John 18

Yudasdo Yisas Yoro, Mundi Oni Kandeyemo Yeyingo

(Matiyu 26:47-56; Mak 14:43-50; Luk 22:47-53)

Yisasdo yemboongero yokoro, Yisasdo enengo kirikiri onidodo ene oororo, Kidoron nggooto ngu karongoro, anduroko ngu Olib dega nguro ko gura oruwoku, nguno uyingo. Yudas, ngu Yisas yoro, mundi oni kandeyemo yeyingo oningga, ngu nguya ngu kongga ngu ingoote. Ndadiro nguro, naru oowooyingga Yisas ene ngu kongga nguno enengo kirikiri oniya yowuruwooyingo. Nguro Yudas ngu Rom Gabuman nguro me oni, ko Anutno wooro yeyingo oniro sobosobo oni ko Parisi oni nguro kumba ootuwoo oni, ngu yoyoro, ngu merasina nguno mayeyingo. Ene soru ko Lam nguya karo, dowooro, ko me ebe ureweroyi idi sangga yoro mayeyingo. Yisas eneno oo bidodo tunooteweroyi ngu, ene kuri ingoyingo. Ngundiro nguro, Yisasdo tanggeyemo oororo, sumoo ero eyingo. Ye oone erewero mayetenggo? Ero eyingo.

Ene ngundiro sumoo etoni ngu, asa, mandeni gumi ero eyingo. Noore Yisas Nasaret oningga ngu erewero mayeteto, etoyi, Yisasdo gumi eyingo. Ngu no nangge. Ene ngundiro etoni, ngu Yudasga Yisas yootunoro eweroyingga ngu eneya gobooro dikayingo. Yisasdo eyingo, ngu no nangge, etoni ingoro ngu, asa, ene soriyokoro, woosooro oororo, merako ukero, uro wereyingo.

Ngundiro tetoyi, Yisasdo ene ko sumoo yunoyingo. Ye ndawu oningga erewetenggo? Ngundiro etoni, me oniku enebana gumi eyingo. Nasaret oni, Yisasga ngu erewero mayeteto, ero eyingo. Ene ngundiro etoyi, Yisasdo mande gumi ngandiro eyingo. Nondo kuri yeno ewono. Ngu oningga ngu no. Ene ye no ereweneroro noyoya ngu, asa, ye ngu oni nga yoyokootoyiga sayi, ero eyingo. Ene ngundiro ero, ngundo kuri mandega eyingo, nguro engge yeni tunootete. Ene ngu mandega ngu ngandiro eyingo.

Ngu oni ngu gedo no kuri nunoyingo, no ngu gura ma yokowano, ero eyingo. (Yon 6:39)
10 Sayimon Pita ngu ene duge moore. Ngu naruno, ene duge ngu woosooro yoro, wooro yeyingo oni sobosobo, nguro tabango oniro ko oningga, ngu urewero duge oorongootoni, ene woosooro oorowutoni, sodeyi koondosina gidare nangge, ngu tagatoni, merako soreyingo. Ngu oningga ngu oowooyi ngu Malkus. 11 Ene ngundiro tetoni, asa, Yisasdo eyingo. Pita, gengo duge sirimo, ko siriyo. Ndadiro nguro, Awando ngu sono tobaga no nunowoku, ngu nondo ma neni, ero ingoote, bine? Ngundiro nguya kini. Ero eyingo.

Onikundo Yisas Yoro, Anasno Oorowuyingo

12 Ngundiro tetoyi, me oniku ko enengo sobosobo oni, Yuda oniro kumba ootuwoo oniro sobosobo, ngundo Yisas dowooro, utombo gosiyoro yoro oorowuyingo. 13 Ene Yisas yoro, Anasno koretero oorowuyingo. Anas ngu Kayiyapas tengari. Kayiyapas ene Anutno wooro yeweroyi oni, nguro tabango urungga, ngu dagomangga, nguno yeyi tunooteyingo. 14 Kayiyapas oningga, ngundo ene kuri Yuda onino ngandiro eyingo. Mete oni gurananggebo kumooro ngu, asa, ngundo oni simoo bare urungga hoorooweyerowa, ero eyingo.

Pitando Yisasro No Ma Ingooteno, Ero Eyingo

(Matiyu 26:69-70; Mak 14:66-68; Luk 22:55-57)

15 Sayimon Pitando, kirikiri oni guraya, ene Yisas keyoworiyo. Kirikiri oni guraga ngu Anutno wooro yeyingo oni nguro sobosobo tabangongga ngundo ene watayi. Ngundiro nguro, ene sobosobo tabangongga, nguro ende sisi nguro pawaroko, Yisas keyoro, nguno uyingo. 16 Ene Pitando ngu ene yamuko dabemimo endesina dikaro oruwo. Kirikiri oni guraga ngu Anutro wooro yeweroyi sobosobo tabango ngu ingooteku, ngundo oororo, yamuko sobowooro oruwoku barega, nguno eyingo, ene Pita yoya, ya newendesina uni, ero eyingo. 17 Yamuko sobosobo barega, ngundo Pitaya eyingo. Ge bine nguya, Yisas oningga, ngaro kirikiri oni gura bine? Ene ngundiro sumoo etoni ngu, Pitando gumi eyingo. No kini! Ero eyingo. 18 Ko oni ko kumba ootuwoo oni, ngundo de gura karo, mera gingo yetoni sosorero, nguro ene de yakowero de kayingo. Ngundiro tetoyi, Pita nguya ngu dega ngu yakowero eneya nguno dikaro oriyingo.

Anutno Wooro Yeweroyi Oni, Nguro Sobosobo Tabango, Ngundo Yisas Sumoo Inoyingo

(Matiyu 26:59-66; Mak 14:55-64; Luk 22:66-71)

19 Anutno wooro yeweroyi oniro sobosobo tabango, ngundo Yisasno kirikiri oniro sumoo ero, ko enendo simoo bare mande ero etuyerowoku, nguro nguya sumoo eyingo. 20 Ene ngundiro sumoo etoni, asa, Yisasdo mandeni gumi ngandiro eyingo. Nondo ngu kuri oni simoo bare tunoo oorengo endemo mande ero etuyerowono. No suwooyi sano yowuru ya newendemo, ko Tembel ya newendemo, Yuda oni simoo bare yowuruwootenggoku, nguno nguya mande ero etuyeroro yunowono. No mande kombitero, gura ma eyingo. 21 Ge ndawugaro, no sumoo nunoote? Ge komo oni ene kuri mande no manggonemonggo ingowonggoku, ngu sumoo yunowa. Ene kuri noro mandene ingowonggo, ero eyingo.

22 Ene ngundiro etoni, kumba ootuwoo gura dikaro oruwoku, ngundo Yisas utoro eyingo. Ge Anutno wooro yeweroyi oniro sobosobo nguro tabangongga, ngaro mandeni ngu gumi ngundiro ete? 23 Ene sumoo ngundiro etoni, asa, Yisasdo mandeni gumi eyingo. Nondo mande biyomingga etoowega ngu, asa, ge komo ngu nangge yootunoya nono e. Ene nondo mande metemimu etoowe ngu, arisa, gedo nguro ndadiro tero, no nuroote? Ero eyingo.

24 Arisa, utombo Yisas gosiyoyingo utooku ngundiro oodoni, ene Anasdo Yisas soweyootoyi, Anutno wooro yeweroyi oniro sobosobo tabango oowooyi Kayiyapas, nguno oorowuyingo.

Pitando Yisas Oowooyi Ko Oongooyingo

(Matiyu 26:71-75; Mak 14:69-72; Luk 22:58-62)

25 Sayimon Pita ngu dikaro, de yakoro oodoni, oni songokundo Pitaya sumoo inoro eyingo. Ge nguya enengo kirikiri oni, bine? Ene ngundiro etoyi, Pitando oongooro eyingo. No kini! Ero eyingo.

26 Wooro yeweroyi oni, nguro sobosobo tabango, nguro ko oningga, Pitando kono anduno sodeyi tagawokungga, nguro dobooyi gurado eyingo. Hamoo oorengo, no ge geyowono. Ge nguya kono anduno geyowonoku ngu! Ero eyingo. 27 Ene mande ngundiro etoni ngu, asa, Pitando ko ero, oongooro eyingo. No kini! Ene ngundiro etoni, asa, ngu naruno nangge, kootoori eyingo.

Yisas Yoro, Payilatno Oorowuyingo

(Matiyu 27:1-2,11-14; Mak 5:1-5; Luk 23:1-5)

28 Ene Yisas yoro, Kayiyapasro ya yokoro, Gabuman koreteyingo nguro yano mande wirikoweroyi musiyomo oorowuyingo. Ngu narungga ngu suwoononggo oorengo, nguro ene sodedo yano ma ooreyingo. Ndadiro nguro, ngu Gabuman oni koreteyingongga ngu Rom oni. Mosesro mamana mandeno, ene ngandiro eyingo. Yuda oni ngundo Yuda kini enengo yano uro ngu, ene wetidodo tero, Pasowa naru kundingiyi nguno noore uro, bibitero, oowari ma newato, ero eyingo. 29 Ngundiro nguro, ene endesina oriyingo. Gabuman oniro oni koreteyingo, oowooyi Payilat, ngundo eneno oorero sumoo eyingo. Yendo nga oningga nga ndawu oo biyominggaro, nga yoro mayetenggo? 30 Ene sumoo ngundiro etoni, asa, mandeni gumi ero eyingo. Nga oningga nga, ene muri biyomi ma tetoni, ngu noore ene yoro, geno ngano ma mayewato, eyingo.

31 Ngundiro etoyi, Payilatdo ko eyingo. Yengombo yoya, ooroya, yengo mamana mande, nguno yengombo mandeni wirikoyi! Ene ngundiro etoni, asa, Yuda onindo eneno gumi eyingo. Rom oniro mamana mande, ngundo ngandiro eyingo. Noorendo oni ureye kumooweroyi ngu roogo oorengo, ero eyingo. 32 Yisasdo ene kumooweroyimboro kuri eyingongga ngu, ene kumooweroyi murimo teyingo, ngu mandegaku ataga engge tunootewero tete.

33 Nguro Payilatdo Gabuman ya newendemo ko uro, ngunonggo Yisas negongootoni, ombutoni, sumoo inoyingo. Ge Yuda oniro mera sobosobo urungga (King), bine? Ero eyingo. 34 Ene ngundiro sumoo etoni, Yisasdo mande gumi eyingo. Gengombo bine, ngu mandega ngu ingoro ete, bine, ngundi, oni songombo geno etoyi, ingoro, bine, ge ngundiro ete? 35 Ene ngundiro sumoo etoni, Payilatdo mandeni gumi eyingo. No bine, Yuda oni, nguro ge ngu mandega ngu noya ete? Hamoo oorengo kini! Gengo oni simoo bare, ngu ko gengo, Anutno wooro yeyingo oniro sobosoboku, ngundo goyoro nono mayetenggoku nga! Nguro ge ndawu ooga tewo? Ero eyingo.

36 Ene ngundiro sumoo etoni, Yisasdo mandeni gumi eyingo. Nondo endega oni simoo bare sobowooweroyi, ngu mera ngaromu kini. Ene nondo mera, ngano simoo bare sobowooweroyi ngu, asa, noro ko oni, ngundo ngu ebe yeyi tunootetoni, ebe utoro, nguno oni gura no noyoro, Yuda oni kandeyemo nguya ma noyewa. Ene ataga ngu, nondo endega simoo bare sobowooweroyi, ngu merako ngano kini, ero eyingo. 37 Ene ngundiro etoni, Payilatdo Yisasro mandeni gumi eyingo. Nguro ge mera sobosobo oni urungga (King) gura, bine? Etoni, Yisasdo mandeni gumi eyingo. Gedo eteku ngu, ge nenengo oorengo ete. No ngu mera sobosobo oni urungga (King). Ngundiro nguro, no namondo no bisinerootoni, mera ngano omburo tunooteyingo. Yo, no merako ngano ombuwonoku, ndadiro nguro, no hamoo mande ngu ero yootunoro eweroyi oni. Oni bidodo hamoo mande ngu keyoro ngu, ene noro mandene ngu ingootenggo, ero eyingo.

38 Yisasdo mande ngundiro etoni ngu, asa, Payilatdo mande gumi eyingo. Hamoo mande ngu ndawu ooga? Ero eyingo. Payilatdo ngundiro ero yokoro, ene Yuda onino endesina oorero eyingo. Nondo nga oningga, ngano biyomi gura ma kenooteno. Eyingo. 39 Ene yengo muriye gura, ngu Pasowa naru kundingiyi narungga, nguno ya biyomimo oni gura andangetooye toongete. Ngundiro nguro, nondo Yuda oniro mera sobosobo urungga (King) nga bine, andangeya yunowe? Ero eyingo. 40 Yuda oni simoo bare enengo mande ngu ingoro, nguro ene meno manggaru urungga tero eyingo. Ngungga ngu kini! Ge komo Barabas andangeya yuno! Ero eyingo. Barabasdo ngu oni yureni kumootoyi, ko oni songomboro oo sitowiye yakakayi yoyingo.

Copyright information for `RWORAWA