John 21

Enengo Ko Oni Yisas Ko Kenoyingo

Kootuyisina, Yisasdo Tayibiriyas sono koongeyingongga, nguno enengo kirikiri oni doongeyemo ko tunooteyingo. Ngu sono koongeyingo ngu oowooyi gura Galili. Ngu ngandiro. Sayimon Pita, Tomas, ngu oowooyi gura Didimas, Nataniyel ngu Kena ende Galili merangga ngunonggo, Sebedi simoongo erayagaku, ko Yisasro ko oni eraya nguya oriyingo. Ngu naruno nguno, Sayimon Pitando eyingo. No toongero, iso erewewero. Ene ngundiro etoni, oni gidaregado nguya eyingo. Noore nguya geya oorowuwato, ero ene oororo, wanggo sanganimo ooreyingo. Ene ngu suwoonggano nguno, ene iso gura ma yoyingo.

Sengetoni, sa oorewero tetoni, Yisas ngu sono tamako dikayingo. Dikatoni, enengo ko onindo, ngu Yisasdo ero, ngu ma ingoyingo. Asa, Yisasdo sumoo yunoro eyingo. Simoone, ye iso gura yowonggo? Ene ngundiro etoni ngu, asa, kirikiri onindo gumi eyingo. Kini, ero eyingo. Ene mande ngundiro etoyi, Yisasdo mande gumi eyingo. Ye isoro si yoya, wanggo tanggeyi koondosinanggo oorongootoyi, utoni ngu, asa, ye iso gidarega yowanggo. Ene mande ngundiro etoni, nguro ene isoro siri oorongootoyi, wendeyino uyingo. Ngundiro tero, ene iso oowooyingga oorengo yoyingo. Nguro ene iso sigaku woosooro, ene wanggo sanganimo ooreweroyi kini. Ndadiro nguro, ngu kowuri oorengo.

Ngu Kirikiri oningga, Yisasdo nguro gome ingootekungga, ngundo Pitano eyingo. Andu, ngu Urungga Oo Bidodo Simburiga ngu! Ene ngundiro etoni, Sayimon Pita ngu, ene nengguro andangero yero ko tewootoni, nguno ngu, mande ngundiro etoni ingoro ngu, asa, ene sodedomangge ootoogero, enengo nengguro yewoku yoro, tero, ene sonono sorero oororo sagigo urooreyingo. Pitando sonono urooretoni, ko oni gidarega ngu ene wanggo sanganiwoore mayero, iso sigaku woosootoyi, sagigo namoko ombuyingo. Ene oriroko ma oorowuyingo. Kini, ene 100 Mita nangge oorowuyingo.

Ene omburo, wanggo gosiyoro yokoro, ene de nombo gura oodoni kenoyingo. Ngu de nomboga ngu iso, ko oomanongoyingo nguya oodoni kenoyingo. 10 Ngundiro kenootoyi ngu, asa, Yisasdo eyingo. Yendo ataga iso yootenggoku ngu gidarega yoya ombuyi! Ero eyingo. 11 Ngundiro etoni, nguro ngu Sayimon Pitando wanggo sanganimo oorero, isoro sigaku woosootoni, wendeyi tamako ooreyingo. Ooretoni, iso ururu oowooyingga oorengo, ngundo siga ngu manggowoomo angero ooreyingo. Yo, iso ngu oowooyingga oorengo (153), ene isombo siga ngu ma omboongeyingo.

12 Ngundiro tetoni, Yisasdo eyingo. Ye ombuya, oowari nga neyi! Ene ngundiro etoni ngu, ko oni gurado, ge onendo ero, sumoo inowero ma ingoyingo. Kini, ene ingoyingo, nga ngu Oo Bidodo Simburiga, ngundo ero ingoyingo. 13 Ngu naruno, Yisasdo omburo, oowari manongoyingoku yoro, ko iso yoro, bayetero, yunootoni neyingo.

14 Yisas, merenonggo kuri ootoogeyingo naruno, nga ngu tambu kabusayiga, enengo ko oni doongeyemo tunooteyingo.

Yisasdo Pita Sumoo Inoyingo

15 Ene oowari nemukoro yokoro, asa, Yisasdo yowoorengoro, Sayimon Pitano eyingo. Sayimon, Yonro nangoni, gedo nga oni nga dagayeroro, ge noro gome ingoro, nowoondoge bidodo no nunoote? Ene ngundiro sumoo etoni ngu, asa, Pitando gumi eyingo. Yo, Urungga Oo Bidodo Simburi, ge ingoote, no gengo ingooteno, ero eyingo. Yisasdo enengo mandeni ngu ingoro, gumi eyingo. Ge noro simoo bare soboyeroweroyi ngu, Sipsip nangoni oowari yunoro muwooweroyi, ngundiya te!

16 Ene ngundiro ero, asa, tambu erayayigaku eneno ko eyingo. Sayimon Yonro nangoni, gengo nowoondoge ngu bidodo no nunoote, ngundi kini, bine? Ngundiro sumoo etoni ngu, Pitando gumi eyingo. Yo, Urungga Oo Bidodo Simburi, ge kuri ingoote, no gengo ingooteno, ero eyingo. Ngundiro etoni, asa, Yisasdo gumi eyingo. Arisa, gedo noro Sipsip ngu oowari yunoro gome soboyerowa. Ero eyingo.

17 Asa, tambu kabusayigakuno, ene sumoo inoro eyingo. Sayimon, Yonro nangoni, ge bine noro ingoote? Ngundiro sumoo etoni, Pita ene newende kowuri yeyingo, ndadiro nguro, Yisasdo tambu kabusayiga sumoo inoro, ge noro ingoote, etoni, nguro ene gumi eyingo. Urungga Oo Bidodo Simburi, ge oo bidodo ingomukoote. Ge ingoote, no gengo ingootenoku ngu! Ene ngundiro etoni ngu, Yisasdo Pitaya eyingo. Arisa, gedo komo noro Sipsip ngu oowari yunoro, gome muwooyerowa!

18 Hamoo oorengo, no geno eteno. Kurimi ge simoo oore ootooro ngu, gengombo gengo Let kimbona, ngundo gengombo wanggagemo gosiyoro, ende gurano toongewero ero ngu, ge nguno toongete. Ene kootuyisina ngu, ge oni dogoni yeteku naruno ngu, ge kandege okootoyi, oni gurado Let yoro, wanggagemo gosiyonggunoro, goyoro, ende ge nguno ma oorowuwero ewoku, nguno goyoro oorowuwa, eyingo. 19 Yisasdo ngandiro eyingo. Kootuyisina, onindo Pita yoro ureyi kumooweroyi, nguro damoni ero etungoyingo. Pitando kumooteku narunggano nguno ngu, ene Anutro bingami ero okoowa. Nguro Yisasdo Pitano yootunoro ero eyingo. Ge no keneroya endeyo! Eyingo.

Yisasdo Kirikiri Oni Guraro Ingooteku, Nguro Mandeni

20 Pitando yowoorengoro, ngu kirikiri oningga Yisasdo nguro gome ingootekungga, ngu kenootoni, ene keyeroro ombuyingo. Ngu oningga ngundo kuri oowari neyingo ngu naruno, ene Yisas tanggeyimo, nomoni rorowooro, bibitero, ngunonggo eyingo. Urungga Oo Bidodo Simburi Simbunani, onendo ngu ge mundi onino yootunonggerowa? Ero eyingo. 21 Pitando ngu kenoro, Yisasno eyingo. Urungga, nga oningga nga, kootuyisina, ndawu ooga eneno tunootewa? Eyingo. 22 Ene ngundiro etoni, asa, Yisasdo Pitano gumi eyingo. Nondo ngu ene oodoningga, ooroya, no ko ombuyingo naruno nguno keta orini ewanoku ngu, gengo oo kini. Ge komo ombuya, no keneroya endeyo! Eyingo. 23 Nguro ngu, dobookuriyi gidarega kewooroyemo, ngu mandega ngu nangge ero endeyoyingo. Yisasro ko oni ngu, ene ma kumoowa, ero eyingo. Ene Yisasdo ngu ene ma kumoowa, ero ma eyingo. Kini, ene ngandiro eyingo. Nondo ngu ene oodoningga, ooroya, no ko ombuwanoku naruno nguno keta orini, ewanoku ngu, gengo oo kini. Eyingo.

24 Ngu kirikiri oningga, ngundo nangge, ene ataga nguro mandeni ero wesiyoro, mande nga nakangoote. Noore nga mandega nga ngu, ene hamoo yootunoro ewoku ingooteto.

25 Yisasdo oo gidare urungga oorengo nguya teyingo. Ene oni nga mande oo nga songo songo guranangge nangge nakangowero ngu, asa, nguro Buk nguya oowooyingga oorengo nakangowanggo. Nondo ngu ngandiro ingooteno. Noorengo mera nga bidodomo, ene Buk nangge tewa. Ngu hamoo.

Copyright information for `RWORAWA