John 11

Lasaras Sayi Yoro Kumooyingo

Oni gura oowooyi Lasaras ene sayi yoyingo. Lasaras ngu Mariya, Mata, eraga nguro gumooyari, enengo endeyari oowooyi Betani. Ngu Mariyangga ngundo ene kuri bo urumi (Sanda) Urungga Oo Bidodo Simburi Yisas, ngu keyimo wendoro, enengo uyimbo yonggurumooyingongga ngu. Ngu enengo gumooni Lasaras ngu sayidodo teyingo. Ngundiro nguro, kuwookuwooyi erayagakundo mande Yisasno soweyoro eyingo. Urungga Oo Bidodo Simburi, gengo oningga nguro gome ingootekungga, ngu ene sayidodo tero ooroote, ero eyingo. Ene mande ngundiro soweyootori ngu, asa, Yisasdo ngu mandega ngu ingoro eyingo. Ngu sayingga ngundo oni yeni ma kumoowa. Kini, ngu sayingga ngundo tetoni, oni simoo bareno Anutro duridarini tunootewa. Ngu oo nguno Anutro Nangoni ene duridarinidodo tunootero, enengo oowooyi bingaminidodo oruwa, ero eyingo.

Yisasdo Mariya, Mata, erabasa ko gumooyari Lasaras, nguro gome ingoote. Ene mande etoyi, Yisas ingoworomu ngu, Lasaras sayi kumooro ooroote, ero etoyi ingoro ngu, ene sa eraya nguya ngu endega oruwokungga, nguno oruwo. Ngu naruno nguno, Yisasdo enengo kirikiri onikuno eyingo. Noore Yuda merasina ko oorowuyiga, ero eyingo. Ene ngundiro etoni ngu, asa, kirikiri onikundo eneno eyingo. Oo etuyeroyingo oni, kuyowo yange nga, Yuda onindo, digibo gurewero tewonggoku, nguno ge ataga ko oorowuwero ete? Ero eyingo. Etoyi, Yisasdo gumi eyingo. Sa guranangge nangge ngu ogisa ooroote. Oni ene sano endeyoro ngu, ene digino ma yurewa. Ndadiro nguro, ene merangga ngaro himimo mera kenoro endeyowa. 10 Ene oni suwoono endeyoro ngu, ene digi wongosogurumooro werewa. Ndadiro nguro, ene soru himi kini nguro, ero eyingo.

11 Yisasdo ngundiro ero, kootuyisina ene mande gura soweyoro eyingo. Noorengo doboonani Lasaras kuri wetoro kabetewo. Ene nondo oororo, yokutuwootoowe ootoogewa, ero eyingo. 12 Ngundiro tero, kirikiri onindo eyingo. Oo Bidodo Simburi Simbunani, ene wetoro, kabetero ngu, ene ko metemi tero oruwa, ero eyingo. 13 Yisasdo ngu Lasaras ngu kuri kumootoni, nguro ngundiro eyingo. Ene kirikiri onindo ngu, Lasaras ngu hamoo wetoro kabetero oodoni, nguro ete, ero ingoyingo.

14 Ngundiro tetoyi, Yisasdo yootunoro, ero eyingo. Lasaras doboonani ngu hamoo kumoowo, ero eyingo. 15 Ene no yengo ingoro nowoondoyemo yanggango teyunowero, nguro no anduno eneya ma ootooro, nguro no oni oni teteno. Arisa, ataga noore mete ene tanggeyimo oorowuyiga, ero eyingo.

16 Yisasdo mande emukoro ngu, Tomas oowooyi gura Didimas, ngundo kirikiri oni gidaregaya eyingo. Arisa, noore ootoogetoyiga, ooroya, enendo Yisas ureyi kumootoni ngu, noore eneya gobooro kumoowooto, ero eyingo.

Oni Ko Ootoogeweroyi, Ko Oni Sugi Sugi Suwooyi Sano Keta Oruweroyi, Ngu Yisas Simburi

17 Arisa, Yisas enengo kirikiri oniya yade oororo, Betani endemo tunootero ingoyingo, Lasaras bingo ngu mereno naru kuri namoraya oruwo. 18 Betani endega ngu Yerusalem ende urungga ngu tanggeyimo. Nguro rogo ngu 3 (Kilomita), ngundiro nangge. 19 Yuda oni simoo bare oowooyingga oorengo Mariya, Mata, eragano gumooyari kumoowoku naruno nguno mayero, enengo nowoondoyari yeyi imakeweroyimboro.

20 Ngu naruno nguno, Matado ingoworomu ngu, Yisas mayeyingo. Nguro, Mata ootoogero, Mariya yokoro, ooreko oororo, Yisas kenoyingo. 21 Matado Yisas kenoro eneno eyingo. Urungga Oo Bidodo Simburi, ge ngano oodoyi ngu, noro gumoone ma kumoowa. 22 Ene no ingooteno. Ge oo guraro Anutno yemboongewaku ngu, asa, ngu ooga ngu, ene ge gunowa, ero eyingo.

23 Ene ngundiro etoni ngu, Yisasdo Matano gumi eyingo. Gengo gumoonggega ngu ko ootoogewa, ero eyingo. 24 Ene ngundiro etoni, Matado eneno gumi eyingo. No ingooteno. Ene naru wengamo ko ootoogewa. Ngu narunggano nguno, oni simoo bare merenonggo ko ootoogewanggo, ero eyingo. 25 Ene ngundiro etoni, Yisasdo gumi eyingo. Ko ootoogeweroyi ngu nondo nangge, ko keta sugi sugi suwooyi sano oruweroyi nguya, nondo nangge. Oni ene noro ingootoni, newendemo hamoo tero, nguno ene kumoowaku ngu, asa, ene noya keta oruwaro. Yo, ene keta ko ootoogero sugi sugi oruwa. 26 Oni bidodo doongeye keta ootooro, ngunonggo noro nowoondoyemo hamoo tero oorootenggoku ngu, ene ma kumoowanggo. Kini, ene suwooyi sano sugi sugi keta oruwanggo. Ge nguro nowoondogemo hamoo tete bine, ngundi kini? Ero eyingo.

27 Etoni, Matado eneno eyingo. Yo, Urungga Oo Bidodo Simburi, no nowoondonemo hamoo ge Krayis, Anutro Nangoni, ge nga oningga nga Anutdo mera ngano sowenggerootoni ombuwo, ero ewo.

28 Matado ngundiro ero yokoro, ene ko oororo, Mariya yoro, songo oororo eyingo. Oo etuyeroyingo oningga ngu omburo, ge negogeroote, ero eyingo. 29 Mariyando mandeni ngu ingoro, ene sodedomangge ootoogero, Yisasno oorowuyingo. 30 Ene Yisas endemo ma tunooteyingo. Kini, Yisas ngu Mataya mande eworiku, musiyongga, nguno nangge oruwo. 31 Yuda oni Mariyadodo yano ootooro, ene ngunonggo Mariya newende yeyi imakeweroyimboro oriyingo. Ngundo Mariya kenootoyi, sodedomangge ootoogero, endesina ooretoni, nguro ene keyoro, ene nguya endesina ooreyingo. Ndadiro nguro, Mariya ngu mereno sendowero oorowute, ero ingoyingo.

32 Mariya ngu ene Yisas oruwoku mera musiyonggakuno oororo, kenoro ngu, ene Yisas keyi damonimo bagootero eyingo. Urungga Oo Bidodo Simburi, ge ngano oodoyi ngu, noro gumoone ma kumootoni, ero eyingo.

33 Ene ngundiro etoni ngu, asa, Yisasdo Mariya ko Yuda oni Mariya keyoro oorowuwonggoku nguya sendootoyi yeyoyingo. Ngundiro yeyoro, Yisas newendemonggo, enengo nowoondoyi teyunoyingo. 34 Yisasdo ngundiro tero eyingo. Ye enengo bingo yoro ndano merengoowonggo? Etoni enebana eyingo. Urungga Oo Bidodo Simburi, ombuya keno. Ero eyingo. 35 Yisasdo sendoyingo. 36 Ngundiro tetoni, Yuda onindo kenoro eyingo. Kenoyi, ene ngu oningga nguro gome ingoote, ero eyingo. 37 Etoyi, ene oni gidaregado eyingo. Nga oningga nga ngu, oni doongeye kiringo yomosiyootoni doongetetenggo. Ene Lasaras hooroowetoni ngu, ene bine ma kumoowo, ero eyingo.

Yisasdo Lasaras Merenonggo Ko Yokutuwootoni, Ootoogeyingo

38 Arisa, Yisas ngu newende kowuri oorengo yetoni, oni mere tanggeyimo oorowuyingo. Ngu oni merengga ngu, digi woondokoyi urungga newendemo oni mereyi yomosiyoro, oni nguno merengooro, digi urungga yoro, ngundo mere manggowo ukingoyingo. 39 Yisasdo eyingo. Ye digiga mere manggowo ukingoyingongga ngu andangeyi. Ngundiro etoni, oni kumooyingongga nguro kuwooyi, Mata ngundo Yisasno gumi eyingo. Urungga Oo Bidodo Simburi, ene kumootoni, merengooyingo ngu noore naru namoraya kuri yokowooto. Ngundiro nguro, ndindingo ukayi biyomi merenonggo oorewa! Ero eyingo. 40 Matado ngundiro etoni ngu, asa, Yisasdo eneno gumi eyingo. No kuri geno ewonoku, ge nowoondogemo hamoo tetoni ngu, ge Anutro duridarini yanggangoni ngu kenowa, ero eyingo. 41 Arisa, ene Yisasro mandeni ingoro, nguro ene digigaku andangeyingo. Ngundiro andangetoyi, Yisasdo randoro doongetero eyingo. Awa, ge noro yemboongene ingowoku, nguro no geno esosooteteno. Ndadiro nguro, ge noro yemboonge ngu kuri ingowoku ngu! 42 No kuri ingooteno, ge suwooyi sano nondo mande etenoku, ngu ingoro ooroote. Ene nondo, ataga nga oni simoo bare dikatenggoku, ngando ngu ingoya, ene nowoondoyemo hamoo tetoningga, gedo nangge kuri no surenerootoyi, ombuyingo, nguro ero, meno yanggango tero, yemboongeyingo.

43 Yisasdo yemboongeyingo ngundiro ero yokoro ngu, ene meno eyingo. Lasaras, ge endesina oore! Ero eyingo. 44 Arisa, Yisasdo mande ngundiro etoni ngu, oni kumooyingonggaku ootoogero, endesina ooreyingo. Keyi kandeyi, omukumundoongo ngu towikumbabo doobengoro mbimboongoro gosiyoyingo. Ene ngundiro oodoni, Yisasdo eyingo. Towikumba ngu wesiyoya yokootoyiga oorowuni! Ero eyingo.

Tabango Onindo Mande Guranangge Yisas Ureyi Kumooweroyimboro, Ero Gosiyoyingo

(Matiyu 26:1-5; Mak 14:1-2; Luk 22:1-2)

45 Arisa, ngundiro tetoyi, Yuda oni oowooyingga ene kuri mayero, Mariyadodo oruwonggoku, ngundo ngu oo Yisasdo teteku ngu kenoro, ene nguro nowoondoyemo hamoo teyingo. 46 Ene Yuda oni gidarega kewooroyemo ngundo Parisi onino oororo, Yisasdo oo tewoku, nguro eyingo.

47 Ngundiro nguro, Anutno wooro yeyingo oniro sobosobo oniku, ko Parisi oni, ngundo Yuda tabango oniya yowuruwooro eyingo. Noore ndadiro tewato? Ngu oningga ngundo ene oo songo gura onindo ma teweroyimu, ngu oowooyingga tete. 48 Ene noore doongenanimbo nangge kenowatoku ngu! Ngu oningga ngu yokootooye ngu, asa, ene ko ngundiro urungga tewa. Ngundiro tetoni ngu, simoo bare oowooyingga enengo nowoondoyemo hamoo tewanggo. Ngundiro tetoyi, asa, Rom onindo omburo, noorengo yowuru ya kundingiyi oowooyi Tembel, ko noorengo Yuda oni simoo bare kenanimo nguya yomburiyerowanggo, ero eyingo.

49 Ene mande ngundiro etoyi, asa, oni gura ene kewooroyemo, ngu oowooyi Kayiyapas, ngu oningga ngu, ene ngu dagomangga nguno, ene Anutno wooro yeweroyi nguro sobosobo tabango oruwo. Ngundo mande ero eyingo. Ye ingonduduye kini. 50 Ye oo gura ma ingootenggoku, ngu mete oni gurananggebo oni simoo bare hoorooweyeroro kumoowa. Kini tetoni ngu, noorengo kenanimo Yuda oni simoo bare nga oonootewanggo, ero eyingo.

51 Kayiyapasdo, enengo ingondudunonggo ma eyingo, enendo kootuyisina oo tunooteweroyi nguro eyingo. Kini, Kayiyapas ngu dagomangga, nguno ene Anutno wooro yeweroyi nguro sobosobo rogo tetoyi, Yisasro mande nguro ene koretero ingondudu tero eyingo. Yisasdo Yuda oni simoo bare hoorooweyeroro kumoowa. 52 Ene Yuda oni nangge hoorooweyerowero nangge ma kumoowa. Kini, ene kumooweroyingga ngu Anutro simoongo mera bidodomo oorootenggoku, ngu yowuruyerootoni, wata guranangge tunootewanggo.

53 Arisa, ene ngu sa narungga nguno, oororo, ene Yisas ureweroyimboro mande ero oore ereweyingo. 54 Ngundiro nguro, Yisas ene Yuda oni kewooroyemo tunoo ma endeyoyingo. Kini, Yisas ngu, ene ngu endega ngu yokoro, oororo, oni kini kingo mera ngu tanggeyimo, Ipirim ende bodaga, nguno enengo kirikiri onidodo nguno oruwonggo.

55 Yuda oniro sunggi Anutdo dagayeroyingo naruwo, Pasowa, ngu namoko teyingo. Pasowa ma tunooteyingomo, oni oowooyingga endeni endenimonggo, Yerusalem endemo mayero, nguno enengo yoyeyi, Anut doongeyimo, metemi teweroyimboro mayeyingo. Ndadiro nguro, ene Mosesro mamana mandeni ngu nenengo keyoro oorootenggo. 56 Mayero, ene Yisasro doongetero, erewero eyingo. Ye ndadiro ingoro etenggo? Yisas ene naru kundingiyi ngaro mayewa, ngundi kini, bine? Ero eyingo. 57 Yuda onindo Yisas ereweyingo ngu damoni ngandiro. Anutno wooro yeyingo oniro sobosobo oni, ko, Parisi oniya mande ngandiro kuri eyingo. Onindo Yisas ndano oorooteku ngu ingoya ngu, asa, ene komo mayeya etoni, ingoro, nguno dowooro, yoro, ya biyomimo yewato, ero eyingo.

Copyright information for `RWORAWA