John 20

Yisas Kumoononggo Ko Ootoogeyingo

(Matiyu 28:1-8; Mak 16:1-8; Luk 24:1-12)

Kowooyingo nguro naruwo koreteyingo nguno, Mariya ngu Magadala barega, ngundo suwoononggo oorengo ooreridodomonggo, Yisas merengooyingo merengga, nguno oorowuyingo. Ene mereno oororo, ene digiga mere manggowo ukingoyingongga, ngu mere manggowoomo ma kenoyingo. Kini, oni gurado ngu digiga kuri andangeyingo. Ngundiro nguro, ene kendutero, Sayimon Pitano ko Yisas enengo kirikiri oni gura nguro gome ingooteku, nguno nguya eyingo. Oni songombo Urungga Oo Bidodo Simburi Simbunaningga, ngu mere manggowo andangero, kuri yowonggoku ngu! Ene yoro, ndano yewonggoku, ngu noore ma ingooteto, ero eyingo.

Ngundiro etoni, nguro Pita ko kirikiri oni gura nguya ene ende yokoro, damoni yero, mereno oorowuworiyo. Ngu kirikiri oni erayaga ngu enengo eraya eraya kendutero oororo, ene ngu kirikiri oni guraga, ngundo Pita dagaro, enendo koretero oororo, mereno tunooteyingo. Ene mereno penggootero, doongetero, kumba sarayingga ngu nangge mereno oodoni, kenoyingo. Ene ngundiro kenoro, ene mere newendemo ma uyingo. Ene ngundiro tetoni, Sayimon Pitando kootu ene keyoro, omburo, ene mere newendemo uro, ene nguya kumba nangge oodoni kenoyingo. Kumba gura nguya, ngundo Yisas tabangomo gosiyoyingo kumbaga ngu, kumba songomboya nguno ma oriyingo. Towingga Yisas dobengoro yeyingongga ngu nangge oondoogero, musiyo songosina yeyingo, ngu kenoyingo. Arisa, ngu kirikiri oni guraga koretero mereno oorowuyingongga ngu nguya, oni mere newendemo uro, oo ngu kenoro, ene Anutdo merenonggo Yisas yokutuwoowoku, nguro newendemo hamoo teyingo. Ngu naruno nguno, ene Anutro mande nakaya kuri ero nakangoyingo ngu, ene ma ingonduduyemo ingoyingo. Nakaya ngundo ngandiro ete. Yisas ngu kumoononggo ngu komo hamoo oorengo ko keta ootoogewa, ero eyingo. 10 Arisa, kirikiri oni erayaga ngu, endega oruwonggoku, nguno ko oorowuyingo.

Mariya Magadala Barega, Ngundo Yisas Kenoyingo

(Matiyu 28:9-10; Mak 16:9-11)

11 Yo, kirikiri oni erayaga ngu, enengo endemo ko oorowutori, ene Mariya ngu mere tanggeyimo endesina dikaro, sendoro oruwo. Ngundiro sendoya sendoya penggootero, mere newendemo doongeteyingo. 12 Ene doongetero, mere newendemo Anutro sambono oni, Engel eraya, nengguroyari sarayi erayaga, ngu Yisas kuri yeyingo mere musiyomo nguno yeyoyingo. Engel oni erayaga ngu gurado tabango musiyosina, gurado ngu keyi musiyosina bibitero oodori yeyoyingo. 13 Engel oni erayagakundo, Mariya sumoo inoro eworiyo. Bare, ge ndadiro tero, ge sendoro ooroote? Ene ngundiro etoni, Mariyando gumi eyingo. Oni songombo noro oni Urunggaku yoro, ndano yewonggoku, ngu no ma ingooteno! Ero eyingo. 14 Mariyando ngundiro ero, ene yowoorengoro, Yisas kenoro, ngu Yisasdo ero ma ingoyingo.

15 Asa, Yisasdo Mariyano eyingo. Bare, ge ndadiro tero, ge sendoote? Ge oone erewero ooroote? Ene ngundiro etoni ngu, Mariyando ngu kongga ngu simburibo ero ingoro, nguro ene gumi eyingo. Oni urungga, gedo yoya yeya ngu, ge komo yewoku musiyongga ngu etunerootooga, no nguno kenoya, no oororo yowano. Ero eyingo. 16 Ene mande ngundiro etoni, asa, Yisasdo eneno gumi eyingo. Mariya. Etoni ngu, sodedomangge Mariyando yowoorengoro, Hiburu mandenonggo Yisasya eyingo. Rabonayi! Ero eyingo. Nguro muri ngu ngandiro, Oo etuyeroyingo oni! 17 Yisasdo Mariyano eyingo. Ge no ma nodowoowero, no awuno Awano ma ooreyingo. Ene ge komo ooroya, noro dobookurine nowoondoyemo hamoo teyingo, nguno ngandiya etooga ingoyi. No awuno nenengo Awanemo, ko yengo Awayengga nguno ooreteno. Yo, noro Anut, ko yengo Anut nguya, nguno ooreteno, ero eyingo.

18 Arisa, Mariya Magadala barega enengo mandeni ngu ingoro, sodedomangge ngu oororo, kirikiri onino, ero eyingo. No Urungga Oo Bidodo Simburi, kuri kenootenoku ngu! Ngundiro ero, ene Yisasdo mande ewoku nguya eyingo.

Enengo Kirikiri Onindo Yisas Kenoyingo

(Matiyu 28:16-20; Mak 16:14-18, Luk 24:36-49)

19 Yisasro kirikiri onindo ngu Yuda oniro tabango nguro sosoreyingo. Sosorero, nguro ene ya ene oruwonggoku, nguro yamuko goodooro, ene ya newendemo nangge oruwonggo. Ngu narungga ngu, kowooyingo nguro naru koreteyingo, ngu suwootetoni, Yisasdo kewooroyemo tunootero eyingo. Yengo nowoondoye imakeyingomo oriyi! Ero eyingo. 20 Ene ngundiro ero, kandeyimo ko tanggeyimo nguya mambu doongo ngu etuyeroyingo. Ngundiro tetoni, Yisas enengo kirikiri oniku Urungga Oo Bidodo Simburi, ngu kenoro ngu, ene nowoondoye metemi ingoro, ene oni oni teyingo. 21 Arisa, Yisasdo ko eyingo. Ye nowoondoye imakeyingomo oriyi! Awando no surenerootoni, no ngano ombuwonoku, ngundiro nangge, nondo nguya ye sureyerooteno.
(Awando no surenerootoni, no ngano omburo, mande keta mesarango ngu ero etuyerowonoku, ngundiro nangge, nondo nguya ye sureyerootenoku, ngu ye ooroya, Mande Keta ngu wesiyoya, oni etuyeroyi).
22 Yisasdo ngundiro ero, enengo yukani kirikiri onino uwooro, yunoro, eyingo. Ye Yuka Kundingiyi yoyi! Eyingo. 23 Yendo oni gidaregaro weti mbumbuwaye andange yunowanggoku ngu, asa, ngu weti mbumbuwangga ngu hamoo kinitewa. Ene yendo oni gidaregaro weti mbumbuwa ngu, oni enengo goweyemo orini ero, yokoyunowanggoku ngu, hamoo, oni enengo weti mbumbuwa ngu sugi sugi goweyemo oruwa, ero eyingo.

Tomasdo Yisas kenoyingo

24 Yisasdo enengo kirikiri onino tunooteyingo, ngu narunggano nguno, kirikiri oni kande eraya kegidemboro erayaga, nguromu gura nguno eneya ma oriyingo. Ngu Tomas oowooyi gura Didimas (tegedodo). 25 Nguro ngu, kirikiri oni gidaregado Tomasno eyingo. Noore Urungga Oo Bidodo Simburi, ngu ngano kuri kenowooto! Ene mande ngundiro etoyi, ene Tomasdo gumi eyingo. Nondo kandeyimo disi musiyo ma kenoro, ko nenengo kandene dibiyi ene kandeyimo disi musiyomo ma sanggawero, ko kandene dibine ene tanggeyisina sangga doongoomo ma yero sanggawero ngu, asa, hamoo oorengo, no nowoondonemo hamoo ma tewano. Hamoo oorengo kini! Ero eyingo.

26 Kowooyingo gura yokoro, Yisasro kirikiri oni ene ya newendemo, Tomas nguya oruwonggoku narungga ngu, yamuko goodoomukoro ya newendemo oriyingo. Ngu naruno nguno, Yisasdo tanggeyemo ko tunootero eyingo. Ye nowoondoye imakeyingomo oriyi! Eyingo. 27 Ngundiro ero, arisa, ene yowoorengoro, Tomasno eyingo. Gengo kandege dibiyi disiyi teya, ombuya, disi musiyo nga sanggaweya kenoya, ko kandege dibiyi yega tanggenemo sangga musiyomo ngano ye! Gengo nowoondogemo hamoo ngu buribari ma ingowero. Kini, ge komo nowoondogemo hamoo teni! 28 Ene mande ngundiro etoni ngu, asa, Tomasdo gumi eyingo. Ge noro Urungga Oo Bidodo Simburi Simbune, noro Anut!

29 Ngundiro etoni, Yisasdo gumi eyingo. Ge no neyoro, nguro nowoondogemo hamoo tete? Oni ene no ma neyoro, ene nono nowoondoyemo hamoo tetenggoku, ene ngu oni ngu oni oni urungga tewanggo, eyingo.

Yondo Nga Bukga Nga Nguro Murini Nakangoyingo

30 Yisasdo oo songo gura onindo ma teweroyimu nguya, kirikiri oni doongeyemo teyingo. Ene nondo ngu oo ngu bidodo, nga bukgano ngano ma nakangoyingo. 31 Ene nga mandega nga kuri nakangowonoku nga ngu, ye nowoondoyemo hamoo teweroyimboro nakangowono. Ngu ngandiro. Yisas ene Krayis, Anut enengo ko yoyoweroyi nguro sunggi yeyingo. Ngu Anut enengo nangoni. Ene ye nguro nowoondoyemo hamoo tero ngu, asa, ye suwooyi sano oruweroyi ketangga ngu yowanggo.

Copyright information for `RWORAWA