John 2

Oni Gura Kena Endemo Bare Yoyingo

Sa eraya nguno yokoro, sa kabusayiga nguno, Yisas nemimbo ngu, bare yoweroyi yanggakuno oruwo. Ngu bare yoweroyi narungga ngu, Kena ende ngu, Galili mera nguno tunooteyingo. Ene Yisas ko enengo kirikiri oni nguya, ngu bare yoweroyi narungga, nguno negoyerootoyi oorowuyingo. Ngundiro oororo oodoyi, Wayin kinitetoni, Yisas nemimbo Yisasya eyingo. Ene Wayin gura kini, ero eyingo. Yisasdo eneya eyingo. Namo, nondo ndawu ooga tewe? Ngu noorengo geya oo kini. Noro naru ma tunooteyingo, ero eyingo. Ene ngundiro etoni, asa, nemimbo ko onikuya eyingo. Yisasdo yeno mande gura etoningga ngu, ye komo ngu keyoya teyi, ero eyingo.

Ngu yangga nguno, digi kumbe kandegura gidemboro guranangge oruwo. Nguno Yuda oni enengo muriye sono gimuweroyi sono oorengo, nguno oodoni, Anutro mamana mandeni Yuda onindo keyoyi ero, nguro eyingo. Kumbe guranangge nangge ngu 100 Lita ngundiro. (Ngu 6 ngundi 7 Kero Dram ngundiro). Yisasdo ko oniya eyingo. Kumbeno sono moondoya, kumbengootoyiga, hangeni. Ene ngundiro etoni, asa, ko onindo Yisasdo ewoku, ene ngundiro teyingo. Yisasdo ko onikuya eyingo. Nga gumi wendoya, yoya, ooroya, oo simbo kayingo sobosobo ngu inoyi. Ene ngundiro etoni, ko onindo gumi wendoro, yoro, oororo, oo simbo kayingo sobosobogaku inoyingo. Oo simbo kayingo sobosobogakundo, sono towoongoro netoni ngu, ngu naruno ngu, Wayin oorengo tunootete. Nguro ngu, ene ndanonggo yoyingo ngu, ene watayi kini. Ene enengo ko oni ngundo nangge watayi, sono oorengo moondowonggo. Arisa, oo simbo kayingo sobosobogakundo, bare yoweroyi oninggaku negongoyingo. 10 Ombutoni eyingo. Oni bidodo koretero Wayin metemimu bayeterogogo, kootu oni simoo oowooyingga netoyi netoyi ngu, arisa, ngu naruno, ene Wayin biyomi bodaga nguno yunootenggo. Ene ge Wayin metemi oorengo ngu gosiyowoku, ge ataga kootu yoro omburo, bayeteteku nga!

11 Kena ende Galili merako nguno, Yisasdo koretero muri songo oorengo gura onindo ma teweroyimu, ngu teyingo. Nguno enengo duridarini ngu etuyerootoni, enengo kirikiri oni ene damoni yero, Yisasno nowoondoyemo hamoo teyingo.

12 Ngu naru ngu kinitetoni, Yisas, nemi, konebeyi, ko enengo kirikiri oni nguya, Kapeniyam endemo uro, nguno sa naru gidarega kengero oruwonggo.

Yisasdo Oni Yowuru Yano Oo Uriyootoyi Oweyeroyingo

(Matiyu 21:12-13; Mak 11:15-17; Luk 19:45-46)

13 Yuda oniro kengeweroyi kundingiyi naru oowooyi Pasowa, ngu namoko tete. Ngundiro nguro, Yisas yade oororo, Yerusalemno oorowuyingo.
(Pasowa naru nguro muri ngandiro. Kurimi Anutdo sunggi kenoro dagayeroyingo naru, Yuda oniro naru kundingiyi).
14 Yisas oororo, Yuda oniro yowuru ya oowooyi Tembel, ngu newendemo uro, oni Bulmakawu, Sipsip, nu mumukondiri uriyootoyi yeyoro, ko oni bibiteweroyi yabano bibitero, digi beye yowoorengoro yunootoyi yeyoyingo.
(Ndadiro nguro, oni ende gidaregaro beye yoro, mayero, Yerusalem ende urungga nguro beye yowoorengoro, Yuda beye yoro, ngundo oo nusako uriyoro, Anutno wooro yero yemboongewero. Ngu kongga ngu yowuru yano ngundiro tetoyi nguro Yisas sanggiri teyingo).
15 Yisasdo uto gisaru tero, ngu yoro, Bulmakawu, Sipsip ko nusako bidodo musiyomo oorootenggoku oweyeroyingo. Ngundiro tero, ene oni digi yowoorengowonggokuno oororo, digi beye gasiyoni satoni, yaba bidodo wenggeremootoni, ukero utoni oweyeroyingo. 16 Ene oni nu mumukondiri uriyoyingo nguno eyingo. Ye nu yoya, musiyo nga yokoya sayi! Ye noro Awanemboro yangga nga yeyi, oo uriyoweroyi musiyo ma tewero, ero eyingo. 17 Yisasro kirikiri oni ngu, ene Anut mandeno kuri oorooteku, ngu ingonduduwooro ingoyingo.

No gengo ya nguro gome oorengo ingoro, nguro no ko yanggango oorengo tetoowega, gengo ya gome orini, ero ingooteno. Eyingo. (Sam 69:9)
18 Ene Yuda oniro tabango, ngundo ngundiro kenoro, Yisasya mande yanggango ero eyingo. Anutdo nga kongga ngano rogogerowo tetoni ngu, asa, ge oo muri songo oorengo gura onindo ma teweroyi, ngu anangu tetooga, noore kenoro ingowato. Ngu hamoo, Anutdo ngu kongga nguno rogogerowo, ero ingowato, eyingo. 19 Ene ngundiro etoyi, Yisasdo mande gumi ero eyingo. Yendo nga yoro yangga nga toongootoyi ngu, nobana naru kabusagomo ko yewe dikawa, ero eyingo. 20 Ngundiro tero, Yuda onindo eyingo. Oni nga yowuru Tembel yangga nga yerodoyi, mooma naru onibi namoraya, kandegura ke gidemboro guranangge (46) yokoyingo. Ngundiromu, gedo ngu ko sa kabusa nanggemo, ko yewero ete? Ero eyingo.

21 Ngu yowuru yangga Yisasdo eyingo ngu, enengo goweyiboro eyingo. 22 Ngundiro nguro, kootuyisina, Anutdo merenonggo Yisas ko yokutuwootoni, ko ootoogeyingo, nguno enengo kirikiri oni ko ingondudu tero, Yisasdo mande kuri eyingo, ngundiro tunootetoni, nguno ingoyingo. Ngundiro tetoni, kirikiri oni ene Anutro mande nakaya, ko Yisasdo mande eyingoku, ngu bidodo ingootoyi, nowoondoyemo hamoo oorengo teyingo.

Yisasdo Oni Simoo Bare Bidodoboro Muriye Kuri Ingoyingo

23 Yisas ngu Yerusalemno Pasowa naru kundingiyi ngu sobowooro oodoni, oni simoo bare oowooyingga oorengo, Yisasdo oo onindo ma teweroyimu ngu tetoni, kenoro, nguro oni urungga oorengo, eneno nowoondoyemo hamoo teyingo. 24 Ene Yisasdo simoo bare bidodoboro ingonduduye buribari ingootenggoku, nguro ene ngu oningga, nguro newendemo hamoo ma teyingo. 25 Ndadiro nguro, Yisasdo ene oni simoo bare bidodoboro muriye, ingonduduye ingomukoote. Yisas ene oniro ingonduduye, nguro oni gurado ma etoni ingowa. Kini, ene bidodo ingomukoote.

Copyright information for `RWORAWA