Galatians 6

Noore Komo Dobookurinani Hoorooweyeroro, Kowuriye Koorowoowato

Ye Kristen dobookurine, ye oni gura kenootoyiga, mbumbuwa tetoningga ngu, asa, ye Yisasno nowoondoyemo hamoo tero, Yuka Kundingiyidodo oorootenggoku, ngundo eneno ooroya, nowoondoye inoya, hooroowetoyiga, ene ngu muri biyomingga tewoku ngu yokoya, Anutno yanggango dikani. Ene ye yengomboro ingonda teyi! Setando ye nguya towooyerootoni, mbumbuwa tewanggoku, nguro ingonda teyi! Ye komo oni dobookuriye hoorooweyeroya, nguro kowuriye koorowooyi. Ngu muringgano nguno ngu, ye Krayisro mamana mande, ngu mete rogoyimo tewanggo. Oni simoo bare Anutro nowoondoyemo hamoo teyingo, ngundo Anut doongeyimo, ngu ene rogo guranangge. Nguro ngu, oni gura ngu kewooroyemonggo enengo oowooyi ingootoni, urungga oorengo oni kandeyimonggo yooteku, ngu komo enengo etuyeroyingo oni ngu oo gomengga gumi ngu wendangeya inoyi. Oni simoo bare guranangge nangge enengo damoni ko teteku, ngu wirikoya kenoyi. Ngu mete, ngundi kini, bine? Oningga ngundiro tero ngu, asa, enengomboro ke oni oni teni. Enengo damoni ngu yoro, dobooyimborododo ma wirikoro kenowero. Ndatero nguro, oni guranangge nangge enengombo enengo kowuri teteku, ngu komo koorowoowa. Oni Anutro mandeni ingoro yowoku, ngu enengo oo sitowi gome gomemu ngu kewooro wesowooya, gumi Anutro ko oningga, ngundi etuyeroyingo oni, ngu ingoweroyi.

Yengo ingonduduye, ngundo ye ma ganayerowero. Oni gura ene Anut ganangoweroyi nguya, ereremo kini. Hamoo oorengo, oni gura oo yuwooyi miteku ngu, ene ngu oowaringga ngu nangge, engge tunootetoni yowa. Ngu mandega ngu ngandiro. Oni newende kurimingga nguro murini keyoro, endeyowaku ngu, asa, nguro enggeni ngu ngandiro. Setando ngu oningga ngu yomburiyoro, yoro, enengo ende biyomi nguno suwooyi sano oruwari. Ngundiro nangge, oni gurado Yuka Kundingiyimboro yanggangoni murini ngu keyoro, oruwaku ngu, asa, nguro enggeni, ngu ngandiro. Ene Yisasno keta oruweroyi ngu yoro, eneno suwooyi sano sugi sugi oruwa. Nguro ngu, noore muri mete teweroyi, nguro ma surenani kiniyewa. Noore ngundiro muringga, nguro ko yanggango tero ngu, asa, kootuyisina, nguro enggeni gome metemi oorengo, ngu yowato. 10 Arisa, ye oni bidodo komo muri gome oorengo teweroyi, nguro ko yanggango teyi. Ngundiya teya ngu, ye komo Anut simoongo Krayisno oorootenggoku, ngu gome oorengo soboyeroya hoorooweyeroweroyi.

Noore Komo Yisas Krayis Oowooyi Bingami Nangge Okoororuwato

11 Nga nakaya urungga nga, ngu nenengombo so uyino nakangootenoku, nga kenoyi.

12 Godange oni gidaregado ye yoyeyi, moondeye doongooweroyi muringga, ngu newendemo uwero tetenggo. Ndadiro nguro, Yuda oniro muriye gumi nguya Krayis de omukondino noorengo mbumbuwaro kumooyingo, nguro mandeni nguya yowuruwooro, oni simoo bare etuyerootenggo. Nguro muri ngandiro. Yuda onindo ngundiro muri ngu kenoya, nguro ene oni oni teya, kowuri ma yunoyi, ero ngundiro tetenggo. 13 Yuda oni, ngundo ene moondeye doongooweroyi muringga, ngu newendemo utenggoku ngu, ene Mosesro mamana mande ngu bidodo keyoweroyi, nguya ereremo kini. Ene ye nguya yowoosooro, moondeye doongooweroyi muringga nguno yoyero, nguro ene bingami okooweroyimboro tetenggo. 14 Ene ngundiro tetoyi, ene nondo ngu oo gura oowooyi bingami, ero ma okoowano. Kini, no komo Yisas Krayis oowooyi bingamini nangge, ero okoororuwano. Ene de omukondino noorengo mbumbuwaro kumoowoku, nguro nangge, no oni oni teteno. Mera ngaro murini biyomi oorooteku, ngu no ma keyowano. Kini, ngu ingondudune kurimingga ngu, Krayisya de omukondino kuri kumooyingo. Merako oni nga doongeyemo, noro murine biyomi kuri oruwonoku, ngu ataga ene ko ma kenowanggo. 15 Oni moondeye doongooweroyi muringga tetenggoku, ngu kingo oo ngundiro. Ko oni moondeye ma doongooyingo nguya, ngu kingo oo ngundiro. Ene Anutdo oni yeni, nenengo keta tunooteteku ngu, ene hamoo oo urungga oorengo! 16 Oni simoo bare ngundiro ingonduduga keyoro ngu, asa, Anutdo enengo sumangeni, ko enengo imakeyingo muringga, ngu oni ngu yunoro, ko oni eneno nowoondoyemo hamoo oorengo tetenggoku nguya, ngu bidodo yunowa.

17 No mande wenga yunowero. No onindo kowuri gura ko nunoyi, ero ma ingooteno. Ndawugaro nguro, no Yisasno nowoondone hamoo tero keyowonokuro, nguro kuri oni oowooyingga ngundo nurewonggoku, nguro mambu doongo oowooyingga, ngu moondenemo ooroote.

18 Ye Kristen dobookurine, nondo Anutno yemboongetoowe, noorengo Oo Bidodo Simburi Simbunani Yisas Krayis, nguro sumangeni yeya orini, ero eyingo. Ngu hamoo oorengo.

Copyright information for `RWORAWA