo, yeno eteno. Ye komo gome ingoyi! Ye ngu mamana mandega ngu keyoro, goweyi doongooweroyi muringga ngu tetoyi ngu, asa, Krayisdo nguno ma hoorooweyerootoni, yanggango yowanggo. No mande yanggango oorengo, yeno eteno. Ye ingonda teyi! Ye oni yoyokootoyi, ngundo goweye doongootoyi ngu, asa, ye komo Mosesro mamana mande, ngu bidodo keyoyi. Ene ye mamana mande bidodo keyootooyega, nguno Anutdo yeyoya, oni nenengo eni, ero ngu, asa, ye Krayisro koni ngu yokoro, ngunonggo ye Anutro sumangeni, ngu yomburiyoro yokootenggo. Ene mamana mande ngundo yoyeni, oni nenengo ma tunootewanggo. Anutro Yuka Kundingiyi nguro yanggangoni, ngunonggo noore Anutno nowoondonani hamoo tetoni, nguro sobowooro, hahangero oruwato. Nguno Anutdo noore hoorooweyeroro oodoni, kootuyisina, noore oni nenengo oorengo tunootero, eneya gobooro oruwato. Oni ene Krayis Yisasro newendemo hamoo tero oorooteku, ngu komo oo urungga oorengo. Oni gura ene goweyi doongooweroyi murimo uro, ngundi, ngu muringga nguno ma utoni ngu, oo urungga kini. Ene nowoondoye hamoo teyingo, ngundo oni nowoondoye yokutuwootoni, ngundo oni nowoondoye yunootenggoku, ngu oo urungga oorengo.

Yengo nowoondoyemo hamoo teyingo, nguno yanggango dikaro, mande hamoo oorengo, ngu keyowonggo. Onendo yengo oore gomengga ngu goodootoni, ye muri gomengga tewonggoku, ngu yokowonggo? Ngu muri biyomingga ngu, Anut ye negoyerowokungga, ngunonggo ma ombuyingo. Ye ingonda teyi! Ngu ingondudu ketangga, ye kewooroyemo mayero, tunootero etuyerootenggoku, yendo ngu bodaga nangge, ero ingootenggo. Ene ngundo ngu ootoogero, yengo nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu hamoo oorengo yomburiyerowa. 10 Oni gurado yengo nowoondoyemo hamoo ngu yomburiyoro, ingondudu biyomi gura gura yunoote. Ngundiro oningga ngu, Anutdo ogingo urungga oorengo, ene inowa. Nondo yengo Anutno sumoo ero yemboongetoowe, yengo nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu yanggango inoro hoorooweyerootoni, ngunonggo ye ngu oni nguro ingonduduni biyomi, ngu ma keyowanggo. 11 Ye dobookurine, nondo oni goweye doongooweroyi muringga, ngu etuyerootoowe ngu, asa, ndadiro nguro, Iserel onindo no nurewero tetenggo? No ngundiro mande ngu ero ngu, asa, nondo Krayis Yisasro koni de omukondino kumooyingo, ngu wesiyoro eweroyi, nguro kowurini kini. 12 Ngundiro oni, ngundo yengo ingonduduye yomburiyootenggoku, nguro ene komo enengo goweye doongooweroyi gumingga, ngu bidodo doongooya, oomboongeya yokoyi.

Yuka Kundingiyi Nguro Yanggangonimo Nangge Endeyoweroyi

13 Yo, ye dobookurine, Anutdo ye mamana mande kurimi, ngunonggo andangero yoyootoni, nguro ye Anutro murini metemi, ngu keyoyi. Yo, ataga ye Anutromu, nguro ngu, ye mande kurimi newendemo ko ootooro, ye mete ko biyomi gura gura, ngu ma tewero. Kini, ye dobookuriye nowoondoye yunoya, ye komo nguro ko oni teyi. 14 Mosesro mamana mande bidodo, ngu mande guranangge newendemo oorootenggo. Ngu ngandiro. Ge komo gengomboro ingooteku, ngundiro nangge, oni tanggegemo oorooteku, nguro gome ingo, ero eyingo. 15 Nguro ngu, ye ingonda teyi! Ye kewooroyemo, ronggesambi ebe utoro ngu, asa, yengombo yengo yomburiyerowanggo.

Yuka Kundingiyi Nguro Muri, Ko, Nowoondoye Kurimi, Nguro Muri

16 No yeno eteno. Suwooyi sano, yengo endeyoyingo muriye, ngu bidodo Yuka Kundingiyimboro yanggangonimo endeyoyi. Ye ngundiro tero ngu, asa, ye nowoondoye kurimimboro murini, nguno ma endeyoro oruwanggo. 17 Noore ingooteto. Nowoondoye newendemo ingonduduye kurimimboro murini, ko, Yuka Kundingiyi nguro muri nguya, ene ebe utoro, ebe dagadaga terorooteri, ero ingootenggo. Ngundiro tero, Yuka Kundingiyi, ngundo yowoosooro, muri metemi nguno yoyetoni, ko, nowoondoye kurimi, ngundo yowoosooro, muri biyomi teweroyi, nguno yoyeroroote. Ngu muringga, ngundo nowoondoyemo ootooro, ngundo yowoosootoni ngu, asa, oo gome teweroyi ingootenggoku, ngu ma tetenggo. 18 Ye Yuka Kundingiyimboro yanggangonimo endeyoro ngu, asa, ye Mosesro mamana mande, ngu newendemo ko ma oruwanggo.

19 Nowoondoye kurimi nguro murini, ye kuri ingootenggo. Ngu ngandiro. Sebobarese teweroyi muri; nowoondoye yeyi biyomi yeweroyi; ingonduduye biyomi yeweroyi; nowoondoye uru tetoni, ene oo muri biyomi oorengo, nguro ingondudu teweroyi; oombooro biyomi ngu anut godange keyoweroyi; gosonggi teweroyi; mundi mundi oruweroyi; oni simoo bareya nowoondoye gobooro siyeyingo kini, nguro muri; oni gurado oo gomemu tetoni, kenomayingoro nguro nowoondoye biyomi yeweroyi; sanggiri sodedo teweroyi; oni enengo ingondudu nangge keyoro, enengo ingootoyi urungga teweroyi; ronggesambi tero, oni simoo bare usowooro, songo songo teweroyi; oo kenomayingoro teweroyi; sono yanggango biya neweroyi; oowari oowooyingga neweroyi; ko, muri gura gura ngu bidodo nowoondoye kurimimboromu nangge. Ye muri ngundiro tero ngu, asa, ye Anut Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo enengombo endega oni simoo bare soboyerooteku, nguno ma uwanggo.

22 Ene Yuka Kundingiyimbo oo engge gome ngandiro yeni tunooteteku, ngu ngandiro. Nowoondoye ebe ino ino teweroyi; oni oni teweroyi; nowoondoye imakeyingo; onindo muri biyomi yeno tetoyi, nguro gumi ma teweroyi; oni hoorooweyeroweroyi; suwooyi sano, nenengo endeyoweroyi; hamoo mande eweroyi; torige oruweroyi; oni enengo endeyoyingo ngu gome sobowooweroyi; ngu bidodo Yuka Kundingiyimboromu. Mamana mande gurado ye ma gosiyerootoni, nga muri metemi nga tero endeyoyingo. Yo, nga muri oo kenomayingoweroyi, yengo ingonduduye nangge keyoweroyi, ko muri biyomi gura gura, nowoondoye kurimingga oorooteku, ngu bidodo Krayisya de omukondino yowuruwooro, sanggawero udoyi kumooyingo. 25 Yo, Yuka Kundingiyimbo, noore Yisasno keta oruweroyi, ngu yunoyingo. Ngundiro nguro, noore komo Yuka Kundingiyi yokootooyega, ngundo nangge, noorengo endeyoyingo, ko keta oruweroyi, ngu bidodo sobowooni. 26 Ngundiro nguro, noore komo oowoonani bingaminani ma ero okooro, dobookurinani kootuyesina mande biyomi, ma ero goweye sanggawero, enengo oo sitowini, ko enengo ingoyingo gomemo oo gome teteku ngu kenoro, nguro ma ingowato.

Copyright information for `RWORAWA