Hebrews 10

Naru Gurananggemo Krayis Enengombo Anutno Wooro Yeyingongga, Ngu Naru Bidodoboro Yeyingo

Yuda oniro mamana mande ngu oo gome kootuyisina tunooteweroyi, nguro gabogaboyi nangge. Ene Anutno wooro yeyingo kurimingga ngu Anutro wooro yeweroyi oni ngundo ngu dagoma rogowooro simoo barero weti mbumbuwa andangewero wooro yeroruwonggo. Ene ngu wooro yeyingongga, ngundo oniro nowoondoye yeni, ma mete tewa. Hamoo oorengo kini. Ene mamana mande kurimingga, ngundo oni nowoondoye yeyi, gome metemi tunootetoyi, ko, oniro nowoondoye oyimo oo biyomi ingooteku, ngu andangeweroyi mete tetoni ngu, asa, wooro gura yeweroyi koni gura nguya kini. Ngundiro kini, dagoma guranangge nanggemo wooro ngu yetoyi, enengo weti mbumbuwa teyingo, ko ingororuwanggo. Bulmakawu simoongo, ko Meme sidu darowo, ngundo noorengo oyimo oo biyomi teyingo, ngu ma andangewa.

Ngundiro nguro, naru namoko Krayis ngano oniro mbumbuwaboro wooro yeweroyi nguro ombuweroyimboro, ene Anutno ngandiro eyingo.

Ge oniro wooro kurimingga ngu, ko oo kingo duwoo gunoyingongga, nguro ge ma ingoote. Nguro ngu, ge no gowene yeyi guradiro tunootetoni, merako oni goweyi ngundiro tunootewano.
Anutno wooro yeweroyi digi yawasa, nguno nusako karo, ko oo kingo duwoo inoweroyi gura nguya, oniro weti mbumbuwa andangeweroyi, nguro wooro yetoyi, ge nguro gome ma ingowa. Ngundiro nguro, Anutno mandeno oni nakangoyingoku, Krayisdo Anutno eyingo.
O Anut, no ngano oodoowe, gengombo ko te, ero nunootoni, ngu no kongga ngu mete tewano. No gengo mandeno kuri noro nakangoyingo, ngundiro tewano. Eyingo. (Sam 40:6-8)
Yisasdo mande ewoku, ene Anutno ngundiro ko eyingo.

Gengombo oni mamana mandeno wooro yeweroyi, nguro muri yunootoyi, ngundiromu, ge enengo wooro yeyingo ngu, geno yero, ko oo kingo duwoo ge gunootoyi, ge nguro gome ma ingoro, ngu teweroyimboro ma ingoote. Ene, gengo onindo, oo nusakobo wooro yeweroyi digi yawasa, nguno karo, oniro weti mbumbuwa andangewero wooro yetoyi ngu, nguro nguya, ge ma ingoote. Eyingo.
Ene mande gumi gura ko eyingo.

O Anut, no ngano ootooro, no ko gengombo teni ero, nunowaku ngu, no mete tewano. Ero eyingo.
Ngundiro nguro, Anutdo wooro kurimingga ngu yokoro, nguro musiyomo wooro keta ene Yisasdo yeyingo.
10 Ngundiro nguro, Anutdo wooro kurimi yeyingongga, nguro muri yanggangoni andangero yokootoni, Krayis enengombo wooro yeyingongga, ngundo wooro guraga nguro musiyo yoyingo. Ngundiro nguro, Yisas Krayis, ene Anutro ingondudu ngu keyoro, enengo goweyibo wooro naru guranangge, naru bidodoboro yeyingo. Ngu wooro yeyingongga, ngundo nowoondonani sonowootoni ngu, sarayi oorengo tunootetoni, ngundo noorengo oyimo bidodo tewootoku, ngu andangero yokootoni ngu, ataga, noore nenengo ootooro, noore mete Anutno yambo mande teroruwato.

Krayis Enengombo Wooro Yeyingongga, Ngundo Mete Noorengo Weti Mbumbuwa Andangewa

11 Kuri, Yudaro wooro yeyingo oni, ngundo naru guranangge nanggemo, ene dikaro, enengo ko wooro yeweroyi ngu teroruwonggo. Ene ngundiromu, wooro kurimingga yeyingo, ngundo oniro nowoondoye kurimingga, ngundo hahangero mbumbuwa teteku, nguro murini hamoo ma andangewa. 12 Ene Krayisdo naru gurananggemo, noorengo wooro yeyingo ngu, naru bidodoboro weti mbumbuwa andangewero teyingo. Enengo woorongga yeyingo, ngu temukoro ngu naruno, ene sambo endemo oorero, Anut tanggeyimo kandeyi metemi bingamidodosina bibitero ooroote. 13 Ene nguno ootooro, Anut sobowootoni, ngundo enengo mundi oni yoyeni, ene newendemo uro oruwanggo. 14 Nguro wooro guranangge yero, ene nowoondonani hamoo teyingo, nguro weti mbumbuwa naru bidodoboro andangeyunoro, nowoondonani sonowootoni, noore enengo tunooteteto. Asa,, ataga noore oyimo oo biyomi tetetoku, nguro ma ingowato. Ataga Yisasdo naru bidodomo, Anut doongeyimo, noore nowoondonanimo sarayi oorengo yeroroote.

15 Anutro mandeno, Yuka Kundingiyi, ngundo noore etuyerootoni, Anutdo noore enengo rogoyeroro, enengo oni simoo bare kundingiyi oriyi. Yuka Kundingiyimbo nguya ngundiro eyingo.

Oo Bidodo Simburi, ngundo eyingo. Ngu narungga tunootewakuno ngu, asa, no eneno sunggi mande gura ero gosiyoyunowanoku ngu, ngandiro. No nenengo mamana mande ene nowoondoyemo yetoowe keyootoni; ko enengo ingonduduyemo nguya nakangoyunootoowe, gome ingowanggo. Ero eyingo. (Yeremayiya 31:33)
17 Ene mande gura ko eyingo.

No enengo weti mbumbuwa bidodo teyingo ngu, andangeyunoro yokoro enengo oo biyomi tewonggoku ngu, no kabeteyunowano. Ero eyingo. (Yeremayiya 31:34)
18 Ene ngundiro nangge, Anutdo noorengo mbumbuwa andangeyunoro, kabetetoni ngu, arisa, weti mbumbuwaboro wooro yeweroyi koni kiniteyingo.

Noore Nowoondonani Hamoo Teyingo Ngu Yanggango Yero, Anut Tanggeyimo Oorooteto

19 Arisa, ye Kristen dobookurine, Yisas enengombo kuri wooro yeyingo, enengo sidu darowo wendootoni, nguro, noore mete Anutro musiyo kundingiyi oorengo, ene oorooteku nguno uwero oni oni tero, ma sosorewato. 20 Yo, Yisasdo, enengo goweyi noorengo weti mbumbuwanani andangeweroyi yunoyingo, nguro wooro yero ngu, ene noorengo oore keta yeyunootoni, noore mete nenengo Anutno oororo, musiyo kundingiyi oorengonggano, nguno oorowuwato. Yo, Yisasdo, noorengo wooro yeyunowoku ngu, ene oo gabogaboyi Yudaro yowuru yano, nguro musiyo kundingiyi oorengo, ngu towimbo pawangoyingo, ngu ngundiro. Enendo ngu towingga oomboongero, noore yoyokootoni, noore mete newendemo uro, Anutno yambo mande nenengo tero oruwato. 21 Ngundiro nguro, ataga, noore Anutro wooro yeyingo oni kundingiyi, nguro tabango urungga, oorengo ooroote. Ene sambo endemo oorooteku, ngundo noore Anutro oni simoo bare nowoondonani hamoo teyingo, ngu soboyeroroote. 22 Yisasdo enengo sidu darowo noore nowoondonanimo wendoro, sonowootoni, sarayi yetoni, ngundo noorengo oyimo ingootetoku, andangeyunowa. Ngundiro nguro, nowoondonani Anutno gobooro yero, oo bidodo enendo teweroyimboro mande ero gosiyoyingo ngu, noore nowoondonani hamoo tetetoku ngu, ene komo ngundiro tewa. 23 Noore Yisasro nowoondonanimo hamoo teyingo ngu, wesiyoro ero, nguro komo yanggango dowooro sobowooro, ootooro, nguro ingonduduye eraya eraya ma yowato. Ndadiro nguro, noore hamoo oorengo ingootetoku, Anutdo oo tewero mande ero gosiyoyingo ngu ingoro, ngu tewa. 24 Noore komo dobookurinanimboro nowoondoyi teyunoro, hoorooweyerowero ko yanggango tero, enengo ingondudu yokutuyerootooye ngu, asa, ene nguya oni gidegaro nowoondoyi teyunoro, muri metemi ngu tewanggo. 25 Noore Kristen dobookurinani nguya, yowuruwooweroyi muri, ngu ma yokowato. Oni songombo tetenggoku, ngundiro kini, noore ingooteto, Krayisdo ombuweroyi, naru ngu namoko ombute. Ngundiro nguro, noore dobookurinani nowoondoye yanggango yunoro, nguro ko yanggango tewato.

Noore Ingonda Tewato, Anutro Nangoni, Ngu Ma Kootu Inowato

26 Ene noore Anutro mande hamoongga kuri ingoro, nowoondonanimo hamoo tewootoku ngu, kootuyisina, noore ingondudunonggo endeyoro, naru bidodomo weti mbumbuwa tewatoku ngu, asa, weti mbumbuwa andangeweroyi wooro gura kini. 27 Ngundiro tero ngu, ngundo Anutro mundi oni ootooro, asa, noore naru bidodomo, Anutdo ndadiro uri biyomingga wirikoyeroweroyi naruno yunowaku, ko de nombo ma kumooweroyingga, nguno naru bidodomo yoodeweroyi naruno, nguro nguya sosorewato. 28 Oni gurado, Mosesro mamana mande kootu inootoni ngu, oni eraya ngundi kabusa, ngundo kenoro, nguro ene bungomo mande sanggawero ero, asa, ngu oningga, nguro nowoondoyi ma tetoyi, ngu komo ureyi kumoowa. 29 Nguro ngu, oni ene Mosesro mamana mande ngu kootu inoro ngu, ene komo nguro gumi kumoowaku ngu. Asa, oni ene ndawu oo muringga, nguno wooro yeweroyi ngu Anutro nangoni Yisas, ngundo noorengo weti mbumbuwa ngu kuri andangero, kootu inoro, nguro ngu, sunggi mande keta ero gosiyoyingo ngu. Yisasdo ngu noore yoyeni, oni keta gome nenengo oorengo kundingiyi, Anut doongeyimo yoyeyingo, nguro ngu, ene Anutro sumangeni Yuka Kundingiyimbo inowoku, ngu kootu inowaku ngu, asa, oniyooge, nguro gumi ndadiro biyomi oorengongga ngu yowa? Hamoo oorengo, ogingo urungga sugi sugi yororuwa! 30 Anutro mandeno, noore kuri ingootetoku ngu, Anutdo ngandiro eyingo. Muri biyomi onindo tetenggoku, nguro gumi teyunoweroyi ngu, noro ko nangge, eyingo. No nenengombo uri biyomi, ngu gumi teyunowano. Anutdo mande gura nguya eyingo.

No nenengo oni simoo bare wirikoyerowano. Ero eyingo. (Dutoronomi 32:35)
31 Anut yanggangonidodo keta oorooteku, ngundo noore wirikoyeroweroyi, ngu oo urungga oorengo. Ngundiro nguro, noore komo sosoreyingo urungga tewato.

32 Ye koretero Anutro mande keta gome ingoro, nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu ko ingoyi. Ngu naruno, ye nowoondoye hamoo teyingo, nguro bine kowuri urungga yunootoyi, koorowootoyi, ene ye yanggango dikatenggo. 33 Ngu naruno, ye oni simoo bare ye kewooroko dikaro, yengo nowoondoye hamoo teyingo, ngundiro nguro, ene ye mande biyomi yunoro, kowuri urungga nguya, yunootenggo. Naru gidegano, nguno oni gidaregado, Kristen oni kowuri yunootoyi ngu, ye kenoro Kristen dobookuriye yeyoro, oororo hoorooweyeroyingo. 34 Ye oni simoo bare, Yisasro nowoondoye hamoo teyingo, nguro ya biyomimo oriyingo, ngu yeyoro, nguro nowoondoyi teyunoyingo. Naru gidegano oni nowoondoye hamoo ma teyingo, ngundo yengo oo sitowi kingo sobibiyoro yootoyi ngu, nguro ye nowoondoye imakeyingomo oriyi. Ndadiro nguro, ye kuri ingowonggoku, yengo oo sitowi hamoo oorengo ngu, sambo endemo sugi sugi ooroote.

35 Ngundiro nguro, ye Anutno nowoondoye hamoo teyingo yanggangongga ngu ma kootu inowero. Kini, ene yengo nowoondoyemo hamoo gome dowoororuwanggoku ngu, asa, nguro urini ngu urungga oorengo. 36 Ene ye nowoondoye, Anutdo ko ero yunowoku, ngu tewero hahangero temukoro ngu, asa, oo bidodo Anutro mande ero gosiyoro, yunoyingo, ngu yowanggo. 37 Anutro mandeno, ene ko yoyoyingo oni Mesayiya, nguro ngandiro eyingo.

Naru ootuwoo bodaga oode, oni merako ngano ombuweroyiga, ngu ombuwa. Ene naru pirungga ma sobowoowa.
38 Anutro mandeno, Anutdo ngandiro eyingo. Noro oni gome nenengo ngu, noro newendemo hamoo tero keta oruwa. Enengo newendemo hamoo ngu, woosooro ko oorowuwaku ngu, asa, no nguro nowoondone biyomi yewa. Eyingo. (Habakuk 2:3-4)
39 Ene ngandiro nguro, oni Anutno nowoondoye ero inootoni, yomburiyerowoku, noore ngundiro oni kini. Kini, noore oni nowoondonani hamoo tero keta oruweroyi, ngu sugi sugi yowato.

Copyright information for `RWORAWA