Hebrews 8

Yisas Noorengo Anutno Wooro Yeyingo Oni Kundingiyi Nguro Tabango Urungga

Asa, nga mandega ngaro ewonoku, nguro damoni ngandiro. Ataga, noore Anutno wooro yeyingo oni kundingiyi, nguro tabango urungga, ngu Yisas. Ene sambo endemo ootooro, ene ataga Anutro duridarini, ngu tanggeyimo, bibitero ooroote. Ene Anut kandeyi metemisina oowooyi bingamidodo teweroyi musiyongga, nguno ooroote. Ataga, Yisasdo Anutro musiyo kundingiyi oorengo, nguno Anutno wooro yeyingo oni kundingiyi, nguro tabango urungga, nguro koni ngu tete. Onindo yambo ya kundingiyingga ngu ma yetenggoku ngu, Anut enengombo yeyingo.

Anutno wooro yeyingo oni kundingiyi, nguro tabango ururu bidodo, ngundo oninonggo, oo gura gura kingo yoro mayero, Anutno inoro wooro yeyingo, nguro koye ngundiro teyingo. Noorengo Anutno wooro yeyingo oni kundingiyi, nguro tabango urungga, Krayis, ene nguya, komo Anutno wooro yeyingo. Ndadiro nguro, Yisas ene Liwayiro soweyemonggo ma tunootetoni ngu, Mosesro mamana mandeno, wooro yeweroyi, ko nguro eteku ngundiro, Yisasdo merako ngano ootooro ngu, ene wooro yeyingo kongga ngundiro, ngu ma tewa. Ndadiro nguro, ene merako ngano Anutno wooro yeyingo oni kundingiyi oowooyingga, Mosesro mamana mande keyoro, Anutno wooro yero, oo gura gura Anut inoyingo. Anutno wooro yeyingo oni kundingiyi, merako ngano oorootenggoku, nguro koye ngu namoko Yisasro koni, yambo ya hamoo sambo endemo oorooteku, ene ngundiro kini. Noore nga mandega ingootetoku, ngu hamoo, ndadiro nguro, Mosesndo towimbo Anutro yambo ya kundingiyi yetoni ngu, Anutdo eneya ngandiro eyingo.

Ge ingonda te! Ge towimbo yambo ya kundingiyi yewero ngu, ge purimo oruwoku naruno ya gabogaboyi etunggerowonoku, ge komo ngundiya ye! Ero eyingo. (Eksodas 25:40)
Ene Yisasdo Anutno wooro yeyingo oni kundingiyi, nguro ko teyingo. Enengo koningga, ngundo merako ngano, Anutno wooro yeyingo oni kundingiyi, nguro koye, ngu hamoo oorengo dagayeroote. Ndadiro nguro, Yisasdo merako simoo bare nguya, Anutya kewooroyemo, kawarara tero ooroote. Nguno ngu, Anutdo sunggi mande keta ero gosiyoro noore yunoyingongga, ngundo sunggi mande kurimingga, ero gosiyoyingo, ngu hamoo oorengo dagate.

Sunggi Mande Keta Gosiyoyingo, Ngundo Sunggi Mande Kurimi Gosiyoyingongga, Ngu Dagate

Sunggi mande kurimi, ngundo oni hoorooweyeroweroyi, nguro yanggango kini, nguro ene Anutdo oo tero ewoku, ngundiro gome ma enggeyingo. Ngundiro nguro, Anutdo ngu kenoro, ingoro yokoro, oni simoo bare merako, ngano oorootenggoku, nguno ene sunggi mande keta ero gosiyoro yunoyingo. Sunggi mande kuriminggakuno, Anut ene ingooteku, Yuda oni simoo bare enengombo ngu keyoweroyi kini. Nguro ngu, Anutdo ene bungomo mande sanggawero eyingo. Anutdo oni simoo bare sunggi mande ketangga yunowero ingoyingo. Anutro mandeno, ngandiro ero nakangoyingo.

Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo eyingo. Nga mandega nga, ye gome ingoyi! Kootuyisina naru gurano, no Iserel osisembeni, ko Yuda osisembeni, nguro sunggi mande ketangga ero gosiyoro yunowano.
Sunggi mande ketangga ero gosiyootenoku nga ngu, sunggi mande kurimingga gosiyoyingo, ngu Iserel osi sambaye yunoyingo, ngundiro kini. Kurimi, ene Igip mera yokootoyi ngu, nondo hoorooweyeroro, yodowooro, oore etuyeroyingo. Ngundiro tetoowe, ene noro sunggi mande ero gosiyoyingongga, ngu ma keyoyingo. Ngundiro nguro, no ene kootuyunoro yoyokooteno. Oo Bidodo Simburi ngundo mande, ngundiro eyingo. 10 Oo Bidodo Simburi ngundo mande gura eyingo. Kootuyisina, sunggi mande koreteroga kinitetoni ngu, no Iserel osisambaye, Yuda osisambaye, nguro mande ero gosiyoyingo, ngu yunowano. Nondo nenengo mamana mande, ngu enengo ingonduduyemo yero, nowoondoyemo nguya nakangowano. Ngundiro tetoowe ngu, asa, nowoondoye ngu metemi ingoro keyowanggo. Nondo enengo Anut oodoowe, ene nono yambo mande teroruwanggo. Ene noro simoo bare tunootetoyi, nondo ene hoorooweyerowano. 11 Ngundiro nguro, yengomo yengomo dobookuriye konebaye ma etuyerowanggo. Ye komo Anutro muri ngu ingoyi. Kootuyisina, ngu naruno, noro oni bidodo oowooyedodo, ko, oni oowooye kini, ngundo noro murine ngu gome oorengo ingowanggo. 12 Nondo nowoondoyi teyunoro, enengo sumange teyunoro, weti mbumbuwaye andangeyunoro yokoro, enengo muri biyomi tetenggoku, ngu kabeteyunowano. Eyingo. (Yeremayiya 31:31-34)
13 Anutno sunggi mande ketangga ero gosiyoyingo nguro etoni, ngu naruno, ene sunggi mande gura kuri ero gosiyoyingo ngu, ataga, ngu kuri biyomi ngundiro tunootete. Ngundiro nguro, ngu sunggi mande kurimingga ero gosiyoyingo, ngu kurimi oorengo tunooteyingo. Ngundiro nguro, naru bodaga nangge oode, ene kinitewa.

Copyright information for `RWORAWA