John 12

Mariyando Yisas Keyimo Bo Urumi Wendoro Ngundo Yisas Keyi Sonowooyingo

(Matiyu 26:6-13; Mak 14:3-9)

Naru kundingiyi ngu ma tunooteyingomo, naru kandegura gidemboro guranangge oodoni, Yisas nguno ene Betani endemo oorowuyingo. Betani endega ngu, Lasarasro ende. Ngu Lasaras oningga ngu, kuri Yisasdo merenonggo ko yokutuwootoni, ootoogeyingongga ngu. Ene Yisasro oo simbo gura ngu endemo nguno kayingo. Mata ngu ene oowari moondootoni, Lasarasdo ngu oniya nguya bibitero, Yisasdodo oowari neyingo. Ene oowari netoyi, Mariyando kumu bo urumi gura oowooyi Nard, ngu ndindingo gome, (Kilo) gumi nangge yoro, ngundo Yisas keyi sonowooyingo. Ngundiro sonowooro, enengo tabango uyimbo yonggurumooyingo. Ngu kumu bo urumingga nguro urini ngu urungga oorengo. Yo, ndindingo ngu gome, ngunonggo ndindingo gomengga ngu yangga ngu nangge teyingo. Ene kirikiri oni gura, ngu oowooyi Yudas Iskariyoot, ngu oningga, ngundo kootuyisina Yisas yootunoro, mundi oni kandeyemo yero yunowaku, ngundo boguwooro ngandiro eyingo. Ndawugaro nguro, noore nga kumu bo urumingga nga oni yunoro, nguro urini ngu, dagoma guranangge ko tero digi beye yoro, angoyi oni ma yunoyingo? Ero eyingo. Ene Yudasdo angoyi oniro ingondudu tero ma eyingo. Kini, ene ngu yakaka oni, ene ngu digi beye sobowooro, ngunonggo ene beye onindo yetoyi, enendo yakakayi gidarega yororuwo.

Ngundiro etoni, Yisasdo gumi eyingo. Ngundo yokoyi! Ye nga barega ngando teteku, nguro ma eweroyi. Ndadiro nguro, no kumootoowe, mereno mereneroweroyi narungga, ngu yootunoote. Yo, hamoo, angoyi oni ngu, ene yeya suwooyi sano oruwanggo. Ene nondo ngu yeya suwooyi sano ma oruwato, ero eyingo.

Anutno Wooro Yeyingo Nguro Sobosobo Oni, Ngundo Lasaras Ureyi Kumooweroyimboro Eyingo

Yuda oni simoo bare oowooyingga ene Yisas Betanino oorooteku ngu ingoro, nguro ene nguno ombuyingo. Ene Yisas kenowero nangge kini. Yisasdo ene kuri Lasaras merenonggo yokutuwootoni ootoogeyingo, nguro ene Lasaras nguya kenowero ombuyingo. 10 Ngundiro nguro, Anutno wooro yeyingo oni nguro sobosoboku, ngundo Lasaras nguya ureyi kumooweroyimboro mande ero gosiyoyingo. 11 Ndadiro nguro, Yuda oni oowooyingga, ene Lasaras kenoro ingoro, nguro ene Yisasro nowoondoyemo hamoo tetoyi, enengo tabango oni yoyokoyingo.

Yisasdo Bingamidodo Yerusalem endemo Oororo Uyingo

(Matiyu 21:1-11; Mak 11:1-11; Luk 19:28-40)

12 Sengetoni, oni simoo bare urungga oorengo ene naru kundingiyi ngu kenowero mayero oorootenggo. Ngu narungga nguno, ngu simoo bare ngundo Yisas ene Yerusalem ngu ombuteku ngu ingoyingo. 13 Ngundiro nguro, ene toonggoo uyi toongooro yoro, irosarayi dowooro, umamingoro, Yisas oowooyi bingami okooro oororo, ooreko Yisas kenoro, meno moguru urungga tero eyingo.

Hosana! Gengo oowoongge awuno oorengo! Nga oningga nga ngu, ene Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngu oowooyimo ombuteku nga! Ene Iserel oniro oo bidodo sobowooyingo oni urungga! Ero eyingo.
14 Yisas ngu Hos gura oowooyi Donggi nangoni gura kenoro, yoro, nguno bibiteyingo. Ngu Anutro mandeno ngandiro ero eyingo.

15 Ye Sayiyon (Yerusalem) endemo oni simoo bare, ye ma sosorewero! Kenoyi! Yengo oo bidodo sobosobo oni ombuteku ngu! Ene Donggi nangoningga sanganimo bibitero ombute! Ero eyingo.(Sekarayiya 9:9)

16 Yisas enengo kirikiri oni ngu, ene ngu mandega nguro muri ma ingoyingo. Ene, Yisas ko ootoogeyingongga, ngu duridarinidodo tunootetoni, ene nguno nowoondoyemo ingondudu teyingo. Ngu naruno nguno, kirikiri onindo Anutro mandeno ewoku, tunoo oorengo ingoro, ngunonggo onindo Yisasno teyingomu nguro ingondudu teyingo.

17 Kuri Lasaras kumootoni merengootoyi, nguno oodoni, oni simoo bare urungga oorengo Yisasdodo oode, ngunonggo Lasaras negongootoni, ko ootoogetoni kenoyingo. Ngu oni simoo bare urungga, ngundo ene ngu ko mande oo Yisasdo teyingo, nguro mande mandeni ero yootunoyingo. 18 Ene ngundiro mande mandeni yootunootoyi, oni simoo bare oowooyingga ene Yisasdo kuri oo songo gura onindo ma teweroyimu tewoku, ngu kenoro ingoro, nguro ene oororo, ooreko Yisas kenowero oorowuyingo. 19 Ngundiro tetoyi, Parisi onindo enengo nangge mande ero ingoro eyingo. Nga kenoyi! Oni simoo bare ene oororo, Yisas keyoro endeyootenggoku nga! Noorendo oo tetetoku ngu, kingo oo ngundiro tunootete! Ero eyingo.

Yisasdo Enengo Kumooweroyi Nguro Eyingo

20 Oni simoo bare ene Yerusalem endemo oorero, naru kundingiyimo nguno Anutno yambo mande tewero ooretoyi, Girik oni gidarega nguya yambo mande tewero, nguro ene Yerusalemno ooreyingo. 21 Ngu Girik oni ngu, ene Pilipno omburo eyingo. Urungga, noore Yisas kenowero. Ero eyingo. Pilip oningga ngu, ene Betisayida ende Galili mera ngunonggo ombuyingo. 22 Arisa, Pilipdo enengo mandeye ngu ingoro oororo, Enduruno ero enengo eraya eraya oororo, Yisasno Girik oniro mande eyingo. 23 Ene ngundiro etori ngu, asa, Yisasdo mandeyari gumi eyingo. Anutro Nangoni Oni Kirarongo nguro naru ombutoni, ene duridarinidodo ngu yoweroyi narungga ngu kuri tunootete. 24 Hamoo oorengo, no yeno eteno. Nggire yuwooyi merako uro ma kindangero ooretoni ngu, asa, enesu nangge oruwa. Ene oo yuwooyi kindangero oorero ngu, oo engge oowooyingga tunootewa.
(Nga mandega nga ngu muri ngandiro: Yisas enengombo kumooro ko ootoogeweroyi, nguro eyingo).
25 Oni enengo goweyi nguro nangge ingoro sobowooro oruwaku ngu, ngu oningga nguro keta oruweroyiga ngu oonootewa. Ene oni enengo ketangga ngu mera ngano kootu inoro, ene dobookuriyi nowoondoyi teyunoro, Anutro koni ngu tero hoorooweyeroro ngu, asa, ene suwooyi sano keta sugi sugi oruwa. 26 Ene oni gura noro kone nga dowoowero tero ngu, ene komo no keneroni. Ene ngundiro keneroro ko tetoyi ngu, asa, nondo endega oorootenoku, nguno noro ko oni nguya noya gobooro oruwaro. Yo, ene ngundiro tero no hoorooweneroro ko tero oodoore ngu, noro Awanembo ene oowooyi bingamidodo inowa.

27 Ataga, noro nowoondone kowuri oorengo yetoni, nguro no ingondudu oowooyingga teteno. Nguro no ndadiro ewano? Nondo bine ewano, Awa ge nono oo ataga tunooteweroyiga nga andangenuno, ewano? Kini, no ngundiro ma ewano. No ngu kowuringga ngu koorowoowero, nguro nangge no merako ngano ombuwono. 28 Awa, gengo oowoongge yega urungga tunooteni! Yisasdo ngundiro etoni, Anutdo sambononggo ngandiro meno eyingo. Nondo nenengo oowoone kuri yewe urungga tunootewoku, ko kootuyisina nguya no oowoone yewe urungga oorengo tunootewa, ero eyingo. 29 Ene ngundiro etoni, asa, oni simoo bare oowooyingga oorengo ene tanggeyimo dikayingo, ngundo ngu ingoro eyingo. Nggururu gusiroga ngguyi ute, ero eyingo. Oni gidaregado eyingo. Sambono Engel oninggado eneno mande ete, ero eyingo.

30 Ene ngundiro etoyi, Yisasdo mande gumi eyingo. Kini, noro Awanembo mandega eteku nga ngu, no hooroowenerowero ma ete. Kini, ye hoorooweyeroweroyimboro nguro ete. 31 Ataga nga narunggano, ngano ngu, Anutdo mera ngaro oni simoo bare wirikoyeroro ete. Yengo muriye ngu biyomi nangge, ero ete. Ataga ngu mera ngaro muri biyomi nguro sobosobo tabangongga, ngu Anutdo andangero owewa. 32 No ataga merako ngano oorooteno. Ene kootuyisina, onindo nowokooro awuno noyetenggoku, narungga nguno, oni simoo bare bidodo yoyewe, nono ombuwanggo, ero eyingo.
(Yisas de omukondino boorowooweroyi nguro eyingo).
33 Yisasdo ngundiro eyingongga ngu, enengo kumooweroyi, nguro murini tunoo yootunoro ngundiro eyingo.

34 Ngundiro etoni, oni simoo bare urungga, ngundo Yisasro mande gumi eneno eyingo. Noore mamana mandeno, mande eteku, ngu ngandiro ingooteto. Krayis, ene Anutdo simoo bare ko yoyowero sunggi yeyingo oningga ngu, ene ngano omburo, sugi sugi oruwa. Ndadiro nguro, gedo ete, oni ene komo Oni Nangoni, ngu okooro boorowoowanggo? Ngu Oni Nangoni oningga, ngu oone? Ero eyingo.

35 Ene ngundiro sumoo inootoyi, Yisasdo ngandiro eyingo. Naru bodaga nangge noro soru himi ngu yeya oruwa. Ataga ngu ye soru himidodo oorootenggo. Nguro ngu, ye komo soru himimo endeyoyi. Kini tetoni ngu, suwoo ooreri biyomi, ngundo omburo ye wiriyerowa. Oni ene ooreriko endeyooteku ngu, ene oore oorowuteku, ngu kenoro, ma ingootenggo. 36 Ataga, ye noro soru himidodo oorootenggo. Nguro ngu, ye komo, nondo soru himi yoro ombuyingo, nguro nowoondoyemo hamoo teyi! Ye ngundiro tero ngu, asa, ye noro simoone nguro soru himimo nguno endeyowanggo. Yisasdo ngu mandega ngu ero yokoro, ene musiyo songosina oni nguno kini nguno oororo kengeyingo. Ero eyingo.

Yuda Oni Oowooyingga Yisasro Nowoondoyemo Hamoo Ma Teyingo

37 Oni ene Yisas kenootoyi, oo songo gura onindo ma teweroyimu, ngu urungga tetoni kenoro, nguro ene nowoondoyemo hamoo ma teyingo. 38 Ngundiro nguro, Anutro ingonduduni eyingo oni, Ayisayaro mandeni, nguro engge tunootete. Ayisayando kurimi ngandiro eyingo.

Urungga Oo Bidodo Simburi Simbunani, onendo ngu noorengo mandenani ngaro newendemo hamoo tewa? Urungga Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo enengo yanggangoni ngu oone etungowo? Ero eyingo. (Ayisaya 53:1)
39 Ene Yisasro nowoondoyemo hamoo ma teyingo. Nguro muri ngu, Ayisayando nakaya gurano ngandiro nakangoyingo.

40 Anutdo enengo doongeye ngu, kuri ukingoyingo, enendo tetoni nowoondoye yeni digi ngundiro gagiwi oorengo yeyingo. Ngundiro nguro, ene doongeyembo oo kenoro, nowoondoyemo hamoo ingoweroyi nguya kini. Nguno ngu, ene nowoondoye ma yowoorengootoyi, nondo ma yomosiyerowano, ero eyingo. (Ayisaya 6:10)
41 Anutdo Yisasro duridarini tunootero teweroyi, ngu Ayisaya etungootoni, kenoro, nguro ene Yisasro mandeni eyingo.

42 Hamoo, oni tabango urungga nguya Yisasro nowoondoyemo hamoo teyingo. Ene Parisi oniro sosorero, nguro enengo nowoondoyemo hamoo ngu, ene yootunoro ma eyingo. Ene tunoo etoyi ngu, asa, Parisi onindo yambo yanonggo oweyeroro, yambo mande teweroyi nguro roogo teyunoyingo, ero ingoro, nguro ngundiro teyingo. Ero eyingo. 43 Ene tabango onindo enengo ingonduduye urungga ngu simoo baredo enengo oowooye eya okooyi ero, gome ingootenggo. Yo, hamoo, ngundiro ingoyingongga, ngundo Anutdo oowooye okooweroyiga ngu, dagate.

Yisasro Mandeni, Ngundo Oniro Mandeye Ngu Wirikowa

44 Yisasdo manggaru tero eyingo. Oni ene noro newendemo hamoo teteku ngu, ene noro Awane no sowenerootoni ombuwonoku, nguro nguya newendemo hamoo tete. 45 Oni ene no neyoro ngu, ene noro Awane no surenerootoni, no ngano ombuwonoku ngu nguya kenowa. 46 No ngu mera ngano ombuwonoku, ngu soru himi ngundiro ombuyingo. Nguro ngu, oni bidodo ene noro nowoondoyemo hamoo tewanggoku ngu, ene ooreriko ma oruwanggo. 47 Ene oni gura noro mandene ingoro, ene ngu ma keyoro ngu, asa, no nguya ene ma wirikowano. Kini, no mera ngaro oni simoo bare wirikoyerowero ma ombuyingo. Kini, nondo ngu enengo weti mbumbuwanonggo andangeyeroro yoyoweroyimboro ombuyingo. 48 Oni ene no kootu nunoro noyokoro, ene nondo mande ewonoku, ngu ma ingoro, yoro dowooro ngu, asa, naru wengamo, nondo mandega ewonoku, ngundo ene wirikowa. 49 Nondo nenengo ingondudunonggo mande nga ma eteno. Kini, Awane enengombo no surenerootoni ombuwonoku, ngundo oo bidodo nunootoni mete temukowanoku, ngu no ngu nangge yootunoro eteno. 50 No ngu ingooteno. Awaro mamana mandeni ngundo suwooyi sano sugi sugi keta oruweroyiga, ngu oni Awaro nowoondoyemo hamoo tetenggoku, nguno yeni tunootete. Ngundiro nguro, nondo mande bidodo etenoku nga ngu, Awando kuri etoni, ingowonoku, ngu nangge eteno. Ero eyingo.

Copyright information for `RWORAWA