James 5

Oni Oo Sitowidodo Nguro Mande

Ataga no, ye sitowidodo oni, ye mande yunooteno. Oo kowuri urungga yeno ombuwero teteku, nguro ingonda teyi! Ye komo nguro sendo moguru urungga tewanggo. Ye oo nggiringgara merako ngano ootooro, kinitemukowaku, nguro nowoondoyemo hamoo teyingo. Yo, hamoo, yengo oo sitowiye irosaraye nguya kinitemukowa. Yengo towikumbaye nguya toowumbo kimboromborongootoni, soroyi yewa. Yo, yengo beye, semeto, oo ngu bidodo yomburiyowa. Wirikoyingo naru wengamo, yengo oo yomburiyoweroyi ngu, Anutdo wirikoyeroweroyi, nguro sunggiyi. Ndadiro nguro, ye yengo sitowiye merako ngano kiniteweroyi, nguno nowoondoyemo hamoo tero, nguno ngu, ye Anutro nowoondoyemo hamoo ma teyingo. Ngundiro nguro, ye yengomboro nangge ingoro, nguro ye digi beye ngu yoro oororo, yowuruwootoyi, oo sitowi urungga tunootete. Nguro ngu, Anutdo ogingo urungga ye yunowa. Gome ingoyi! Ko onindo yengo kononggo oowari engge setoyi, yendo ngu ganayeroro, ye nguro uriye yoro, yengo sorengowonggo. Yengo ko oni nguro meno ngu Oo Bidodo Simburi yanggangonidodo oorengongga, ngu doongeyimo, kuri tunootewo. Naru bidodomo, ye merako ootooro, ye oo gome gomemu nangge yoro, watayero. ngunonggo yengomboro ingoro, oni oni tero oruwonggo. Ye oo gome gome nero, oonggooye ndinditero oruwonggo. Ngundiro nguro, Anutdo kootuyisina, ye wirikoyerowa. Oni nenengo oorengongga, ngundo yeno biyomi gura ma tero, ebe ngu gumi wendangero, ngu ma yureyingo. Ene yendo kingo yoyoro, mande wirikoyingo onino yoyero, yureyi kumooyingo.

Noore Komo Nowoondonani Yanggango Tero, Kowuri Koorowoowato

Nguro ngu, ye dobookurine, ye komo nowoondoye gome yanggango teyinoya, kowuri bidodo koorowooya, Oo Bidodo Simburi ko ombuweroyiga, ngu sobowooyi. Onindo Oo Bidodo Simburiga, ngu ko ombuweroyiga, ngu sobowootoyi, ngu ngandiro. Ko simburi ngu, ene kono oo engge gome metemi enggeni, ero sobowoote. Yo, enengo newende yanggango teyinoro, ene sono midugu naru, sa naru erayaga ngu soboyeroote. Ngundo ko tero yokootori ngu, asa, ene oowari engge yowa. Nguro ngu, ko simburi newendemo yanggango teyinowoku, ye komo nguya nowoondoyemo teyinoya, ye komo kowuri bidodo koorowooyi. Ndadiro nguro, Oo Bidodo Simburi, ko ombuweroyi naruni, ngu namoko oorengo tete. Ngundiro nguro, yengo nowoondoye ngu komo yanggango oriyi.

Ye dobookurine, ye Kristen dobookuriyeboya sanggiri teyinoro, mande kootuyisina nguya, ma ewero. Kinitetoni ngu, Anutdo yengo muriye biyomi ngu wirikoyerowa. Ye ingoyi! Wirikoyeroyingo oni, ngu yengo yamukono dikateku, awe. 10 Ye dobookurine, kuri Anutro ingondudu eyingo onindo, Oo Bidodo Simburi, nguro mandeni wesiyoro etoyi, nguro oni gidegado sanggiri tero, ene yutoro yomburiyeroyingo. Ye nguro ingondudu teyi. Ene ngu nowoondoye yanggango teyinoro, kowuri ngu koorowooyingo. Ngundiro nangge, ye nguya komo enengo muriye ngu kenoya, ingoya, ngunonggo ko ngundiya teya, oriyi. 11 Ye ingoyi! Noore ngandiro ewato. Oni ene kuri nowoondoye yanggango yero, kowuri bidodo koorowooyingo ngu, noore enengo oowooye bingamiye, ero okoowato. Ye Yopro mandeni ingootenggo. Ene newende yanggango tero, kowuri bidodo eneno tunooteyingo, ngu koorowooyingo. Kootuyisina Anut Oo Bidodo Simburiga, ngundo muri gome oorengo ngu eneno teyingo. Yo, noore ingowato. Anut Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo noorengo nowoondoyi urungga teyunoro, enengo sumangeni urungga suwooyi sano noore yunoote.

12 Ene ye dobookurine, ye oo koretero ngu komo ma tewero. Ngu ngandiro. Ye komo sambo ende oowooyimo, ngundi, mera oowooyimo, ngundi, oo gura oowooyimo hamoo oorengo ero, kandeye sambosina oorongooro, mande yanggango ma ewero. Ye mande guraro ero, yo, ero ewanggoku, ngu mete. Ene, kini, ero ewanggoku nguya mete. Ye mande godangengga nguro hamoo oorengo Simbunanimonggo, ngundi, oowooyi guramonggo ewanggoku ngu, asa, Anutdo nguro gumi biyomi ye yunowa.

Oni Newende Gurananggemonggo Yemboongeteku, Ngu Yanggangonidodo

13 Ye kewooroyemo nguno dobooye gura kowuri koorowooro ooroote, bine? Arisa, ene Anutno kowurini nguro yemboongeni. Ngundi dobooye gura oni oni tero ooroote, bine? Arisa, ene mete Anutno yambo mande ngu teya, Anut bingami eya okooni. 14 Ye kewooroyemo nguno dobooye gura sayidodo bine? Arisa, ene mete Kristen simoo barero tabango oni ngu negoyerootoningga, ngundo Oo Bidodo Simburi, Yisas oowooyimo, bo urumi moondeyimo yeya yemboongeyi. Ye ngundiro tetoyi ngu, asa, Anutdo ngu oningga ngu yeni, ko mete tewa. 15 Ene Anutno nowoondoye hamoomonggo yemboongewanggoku ngu, asa. Anutdo ngu sayi oningga ngu hamoo yeni, mete tero ootoogewa. Ene weti mbumbuwa gidarega nguya teyingo tetoni ngu, asa, Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo weti ngu bidodo andangero kabeteyinowa. 16 Ngundiro nguro, ye komo yengo weti mbumbuwaye ngu Kristen dobookuriye gidaregano yootunoya eyi. Ngundiya teya, ye dobookuriye hoorooweyeroya, Anutno yemboongeyi. Ngundo ngu, Anutdo ye yomosiyerootoni, ko mete tewanggo. Oni nenengo nguro yemboongeweroyi ngu yanggangonidodo. Ene mete oni gidarega gome hoorooweyerowa. 17 Ilayiya oningga ngu noore ngundiro. Ene Anutno yanggango oorengo, sono ma ombuni, ero, newende hamoomonggo yemboongeyingo. Ngundiro yemboongetoni ngu, asa, merako ngano dagoma kabusa, ko, kombo kandegura gidemboro guranangge, sono ma ombuyingo. 18 Kootuyisina, Ilayiya Anutno sono ombuni, ero, ko yemboongetoni ngu, asa, sambononggo sono ko ombuyingo. Ngundiro tetoni, kono oowari oo ngu ko oorero, oo tunooteyingo.

Oni Oore Kuri Yokoyingo Ngu, Noorendo Ko Yoro Ombuwato

19 Ye noro dobookurine, ye kewooroyemo, nguno Kristen dobooye gura ene Anutro hamoo mande ngaro oore yokootoni ngu, asa, Kristen dobooyi gurado ngu komo dobooyiga ngu yoya, ko ombuni. 20 Arisa, ngu dobooyiga, ngundo ngandiya gome oorengo ingoni. Oni gurado, oni gura weti mbumbuwanonggo woosooro, andangero, yowaku ngu, ene dobooyi ko yootoni, ene Setanro ende de ma kumooweroyi, nguno ma uwa. Ngu muringgano nguno, Anutdo ngu oningga nguro weti mbumbuwani, ngu bidodo andangero kabeteyinowa. Ngu hamoo.

Copyright information for `RWORAWA