John 10

Yisas ngu Sipsipro Sobosobo Gome Oorengo

Yisasdo ngandiro eyingo. Hamoo oorengo, no yeno eteno. Oni ene Sipsip nguro sisipawa newendesina yamukowoore ma uwaku ngu, ene sisipawa karongoro, sisipawa newendemo uteku, ngu oningga ngu, ene Sipsip yakakayi yoro, yutoro yoyoweroyi oni. Ene oni Sipsipro sisipawa nguro yamukowoore, newendemo uteku ngu, asa, ngu oningga ngu Sipsip nguro Simburi. Sisipawa nguro sobosobo, ngundo ngu Sipsip simburiboro yamuko goosooyinoote. Ene yamuko goosootoni, Sipsip ngundo simbuye manggowo ingootoyi, simbuyebo enengo Sipsip oowooye ero mudiyerootoni, keyoro, endesina ooretenggo. Ene Sipsip bidodo yoyoro, ende ooremukoro yokoro, arisa, simbuyebo koretero oorowutoni, Sipsip ngu, simbuye manggowo ingoro, ene keyoro kootu oorowutenggo. Ene Sipsip ngu, oni gura manggowo songo ingoro, ene ma keyootenggo. Kini, ene sosorero songo songo sawanggo. Ndadiro nguro, ene oni songo guraro manggowo ma ingootenggo, ero eyingo. Yisasdo ngu mande adingayingga ngu etoni, ene onindo mandeningga nguro muri ma ingoyingo. Nguro ngu, Yisasdo mande yootunoro, oni simoo bareno ko eyingo. No yeno hamoo oorengo eteno. Nondo nangge, Sipsipro sisipawa nguro yamuko. Oni bidodo no koretenunoro ombutenggoku, ngu ene yakaka oni, ko yutoro enengo oo sobibiyoro yoweroyi oni. Ndadiro nguro, Sipsip ngundo enengo manggoye ma ingoyingo. No nenengombo nangge no yamuko. Oni gura ene nono omburo sisipawa newendemo uwaku ngu, ene imakeyingo ootooro, ene oni oni tero, ene sisipawa newendemo uro, ko enderoko oorero, oowari gome yoro nero oruwa.

10 Ene yakaka oni ngundo Sipsip yomosiyerowero ma ombute. Kini, ene Sipsip yakakayi yoyoro, yomburibariyeroro yureyi kumooweroyimboro nangge ombutenggo. Ene nondo ombuwonomu ngu, no yoyoro suwooyi sano keta oruweroyi ketangga ngu yunoweroyimboro nguro ombuyingo. Yo, hamoo, oni ene noro newendemo hamoo tetoni ngu, asa, no eneya keta oruweroyi ketangga ngu inootoowe, eneno angero oorero, ngunonggo sugi sugi hooroowero oruwa. 11 Yo, hamoo, no Sipsip nguro sobosobo gome oorengo. Sipsip nguro sobosobo gome ngu, ene enengo Sipsip ngu hoorooweyeroro, kumooweroyimboro meyero oruwa. 12 Oni ene uriro nangge ko tero oorooteku, ene Sipsip nguro simbuye kini. Nguro ngu, ene se koki oo biyomi ombutoni, ngu kenoro ngu, ene sosorero toongewa. Ene ngundiro toongetoni, se koki oo biyomi, ngundo omburo, Sipsip ngu yutoro, yoonero, yomburiyerootoni, nguro Sipsip songo songo sawanggo. 13 Ndadiro nguro, ngu oningga ngu ene uriro nangge ko teteku nguro. Yo, hamoo, ene Sipsip nguro ma ingondudu tero nowoondoyi teyunowa.

14 Nondo nangge no Sipsip sobosobo gome oorengo. No nenengo Sipsip nguro ingootoowe, ko noro Sipsip ngundo nguya, ene noro ingootenggo. 15 Ngu ngandiro, Awando noro ingootoni, nondo ngu Awaro nguya no ingooteno. No nenengo Sipsip ngu hoorooweyeroro, nenengo ketangga, ngu yokoro, hoorooweyeroro kumoowano. 16 Noro Sipsip gidarega, nga sisipawangga, ngano ma oorootenggoku, ngu nguya yoyoro, omburo, nga sisipawano ngano yoyetoowe, ene nguya noro manggone ingowanggo. Ngundiro tero, Sipsip wata guranangge, ko Sipsip nguro sobosobo nguya guranangge oruwa.
(Sipsip gidarega nga sisipawangga ngano ma oorootenggoku, ngu oni sowe gidarega Yuda oni kini.)
17 Awando noro gome nowoondoyi tenunoro, newende no nunoote. Ndadiro nguro, no kumooro nenengo ketangga ngu yokoro ngu, ene no ketangga, oruweroyi ngu ko yowano. 18 Oni gurado, noro ketangga oruweroyiga, ngu ma andangewanggo. Kini, no nenengombo ngu ketangga ngu yokowano. No kumooweroyimboro yanggangonedodo, ko no keta ootoogeweroyi, nguro nguya yanggangonedodo. Ngu mamana mandega ngu, no Awanemonggo yoyingo, ero eyingo.

19 Yisasdo mande ngundiro etoni, ingoro, Yuda oni simoo bare kewooro usowooro wata eraya tunooteyingo. 20 Oni oowooyingga eyingo. Oombooro biyomi eneno oodoni, ngundo yeni kakabeteteku eke. Ndadiro nguro, ye enengo mandeni ingoro keyootenggo? Ero eyingo. 21 Ene ngundiro etoyi, gidaregado eyingo. Nga ngu oni oomboorombo yoyingo, nguro mandeni ngundiro kini. Oombooro biyomidodo, ngundo ene mete oni doongeyi kiringomu ngu yeni, doongeyi metemi tero, ko doongetewa, bine? Hamoo oorengo, kini! Ero eyingo.

Yuda Onindo Yisasya Sanggiri Tero, Mundiyi Teyingo

22 Yerusalem ende urungga nguno naru kundingiyi tunooteyingo. Ngu ngandiro. Anutro yowuru ya oowooyi Tembel ngu yero goosooyingo, nguro ingondudu teweroyi naruwo tunooteyingo. Ngu narungga ngu, doogo dogigi gingo yeyingo naruwo. 23 Ngu naruno nguno, Yisas ene Tembel ya koneyo oowooyi Solomon, ngu newendekuri oorowuyingo. 24 Ngundiro tetoni, Yuda oni omburo Yisas pawangoro, sumoo inoro eyingo. Naru ndadiro, ge noore nowoondonani yeyi buribari teroruwato? Ge Krayis tetoningga ngu, asa, ge komo nooreno nenengo oorengo tunoo e. Ero eyingo.

25 Yisasdo mandeye ngu ingoro, gumi eyingo. No yeno kuri ewonoku ngu, ene ye nguro nowoondoyemo hamoo ma teyingo. Nondo oo songo gura onindo ma teweroyimu, ngu bidodo awane oowooyimo tewono. Ngundo noro murine yootunoote. 26 Ye nondo oo songo gura tetenoku, nguro nowoondoyemo hamoo ma tetenggoku ngu, ndadiro nguro, ye noro Sipsip kini. 27 Noro Sipsip bidodo ngu, ene noro manggone ingootoyi, nondo nguya enengo ingootoowe, ene no keneroro endeyootenggo. 28 Nguro ngu, nondo suwooyi sano sugi sugi keta oruweroyi ngu yunootoowe, ene ma oonootewanggo. Ngu oni ngu, oni gurado no kandenemonggo, hamoo oorengo ma andangero yoyowa. 29 Noro Awanembo ngu oni ngu, ene kuri no nunowoku ngu. Awane ngu, ene oo bidodoboro koreteyingo awuno oorengo. Oni gurado Awa kandeyimonggo ene andangeyeroro yoyoweroyi nguya kini. 30 No nenengo Awane nguya noore guranangge. Ero eyingo.

31 Ngundiro etoni ngu, asa, Yuda onindo sanggiri urungga tero, nguro ene digi yoro, ngundo Yisas ureyi kumoowero teyingo. 32 Ngundiro tetoyi, Yisasdo eneno eyingo. Nondo Awaro oo songo gura onindo ma teweroyi, ngu oowooyingga tero etuyerowono. Nondo ngundiro etuyerootoowe, ngunonggo nondo ndawu ko metemingga tetoowe, kenoro, yendo ko nguro ndadiro ingondudu tero, nguro ye digi yoro, no bungomo oorongooro nureyi kumoowero tetenggo? Ero eyingo.

33 Yisasdo mande ngundiro etoni, Yuda onindo eneno gumi eyingo. Noore gengo ko gome guraro ingoro, noore digi ge bungomo ma oorongooteto. Kini, gedo Anut kootuyisina yomooyinoro mande etoyi nguro. Ge ngu oni oorengo nangge. Ene gedo ngandiro ete, gengombo no Anut, ero ete, eyingo.

34 Onindo mande ngundiro etoyi ngu, asa, Yisasdo gumi ero eyingo. Nakaya ngu yengo mamana mandeno nakangoro, Anutro eyingo. Nondo kuri ewono. Ye ngu anut ngundiro, ero eyingo. 35 Noore kuri ingooteto. Anutro mande bidodo bukno oorooteku, ngu hamoo mande nangge, ngu sugi sugi oruwa. Ngu bukno nguno, Anutdo oni mande yunoro, ngu oni nguya anut ngundiro ero ewo. 36 Ene awa enengombo no rogoneroyingo. Enendo no surenerootoni, no merako ngano ombuwonowo. Asa, nondo eteno, no Anutro nangoni, nguro ndawugaro yendo etenggo, ge Anut kootuyisina yomooyinoro mande ete, ero etenggo? Ero eyingo.

37 Ene no nenengo Awanemboro koni ma tetoowe ngu, arisa, ye mete noro mandene ngaro nowoondoyemo hamoo ma tewanggo. 38 Ene no enengo koni tetoowe ngu, ye noro mandene nguro nowoondoyemo hamoo ma teya ngu, asa, ye mete nondo oo songo gura onindo ma teweroyimu tetenoku, nguro nowoondoyemo hamoo teni. Nguro ngu, ye mete ingondudu metemi ngu, ngandiya ingoyi. Awando noya oodoni, nondo Awaya oorootero, ero eyingo.

39 Yisasdo mande emukootoni ngu, asa, Yuda onindo sanggiri urungga tero, Yisas ko towoongoro, dowooro, ya biyomimo yewero tetoyi, ene Yisas Yuda oni kandeye dagaro, torige toongeyingo.

40 Yisas toongero, oororo, Yodan sono ko wongooro, gidareroko uroorero, ene yade oororo, kuri Yondo oni sono kundingiyi gimuyunoyingo endega, nguno tunootero, nguno oruwo. 41 Ngu naruno, oni simoo bare oowooyingga oorengo, ene Yisasno mayero mande enengombo ngandiro eyingo. Hamoo oorengo, Yondo oo songo gura onindo ma teweroyimu gura ngu ma teyingo, ene Yondo nga oningga, ngaro mande eyingo ngu hamoo nenengo, ero eyingo. 42 Ngu mera gumisina nguno, oni simoo bare oowooyingga oorengo, ene Yisasro nowoondoyemo hamoo teyingo.

Copyright information for `RWORAWA