John 15

Yisas Ngu Ene Wayin De Oorengo

Yisasdo mande gura eyingo. No ngu Wayin de oorengo. Awanembo ngu ene Wayin kongga nguro Simburi. Noro kambini ngu ma enggetoni ngu, Awando andangero yokowa. Ene ko kambinine bidodo enggeteku ngu, Awando gome toongooro, gome yomosiyowa. Ngundiro tetoni, engge gome oowooyingga oorengo enggewanggo. Ye ngu nondo mande ngu ero etuyerowonoku, ngundo ye nowoondoye yeni gome sarayi tunootewonggo. Ye komo no dowooro oodoyi ngu, asa, nondo nguya ye yodowooro oruwato. Wayin dega ngu kambini wimbuyi bungomo ma dowooro ngu, ene enggeweroyi nguya kini. Ngundiro nangge, ye nguya nono ma ootooro ngu, ye ma enggewanggo.

No de Wayin. Ye ngu Wayin de nguro kambini. Oni ene nono oodoni ngu, no nguya eneya oodoore, ene ngunonggo gome urungga enggewanggo. Ene ye no noyokoro ngu, asa, ye oo gura nguya ma tewanggo. Ene oni gura nono ma oruwaku ngu, asa, ene ngu de kambini ngundiro andangero yokootoyi ariyewa. Yo, onindo ngu de kambini, ngu yowuruwooro gasiyoro, de nombono katoyi demukowa.

Ene ye noya oodoyi, noro mandene yeya oodoni ngu, arisa, ye oo guraro ingoro kira ewanggoku ngu, oo ngu, ngundiro yeno tunootewa. Ene yendo gome urungga enggewanggoku muringga nguno, ye noro kirikiri oni kirarongo, ngu simoo bare etuyerowanggo. Ngundiro muri gomengga, ngunonggo noro Awane nguro oowooyi bingaminidodo tunootewa. Awando newende no nunoyingo, ngundiro nangge, nondo yengo kuri nowoondoyi nguya teyunowono. Nguro, ye komo noro mandene nga suwooyi sano ingoro oodoyi, ngu nondo hamoo nowoondone ye yunowano. 10 Nondo kuri Awanemboro mamana mandeni gome keyowonoku, nguro ngu, no Awane enengo nowoondoyiningga ngu newendemo oorooteno. Ngundiro nangge, ye noro mamana mande gome keyowanggoku ngu, arisa, ye nguya noro nowoondoyinengga ngu newendemo oruwanggo. 11 No ngandiro ingooteno. Noro oni oningga ngu yeno oodoni, ye nowoondoyemo nguno angeya manggowoomo ooreni, ero ngundiro ingooteno. Ngundiro nguro, no nga mandega nga, yeno eteno. 12 Noro mamana mande ngu ngandiro. Nondo yengo nowoondoyi teyunootenoku, ngundiro nangge, ye komo dobookuriyeboro ngundiya teyi! 13 Ene oni gurado ene dobookuriyi hoorooweyerowero, enengo ketangga ngu yokowaku ngu, arisa, nowoondoyi teyingo muringga, ngundo nowoondoyi teweroyi muri gidarega, ngu hamoo oorengo dagayeroote. 14 Ye nondo etenoku muringga nga tetoyi ngu, asa, ye ngu noro dobookurine. 15 Ko oni ngu enengo oni urungga, ngundo ko oo teteku ngu ma ingoote. Ngundiro nguro, nondo yeya ko oni ero ma ewano. Kini, mande bidodo nondo Awanonggo ingowonoku, ngu yeno etoowe, ingomukowonggoku ngu! Nguro nondo yeya ngu dobookurine, ero ewano.

16 Yendo no ma rogoneroyingo. Kini, nondo ye ngu nenengo rogoyerowonoku, nguro ye komo ooroya, gome oorengo enggewanggo. Yengo enggeyega ngu gome sugi sugi oruwanggo. Ye ngundiro tero, ngunonggo ye oo gura yowero, no oowoonemo Awano kira etoyi ngu, asa, Awando ngu ooga ngu, hamoo oorengo, ye yunowa. 17 Nondo nga mamana mandega nga ye yunooteno. Ye komo dobookuriyeboro nowoondoyi teyi! Ero eyingo.

Oni Nowoondoyemo Hamoo Kini, Ngundo Yisasro Ko Oni Nguya Mundiyi Tewanggo

18 Yisasdo ngandiro eyingo. Mera ngaro oni simoo bare ngando yeya mundiyi tetoyiga ngu, asa, ye ingoyi, ene noya koretero mundi teyingo, nguro yeno nguya tewanggo. 19 Ene hamoo ye mera ngaro muri biyomi ngu keyootoyi ngu, arisa, mera ngaro muri biyomi tetenggoku oni simoo baredo, ene mete yengo ingowanggo. Ye enengo keyemo oni nguro, ero ingowanggo. Ene ye ngu muri biyomimboro oni kini. Kini, nondo ye kuri rogoyerowonoku ngu, ye mera ngaro muri biyomi yokootoyi, yoyoro, songo yoyewono. Ngundiro nguro, mera ngaro oni simoo bare, ngundo yeya mundiyi tewanggo. 20 Ye komo nondo mandega yeno ewonoku, nguro ingondudu teyi! Ko oni ngu enengo oni urungga ngu dagaro ma oruwa. Nguro ngu, no noyoro yomburineroro, no owenerowonggoku ngu, asa, ye nguya ngundiro oweyeroro yomburiyerowanggo. Ene noro mandene keyoro ingoro ngu, asa, yengo mande nguya keyoro ingowanggo. 21 Ene noro Awanengga no surenerootoni, no ngano ombuyingo, nguro nowoondoyemo hamoo ma tetenggo. Ngundiro nguro, ene noro nowoondoyemo hamoo ma tetoyi ngu, asa, ene yeno nguya muri biyomi tewanggo.

22 Hamoo, nondo kuri ma omburo mande gome nenengo ngu ma etuyerootoowe ngu, arisa, ene weti mbumbuwaye tero nguro muri ma ingowanggo. Ene ataga, ene oore gurano weti mbumbuwaye oongooweroyi kini. 23 Oni ene noya mundiyi tetenggoku ngu, ene noro Awanemboya nguya mundiyi tetenggo. 24 Ko gura gura, oni songombo kuri ma teyingoku ngu, nondo ngu ko ngu ene kewooroyemo kuri tewono. Ngu hamoo, nondo ko ngundiro ngu ma tetoowe ngu, arisa, ene weti mbumbuwaye tero, nguro muri ma ingowanggo. Ene ataga ngu, ene kuri kenoro yokoro, nguro ene noya ko Awanemboya nguya mundiyi tero boguwootenggo. 25 Ene ngundiro muriyengga tetenggoku, ngundo enengo mamana mandeno nakangoyingo ngu, ataga engge tunootete. Ngu mandega ngu ngandiro.

Ene noya kingo mundiyi tetenggo, ero eyingo. (Sam 35:19; 69:4)
26 Ene, ye Yanggango Teyunoro Hoorooweyeroweroyi oningga ngu (Yuka Kundingiyi) ene Awaya gobooro oorooteri. Nondo ngu soweyootoowe, yeno omburo, ngundo noro mandene noro murine ero yootunoro etuyerowa. 27 Ngundiro nguro, yendo nguya komo noro mandene, noro murine nguya yootunoro, wesiyoro, ewanggo. Ndadiro nguro, kuri ye noya oruwootokuno, no ko damoni yetoowe, ye nguno oode oode omburo, ataga nga naruno nga, ero eyingo.

Copyright information for `RWORAWA