John 17

Yisasdo Kirikiri Oni Hoorooweyeroro Yemboongeyingo

Yisasdo mande ngundiro ero yokoro, ene sambosina doongetero yemboongero eyingo. Awane, naru kuri tunootete. Ge duridari no nunoyingomu, ngu oni simoo bare merako ngano oorootenggoku, ngu etuyero. Ngunonggo gengo nangongge nguya, gengo duridarige simoo bareno yootunoro etuyerowa. Ndadiro nguro, gedo ene simoo barero tabango urungga kuri ene rogo teyingo. Nguro ngu, ene mete simoo bare gedo kuri ero rogo tewoku, ngundo sugi sugi keta oruweroyiga ngu yunowa. Suwooyi sano keta oruweroyi ngu ngandiro. Ene gengo ingootenggoku, ge guranangge hamoo Anut oorengo. Ngundiro nangge, ene no Yisas Krayisdo, gedo gengo sunggi yeyingo oni, ge kuri sowenerootoyi, ngano ombuyingo, nguro nguya ene nowoondoyemo hamoo tetenggo.

Gedo ko no ero nunoyingoku, ngu no kuri temukowono, ngundiro tewonoku ngundo gengo duridarige simoo bare doongeyemo yootunoro tunoo oorengo etuyerowo. Awa, kuri mera oo nga ma tunooteyingomo, no geya oruworoku naruno, no bingamine duridarinedodo. No ataga nguya ngu duridari bingaminengga, ngu ko nuno ero ingooteno.

Nondo gengo muringge, mera ngaro oni gedo no nunowoku, nguno kuri ero etuyerowono. Gengo oni ngu, gedo kuri no nunowo. Ene gengo mandege ngu gome keyootenggo. Ataga ene ingootenggo. Oo bidodo gedo no kuri nunowoku ngu, ngu genonggo nangge ombuwo. Mande bidodo gedo no nunowoku ngu, nondo ene kuri yunomukootoowe, ene yoro, ene hamoo oorengo ingowonggo. Kuri no geya oode, ngunonggo no ombutoowe, nguro ene gengo nowoondoyemo hamoo tetenggoku, gedo no surenerootoyi, no ngano ombuyingo, ero ingoyingo.

Nondo ene hoorooweyeroro yemboongeteno. Nondo ataga mera ngaro oni gengo ma ingootenggoku, nguro ma eteno. Kini, no ataga gedo oni no nunowoku, nguro no geno yemboongeteno. Ndadiro nguro, ngu oni ngu gengomu. 10 Noro oni nono nowoondoyemo hamoo tetoyi, ngu gengomu nguya. Ngundiro nangge, oni ngu gengomu, ngu noromu nguya. Yo, ene noro nowoondoyemo hamoo teyingongga, nguro ene oowoone bingamine ero okootenggo.

11 No ataga mera nga yokoro, geno ko oorowuwanoku ngu, ene gengo nowoondoye hamoo teyingo oni merako ngano oruwanggo. Awa, ge kundingiyi oorengo! Gengombo gengo yanggangongge no nunowoku, ngundiro ge ene soboyerowa. Ge ene soboyerootooga, ene nowoondoye guranangge, noore geya nowoondonari ngundiro, guranangge oruwanggo. 12 No eneya oruwootoku naruno, nondo gengo yanggangongge no nunowoku, nguno ene gome soboyerowono. Yo, hamoo oorengo, no gome soboyerootoowe, nguro ngu, ene bidodo ma oonootewonggo. Kini, oni (Yudas Iskariyoot) ene ge kootu gunoro, nguro ene oonooteweroyi musiyomo nguno oororo, enendo nangge oonootete. Gengo mande nakayano oorooteku, nguro engge tunooteweroyimboro tete. 13 Ataga no ge tanggegemo ma oorowuyingo naruno nguno, nondo merako ngano ootooro, nguno nga mandega nga eteno. Ndadiro nguro, noro nowoondonemo oni oni tero oorootenoku, ngundo noro oni simoo bareno ngu oni oni teyingongga, ngundiro nangge eneno angero ooreni ero, nguro gome ingooteno.

14 Gengo mandege nunowoku ngu, nondo kuri ero yunowono. Ngundiro nguro, mera ngaro oni simoo baredo kowuri yunootenggo. Yo, no mera ngaro muri biyomini, nguno no ma endeyoro oorooteno. Ngundiro nangge, no kenerootenggoku, simoo bare nguya, ene mera ngaro murimo ma endeyootenggo. 15 Gedo mera nganonggo ene andangeya yoyo, ero ma yemboongeteno. Kini, gedo ene soboyero ero, nguro yemboongeteno. Awa, gedo oni muri biyomiboro eweyingga, (Setan) ngu yokootoyi, ngundo ene noro simoo bare ma yutoro yomburiyerowero ero, nguro no geno yemboongeteno. 16 Yo, no mera ngaro muri biyominimo no ma endeyooteno. Ngundiro nangge, noro kenemo simoo bare nguya, ene mera ngaro murinimo ma endeyootenggo. 17 Awa, ge noro keneroyingo simoo bare ngu yoyega, ene gengo mandege nguno nowoondoye bidodo, nguno damooya, ngunonggo ene oni kundingiyi tunooteyi. Yo, gengo mandege, ngu hamoo mande oorengo engge. 18 Kuri ge no surenerootoyi, no oni simoo bare kewooroyemo mera, ngano omburo oorooteno. Ngundiro nangge, no ene sureyerootoowe, ene oororo merani merani oni simoo bare kewooroyemo, gengo mandege wesiyoro ero etuyerowanggo. 19 No nenengombo nowoondone bidodo gedo kongga nunowoku, nguno damooro ngu tero, kundingiyi oorooteno. No ngundiro tetenoku, ngunonggo gengo simoo bare oorengo, ene hoorooweyeroweroyimboro, nguro ene nguya enengombo gedo kongga yunowoku, nguno nowoondoye bidodo nguno damooro ngu kundingiyi tero, ngunonggo ene ko tewanggo.

20 Yo, nondo oni noro nowoondoyemo hamoo teyingo nga hoorooweyeroro, geno yemboongetenoku, ngu ko, ngundo kootuyisina, nga oni ngando mande etoyi, ingoro, noro nowoondoyemo hamoo tewanggoku, nguro nguya geno yemboongeteno. 21 Nondo ngundiya yemboongetoowega, nguno oni ngu bidodo ene nowoondoye guranangge oriyi, ero ingooteno. Awa, ge noya oodoyi, ko nondo geya gobooro oorooteroku, ngundiro nangge, ene nooreya nguya gobooro oruwato, ero ingooteno. Ngundiro tero ngu, mera ngaro oni simoo bare, ene hamoo ingowanggo. Gedo no surenerootoyi, no merako ngano ombuwonomu, nguro nowoondoyemo hamoo ingowanggo. 22 Gedo duridariga no nunoyingongga ngu, nondo kuri ene yunowono. Nguno ene nowoondoye guranangge siyeya oriyi, noorendo awa, geya nowoondonari guranangge siyero oorooteroku ngundiro. 23 Nondo eneya oodooye, ko gedo ngu noya oorooteku, nguro nondo ngu komo enengo nangge nowoondoye guranangge oorengo yeya oriyi, ero ingoro yemboongeteno. Ngundiro tetoyi ngu, asa, mera ngaro oni simoo bare ene ingowanggo. Gedo kuri no surenerootoyi, no mera ngano ombuyingo. Gedo noro ngundiro nowoondoyi tenunooteku, ngundiro nangge, gedo enengo nowoondoyi teteku ngu! Ero ingowanggo.

24 Awa, nondo ngandiro ero ingooteno. Oni simoo bare gedo kuri no nunowoku ngu, ene noya gedo musiyongga no nunowoku, nguno eneya gobooro oruwato. Ene nguno noro duridarine ngu kenoweroyimboro ingooteno. Yo, kurimi mera nga ma tunooteyingo naruno nguno, gedo noro nowoondoyi tenunoro, ge ngu duridariga nunoyingongga ngu, ene nguya kenoyi, ero ingooteno. 25 Awa, gengo muringge, ngu gome nenengo oorengo. Mera ngaro oni simoo bare ngu gengo ma ingootenggo. Ene nondo ngu gengo ingootoowe, ko noro oni nga nguya gengo ingootenggo. Gedo kuri no surenerootoyi, no merako ngano ombuwonomu, ngu ingootenggo. 26 Nondo gengo muringge ero etuyerootoowe, ingowonggoku, ngu ataga nguya ngu muringga, ngu soweyoro etuyerooteno. Ngundiro tetoowe, nguno ene komo enengo nangge nowoondoyi teweroyi muringga ngu gome ingowanggoku, ngu gedo, noro nowoondoyi teyingo muringga, ngu gome ingoro dowoowanggo. Ene ngundiro tetoyi, nondo ene nowoondoyemo uro, eneya gobooro oruwato, ero yemboongeyingo.

Copyright information for `RWORAWA