Hebrews 11

Nowoondoye Hamoo Teyingo, Nguro Muri Damoni

Anutno nowoondoye hamoo teyingo, nguro muri ngandiro. Noore nowoondonani, Anutdo oo yunoweroyi ngu sobowooro, nowoondonani yanggango dowoowanggo. Oo doongenanimbo ma kenootetoku ngu, nowoondonanimbo gome oorengo watayi tero, ingootooye ooroote. Oni kuri oruwonggoku, ngu Anutro nowoondoye hamoo tetoyi ngu, nguro Anut oni oni tewo. Eyingo. Noorengo nowoondonani hamoo teyingo, nguno kuri ingooteto, kuri Anutdo etoni, oo sambono ngu tunooteyingo. Ngu naruno, ngu oo ngu ma tunooteyingomo, ene ngu oo ngu yetoni tunootetoni, ataga noore kenooteto.

Ebel, Inok, Ko Nowa

Ebel, Anutno newende hamoo tetoni, nguro ene Anutno wooro gome yeyingo. Ngu woorongga yeyingo, ngundo Keyinro wooro yeyingo, ngu dagaro gome tunooteyingo. Yo, Ebel newende hamoo tetoni, nguro Anutdo enengo wooro yewoku, nguro oni oni tero, ene oni nenengo ero eyingo. Ebel ngu kuri kumooyingo, ene enengo newende hamoo teyingo, ngundo ataga nguya, noore etuyeroote.

Inok, Anutno newende hamoo tetoni, nguro Anutdo ngu yoro sambo endemo ooretoni, ene ma kumooyingo. Anutdo, kuri ngundiro yootoni nguro, oni erewero ma kenoyingo. Kuri, Anutdo Inok yoro sambono ma ooreyingo naruno, Inok, ene Anutro ingonduduni keyootoni, nguro Anutdo, ene kenoro oni oni urungga teyingo. Ene oni Anutno newende hamoo ma teteku ngu, ene Anutro ingonduduni nenengo ma keyootoni, nguro ngu, Anutdo ma oni oni tewa. Ndadiro nguro, oni Anut tanggeyimo oorowuwero ingoro ngu, asa, ene komo Anut keta oorootekungga, nguro newendemo hamoo teya ngu, enengo ingonduduni bidodo, newendemo nguya bidodo, nguno dowoomomooni. Ngundiro tewaku, nguro Anutdo kumana gome metemi inowa.

Anutdo Nowano oo kootuyisina tunooteweroyi nguro etoni, ingoro, nguro ene newendemo hamoo teyingo. Ngundiro nguro, ene wanggo urungga oorengo tero, nguno, enengo bareyi simoongo tengakuriyi nangge yoyoro, wanggo newendemo uro, nguno gome oodoyi, sono tuwi urungga, ngundo ma yomburiyeroyingo. Yo, Nowa ngu Anutro newendemo hamoo tetoni, nguro Anutdo Nowaya oni nenengo eyingo. Yo, Nowaro newendemo hamoo teyingongga, ngundo simoo bare bidodoboro weti mbumbuwaye, ngu Anutdo ngu yootunoyingo.

Ebaraham

Ebaraham Anutro newendemo hamoo tetoni, Anutdo negongootoni, ene ende damoni yokoro, mera gura inowero ero inootoni, nguno toongewo. Ebaraham ngu Anutdo mande ewoku, ngu keyoro, enengo mera yokoro, yade yade toongeyingo ngu, ndawu meranggano toongeweroyi ngu, ene ma ingoyingo. Ene newendemo hamoo tetoni, Anutdo merangga inowero mande ero gosiyowoku, nguno oorowuyingo. Ene mera songo oni ngundiro, ene towimbo tookoododo ya nangge yero ootooro, mera gurasina gurasina, oororo omburo tero oruwo. Ene ngundiro oruwoku, ngu mete, ene Anutdo mande ero gosiyowoku, nguro newendemo hamoo teyingo, kootuyisina ene mera ngu, ene ko enengo soweni nguya, ngu mera ngu enengo oorengo yunowa. Nguro ngu, nangoni Ayisak, ko osiyi Yekob nguya, ngu merako nguno ngundiro tero oruwonggo.

10 Ene ngundiro ootooro, nguro ene kuri ingowoku, Anut enengombo ngu ende urungga ngu teweroyimboro ooreni ingoro tewoku, ngu sugi sugi oruwa. Ebaraham ene ende urungga ngu newendemo uweroyimboro, enengo naru sobowooro oruwo.

11 Anutdo Seraya nangonggega bisiyowa, ero, mande gosiyoyingo. Ngundiro etoni, ene, Sera simoo bisiyoweroyi naruni, ngu kuri kiniteyingo. Ene, Anutdo mande ewoku, ngu ingoro, ene newende hamoo teyingo. Ngundiro nguro, Anutdo Sera yanggango inootoni, ene nangoni simoongga bisiyoyingo. 12 Ngundiro nguro, oni guranangge Ebaraham, ngu kuri dogoni yeyingo, nguro kumoowero namoko tewoku, ene oni bidodoboro osisembeni tunootetoni, enengo osisembeni ngu sambono tootu ngundiro tunootero, wendeyino keredi ngundiro nguya, tunooteroruwanggo. Onindo nguya, ngu kandangeweroyi ereremo kini. 13 Ngu oni simoo bare nowoondoyemo hamoo tero, ene kuri kumoowonggo. Ene merako oruwonggokuno oo gomengga, Anutdo yunowero mande, ero gosiyoyingo, ngu ma yoyingo. Kini, ene nowoondoyemo hamoo tero oodoyi, kootuyisina, Anutdo mande ero gosiyowoku, ene ngundiro tewa. Ene kuri nga merangga, ngano oni songomboro mera ngundiro ootooro, mera bidodomo, oororo, omburo teroruwo. Ndadiro nguro, nga merangga, nga enengo mera oorengo kini. Eyingo. 14 Oni ngundiro mande etenggoku, ngu noore ingowato. Ene enengo mera hamoo sambono, ngu ereweweroyimboro ingootenggo. 15 Ngundiro nangge, enengo nowoondoye ngu, enengo ende kuri oruwonggoku nguno, ko ombuwero ingootoyi ngu, nguro ingoro, asa, ene mete ko nguno yowoorengoro oorowuweroyi, nguro oore moore. 16 Ene ngundiro ma teyingo. Kini. Enengo nowoondoye kuri mera gurano oorowuwoku, ene ngu merangga ngu gome oorengo, ngundo nga merangga nga dagate. Ngundiro nguro, Anut ene ngu oni, ngundo mande eyingo, nguro ma oyimo yoyingo. Ge noorengo Anut, ero eyingo. Ene Anutdo ngu oni nowoondoyemo hamoo teyingo, noore ingootetoku, Anutdo, nguro ende yomosiyootoni oororo oruweroyimboro, yomosiyoyunoyingo. Ngu ende gomengga ngu sambo ende.

17 Ebarahamndo Anutro sunggi mande yowoku ngu, ngu ngandiro, Anutdo Ayisakro osisembeni oowooyingga oorengo inowa. Ngundiro nangge, Ebaraham Anutro newende hamoo tetoni, nguro Anutdo Ebarahamya ewoku naruno, ene nangoni guranangge, Ayisak, ngu yoro eneno wooro yeyingo. Ene ngu ingoro, ene Anutro mandeni keyowero mayeyingo. Anutro mandeno, Anutdo Ebarahamno ngandiro eyingo. Ayisakro soweni ngunonggo gengo osisambage tunootewanggo, ero eyingo. 19 Ene ngandiro ingondudu teyingo. Ayisak kumootoni ngu, Anutdo mete yokutuwootoni, ko ootoogewa ero ingoyingo. Ngundiro nguro, hamoo oorengo, nguro mande adingayi ngu ngandiro, Ebarahamndo nangoni merenonggo ko yoyingo. Ero eyingo.

Ayisak, Yekob Ko Yosep

20 Ayisakdo Anutro newendemo hamoo tero, nguro ene Yekob, Isoo eraga, kumana yunoyingo. Ngu kumanangga, nguno oo kootuyisina tunooteweroyi, nguro eyingo. 21 Yekob Anutro newendemo hamoo tero, ene kumoowero naru namoko tetoni ngu, enengo nangoni, Yosep simoongo simoo erayaga, ngu kumana yunoyingo. Ngundiro tero ngu, ene enengo usudogo sosowoomo penggootero, Anutno yambo mande teyingo. 22 Yosep Anutro newende hamoo tero, ene kumooweroyimboro namoko tero eyingo. Kootuyisina, Iserel onindo Igip mera yokoro saweroyi nguro ero, enengo wimbuyi yoro, oororo, enengo merako merengooweroyi, nguro nguya eyingo.

Moses

23 Moses eweyi nemi, Anutno nowoondoyari hamoo teyingo, nguro Moses nemimbo bisiyoro kenootori, nangoyari gome oorengo tetoni, yoro, oongoorootori, kombo kabusa oriyingo. Ene Igip mera oni sobosobo koreteyingo, nguro mamana mandeni, ngu ngandiro ewoku, nguro enengo mundi oni Iserel oniro simoo buniyo bobodi, ngu bidodo ureyi kumoomukowanggo, nguro ene ma sosoreyingo. 24 Mosesndo, Anutro newendemo hamoo teyingo. Ene kuri oni urungga tetoni ngu, onindo eneya Igip mera, nguro oni sobosobo koreteyingongga nguro namboni ngu nangoni, etoyi, ingoweroyi ngu yokoyingo. 25 Kini, ene Anutro Iserel oni nguya, kowuri yowero ingoyingo. Ene mera ngaro muri naru bodaga nangge oruweroyi, ngu keyowero ma ingoyingo. 26 Onindo ene bungomo mande sanggawero, kowuri inootoyi; Mosesndo ngu kowuri ngu bidodo koorowooyingo. Ngungga ngu, Krayis, noore ko yoyoweroyi oningga, ngundo noorengo kowuri koorowooyingo. Ngundiro nguro, ene newendemonggo ingowoku ngu, kowuri koorowoowoku kongga, ngundo digi beye oo gome gome Igip merako oorooteku, ngu bidodo dagayeroote. Ngundiro tero ngu, ene kootuyisina, Anutdo uri metemi sambono oorooteku, inoweroyi, nguro ingowo.

27 Moses Anutro newende hamoo tero, nguro ene ootoogero, Igip mera yokoro oorowuyingo. Ene mera nguro oni sobosobo koreteyingo, nguro sanggirinimboro ma sosoreyingo. Kini, ene newende yanggango ootooro, Anutdo ko rogo tero inowoku, ngu kongga ngu teroruwo. 28 Mosesndo Anutro newendemo hamoo tetoni, nguro ene Anutdo oo ewoku, ngu keyoyingo. Ene Iserel oni simoo bareno etoni, Sipsip yutoro, sidu darowo yoro, yamuko kembe dabemimo, sogi oorongootoyi, nguro ngu, sambo endemo onindo oni yureyi kumooweroyimboro omburo ngu, Anutro sunggi yamukono oodoni kenoro ngu, asa, simoo gogoro ngu yano oorootenggoku ngu dagayeroro, ene ma yureyi kumooyingo.

Iserel Oni Oowooyingga Oorengo Yanggango Nowoondoye Hamoo Teyingo

29 Iserel oni Anutro nowoondoyemo hamoo tetoyi, nguro Anutdo Wendeyi Dagoyi, ngu toongootoni, mera ariyetoni, nguwoore urooreyingo. Ene Igip mundi onindo Iserel oni yoyowero, kendutero, ene nguya sono koongeyingo musiyongga, nguwoore ene towoongoro, oororo, ene sono nero kumoomukoyingo.

30 Iserel oni Anutro nowoondoyemo hamoo tetoyi, nguro Yeriko endemo digibo oonggoo pawa teyingo, ngu sa kandegura gidemboro eraya, ngu pawangoro endeyoroodoyi, asa, digibo oonggoo pawa teyingo ngu, tookero soreyingo. 31 Yeriko endemonggo, ooreko ooreko bare oowooyi Rehap, ngu ene hamoo ingoyingo, Anutdo hooroowenerowa. Ngundiro nguro, ene Iserel oniro, oni bagayeroweroyi, torige endemo mayero, oo bidodo kenowero mayetori ngu, ene hoorooweyeroyingo. Ngundiro nguro, ene oni simoo bare nowoondoyemo hamoo ma teyingo nguya, ma oonooteyingo.

32 Ngundiro nguro, nondo ataga, ndadiro mandega soweyoro ewano? Kini. No Gidiyon Barak, Samson, Yepita, Dewit, Samuwel, ko Anutro ingondudu eyingo oniro nguya, mande eweroyi, naru kini. 33 Ngu oni ngu, ene Anutro nowoondoyemo hamoo tetoyi, nguro ene mera oni sobosobo koreteyingo oni ururu oowooyingga, nguro me oni nguya oowooyingga oorengo, nguro me ebeye dagayingo. Ene, Iserel oni simoo bare yanggango soboyeroro, mande hamoo nenengo, ero oruwero teyingo. Nguro ngu, ene Anutdo oo yunowero mande, ero gosiyowoku, ngu yoyingo. Oni gidarega nusako koki oowooyi Layon, ngu manggowo ukingootoyi, ngundo ene ma yureyingo. 34 Ene Anutro nowoondoyemo hamoo tero ngu, oni gidega de nombo urungga ngu wemooro, sobiyoro sodedo satoyi, nguro mundi onindo dugebo ma yurewanggo. Oni gidarega kiyayi yeyingo ngu, ko yanggango yoro, ene yanggango ebe ureweroyi oni tunooteyingo. Ene oni gidaregaro me oni, mera guranonggo ngu oweyeroyingo. 35 Oni gidarega kuri kumooyingo, ngu ko keta ootoogetoyi, nanamoyembo ko yoyoyingo. Ene nowoondoyemo hamoo teyingo, oni gidarega nguro mundi oni, ngundo yoyoro, ya biyomimo yoyero ngu, ogingo urungga oorengo goweyemo yunoro, ngundo yoyeni, mande etoyi, noore nowoondonanimo hamoo teyingo, ngu yokoro, Anut kootu inoyingo, ero eyingo. Ngundiro etoyi ngu, asa, ene ogingo yunootenggoku, ngu yokootoyi, kingo sawanggo. Ene oni oowooyingga enengo nowoondoye hamoo teyingo ngu yanggango dowooro, nguro kumooyingo. Ndadiro nguro, ene ingoyingo, kootuyisina, ene keta ko ootoogero, Anutya sambo endemo gome oruwanggo.

36 Anutro nowoondoyemo hamoo teyingo, nguro oni gidarega enengo mundi onindo kowuri yunoro, yomooyunoro mande ero, gisaruyeroro, yoyoro ya biyomimo uto yanggango gagiwibo gosiyeroro, yoyeyingo. 37 Oni gidarega Anutro nowoondoyemo hamoo teyingo, nguro mundi onindo digi yoro ngundo moondeyemo oorongooro yureyingo. Mundi onindo oni gidarega, ene de toongooweroyi duge oowooyi Soo, ngu yoro, ngundo kewooro yootoongooyerootoyi, goweye gumi gumi tunootetoyi, duge piru gura yoro, ngundo yodongootoyi, kumooyingo. Nowoondoyemo hamoo teyingo nguro, oni gidaregado bo gura oowooyi Sipsip, ko bo gura oowooyi Meme, nguro goweyi yoro ngundo ngu moondeye towi ngundiro doobengoro, ene oororo, omburo, tero, nguro ene goweyeboro oo nguro ingoro wenonootoyi, onindo kowuri yunoro muri biyomi oorengo ngu teyingo. 38 Ngundiro nguro, ene oni kini merako nguno saro, nguno endeyoro, yadoyi, gumimbo purimo oorero, nguno kombiteyingo. Oni gidaregado ngu mere digi woondoko nguno nguya kombitetoyi, gumimbo mera mereyi newendemo nguno nguya uro, kombitemukoyingo. Ngu oni ngu, ene oni simoo bare muriye gome nenengo, merako oni ngano oruwonggoku, nguro muriye dagayeroote.

39 Ngu oni simoo bare ngu bidodo, Anutro nowoondoyemo hamoo tero, Anut doongeyimo oowooye metemi yoyingo. Ngundiro oni ngu, ene Anutdo kuri oo gomengga yunowero ero, mande gosiyoyingoku, ma yoyingo. Kini, naru wengangga ngu sobowooro nguno yowanggo. 40 Ndadiro nguro, kurimi oorengo, Anutdo noorengo sunggi mande ero gosiyoyingo ketangga tewoku, ngundo sunggi mande kurimingga, ngu dagayingo. Nguro damoni ngandiro. Nowoondoyemo hamoo teyingo oni kuri kumooyingo, ko, noore nowoondonanimo hamoo teyingo oni ataga nguya, Anutdo hoorooweyerootoni, kootuyisina naru gurananggemo, noorengo bidodo yowuruwootooye, Anutdo noore yoyeni, oni nenengo oorengo tunootewato.

Copyright information for `RWORAWA