John 14

Yisas Ngu Awano Oorowuweroyi Oore

Yisasdo enengo kirikiri onino mande gura eyingo. Yengo nowoondoye soriyokoro ma sosorewero. Ye Anutro nowoondoyemo hamoo tetoningga, ngunonggo ye komo noro nguya nowoondoyemo hamoo teyi. Noro Awanemboro yangga ngu, ya gumi kowookowoo ooroote. Ngundiro kini ngu, asa, no kuri yeno ewano. No yeno hamoo eteno. No yengo musiyo yomosiyoyunowero oorowuteno. No oororo, yengo musiyo yoonenengoro yokoro ngu, asa, no ko omburo, ye yoyoro oorero, noya gobooro oruwato. Yo, nondo musiyongga oorootenoku, nguno ye nguya noya gobooro oruwato. Yo, hamoo, nondo ngu endemo nguno oorowuweroyi ooreyiga ngu, ye kuri ingootenggo, ero eyingo.

Ene ngundiro etoni, Tomasdo mande gumi eyingo. Urungga Oo Bidodo Simburi, ge ndaruwero ete? Noore ma ingooteto. Arisa, ndadiro terogogo, noore ngu oorega ngu kenoro ingowato? Ero eyingo. Etoni, Yisasdo gumi eyingo. No, nondo nangge no oore. No nangge hamoo mande nguro Simburi, nondo nangge, suwooyi sano keta oruweroyi nguro Simburi. Oore guranonggo Awa tanggeyimo oorowuweroyi kini. Hamoo oorengo, kini, nononggo nangge Awa tanggeyimo oorowuweroyi. Ene ye kuri noro ingootenggoku, nguro ngu, ye noro Awanemboro nguya ingootenggo. Ataga ye damoni yero, ye ene ingoro kenootenggo, ero eyingo.

Ene ngundiro etoni, Pilipdo eneno eyingo. Oo Bidodo Simburi Simbunani, ge Awangge etuyero! Ge ngundiro etoyi ngu, asa, noore mete ero ingowato, ero eyingo. Ene ngundiro etoni, Yisasdo gumi eyingo. Pilip, naru pirungga no yeya gobooro oruwootoku, ge noro ma ingoote? Oni ene no neyooteku ngu, ene Awane nguya kenoote. Ndadiro nguro, ge Awangge noore etuyero, ero ete? 10 No Awano oodoowe, ko Awando ene nono oorooteroku, nguro ge nowoondogemo hamoo ma tete, bine? Nondo mande yeno etenoku nga ngu, nondo nenengo ingondudunonggo ma eteno. Kini, Awa noya ootooro, ngunonggo enengo ingondudunimonggo nangge enengo koni ngu tete. 11 Ye ngu komo nga mande ngaro nowoondoyemo hamoo teyi. No awano oodoowe, ko Awa ene nono ooroote. Ye nguro nowoondoyemo hamoo mete ma tetoni ngu, asa, ye komo nondo oo songo gura onindo ma teweroyi tetenoku, nga bidodoboro ingondudu teya, nguro ye komo noro nowoondoyemo hamoo teyi.

12 Hamoo oorengo, no yeno eteno. Oni ene noro newendemo hamoo tetoni ngu, nondo ko oo tetenoku nga, ene nguya ngu ko oo ngu mete tewa. Ene ko urungga oorengo tero, ene nondo kongga tewonoku, ngundo no daganerowa. Ndadiro nguro, no Awa tanggeyimo oorowuteno. 13 Yendo oo bidodoboro no oowoonemo kira ewanggoku ngu, no ngu ooga ngu tewano. Ngundiro nguro, Awa ngu enengo nangonimo ene bingamini duridarinidodo tewa. 14 Yo, hamoo, ye no oowoonemo oo guraro kira ero teni ewanggoku ngu, asa, no ngu ooga ngu komo hamoo tewano, ero eyingo.

Yisasdo Yuka Kundingiyi Soweyootoni Ombuweroyi, Nguro Mande Ero Gosiyoyingo

15 Yisasdo ngandiro eyingo. Ene ye nowoondoye no nunoro ngu, arisa, ye noro mamana mandene ngu gome keyowanggo. 16 Nondo Awano kira etoowe, enendo ngu oo gura ye hoorooweyeroro yanggango teyunootoni (Yuka Kundingiyi), ngundo yeya suwooyi sano sugi sugi oruwanggo. 17 Ngungga ngu, hamoo mande eweroyi Yuka. Mera ngaro oni simoo bare ngu, ene ma yowanggo. Ndadiro nguro, ene nowoondoye ma teyingo, nguro ene kenoro ingoweroyi nguya, ereremo kini. Ene yendo ngu ingootenggo. Ene yeya gobooro ootooro, ngunonggo ye nowoondoye newendemo uro, yeya oruwanggo.

18 Nondo ye yoyokootoowe, ye awanamoye kini kookewa ngundiro ma oruwanggo. Kini, no ye tanggeyemo omburo, yeya oruwato. 19 Naru bodaga nangge, mera ngaro oni simoo baredo, ngu no ma neyowanggo. Ene yendo nangge no neyowanggo. Ndadiro nguro, nondo keta sugi sugi oruwanoku, ngundiro nangge, ye nguya sugi sugi ketangga nguno oruwanggo. 20 Yo, hamoo, ngu naruno nguno, ye ingowanggo. No Awanemboya oodoowe, ko yendo ngu noya oodoyi, nondo yeya oruwato. 21 Oni ene noro mamana mande yoro, gome keyooteku ngu, ngu oningga ngu ene newende no nunoote. Oni ene newende no nunooteku ngu, Awaro newende nguya ene inowa. Nondo nguya nowoondone ene inoro, nenengo murine, ene doongeyimo yootunoro etungootoowe, ene no neyoro ingowa, ero eyingo.

22 Yisasdo ngundiro etoni, Yudas gura, Yudas Iskariyoot kini, ngundo Yisasno eyingo. Oo Bidodo Simburi Simbunani, ndadiro nguro, ge noore doongenanimo tunootewero eteku, ene ge mera ngano oni simoo bare doongeyemo ma tunootewa? Ero eyingo. 23 Yudas ngundiro sumoo etoni, asa, Yisasdo mandeni gumi eyingo. Oni ene newende no nunoro ngu, ene noro mande gome keyowa. Ene ngundiro keyootoni ngu, asa, noro Awanembo nguya, ngu oningga ngu, newende inootoni, noore eneno omburo eneya suwooyi sano sugi sugi oruwato. 24 Oni ene newende no ma nunoro ngu, ene noro mandene gome nga ma keyoote. Nga mandega yendo ingootenggoku nga, ngu noromu kini. Nga ngu Awa no surenerootoni ombuyingongga, nguro mandeni.

25 No ataga yeya gobooro ootooro, ngunonggo mande oo nga tunooteweroyi ngu yeno ero etuyerootenoku nga. 26 Ene ye hamoo oorengo Hoorooweyeroyingo ngu, Yuka Kundingiyi. Ngu no oowoonemo ngu Awando yengo soweyootoni ombuwa. Enengo koni ngu ngandiro. Ngundo ngu oo bidodo etuyeroro, nowoondoye yokutuwootoni, ngunonggo nondo mande yeno ewonoku, ngu bidodo tunoo oorengo ingomukowanggo.

27 Arisa, no ye yoyokowero, nguro noro nowoondoyi imakeyingo oorooteku, ngu yeno nguya yewe tunootero oruwa. Nondo yengo nowoondoyiga ko nowoondoyi imakeyingo teyunootenoku, ngundo mera ngaro oni simoo baredo nowoondoyi imakeyingo teyunootenggoku, ngu dagate. Nguro ye nowoondoye ma soriyokoro sosorewero. 28 Ye nga mandega nga ngu etuyerowonoku, ngu ye kuri ingowonggo. No ye yoyokoro oorero, no ko yeno ombuwano, ero ewonoku, ngu ingoyi. Ene kuri ye nowoondoye no nunowonggoku ngu, asa, ye ingoro oni oni tetoyi, no Awano ko oorowuwano. Ndadiro nguro, Awando no daganeroro, ene Urungga oorengo. 29 Ataga oo ngu ma tunooteyingomo, no yeno kuri ero etenoku nga. Ngundiro nguro, kootuyisina oo ngu tunootetoni ngu, asa, ye nguno nowoondoyemo hamoo tewanggo.

30 Arisa, no yeya mande mande urungga ko ma ero ingowato. Ndadiro nguro, mera ngaro nguro sobosobo tabango urungga ngu ombute. Enengo yanggangoni ngundo no ma sobonerowa. 31 Ene mera ngaro oni simoo bare ngu komo ingowanggo. No nowoondone Awane inooteno. Ngundiro nguro, no Awando oo teweroyi mande ero no nunowoku, ngu nangge teteno. Arisa, ye ootoogetoyiga oorowuwooto! Ero eyingo.

Copyright information for `RWORAWA