John 13

Yisasdo Enengo Kirikiri Oni Keye Sonoyeroyingo

Naru kundingiyi oowooyi Pasowa, nguro naruwo namoko tetoni, nguno Yisas ene ngandiro ingoyingo. Ene komo nga merangga nga yokoro, ene eweyi tanggeyimo, ko ooreweroyi naruwo ngu tunooteyingo. Enengo oni simoo bare mera ngano oorootenggoku, nguro nowoondoyi teyunoyingo. Ene bidodoboro nowoondoyi teyunoro oode oororo, ene kumooyingo naruno wenga.

Suwootetoni ene oowari nero oodoyi, Setando ingondudu biyomimu, kuri Yudas Iskariyoot, Sayimon oningga nguro nangoni, nguno yeyingo. Yo, hamoo, Setando Yudas eriringootoni, ngu Yisas yoro, mundi oni kandeyemo yeweroyimboro oore yomosiyoyingo. Yisasdo ngu ene kuri ingoyingo. Eweyimbo oo bidodo ene kandeyimo yero inoyingo. Eweyimbo ene sureyootoni, ombuyingomu, ngu Eweyi tanggeyimo ko oorewa. Ngundiro ingoro, Yisas ene oowari nero yokoro, ootoogero, enengo towi pirungga nengguroyi ngu andangero yero, ene sono gimuweroyi towingga yoro, wanggangomo gosiyoyingo. Yisasdo ngundiro tero, ene sono yoro, koondo gurano wendoro, sono ngundo enengo kirikiri oni keye damonimo yero, sonoyeroyingo. Ngundiro sonoyeroro, enengo wanggangomo sono gimuweroyi towingga, ngundo yonggurumooyingo.

Yisasdo ngundiro tero, yade Sayimon Pitano ombutoni, Pitando Yisas sumoo inoro eyingo. Urungga Oo Bidodo Simburi Simbunani, ge no kene nguya sonowoowero, bine? Ero eyingo.

Ene ngundiro sumoo etoni, Yisasdo mandeni gumi eyingo. Nondo ataga oo tetenoku nga, ge nguro damoni ge ma ingoote. Ene kootuyisina ngu ge ngaro damoni ingowa, ero eyingo.

Ngundiro etoni, Pitando mande gumi eyingo. Ge noro kene hamoo oorengo ma sonowoowero. Etoni, Yisasdo gumi eyingo. Nondo ge ma sononggerowanoku ngu, ge noya gobooro ma oruwaro, ero eyingo. Etoni, Sayimon Pitando eneno gumi eyingo. Urungga Oo Bidodo Simburi Simbunani, ge kene nangge ma sonowoowero. Kini, ge komo kene, kandene, tabane nguya sonowoomuko, ero eyingo. 10 Etoni, Yisasdo gumi eyingo. Oni ene goweyi bidodo sono gimuwoku ngu, ene sugabo kini. Ene mete keyi nangge sonowoowaku ngu, asa, ene goweye moondeye bidodo sarayi. Yo, ye bidodo metemi oorootenggo. Ene, ye kewooroyemo, ngano oni guranangge ene metemi kini, ero eyingo. 11 Yisas ene kuri ingoote. Ngu oningga ngundo ene yootunoro, mundi oni kandeyemo yewa. Ngundiro nguro, ene ngandiro ewoku, ye kewooroyemo oni gura ngu metemi kini, ero eyingo.

12 Arisa, Yisasdo keye sonowooro yokoro, enengo nenggurogaku yoro tero, bibitero, enengo kirikiri oniku sumoo yunoro eyingo. Ye bine nga kongga yeno tetenoku ngaro damoni ingootenggo? 13 Yendo noya ngandiro etenggo. Oo etuyeroyingo oni, ko, Oo Bidodo Simburi Simbunani, ero etenggo. Ngu yendo hamoo etenggoku, no ngu nangge. 14 Ngu hamoo, no ngu yengo Urungga Oo Bidodo Simburi, ko no yengo Oo Etuyeroyingo oni nguya, nondo yengo keye sonowootenoku ngu, arisa, yendo nguya dobookuriye keye sonowooyi. 15 Nondo ataga ye etuyerootenoku muringga ngu, kingo gabogaboyi nangge etuyerooteno. Yendo nguya ngu muringga ngu teyariyi. 16 Hamoo oorengo, no yeno eteno. Ko oni ngu, enengo sobosobo oningga ngu dagaro awuno ma oruwa. Ngundiro nangge, oni gura ko gurano oororo ngu, enengo oningga sureyootoni kono oorowuteku, ngu dagaro awuno ma oruwa. 17 Ene ye nga oo nga ingoro, ye nguya ngundiro tero ngu, asa, ye mete oni oni tewanggo.

18 Nondo ye bidodoboro ma eteno. Nondo oni nenengo rogo tewonoku, nguro ingooteno. Ene ngu ooga, ngu Anutro mande, ngu engge tunootete. Anutro mandeno ngandiro ete.

Oni ene noya oomanongoyingo gobooro nero, ene no nowoongowero keyi okoowa, ero eyingo. (Sam 41:9)
19 Ngu ma tunooteyingomo, no yeno eteno. Nguro ngu kootuyisina ngu tunootetoni, asa, ye nowoondoyemo hamoo teweroyi ngu no nga oningga nga. 20 Nondo hamoo oorengo, yeno eteno. Oni nondo ko oni sureyootoowe, oorowuteku ngu yoro, gome tero, yomosiyoro ngu, asa, ngu oningga ngu, ene no nguya noyoro yomosinerowo. Yo, ngu oningga ngu no noyoro ngu, ene noro Awane no surenerootoni, ombuwonomungga, ngu nguya yowa, ero eyingo.

Yudasdo, Yisas Yootunoro Mundi Oni Kandeyemo Yewa

(Matiyu 26:20-25; Mak 14:17-21; Luk 22:21-23)

21 Yisasdo ngundiro ero yokoro, ene newende kowuri oorengo yetoni, nguro ene yootunoro eyingo. Hamoo oorengo, no yeno eteno. Ye kewooroyemo nganonggo gurado no yootunoneroro, mundi oni kandeyemo noyewa, ero eyingo. 22 Yisasdo ngundiro etoni, kirikiri oni enengo nangge ebe keno keno tero, ngu oneya ete, ero ingoyingo. 23 Ene ngundiro tetoyi, kirikiri oni gura, Yisasdo nguro gome oorengo ingooteku, ngundo Yisas tanggeyimo oruwo. 24 Ngundiro oodoni, Sayimon Pitando tabangombo tero, eneno eyingo. Gedo sumoo ino ene oneya ete, ero eyingo. 25 Arisa, ngu oni Yisas tanggeyi oorengomo bibiteyingongga, ngundo Yisas tanggeyi oorengomo oororo rorowooro, sumoo inoro eyingo. Oo Bidodo Simburi, ge oneya ete? ero eyingo. 26 Ene ngundiro sumoo etoni, Yisasdo mandeni gumi eyingo. Nondo oomanongoyingo gumi gura oo sonoyimo yero yoro, oni gura inootoowega ngu, ngu oningga ngu! Ngundiro ero, ene oomanongoyingo gumi gura yoro, oo sonoyimo yero, yoro, Yudas Iskariyoot, Sayimonro nangoni, ngu inoyingo.

27 Yudas oowari ngu yoro netoni, ngu naruno, Setando newendemo utoni, Yisasdo Yudasya eyingo. Ge oo tewero ingooteku, ngu ge komo sodedo ngundiya te! Ero eyingo. 28 Yisasdo mande ngundiro Yudasya etoni, oni oo neweroyi yabano bibiteyingo ngundo mandeni ingoro, ene nguro muri ma ingoyingo. 29 Yudasdo ngu, Yisas garo ngu bidodoboro digi beye nguro siri, ngu enendo sobowoote. Yisasro kirikiri oni gidaregado ngu, Yisasdo mande ngu etoni, ene ingoyingo. Naru kundingiyi nguro oo gura uriyoni, ngundi, oo gura angoyi oni yunoni, ero eteku, ngu ero ingoyingo. 30 Arisa, Yudas oomanongoyingo gumingga ngu yoro, ene ende oorero toongeyingo. Ngundiro toongetoni, ngu narungga ngu, suwoo ooreri teyingo.

Mamana Mande Keta

31 Yudas endesina oorero toongetoni, ngu naruno, Yisasdo eyingo. Ataga Oni Nangoni, ene bingaminidodo tetoni, ngunonggo Anut nguya enengo nangonimonggo bingaminidodo tete. 32 Ene Anutdo enengo nangonimonggo bingaminidodo yoro ngu, asa, Anutdo bingaminidodoga ngu yoro, enengo Oni Nangoni nguya ko inootoni, enengo eraya eraya sodedomangge bingamiyaridodo tunootewari. 33 Ye simoone, naru bodaga nangge, no yeya oode, kootuyisina, ye no erewenerowanggo. No kuri Yuda onino ewonomu, ngundiro nangge, ataga yeno nguya eteno. Ye nondo endega oorowutenoku, nguno ye ma oorowuwanggo. 34 Ene ataga nondo mamana mande keta gura ye yunooteno. Ye komo dobookuriye nowoondoyi teyunoyi! Yo, nondo yengo nowoondoyi teyunootenoku, ngundiro nangge, ye komo dobookuriyeboro nguya nowoondoyi teyunoyi! 35 Ye dobookuriyeboro nowoondoyi tewanggoku ngu, asa, oni simoo bare, bidodo ye yeyoro ingowanggo. Ye ngu noro kirikiri oni oorengo. Ero eyingo.

Yisasdo Pitaya Eyingo, Ge No Kootu Nunowa, Eyingo

(Matiyu 26:31-35; Mak 14:27-31; Luk 22:31-34)

36 Sayimon Pitando Yisasno eyingo. Oo Bidodo Simburi, ge ndawoore ute? Etoni, Yisasdo mandeni gumi eyingo. Nondo endega oorowutenoku, nguno ge no keneroro, oorowuweroyi, ngu ereremo kini. Ene kootuyisina, ge no keneroro nguno oorowuwa, ero eyingo. 37 Ene ngundiro etoni, Pitando gumi eyingo. Oo Bidodo Simburi Urungga, ndadiro nguro, no ataga ge ma kenggeroro oorowuwano? No nenengo ketangga, ngundo ge hooroowenggerowero, ingooteno, ero eyingo.

38 Ene ngundiro etoni, Yisasdo mandeni gumi eyingo. Gedo gengo ketangga ngu yokoro, no hooroowenerowero ete? Hamoo oorengo, no geno eteno. Kootoori ma eyingomo, ge no oowoone tambu kabusa ero oongoonerowa, ero eyingo.

Copyright information for `RWORAWA