John 19

Payilatdo Yisas De Omukondino Boorowoowero Eyingo

(Matiyu 27:15-31; Mak 15:6-20; Luk 23:13-25)

Asa, ngu naruno nguno, Payilatdo enengo me onino etoni, ngundo Yisas yoro, utoro, gisasaruboro gome gome ureyingo. Ngundiro tero, me onindo tomoku gura uto sanggiridodomundo tero, yoro, Yisas tabangomo yeyingo. Ngundiro tero, towiyi dagoyi sereyingongga yoro yemuyinoyingo.
(Tomoku ko nengguro dagoyi, ngu mera sobosobo urungga (King), nguro sunggi ngundiro teyinoro, nguno godange teyinoro eneno bagooteyingo).
Me oni bidodo Yisas doongeyimo mayero, yomooweroyi mande gura gura tero eyingo. Ge Yuda oniro King ge e! Ngundiro ero ureyingo.

Ngu naruno nguno, Payilatdo ko endesina Yuda onino oorero eyingo. Ye ingoyi, nondo ene yoro, yeno endesina ooretoowega, yendo kenoyi! Nondo ene goweyimo oo biyomi gura ma kenooteno! Ene ngundiro etoni, arisa, Yisas endesina ooretoni, ngu tomoku uto sanggiridodobo teyingongga, ngu Yisas tabangomo oodoni, ko towini dagoyi nguya teyingo ngudodo ooretoni, Payilatdo Yuda onino etuyeroro eyingo. Ye nga oningga nga kenoyi!

Ngundiro etoni, Anutno wooro yeyingo oni nguro sobosobo, ko kumba ootuwoo oni, ngundo Yisas kenoro, ngu ene manggaru urungga tero eyingo. De omukondino sanggawega kumooni! Yo, de omukondino sanggaweyiga kumooni! Ene ngundiro etoyi, Payilatdo Yuda oniro mandeye gumi eyingo. Yengombo yoya, de omukondino sanggaweyiga kumooni, ene nondo ene goweyimo biyomi gura ma kenooteno! Ene mande ngundiro ero yokoro ngu, asa, Yuda onindo mandeni gumi eyingo. Noore mamana mande gura oorooteku, ngu mamana mandega ngundo ete. Oni gura ene Anut yomooyinoro mandega ero ngu, ene komo kumoowa. Ngundiro eteku, nguro ngu oningga ngu, ene komo kumooni. Ndadiro nguro, ene ngandiro ewo. No Anutro Nangoni, ewoku nguro. Ero eyingo.

Payilatdo ngu mandega ngu ingoro, ene sosoreyingo urungga tero, nguro ene Gabumanro ya newendemo ko uro, Yisas sumoo inoyingo. Ge ndanonggo mayeyingo? Ngundiro sumoo etoni, ene Yisasdo eneno gumi ma eyingo. 10 Yisas nenetero oodoni, arisa, Payilatdo Yisasya sanggiri tero, eyingo. Ndadiro nguro, ge noro mandene gumi ma ete? Nondo ge goyokootoowe, toongeweroyi nguro yanggangonedodo, ko de omukondino gosanggawetoowe, kumooweroyi nguya yanggangonedodo, ge ngu ma ingoote? Ero eyingo.

11 Ene ngundiro etoni, Yisasdo mandeni gumi eyingo. Anut awuno oorengo, ngundo yanggango ge ma gunootoni ngu, asa, ge no nodowooro nureweroyi nguya ereremo kini. Ene nondo geno hamoo eteno. Oni no noyoro, ge kandegemo yootunoneroro noyewoku, nguro weti mbumbuwani, ngundo gengo weti mbumbuwage ngu dagaro, urungga oorengo! Ero eyingo. 12 Ene mande ngundiro etoni ngu, asa, Payilatdo ngu ingoro, ene oore erewero kenoro, Yisas yokootoni, toongewero oore ereweyingo. Ene Yuda onindo meno ero eyingo. Gedo ngu oningga, ngu yokootoyi toongewaku ngu, asa, ge Sisa dobooyi kini! Oni gura enengombo ene King ero ngu, ene Sisa nguya mundiyi teteku ngu! Ero eyingo.

13 Payilatdo ngu mandega ngu ingoro, nguro ene Yisas yoro, endesina oorero, ene oororo, mande wirikoweroyi yabano yeyi bibiteyingo. Musiyo gura oowooyi digi yabayi, Hiburu mandeno ngu oowooyi Gabata. 14 Ngu sa narungga ngu, Pasowa narungga nguro oo yomosiyoweroyi naruwo. Ngu narungga, ngu sa kewooro oorengo, ngu naruno, Payilatdo Yuda onino eyingo. Kenoyi, yengo mera sobosobo urungga (King) nga! Ero eyingo.
(Pasowa Naru Kundingiyi ngu Anutdo sunggi kenoro dagayeroyingo naru kundingiyi).
15 Payilatdo ngundiro etoni, asa, Yuda onindo manggaru urungga tero eyingo. Ngu andangeya yoko! Andangeya yokootooga, de omukondino sanggaweya ureyi! Ene ngundiro manggaru tetoyi, Anutro wooro yeyingo oniro sobosobo oni, ngundo mande ngandiro meno eyingo. Noorengo mera sobosobo urungga (King) gura kini! Sisa nangge, ngu noorengo mera sobosobo urungga (King)! Ero eyingo. 16 Ngundiro etoyi, Payilatdo enengo mandeye ngu ingoro, nguro ene Yisas dowooro, enengo kandeyemo yero eyingo. Ye mete, ene yokootoyiga, me onindo dowooro, oororo, de omukondino sanggaweya ureyiga kumooni, ero eyingo.

Yisas Yoro, De Omukondino Sanggawero Ureyingo

(Matiyu 27:32-44; Mak 15:21-32; Luk 23:26-43)

17 Payilatdo ngundiro etoni ngu, asa, me onindo Yisas yoro, enengo de omukondi inootoyi, koorowooro, ende yokoro oororo, musiyo gura oowooyi tabango wimbuyi, nguno oorowuyingo. Hiburu mandeno musiyo ngu oowooyi Golugata. 18 Ngu mera musiyonggano nguno, Yisas de omukondino sanggaweyingo. Ene oni songo eraya nguya Yisasdodo de omukondino booroyeroyingo. Oni erayagaku, Yisas tanggeyi gide gide, ko Yisas kewoorokono boorowooro de omukondino eraya gide gide, nguno booroyeroyingo.

19 Payilatdo mande gura nakangoro, oni yunootoni, de omukondi sosowoomo yeyingo. Ngu nakayangga ngu ngandiro. Nasaret Oni Yisasga, Ngu Yuda Oniro Mera Sobosobo Urungga (King). Eyingo. 20 Ngu musiyongga Yisas de omukondino boorowooyingo musiyongga ngu, Yerusalem ende urungga ngu tanggeyimo. Ngundiro nguro, Yuda oni urungga ngu mandega ngu kandangero ingoyingo. Payilatdo ngu mandega ngu Hiburu mandeno, Rom mandeno, ko Girik mandeno nguya nakangoyingo. 21 Ngundiro nguro, Anutno wooro yeyingo oniro sobosobo, ngundo Payilatno eyingo. Ge ngundiro ma nakangowero, Yisas, Yuda Oniro Mera Sobosobo Urungga (King). Ge komo mande ngandiya nakango. Nga oningga ngando ewo. No Yuda oniro Mera Sobosobo Urungga (King), nguro ngundiro nakangowa. Ero eyingo.

22 Ene ngundiro etoyi, asa, Payilatdo gumi eyingo. Nguno yokoyi, nondo mandega nakangowonoku ngu, no komo kuri nakangowonoku ngu! Ero eyingo.

23 Ngu naruno me onindo Yisas deno boorowooro yokoro, enengo kumbaninggaku yoro wesoosoowootoyi, namoraya tunooteyingo. Namoraya tunootetoni, me onikundo gumi gumi yoyingo. Ngundiro tero, ene Yisas enengo nengguroni oorengo pirunggaku ngu ma toongooro wesibiyoyingo, ngu guranangge pirundandayingongga. 24 Ngundiro nguro, me oni enengo nangge mande eyingo. Noore nga nengguroga nga, ngu ma omboongewato. Noore komo ebe pawapawamu koondoonge tero, oni gurado oni songo dagayeroro ngu, asa, ngundo yowa. Ene ngundiro ero, koondoonge teyingo. Anutro mandeno mande nakangoro eyingo, ngu engge tunootete. Mande ngu ngandiro.

Ene noro nenggurone, oo ngu bayetero yoyingo. Ene noro nenggurone pirungga ngu so uyi (Kad) koondoonge tero, ndawu oninggado dagayeroro ngu yowa, ero eyingo. (Sam 22:18)
25 Yisasro de omukondi tanggeyimo, enengo nemi nguno dikaro oruwo. Mariya Yisas nemi nguro beyi, ngu Kolpas bareyi oowooyi Mariya, ko Mariya gura Magadala, ende nguro barega, ngu nguya oruwo. Ngu bare ngu, de omukondi tanggeyimo nguno oriyingo. 26 Yisasdo doongetero, nemimboya kirikiri oni ene nguro gome ingooteku, ngu nguya yeyootoni, dikaro oodori, yeyoro, nemimboya eyingo. Namo, ge keno, ngungga ngu, gengo nangongge, ero eyingo. 27 Yisasdo ngundiro ero, kirikiri oningga nguya eyingo. Keno, ngungga ngu gengo nangge, ero eyingo. Ngu naruno nguno, ngu kirikiri oningga, ngundo Mariya Yisas nemingga ngu yoro, enengo yano oororo, gome kawararangoro oruwo.

Yisas Kumooyingo

(Matiyu 27:45-56; Mak 15:33-41; Luk 23:44-49)

28 Ngu naruno, Yisas enengo koni ngu bidodo ataga kinitetoni ingoyingo. Arisa, Anutro mandeni nakaya ngu engge tunooteteku, nguro ene ngandiro ete. No sonoro ingooteno, ero eyingo. 29 Sono nggusi gura oruwoku, ngu Wayin kowoo nangge nggusi manggowoomo oorero oruwo. Ngundiromu ene towi sosowo gura yoro, Hisop dega ngu kambini pirunggano gosiyoro, yoro, Wayin sonoyimo yetoyi, Wayin kowoo nguno koongetoni, ngu yoro, Yisas manggowoomo yeyi ooreyingo. 30 Yisasdo ngu Wayin kowoo sonongga ngu nero yokoro eyingo. Asa, noro kone kinitete. Ene ngundiro ero yokoro, mudungo kiyayi yetoni, penggootero, yukani yokootoni, oorowutoni kumooyingo.

Me Onindo Yisas Biburimo Sanggaweyingo

31 Ngu narungga nguno, Yuda oniro naru kundingiyi nguro oo yomosiyoyingo naruwo, oowooyi Pasowa. Ngundiro nguro, Yuda oni ene oni bingo yokootoyi, de omukondino naru kundingiyimo ma oruwa. Nguro ene Payilatno oororo, oni de omukondino ngu keye udooketoyi, nguro ene sodedo kumootoyi, oni bingoye yoyoro mereyerowero, eyingo. 32 Arisa, me onindo oororo, oni erayaga Yisasya booroyerowonggoku, ngu keyari udoodokeyingo. 33 Ene ngundiro tero, omburo, Yisas kenootoyi, ene kuri kumooyingo. Ngundiro nguro, ene Yisas keyi ma udookeyingo. 34 Ene ngundiro kenoro, me oni gurado Yisas tanggeyisina biburimo sanggabo sanggaweyingo. Ene ngundiro sanggewetoni, sodedomangge sidudaro sono nguya wendoni ombuyingo. 35 Oni gura (Yon enengomboro ete) enengo doongeyimbo me oninggado Yisas sanggawero ute, ngu kenowoku nguro mande yootunoro eyingo. No nenengombo yeyootoowe, sanggawetoyi kenowonoku, nguro no hamoo oorengo mandeni ero etuyerootenoku nga! Ye ngu ingoya, nguro ye nowoondoyemo hamoo teyi, ero eyingo. 36 Nga oo tunooteteku nga ngu, Anutro mande ngu engge tunootete. Ngu mandega ngu ngandiro.

Onindo enengo wimbuyi gura ma udookewanggo, ero eyingo. (Kisim Bek/ Eksodas 12:26)
37 Ko Anutro mande gura ngandiro.

Oni sanggawewonggoku oningga ngu kenowanggo, ero eyingo. (Sekarayiya 12:10)

Digi Woondokoyimo Yisas Merengooyingo

(Matiyu 27:57-61; Mak 15:42-47; Luk 23:50-56)

38 Kootuyisina, Yosep Arimatiya mera nguro oningga, ngundo Payilatno oororo, Yisas bingo yoro, merengoowero sumoo inoro eyingo. Yosep ngu Yisasro keyoro endeyoyingo oni gura, ene Yuda oniro tabango nguro sosorero, nguro enengo newendemo hamoo ngu oongooyingo. Payilatdo mete ero etoni, nguro Yosep ene oororo, Yisas bingo yoyingo. 39 Ngu Nikodimas oningga ngu ene kuri suwoono Yisasno mayero tunooteyingo, ene Yosepya ombuyingo. Ngu oningga ngundo de eraya sidumi yowuruwooro yowooraringoyingomu ngu yoro ombuyingo. Ngu de sidumi nguro kowuri urungga, ngu onibiga kande eraya (30 Kilo). 40 Ngu oni erayaga, ngundo Yisas bingo yoro, de sidumi ndindingo gomemu ngundo kumbadodo yowuruwooro bimbongoyingo. Yuda onindo onibi mereyerowero tero merengootenggoku, ngundiro teworiyo.

41 Yisas de omukondino urewonggoriyomu musiyongga, nguno ko gura oruwo. Ko nguno oni mere keta gura oruwo. Oni gura nguno kuri ma merengooyingo. 42 Ngu narungga ngu, Yuda oniro naru kundingiyi nguro oo yomosiyoweroyi naru, ngu oowooyi Pasowa; ko, ngu oni merengga ngu namoko oruwo. Ngundiro nguro, erayaga ngundo Yisas bingo yoro, nguno merengooyingo.

Copyright information for `RWORAWA