Hebrews 5

Noorengo Anutno Wooro Yeyingo Oni Kundingiyi, Nguro Tabango Urungga, Ngundo Noore Ko Yoyowa

Anutno wooro yeyingo oni kundingiyi nguro tabango urungga, ngu rogo teweroyi, nguro muri ngandiro. Anutdo oni rogo tero, enengo kono yoyetoni, oni simoo bare hoorooweyeroyimboro, oo gura gura kingo Anut inoro, ene wooro kundingiyi, noorengo weti mbumbuwa andangeweroyi, eneno yeyingo. Ngundiro oningga ngu, ene Anutno newende hamoo teyingo, naru gura yanggango kini nguro, ene muri biyomi tewo. Ngundiro nguro, ngu oningga, ngundo oni muri biyomi tero, metemi ero ingootenggoku, nguro ene mete nowoondoyi teyunowa. Ngundiro nangge, ngu oningga ngu, ene nguya weti mbumbuwa tetoni, ene komo koretero, enengo weti mbumbuwa ngu andangero Anutno wooro yerogogo, asa, oni simoo barero weti mbumbuwaye, nguro Anutno wooro kootu yewa.

Oni gura enengombo enengo oowooyi okooro, ngunonggo Anutno wooro yeyingo oni kundingiyi nguro tabango urungga, nguro kongga ngu, enengombo rogo teweroyi, ene ereremo kini. Anut enengombo, ndawu oninggado ngu kongga tewero ingooteku, ngu rogo tete. Ene kuri, Eron oningga, wooro yeweroyi oni kundingiyi nguro tabango urungga rogo teyingo, ngundiro.

Nguro ngu, Krayis nguya, enengombo oowooyi okooro, Anutno wooro yeweroyi kongga, enengombo ma rogo teyingo. Kini, Anutdo Yisas oowooyi okooro, ngandiro eyingo.

Ge nenengo nangone, ataga, no gengo awangge tunooteteno. Ero eyingo. (Sam 2:7)
Anutro mande bungonggano, ene Krayis oowooyi bingami okooro nguya, ngandiro eyingo.

Suwooyi sano, ge Anutno wooro yeyingo oni kundingiyi, sugi sugi oodoyi, kuri no Mekisedek rogo tetoowe, ko tewoku ngundiro. Ero eyingo. (Sam 110:4)
Yisas merako oruwokuno, ene Anutno kira yanggango ero sendoro, sumoo inoro nguya tetoni, nguro Anutdo ngu kumoongga nguno yanggango inoyingo. Ene enengomboro ingowoku, ngu ene Anut newendemo oodoni, nguro Anutdo enengo kira teyingo, ngu ingoro ene hooroowetoni, ene kumooweroyi, nguro ma sosoreyingo. Ene Anutro Nangoni oorengo. Ngu hamoo. Ene merako oruwokuno ngu, ene ogingo ingoro, ene kumooyingo. Ndadiro nguro, Anutdo rogo teyinoro, ene ngundiya kumooni ero eyingo. Nguro enengo mandeni keyoweroyi muringga, ngu etungoyingo. Yisasdo Anutro ko rogo tero inoyingoku, bidodo temukoro ngu, ene oni nenengo oorengo tunootetoni, oni simoo bare enengo mande ingoro keyootenggoku, ngu hoorooweyeroro, ko yoyowa. 10 Nguro ngu, Anutdo Yisas wooro yeyingo oni kundingiyi, nguro tabango urungga, rogo tero, ene kuri Mekisedek rogo teyingo ngundiro. Eyingo.

Noore Krayisro Nowoondonani Hamoo Teyingo Ngu Ma Yokowato. Nguro Ingonda Tewato!

11 No ingondudu oowooyingga Mekisedek, nguro mande yeno wesiyoro ero, nakangowero. Ngundiro mandega ngu yeno tunoo wesiyoro eweroyimboro, no nguro oore erewero ko biyomi tetoowe, ngundiro, naru oowooyingga ye sodeyebo nangge mande ingoro, yoro nowoondoyemo ma siriyootenggo. 12 Naru pirungga, ye Anutro mande damoni ingootoyi, nguro nowoondoyemo ma uyingo. Yo, yendo oni gidarega Anutro mande damoni etuyerootoyi, watayi teyingo. Ene ye enengo mande damoni nguro oni gidarega gome nenengo etuyeroweroyi nguya ereremo kini. Ngundiro nguro, oni gidaregado ye etuyerowanggo. Ngu ngandiro. Ye oowari yanggango ma nero, nguro ye nono nangge mete nerorootenggo. 13 Oni gura oowari ma nero, ene nono nangge neteku ngu, ene oni buniyo bodaga nonono ngundiro. Buniyo bodaga, ngundo ene oo biyomi, metemi teweroyi, ene watayi kini. Oni kuri urungga tero ngu, ingondudunimo oo biyomi metemi nguya, wirikoro ingoweroyi nguya, urungga tewa. Ngundiro nguro, oni enengo newendemonggo ndawu ooga ngu biyomi, ko metemi teweroyi, ngu wirikoro gome ingootenggo.

Copyright information for `RWORAWA