John 16

Yisasdo Enengo Kirikiri Onino, Oo Kootu Tunooteweroyi Nguro Eyingo

Yisasdo ngandiro eyingo. Nondo ngandiro ingooteno. Ye nowoondoye kiyayi yero, nowoondoyemo hamoo ngu yokoweroyi, nguro ma ingooteno. Ngundiro nguro, no nga mandega nga yeno kuri ewonoku ngu! Kootuyisina naru gura tunootetoni, ene onindo Yudaro yowuru yanonggo ye oweyerowanggo. Yo, hamoo, onindo ye yureyi kumooweroyi, ngundo ingoro ewanggo. Nga oni, ngando ene weti mbumbuwa tetenggo, ero ingowanggo. Hamoo, ene noro Awane ko no nguya ma ingootenggo. Ngundiro nguro, ene ngu muringga ngu tewanggo. Oo ngu ma tunooteyingomo, nondo yeno kuri etoowe ingowonggoku ngu. Arisa, kootuyisina ngu oo ngu tunootetoningga ngu, asa, ye nondo ewonoku, ngu ingonduduyemonggo ko ingoyi. Ero eyingo.

Yuka Kundingiyimboro Koni

Ene no ataga oni no surenerootoni, no ngano ombuwonomungga nguno ko oorowuteno. Ene ye kewooroyemo ngunonggo oni gurado, no sumoo nunoro, ngandiro ma eyingo. Ge ndarute? Ero eyingo. Nondo nga mandega yeno etenoku ngaro, ye ataga nowoondoye kowuri oorengo yetenggo. Ene nondo hamoo oorengo, yeno eteno. No ye yoyokoro oorowuwanoku ngu, Hoorooweyeroyingo, yewe yeno oorowuwa. Nguro no ma oorowuwanoku ngu, asa, oni ye Yanggango Yunoro Hoorooweyeroweroyi Yuka Kundingiyi ngu yeno ma ombuwa. Ene no oororo ngu, arisa, nondo ene soweyootoowe, yeno ombuwa. Enendo omburo, mera ngaro oni yoyeni, weti mbumbuwa nguro murini yootunoro, noro murine gome nenengo nguro murini, ngu wirikoyeroweroyi naruwo tunooteweroyi, nguro nguya etuyerowa. Oniro weti mbumbuwaye, nguro muri ngandiro. Ene no kootu nunoro noro nowoondoyemo hamoo ma tetenggo. 10 Koretero, ngu no Awanonggo ombuwonoku, kootuyisina no ko Awano oorewano. Ngungga ngu, muri gome nenengo nguro hamoo ngu simoo bare merako ngano ngu ma ingootenggo. Nguro no Awano oorowutoowe ngu, ye no ko ma neyowanggo. 11 Wirikoyeroyingo nguro murini nguya ene watayi kini. Yo, hamoo, Anutdo mera nga sobowooteku, nguro tabango oowooyi Setan, ngu ene kuri oonooteweroyi nguro rogo tete.

12 No mande mande urungga ye yunowero ingootenoku, ene yendo ataga ingoro yoweroyi nguya, ereremo kini. 13 Ene Yuka Kundingiyingga ngundo omburo ngu, hamoo mande Anutromu, ngu bidodo etuyeroro yunowa. Enendo enengo ingondudunonggo nangge ma ewa. Kini, mande ene ingowoku ngu nangge ewa. Enendo ngu oo kootuyisina tunooteweroyi, ngu nguya ero etuyerowa. 14 Ene nononggo mande yorogogo yeno yootunoro ewa. Ngu muringga nguno ene noro oowoone bingamine ero okoowa. 15 Awanemboro oo bidodo ngu noromu, nguro no yeno eteno. Yuka Kundingiyi ngu nononggo mande yorogogo, yeno yootunoro ewa, ero eyingo.

Nowoondoye Kowuri Ngu Yowoorengootoni, Oni Oni Teweroyi Tunootewa

16 Naru bodaga nangge ye no ma neyowanggo. Kootuyisina, naru bodaga nangge ye ko no neyowanggo, ero eyingo. 17 Yisasdo mande ngundiro etoni ngu, asa, kirikiri oni gidaregado enengo nangge mande mande ngandiro eyingo. Ene ngu mandega ngu, ndawu mande muringgaro, ene mande ngu nooreno ete? Enendo ngandiro ete. Naru bodaga nangge, ye no ma neyowanggo. Kootuyisina naru bodaga nangge, ye no neyowanggo. Ndadiro nguro, no hamoo oorengo Awanemo oorowuteno, ero eyingo. 18 Asa, enengo kirikiri, onindo mande gura nguya eyingo. Naru bodaga nangge ero eteku, mandega nga ndadiro? Noore ngu mandega eteku, nguro murini ma ingooteto, ero eyingo.

19 Yisas ene ingoyingo, kirikiri onindo ene sumoo inowero tetoyi, nguro ene eyingo. Ye bine nondo mandega etenoku, nguro sumoo ewero etenggo? Nondo ngandiro ewono. Naru bodaga nangge, ye no ma neyowanggoku, kootuyisina, naru bodaga nangge, ye no ko neyowanggo, ero ewono. 20 Hamoo oorengo, no yeno eteno. Kootuyisina, ye sendo moguru urungga tero, ebe sendoru sendorutero oruwanggo. Yo, yendo ngundiro tetoyi, ene mera ngaro oni simoo bare ngu, ene nguro oni oni tero oruwanggo. Ene yendo nowoondoye kowuringga ngu yowoorengootoni, ye nowoondoye oni oni oorengo tunootewa. 21 Bare simoo bisiyoweroyi naruno ngu, ene komo ogingo ingoro, newende kowuri ingowanggo. Ene kootuyisina simoongongga ngu bisiyootoni, merako soretoni ngu, ene newende metemi ingoro, ogingo nguro ma ingowa. Kini, ene simoongongga nguro oni oni tewa. 22 Ngundiro nangge, ataga ye nguya nowoondoye kowuri yetenggo. Ene nondo ye ko yeyootoowe, nguno ye nowoondoye ko oni oni tewanggo. Ngundiro tewanggoku, oni gurado yengo oni oningga ngu ma andangero yowa. 23 Ngu narunggano nguno, ye oo guraro no ma sumoo nunowanggo. No hamoo oorengo, no yeno eteno. Ye oo gura Awando noore yunoni ero, no oowoonemo yemboongewanggoku ngu, asa, Awando ngu ooga ngu, ye yunowa. 24 Kuri ye oo gura yowero no oowoonemo ma yemboongeyingo. Ene ye ngandiro yemboongero ngu, ye oo yowanggo. Ngundiro tero ngu, yengo nowoondoyemo oni oningga ngu yeyi gome oorengo tunootewa, ero eyingo.

Yisasdo Mera Ngaro Murini Ngu Kuri Dagayingo

25 Nondo mande ngaro kuri mande adingayi nangge ero ewonomu ngu. Kootuyisina no mande adingayimonggo yeno ko ma ewano. Kini, no Awaro mande tunoo yootunoro yeno ewano. 26 Ngu naruno nguno, ye no oowoonemo Awano yemboongewanggo. Ye ngundiro tetoyi ngu, asa, nondo ye hoorooweyeroro, Awano ma yemboongewano. Kini, ye mete yengombo Awano nenengo yemboongeyi. Nguro ngu, nondo ngu ye hoorooweroro ma yemboongewano. 27 Yendo ngu noro nowoondoyemonggo gome ingoro, yengo nowoondoye hamoo tetoni, nguro no Awaya oode, ngunonggo ombuyingo. Ngundiro nguro, Awando yengo gome ingoote. 28 Kurimi no Awaya oode, no ngunonggo ene yokoro, no merako ngano omburo oorooteno. Ataga ngu no mera nga yokoro, Awano ko oorewero ingooteno, ero eyingo.

29 Yisas ngundiro etoni ngu, enengo kirikiri onikundo mande gumi eyingo. Ataga ge mande adingayi ma eyingo. Kini, ge mande tunoo oorengo eteku ngu! 30 Ataga noore ingooteto. Ge onindo sumoo ewanggo ero ma soboyeroro, ge ngu noorengo ingondudu kenoro ingomukoote. Kini, ge oo bidodo ingomukoote. Ngundiro nguro, noore ge kuri Awanggeboya oode, ngunonggo ombuyingo, nguro nowoondonanimo hamoo teteku nga, ero eyingo.

31 Ene mande ngundiro etoyi ngu, asa, Yisasdo mandeye gumi eyingo. Ye ataga nowoondoyemo hamoo tetoni, gome ingomukootenggo? 32 Ingoyi! Naru kuri namoko tunoo tewero tete. Yo, ene kuri tunoo tero namoko teteku ngu! Ene ye oweyerootoyi, ye songo songo yengo endemo sawanggo. Nguno ngu, ye no noyokootoyi, noso nangge oruwano. Ene nondo noso nangge ma oruwano. Kini, noro Awane ene noya oruwaroku ngu. 33 Nondo ngandiro ingoro, yeno eteno. Yengo nowoondoye ngu nono yetoyi oodoyi ngu, arisa, yengo nowoondoyemo nguno nguya, noro imakeyingongga ngu yeno oruwa. Ngundiro nguro, no nga mandega nga, ngu yeno ewonoku ngu! Oni merako ngano ye ogingo kowuriyedodo yunowanggo. Ene ngundiro teyunowanggoku, ene yengo nowoondoye ngu, ye komo oni oni teya yanggango oriyi. Ndadiro nguro, nondo mera ngaro murini yanggangoni, ngu hamoo oorengo bidodo wongoowe uwoku ngu! Ero eyingo.

Copyright information for `RWORAWA